Forum V/4 - Infoforum

Řády a medaile k 80. výročí republiky

Dne 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí vzniku samostatného československého státu propůjčil (nebo udělil) prezident České republiky Václav Havel osmdesáti osmi osobnostem vysoká státní vyznamenání. Náš stát tak ocenil vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti a hrdinské činy*.

Ve Vladislavském sále Pražského hradu byla mezi téměř devadesátkou osobností, oceněných nejvyššími státními vyznamenáními, slyšet i jména vynikajících členů akademické obce Univerzity Karlovy a těch, kteří k ní mají velmi blízko.

Řád Bílého Lva byl propůjčen prof. Jakubovi S. Trojanovi, evangelickému duchovnímu (bývalému děkanu ETF UK). Toto státní vyznamenání bylo uděleno také prof. Janu Milíči Lochmanovi, bývalému rektoru univerzity v Basileji, čestnému doktoru UK, a prof. Mikuláši Lobkowiczovi, který odešel v roce 1948 do exilu a je uznávaným odborníkem na poli humanitních věd. Také jeho dlouholetá spolupráce s UK byla oceněna v dubnu letošního roku, kdy M. Lobkowicz obdržel z rukou rektora UK jubilejní medaili k 650. výročí UK.

Řád Tomáše Garriqua Masaryka propůjčil prezident republiky V. Havel také dvěma významným historikům, docentům UK, Jaroslavu Opatovi a Vilému Prečanovi.

Medaili Za zásluhy převzala na Pražském hradě také švýcarská lékařka Madelaine Cuendetová, nositelka Pamětní medaile UK, významný filozof a teolog Erazim Kohák, profesor FF UK, prof. Jindřich Nečas, vynikající matematik a vedoucí oddělení matematického modelování na MFF UK, diabetolog prof. Jiří Syllaba (in memoriam), prof. Miroslav Verner, ředitel Českého egyptologického ústavu (FF UK) a prof. Petr Vopěnka, přední český expert na matematickou logiku, abstraktní matematiku a filozofii matematiky (pracuje jako vedoucí katedry matematické logiky a filozofie matematiky MFF UK). Vysoké státní vyznamenání bylo předáno také prof. Rudolfu Zahradníkovi, vědci, předsedovi AV ČR (ale také profesoru UK), členu vědecké rady PřF UK.

(mich)

Prezident republiky propůjčil na Pražském hradě medaili Za zásluhy prof. Jindřichu Nečasovi (MFF UK)

Foto pro Forum: ČTK


*Řády se občanům ČR propůjčují a těm, kteří nejsou občany ČR udělují. Medaile jsou nižší formou vyznamenání a udělují se.

Praha 4 má svoji univerzitu!

Bývalá Škola práce z dob T. G. Masaryka v pražské Krči, stavebně velmi zajímavý objekt, poté zdejší základní škola se slušnou úrovní, zrušená v rámci optimalizace - tak by asi vypadaly malé dějiny proskleného rozlehlého areálu Na Zelené lišce (nedaleko Budějovického náměstí). Nyní má budova na padesát let dopředu své nájemce jasné - pedagogy a studenty Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Zdejší prostory byly pro fakultní záměry získány díky vstřícnosti starosty a senátora Zdeňka Klausnera a místostarostky Ing. Studenovské. Velmi výhodný i symbolický je roční nájem zdejších prostor, 999 korun! Během letošního léta a podzimu se naše největší teologická fakulta v České republice přestěhovala z velmi stísněných prostor v sídle církve československé husitské (v Praze 6 - Dejvicích) do nově získaných prostor. Slavnostní znovuotevření HTF UK se konalo ve čtvrtek 22. října 1998 odpoledne ve zdejší upravené fakultní aule. Oficiální program, kterého se zúčastnili představitelé světa politiky (Václav Klaus, Petr Pithart, Miloslav Výborný, Libuše Benešová), církve (kardinál Miloslav Vlk, Giovanni Coppa a zástupci dalších církví), kolegia rektora Univerzity Karlovy (prof. P. Klener, doc. I. Wilhelm), děkanů dalších fakult (doc. Petr Hach, doc. Jan Karger, prof. Petr Pokorný) a zdejších pedagogů a studentů, zahájil děkan HTF UK prof. ThDr. Zdeněk Kučera. Ve svém krátkém projevu po přivítání všech vzácných hostů prohlásil, že se v prostorách, kde chce fakulta "půl století sídlit" (na takovou dobu je podepsána smlouva) naplňuje sen tří učitelských generací školy.

Na tato slova navázal ve svém projevu její starosta Zdeněk Klausner: "Jsem starostou od roku 1990 a v mém úsilí o rozmanitou tvář největšího pražského obvodu vždy chyběl vysokoškolský areál..." Vyjádřil potěšení nad tím, že v roce 650. výročí UK se naplnila idea "ztělesnění duchovního a intelektuálního centra na Praze 4". V programu vystoupil také Petr Pithart, předseda Senátu ČR, vzpomněl na dobu, kdy pracoval v dejvických stísněných prostorách fakulty jako knihovník a prožíval zde také se studenty listopadovou revoluci i "mohutný kvas po ní..." Za Univerzitu Karlovu vystoupil v zastoupení rektora UK prorektor prof. Pavel Klener. Řekl, že jde o "mimořádný okamžik pro celou Univerzitu Karlovu", ocenil přístup městského obvodu Prahy 4 v řešení celé problematiky i skutečně symbolickou výši pronájmu, Na závěr oficiální části promluvil krátce také předseda PS Parlamentu ČR Václav Klaus. Popřál pedagogům a zvlášť studentům v nových prostorách "příjemné chvíle při cesta za věděním."

Na závěr slavnostního programu přednesl dvě Biblické písně Antonína Dvořáka sólista Hynek Maxa a děkan HTF UK prof. Kučera předal pamětní medaile HTF UK Zdeňku Klausnerovi a Ing. Studenovské jako uznání a dík za jejich úsilí o náročnou realizaci celého projektu.

Michaela Zindelová

Prof. Zdeněk Kučera, děkan HTF UK děkuje za účast při slavnostním zahájení výuky v nových prostorách fakulty Petru Pithartovi, předsedovi Senátu ČR. Na snímku společně se zástupcem UK, prof. Pavlem Klenerem, prorektorem UK.

Foto pro Forum: z archívu UK


Pocta děkana MFF UK k životnímu jubileu

První bod programu vědecké rady UK je téměř vždy radostně laděn. Podobně probíhal i začátek odpoledního setkání v Malé aule dne 29. října 1998. Prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., zástupce děkana MFF UK a proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, přednesl laudatio na prof. RNDr. Bedřicha Sedláka, DrSc., děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK, jedné z nejvýznamnějších pedagogických a vědeckých osobností fakulty (prof. Sedlák oslavil 10. října své 65. narozeniny). Představení děkana MFF UK začal prof. Netuka zajímavým zamyšlením nad sílou osobnosti, která "rozhoduje o renomé a směřování, o celém imagi fakulty..." hodnocení jubilanta vyzvedl jeho "přátelské vystupování, schopnost řídit kolektiv a získat spolupracovníky pro týmovou práci, koncepčnost, smysl pro podstatné, cit pro jednání s lidmi, velkorysost a nadhled, důraz na čestnost a otevřenost v jednání". Po prof. Netukovi se ujal slova rektor UK prof. Karel Malý, který vyjádřil radost nad tím, že může děkanovi UK za jeho dosavadní činnost předat zlatou pamětní medaili (na našem snímku). Nejen potleskem, ale také povstáním uctili významné působení prof. Sedláka všichni členové vědecké rady. Vyznamenaný pak v krátkém poděkování v malém filozofickém zamyšlení sdělil přítomným, že radost středního věku je z větší části radostí z prožitých okamžiků života... Parafrázoval Camusův výrok, "není čas být sebou samým, je čas být šťastným" - podle prof. Sedláka na větu: " Má-li být člověk šťastný, musí si uvědomit sám sebe". Působení prof. B. Sedláka zanechává za sebou hlubokou stopu v mnoha nejrůznějších oblastech činnosti MFF UK a myšlenky, které jako děkan realizuje a chystá se prosadit, bezesporu naleznou svůj odraz v dalším rozvoji fakulty.

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Randovy medaile uděleny

Předseda stavovské komise Jednoty českých právníků JUDr. Vladislav Brož zahájil 26. října 1998 ve Vlasteneckém sále Karolina slavnostní zasedání, v jehož průběhu byly již poosmé významným osobnostem našeho právnického světa uděleny medaile Antonína Randy.

Ne náhodou Jednota českých právníků je již při zakládání tohoto prestižního vyznamenání právníků nazvala jménem Randovým - vždyť profesor doktor Randa byl vynikající myslitelskou, badatelskou i pedagogickou osobností, jedním z nejvýznamnějších právníků Rakouska-Uherska, ale současně i velkým vlastencem. Velkou měrou se zasloužil o rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou. V naší totalitní minulosti nesměl být ovšem Randa připomínán, a když, tak pouze v souvislosti v invektivním označení "buržoazního pavědce".

Udílená medaile je dílem akademického malíře a medailéra Lumíra Šindeláře. Umělecké ztvárnění důstojně prezentuje osobnost i úctu k tomuto nejvýznamnějšímu zakladateli a dlouholetému starostovi Právnické jednoty. Randova medaile se dnes uděluje ve dvou verzích. Stříbrná je určena představitelům politického, veřejného a společenského života, kteří se zasloužili o fungování demokratického právního státu a svojí prací napomáhají činnosti Jednoty, dále představitelům právní teorie a praxe, kteří mají zásluhy o rozvoj právní vědy a spolupráci mezi právníky.

Bronzová medaile se uděluje předním právníkům vykonávajícím významnou právní praxi a členům Jednoty za obětavou práci. Před letošním předáním vyznamenání pronesl slavnostní projev předseda České advokátní komory JUDr. Karel Čermák. Předseda JČP a ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Otakar Motejl předal vyznamenaným příslušné diplomy a medaile.

Pro rok 1998 byla stříbrná medaile Antonína Randy udělena prof. JUDr.Dušanu Hendrychovi, děkanovi PF UK, prof. JUDr. Josefu Macurovi, DrSc., z Masarykovy univerzity v Brně, JUDr. Antonínu Mokrému, předsedovi Vrchního soudu v Praze. Bronzové ocenění získali JUDr. Václav Čipek, komerční právník ve Žďáru nad Sázavou, doc. Jiří Mikeš z PF UK, JUDr. Václav Reif, člen výboru pražského sdružení JČP a JUDr. Jaroslav Standara, bývalý advokát, nyní v důchodu. Jménem oceněných poděkoval za udělení mimořádné pocty JUDr. Josef Mokrý. Slavnostní kat zakončil krátkým projevem předseda JPČ a ministr spravedlnosti JUDr. Otakar Motejl. Zdůraznil v něm, že všichni vyznamenaní právem rozšíří pomyslnou síň slávy českých právníků.

(jb)

Stříbrnou medaili Antonína Randy přijímá z rukou předsedy JČP a ministra spravedlnosti JUDr. Otakara Motejla děkan PF UK prof. JUDr. Dušan Hendrych

Foto Forum: Lenka Saulichová


Ze zahraničního odboru

Rozsáhlá agenda zahraničního odboru RUK vyvolalo potřebu této stálé rubriky, tedy ucelenější, přehledné a komplexní informace o činnosti, která je úzce spojena s důležitou úlohou UK - s rozšiřováním a upevňováním kontaktů mezi studenty, pedagogickými a vědeckými pracovníky UK a jejich zahraničními partnery.

12. října
Rektor UK prof. Karel Malý spolu s prorektorem UK prof. Jaroslavem Pánkem přijali delegaci z partnerské Univerzity Bayreuth, kterou tvořili prezident univerzity Prof. Helmut Ruppert (na snímku vlevo) a vedoucí zahraničního oddělení Dr. Heinz Pöhlmann (vpravo).
Obě strany vyslovily uspokojení nad probíhající meziuniverzitní spoluprací v oblasti vědecké a studentské výměny. K jejím prioritním oblastem patří matematika, fyzika, biochemie, afrikanistika, ekonomie, historie a knihovnictví. Jako nový obor spolupráce byla německou partnerskou stranu navržena ekologie. Univerzita Bayreuth projevila také zájem o zapojení do programu SOKRATES/ERASMUS. Je připravena uzavřít bilaterální dohodu o výměně dvou studentů v oborech přírodní vědy, sociální vědy, právo a germanistika. Prof. Ruppert dále přítomné informoval o tom, že Univerzita Bayreuth obdržela výzvu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 na podporu studentské mobility a je ochotna na výzvu reagovat.
Foto Forum: Lenka Saulichová
14. října
Prezidenta Humboldtovy univerzity v Berlíně Prof. Hanse Meyera přijali 14. října rektor UK prof. Karel Malý a prorektor UK prof. Jaroslav Pánek.
Účelem pracovní návštěvy bylo podepsání Pracovního plánu k Dohodě o spolupráci na léta 1998 - 2000.
S Humboldtovou univerzitou spolupracuje UK již od roku 1985, kdy byla podepsána společná dohoda. Pracovní plány se každé tři roky obnovují a rozšiřují se o další vědecké obory či výzkumná témata. Podepsaný plán na zmíněné období let 1998 - 2000 obsahuje 36 řešitelských témat, pro obory právo, biologie, fyzika, geografie, matematika, informatika, medicina, knihovnictví, germanistika, slavistika, sociální vědy, rehabilitační vědy, sportovní vědy, hospodářské vědy, jazykové centrum. Současně byl podepsán i Protokol o výměně studentů v rámci univerzitní dohody mezi UK v Praze a HU v Berlíně na období 1998 - 2000. Protokol obsahuje reciproční nabídku stipendijních míst pro studenty řádného studia v počtu až deset semestrálních míst, včetně podmínek přijetí. Při recipročních výměnách studentů je též možná účast v rámci programu SOCRATES/ERASMUS.
 
Snímek zachycuje rektora UK K. Malého a prezidenta HU v Berlíně Prof. H. Meyera při podpisu smlouvy
Foto Forum: Lenka Saulichová


Nová tvář

Od 1.října 1998 se na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy začala na výuce studentů podílet Mgr. Eva Danová (1974, na snímku). Její cesta ke studiu práv i k pedagogické činnosti na PF UK nebyla pro ni samu nijak dramatická. "Už v druhém ročníku gymnázia jsem byla rozhodnuta, že chci být právničkou." Zdá se, že pozdější konkrétní rozhodnutí věnovat se právu mezinárodnímu (Mgr.Danová vede na PF UK semináře z mezinárodního práva veřejného), padlo během jejího studia ve Francii, na právnické fakultě Université Toulouse I.(1994/95). Historicky nejlepší umístění českého studenta práv, kterého dosáhla v mezinárodní soutěži právnických fakult (Concours René Cassin) v roce 1997 ji také plně kvalifikuje ke kompetentnímu působení v tomto právním oboru. Má spontánní zájem a chuť věnovat se i pedagogické práci, na níž nahlíží jako na specifický druh mezilidské komunikace. V současné době dokončuje na FSV UK magisterské studium oboru masová komunikace. Hovoří francouzsky a anglicky, domluví se německy, italsky a rusky. Preferuje široký přehled a rozhled v dalších oborech lidské činnosti jako přirozenou kompenzaci úzké vědní specializaci. Je zastáncem aktivní participace na permanentním rozvoji vlastního já. V tomto smyslu není divu, že se hlouběji zajímá o psychologii (především o tzv. Gestaltpsychologie) a má řadu zálib: tvořivé psaní, malování. V rozhovoru s Mgr. Evou Danovou získáte dojem, že hovoříte s cílevědomým člověkem, s osobností, která ví, jak nejlépe intelektuálně dozrát a za tímto cílem i jde. "Smysl a kvalitu musí své práci dát každý sám," řekla mi na závěr.

Vedoucího katedry mezinárodního práva PF UK doc. JUDr. Pavel Šturma, CSc. soudí, že "nová tvář" jeho katedry má dobré předpoklady pro to, aby jí pomohla kvalitně zvládnout množství výuky. "Konkrétní zkušenosti Mgr. Evy Danové ze studia v zahraničí i z mezinárodní soutěže studentů právnických fakult, mohou značně přispět k dalším úspěchům studentů PF UK na mezinárodním poli, a tím i k vyšší profesní kvalitě absolventů PF UK, jež se budou zabývat aplikací mezinárodního práva veřejného, ať už v zahraniční službě nebo ve vnitrostátní praxi," řekl pro rubriku Nová tvář doc. P. Šturma.

Karel Janků

FOTO PRO FORUM: JIŘÍ PLOYHAR

Zahraniční spolupráce Univerzity Karlovy - studentské výměny

Univerzita Karlova spolupracuje v současné době na základě dvoustranných smluv s více než 130 vysokými školami a vzdělávacími nadacemi na celém světě. Jednoznačně lze konstatovat, že její mezinárodní styky se bez omezení rozvinuly až po roce 1989, kdy se stala zcela nezávislou. Jedná se o významné světové univerzity, se kterými spolupráce probíhá formou společné práce na vědecko - výzkumných tématech, prostřednictvím vědecko - pedagogických výměn studentů a učitelů, recipročního zasílání vědeckých publikací, informací a výukových materiálů. Další formou spolupráce je společná účast na konferencích, seminářích a letních školách. Partnerská pracoviště se společně zapojují do evropských projektů a vědeckých úkolů. Univerzita Karlova buduje v současné době globální univerzitní síť, a proto se zaměřuje na širší spolupráci se střední a východní Evropou - zejména s pobaltskými státy a Ruskem. Velkou snahu vyvíjí v rozšiřování spolupráce v oblasti Asie a s dalšími rozvíjejícími se státy.

Studentské výměny se realizují v rámci univerzitních dohod o spolupráci, především s univerzitami v západní a střední Evropě a USA. Nejrozsáhlejší výměny existují se Spolkovou republikou Německo. Ročně tam UK obsazuje padesát jedno až dvousemestrálních studijních pobytů a dvacet míst v letních jazykových školách. Zvyšuje se zájem francouzských univerzit o dvojí vedení diplomových prací tzv. formou "cotutelle". Tu využívají naši studenti z humanitních a přírodovědních fakult. Výměna studentů také probíhá se středoevropskými univerzitami - Skopje, Ljubljana, Budapest . Oblíbené jsou výměnné studentské programy v rámci dohod o spolupráci s některými americkými univerzitami (New York a Kansas State University) a Kanadou (Simons Fraser University). State University of New York usiluje o zvýšení počtu studentů, kteří se výměn zúčastní do konce roku 2000 z patnácti až na padesát.

K dalším výměnám dochází v rámci programů Evropské unie, jakým je od roku 1990 program TEMPUS a od roku 1997 nově přístupný program SOCRATES/ERASMUS pro ČR. V současném akademickém roce vyjede na jedno až dvousemestrální studijní pobyty do členských států EU 205 studentů na 92 univerzity a na UK přijede 170 studentů. Základem programu Erasmus je vzájemné uznávání vysokoškolského studia bez hrazení studijních poplatků. Studenti se jej mohou zúčastnit od druhého ročníku studia výše včetně doktorských studií. UK přijala zásady zavedení evropského kreditního systému pro některé obory, aby tak umožnila další rozšíření studijní výměny. Rýsuje se také možnost zapojení jazykových pracovišť do programu LINGUA.

Z titulu členství UK v mezinárodních univerzitních sítích, např. v COIMBRA GROUP (příležitostně), v (NIPPON Foundation - pro studenty společenských věd (cca 20 studentů ročně, včetně postgraduálních) a univerzitních sítích sdružených kolem univerzity v New Yorku se nabízejí další možnosti studijních pobytů, jako je např. Středoevropský program výměn na univerzitní studia financovaný rakouskou vládou (CEEPUS),cca pro 10 studentů ročně, a letních akademických kurzů v rámci programu Mzn. centra v Tubingenu, pro cca 20 studentů ročně. Řadu jednorázových krátkodobých pobytů vypisují formou konkursu vysokoškolské vzdělávací organizace a nadace např.: Humboldt Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, DAAD, Fritz - Thyssen Stiftung, Aktion, Robert Bosch Stiftung a další. Pravidelně je zabezpečována účast studentů a postgraduantů z UK na letních jazykových kurzech, studijních a stipendijních pobytech v rámci mezivládních kulturních dohod o spolupráci (cca 40 ročně).

Kromě těchto kontaktů při jejichž realizaci se vyžaduje centrální - tedy rektorátní - koordinace, rozvíjejí všechny fakulty vlastní spolupráci (kurzy, výměny aj.) s partnerskými organizacemi v zahraničí. Základním cílem všech zahraničních aktivit Univerzity Karlovy je propojení české vzdělanosti se standardy, běžnými ve vzdělaném světě.

Ivana Halašková
vedoucí odboru zahraničních styků RUK


Gaudeamus již popáté!

Každoročně touto dobou informujeme o účasti Univerzity Karlovy na veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus, který se koná na výstavišti v Brně. Letošní veletrh byl téměř jubilejní - byl pátý v pořadí a musíme se pochlubit, že k jeho popularitě nemálo přispívá účast Univerzity Karlovy, která nezmeškala ani jeden z jeho ročníků.

Veletrh se konal od 21. do 24. října na výstavní ploše 538 m2 pavilonu H. Zúčastnil se jej dosud nejvyšší počet vystavovatelů - čtyřicet, z nichž bylo 5 zahraničních - ze SRN, Irska a Slovenska. Kromě vysokých škol se jako vystavovatelé zúčastnilo i osm vyšších odborných škol. Veletrhem prošlo cca 20 tisíc návštěvníků - středoškoláků z celé republiky.

Dík patří všem zástupcům Univerzity Karlovy, představitelům studijních oddělení fakult a hlavně pracovníkům odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu Univerzity Karlovy, kteří museli stánek UK připravit a vypořádat se, jako každoročně, s lavinou zájemců o studium na všech univerzitních fakultách.

Díky těm proděkanům fakult, kteří přijeli na Gaudeamus podpořit své pracovníky, představit své fakulty a přiblížit je maturantům, kteří se zamýšlejí, kam směrovat vážný krok do života. Bylo to užitečné a milé.

Začínáme připravovat Gaudeamus 99.

Text a foto pro Forum: PhDr. Helena Justová, vedoucí odboru pro studium a záležitosti studentů