Forum V/5 - 650 let UK

Ceny Josefa Hlávky '98

Čtyřiačtyřicet studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky obdrželo 16. listopadu na zámku v Lužanech na Plzeňsku Cenu Josefa Hlávky za mimořádné studijní a vědecké výsledky. Ocenění jim bylo slavnostně předáno v předvečer Dne boje studentů za svobodu a demokracii - letos již pošesté. Studenti a mladí vědci převzali od Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových diplom a peněžní odměnu. Do nominace na letošní cenu se dostalo také 14 studentů a absolventů Univerzity Karlovy (z FF UK, PF UK, PedF UK, FSV UK, 1. LF UK, 2. LF UK, LF UK HK, LF UK Pl, FaF UK, MFF UK, HTF UK a ETF UK).

Slavnostního programu odpoledne se pravidelně zúčastňují zástupci českých vysokých škol, MŠMT a AV ČR: tentokrát se v Lužanech sešli kromě představitelů Univerzity Karlovy také akademičtí hodnostáři z AMU, ČVUT a VUT v Brně. Nejprve předseda správní rady Nadání doc. Jaroslav Nedvěd všechny přítomné v sále Českého kvarteta krátce seznámil s nejnovějšími projekty Nadání (jehož majetek činí v přepočtu na dnešní měnu dvě miliardy korun - peněžní prostředky jsou určeny na dobročinné účely). Stále živý odkaz architekta Josefa Hlávky (1831 - 1908), který věnoval veškerý svůj majetek na podporu české vědy a umění, nyní Nadání naplňuje také oživením činnosti Národohospodářského ústavu a Hlávkovy koleje. Po projevu předsedy Nadání postupně vystoupili s krátkými pozdravy vzácní hosté - ti se vesměs přihlásili ke stále aktuálnímu Hlávkovu myšlenkovému odkazu. S krátkým projevem vystoupil také prof. M. Petrusek, prorektor UK a za svou definici čtyř nutných podmínek pro vyšší vzdělanost a kultivovanost české společnosti zaujal všechny přítomné. Podle Petruskova vyjádření se až potom "mohou ve společnosti objevit osobnosti renesančního rozsahu, jakou bezesporu Hlávka byl". Tradičně již dostává až na závěr slovo předseda AV ČR (který má podle Hlávkovy poslední vůle v Nadání výjimečná práva). Prof. Rudolf Zahradník vyjádřil ve svém expresivním projevu přesvědčení, že "o budoucnosti středoevropského prostoru budou rozhodovat mladí talentovaní lidé".

Poté již nominovaní kandidáti z jednotlivých vysokých škol přebírali svá ocenění - Hlávkovu cenu za rok 1998. Společenské odpoledne pokračovalo přednesem Suity pro violoncello J. S. Bacha (v podání Evžena Rattaye) a neformálním setkáním všech přítomných v sále Českého kvarteta.

Za Univerzitu Karlovu převzali ocenění tito studenti a absolventi:

Filozofická fakulta
Mgr. Petr Potůček za mimořádné výsledky ve studiu tří náročných oborů - latiny, staré řečtiny a češtiny
Mgr. Lucie Římalová za diplomovou práci Proměny adresáta a pisatele (Dopisy B. Němcové ženám)
Mgr. Martin Valášek za diplomovou práci Tři kapitoly z dějin recepce české barokní slovesnosti
Právnická fakulta
Mgr. Pavel Maršálek za mimořádné schopnosti a vědecký talent v oboru právní historie
Pedagogická fakulta
Mgr. Monika Barešová za disertační práci Diagnostika úrovně osvojení pojmového poznatku vzdálenost
Fakulta sociálních věd
Jan Paleček za originální bakalářskou práci Všichni kulisou jsou prachmizernou
1. lékařská fakulta
Mgr. David Staněk za zajímavou, technicky velmi dobře provedenou studii, jejímž výsledkem je identifikace dosud nepopasného autoantigenu
2. lékařská fakulta
Pavel Dřevínek za mimořádně vynikající studijní výsledky
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Vladimír Menšík za vynikající prospěch a dlouhodobý intenzivní zájem o vědeckou práci
Pavlína Zemanová za vědeckou práci Infekční endokarditida u pacientů v chronickém hemodialyzačním programu I. interní kliniky FN a LF UK v Plzni
Farmaceutická fakulta
Ladislava Vilímová za mimořádné výsledky studia interkalovaných fylosilikátů
Matematicko-fyzikální fakulta
Ing. Daniel Toth za studii Teologie Karla Heima, mimořádné výsledky doktorského studia a angažovanou veřejnou činnost
Evangelická teologická fakulta
David Balcar za mimořádné a vynikající studijní výsledky

Michaela Zindelová

Mgr. David Staněk (1. LF UK) přebírá z rukou členů správní rady Nadání prof. Pavlíčka (zcela vlevo) a prof. Berana jednu z letošních Cen Josefa Hlávky.

Jedním ze čtrnácti nositelů letošní Ceny J. Hlávky se stala i Pavlína Zemanová (LF v Plzni), na našem snímku v rozhovoru s prof. Rudolfem Zahradníkem.

Foto Forum: Michaela Zindelová

Zrcadlo doby aneb Kdo je kdo

Pokud právě Vás zajímá, kdo je kdo v České republice, (popřípadě kdo s kým, proč, zač a co), není nic jednoduššího, než zajít do nejbližšího knihkupectví a pořídit si nové, v pořadí již třetí vydání celospolečenské encyklopedie s názvem "Kdo je kdo - v České republice na přelomu 20. století".

Začátkem letošního listopadu se v Praze konala tisková konference při příležitosti uvedení této publikace na náš trh. Encyklopedii "Kdo je kdo" vydává stejnojmenná agentura, jejímž ředitelem je arch. Michal Třeštík. Ten se spolu s týmem svých spolupracovníků účastnil tiskové konference a zodpověděl dotazy přítomných novinářů.

Třetí vydání knihy Kdo je kdo obsahuje 5000 hesel, což je - pro ilustraci - 4000 stran strojopisu a 736 tiskových stran. Čtenář zde nalezne podrobné údaje o 5000 významných žijících osobnostech v ČR ze všech oborů lidské činnosti. Kromě biografických údajů se dozvíte o jejich koníčcích a zálibách, o tom, co dělají či dělali jejich rodiče a sourozenci, zjistíte, jaké mají životní krédo, naleznete i případný přehled díla. Dokonce máte možnost získat soukromé i pracovní adresy a telefonní čísla a navázat tak bez větších problémů profesní či osobní kontakty, třeba i se svým jinak dosud nedosažitelným idolem.

Pokud se ptáte, jakým způsobem byly osobnosti do publikace vybírány, potom vězte, že tento výběr zpracovávalo více než 160 oborových lektorů,a to i na základě nejrůznějších anket a průzkumů. Je třeba zmínit, že oproti minulým vydáním došlo k výrazné obměně hesel - čtyřicet procent hesel je nových. Došlo především k posílení podílu osob činných ve veřejném a politickém životě, větší prostor je také věnován osobnostem z ekonomické, manažerské a podnikatelské sféry.

Závěrem lze říci, že důvodem vzniku této encyklopedie byla skutečnost, že autoři považovali za nezbytné, aby na našem trhu existoval podobný ucelený soubor personálních dat a stal se tak užitečnou pomůckou a aktuálním informačním pramenem.

"V jistém smyslu je tato kniha zrcadlem doby a obrazem toho, jak naše společnost vnímá sebe sama", uvedl na závěr tiskové konference Michal Třeštík.

Klára Vorlíčková


Litry darované krve

U příležitosti nedávné vědecké konference studentů - mediků LF UK v Plzni k významnému jubileu - 650. výročí založení UK - vyhlásilo Sdružení studentů Lékařské fakulty UK v Plzni závazek darovat 650 litrů krve. Tímto vyzýváme nejen příslušníky akademické obce plzeňské fakulty, ale všechny studenty, pedagogy a zaměstnance Univerzity Karlovy, aby se svým činem k naší výzvě připojili.
Kontaktní adresa:
Sdružení studentů LF UF v Plzni
p. Lukáš Nalos
Husova 13
Plzeň
306 05
tel.: (019) 7221200

ISI '98 POŠESTÉ

Ve dnech 4.- 7. listopadu 1998 se v rámci 650. výročí založení UK konalo v prostorách Karolina 6. mezinárodní sympozium o informační vědě - ISI '98. Jeho hlavním tématem byla problematika řízení znalostí a komunikační systémy (Knowledge management and Communication Systems).

Sympozia o informační vědě se konala dosud výhradně v zemích s německy mluvícím obyvatelstvem - v Kostnici (1990), v Ilenau (1991), v Saarbrückenu (1992), ve Štýrském Hradci (1994) a v Berlíně (1996).

Letošní setkání uspořádal Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK spolu s německým Svazem vysokých škol pro informační vědu, který na této několikadenní akci reprezentovala katedra informační vědy saarbrückenské univerzity. Ve Velké aule Karolina sympozium zahájil rektor UK prof. Karel Malý a prof. Harald Zimmermann, představitel Svazu vysokých škol pro informační vědu. Na programu čtyřdenního jednání bylo zasedání šesti odborných sekcí, doplněné vyhlášením vítěze soutěže o nejlepší studentskou práci v oboru a seminářem na téma Virtuální akademie. Informační věda je obor, který se na univerzitách vyspělých zemí pěstuje a přednáší desítky let. V České republice byl akreditován v roce 1996. Obor se zabývá informacemi, informačními soustavami a procesy a jejich vlivem a důsledky na společnost i jedince. Mezinárodní sympozium v Praze bylo jednou z akcí, která se stala přípravou na společnost příštích let, označovanou často jako společnost informační.

doc. Rudolf Vlasák
FF UK


Fyzika hadronů a leptonů v oblasti energií TeV

Česká republika se jako členská země Evropské laboratoře pro fyziku částic CERN v Ženevě podílí na řešení prestižního a vědecky velmi významného projektu detektoru atlas na budovaném urychlovači LHC v CERN. Skupina pracovníků laboratoří MFF UK, AV ČR a ČVUT se účastní výstavby kalorimetru TILECAL, který je součástí tohoto detektoru. Představitelé více než dvaceti laboratoří spolupracujících na tomto projektu se pravidelně scházejí na pracovní poradě, kde se diskutují jednak koncepční, technické a finanční otázky, jednak fyzikální problémy, které budou v rámci projektu řešeny. Ve dnech 7. až 10. listopadu 1998 se zasedání uskutečnilo na Matematicko-fyzikální fakultě UK v rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy.

V průběhu zasedání byly též medailemi oceněny zásluhy dvou významných zahraničních odborníků - medaile Univerzity Karlovy byla udělena Dr. Marzio Nessimu (CERN), který je odborníkem světového formátu ve fyzice částic, v počítačovém zpracování dat a v otázkách detekce a spektroskopie částic. Dr. Nessi se významně zasloužil o zapojení MFF UK do řešení otázek, spojených s návrhem, realizací a fyzikálním využitím detektoru atlas na největším světovém urychlovači pro 21. století. Trvale a významně podporuje spolupráci UK a dalších českých pracovišť s CERN. Pamětní medaili MFF UK získal prof. Matteo Cavalli Sforza (Universitas Autonoma, Barcelona), jenž je uznávaným odborníkem ve fyzice vysokých energií, významným pedagogem a vedoucím pracovníkem projektu atlas. Zasloužil se o zahájení spolupráce MFF UK na tomto projektu tak, že ještě před oficiálním přijetím ČR za člena CERN umožnil praxi mladých odborníků ve své laboratoři a pedagogicky působil i na MFF UK.

Na závěr pracovní porady byl v Karolinu uspořádán seminář pro odbornou veřejnost, kde prof. Tarcisio Del Prete (Pisa) hovořil o experimentální neutrinové fyzice, prof. Kauschik De (Arlington) o hledání supersymetrických částic na Tevatronu a Dr. Agostinho Gomes referoval o funkci a konstrukci kalorimetru TILECAL.

Zbyšek Trka, Michal Suk
Rupert Leitner, Jiří Dolejší
MFF UK

Náš snímek zachycuje slavnostní chvíle při předání medaile Univerzity Karlovy Dr. Marzio Nessimu prorektorem UK Ivanem Wilhelmem.
FOTO FORUM: LENKA SAULICHOVÁ


Světový šampionát za dveřmi

Akademické mistrovství světa v judo, jehož pořadatelem je Česká asociace akademického sportu ve spolupráci s Českým svazem judo za výrazné pomoci Univerzitního sportovního klubu Praha a UK, obrazně řečeno, už "číhá" za dveřmi. Šampionát je jednou z nejvýznamnějších událostí univerzitního jubilea a zřejmě prioritní záležitostí pro spolupořádající FTVS UK.

Soutěže jednotlivců ve všech váhových kategoriích mužů a žen zahájí boje na tatami 16. prosince v hale Sparty na Letné. Jména vítězů budou známa o tři dny později. Poté se rozběhnou soutěže družstev. Dosud se organizátorům přihlásilo 48 států z pěti světadílů, celkově se očekává účast téměř 500 sportovců a členů doprovodu, kteří budou ubytování v hotelu DUO na Proseku v Praze 9.

Organizační výbor v čele s předsedou Ing. Pavlem Vaňkem pracuje již řadu týdnů na plné obrátky, aby všichni účastníci šampionátu odjížděli z metropole maximálně spokojeni. Odpovědným trenérem české reprezentace byl jmenován Ing. František Jákl (USK Praha). Pro účastníky akademického mistrovství je připraven bohatý společenský a kulturní program, jehož součástí bude i přijetí účastníků rektorem univerzity v Karolinu.

(jb)