Forum V/5 - Fakultní forum

Pocta dárcům těl

Letitá spolupráce výtvarníka Olbrama Zoubka s Univerzitou Karlovou je všeobecně známa - snad stačí jen připomenout autorovu bystu Jana Palacha na průčelí Filozofické fakulty, jeho návrh na Palachovu pamětní medaili, udělovanou FF UK, velkorysý dar k poctě 650. výročí UK, sousoší Ctirad a Šárka (Olbram Zoubek je také členem čestného výboru univerzitního jubilea). Jeho nejnovější dar UK je umístěný nedaleko místa svého zrození. Z oken Anatomického ústavu (1. LF UK) je totiž vidět do dvora před sochařovým ateliérem v Salmovské ulici, kde Olbram Zoubek vytvořil i vertikální plastiku Thysia - již její jméno, gesto jejích rukou, podtrhuje naléhavost myšlenky obětování. Od 2. listopadu 1998, dne památky zemřelých, zdobí Thysia schodiště jednoho z lékařských pracovišť (Anatomický ústav U nemocnice 3, Praha 2), aby každému, kdo projde kolem připomenula ty, kteří své tělo darovali lékařské fakultě pro vzdělání posluchačů lékařství v anatomii. Na pamětní desce je nápis: "Těm, kteří věnovali své tělo pro vzdělání posluchačů lékařství v anatomii." Mnoho anatomických ústavů (u nás i v zahraničí) si připomíná památku dárců těl pro studia anatomie pamětní deskou či vyhrazeným pohřebištěm. Myšlenka na uctění jejich památky také na 1. LF UK již dlouho ležela na mysli doc. MUDr. Miloši Grimovi, CSc., přednostovi Anatomického ústavu a proděkanovi 1. LF UK - jak nám sdělil děkan 1. LF UK doc. MUDr. Petr Hach, CSc. Jeho idea měnila několikrát svůj obsah (obraz, deska, nebo socha), až se celá situace výrazně zrychlila po Grimově návštěvě u Mistra Zoubka. Ten se podle slov "tímto záměrem cítil osloven a přání na vytvoření plastiky vyslyšel". Vytvořil Thyseu, svůj dar 1. LF UK a fakulta pak zařídila (i zaplatila) firmu ZUKOV, která Zoubkovu plastiku odlila. Na realizaci díla se podílely také firmy Procter a Gamble, Intes Bohemia a Endoimplant a Nadace kardiovaskulární chirurgie.

Malé slavnosti k odhalení plastiky Thysie a pamětní desky, konané v podvečer 2. listopadu, se vedle Olbrama Zoubka zúčastnili prorektor UK pro vnější vztahy prof. J. Koutecký, děkan 1. LF UK doc. Petr Hach, proděkan L. LF UK doc. Miloš Grim a lékaři z dalších fakult UK (neobyčejný byl také zájem médií na této akci, věnované památce dárců). Na závěr jen několik vět, zaznamenaných z úvodního projevu doc. Miloše Grima:
"Jsme rádi, že Olbram Zoubek dal tvar pocitu vděčnosti, který máme vůči těm, kteří umožňují, aby anatomie byla místem, kde zemřelí učí živé... Hippokratovská přísaha ukládá lékařům být nemocným ku prospěchu, ale především neškodit. Bez poznání stavby lidského těla by dostát tomuto závazku nebylo možné. Zručnost, získaná při studiu anatomie, je základem lékařského povolání ve všech chirurgických oborech... Podstatnou část znalostí anatomie člověka získávají studenti z učebnic a atlasů, ale trvalé vědomosti nabývají teprve bezprostředním studiem při anatomické pitvě, kdy si hmatem a zrakem ověřují správnost svých poznatků. Pro studenty není lehké setkání s těly zemřelých hned na počátku studia, kdy jejich vlastní životní zkušenost nezahrnuje dosud podobu smrti a kdy ještě nezažili uspokojení u úspěšného počínání lékaře, který prospěl nemocnému. Dcera jedné z našich zemřelých nám napsala: ˛Mým prostřednictvím vzkazuje moje maminka všem mediků a medičkám, kteří se na ní budou učit, aby se naučili co možná nejvíce a stali se z nich dobří lékaři a lékařky.'"

Jen poznámku na závěr: již první pitva provedená Jánem Jesseniem, lékařem a pozdějším rektorem Univerzity Karlovy v červnu 1600, zaznamenala nebývalý ohlas. Praktické provádění pitvy jako součást výuky mediků se začalo provádět až okolo roku 1800. Ale dodnes je dárců těl pro studijní účely vážný nedostatek, jen 1. LF UK by potřebovala alespoň třicet těl ročně a pro celou Českou republiku je potřeba až trojnásobná.

(mich)

Sochař Olbram Zoubek v rozhovoru s přednostu Anatomického ústavu doc. Milošem Grimem před odhalením autorovy plastiky s pamětní deskou.

Foto Forum: Lenka Saulichová


Bakaláři v Mariánských Lázních

Ve školním roce 1998/99 otevřela 1. lékařská fakulta UK v Praze řádné denní studium bakalářského oboru ergoterapie se zaměřením na fyzioterapii a balneologii v Mariánských Lázních. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil prorektor UK prof. Pavel Klener, děkan 1. LF doc. Petr Hach, 1. proděkan 1. LF UK doc. Bohuslav Matouš, přednosta kliniky 1. LF a VFN doc. Jiří Votava, ředitel ÚJOP UK v Praze Mgr. Jan Podroužek a další vzácní hosté.

Na výuce studentů se podílejí učitelé 1. LF UK, tak vybraní odborníci a. s. Léčebné lázně Mariánské Lázně. Odborná úroveň a náplň jednotlivých předmětů jsou garantovány habilitovanými učiteli 1. lékařské fakulty.

1. LF UK tak realizuje ojedinělý projekt přímé spolupráce s Léčebnými lázněmi a. s. a jejich odborníky, s cílem vychovat pro potřeby českého lázeňství vysoce specializované a vysokoškolsky erudované pracovníky, kteří budou působit na středním článku řízení a budou zajišťovat vysoký standard péče v českých lázeňských zařízeních. Tento projekt by nebyl možný bez spolupráce s účelovým zařízením UK - Ústavem odborné a jazykové přípravy v Praze. Ten umožnil využití Studijního střediska ÚJOP UK v Mariánských Lázních pro ubytování, stravování studentů a poskytl rovněž nezbytné prostory pro přednášky, semináře a cvičení. Spolupráce všech zúčastněných subjektů vytváří předpoklady pro vědeckou činnost při plánování společných výzkumných záměrů a grantových objektů.

Největší přínos pro studenty tohoto bakalářského studia spočívá v tom, že umožňuje získat vysoký stupeň znalostí a dovedností při individuální výuce přímo v praxi.

doc. Bohuslav Matouš
1. LF UK


Podzim na ETF UK

Dne 12. října 1998 navštívil navštívil Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy německý teolog švýcarského původu prof. Hans Küng, ředitel Institutu pro ekumenické bádání v Tübingen, který se v Praze zúčastnil konference Forum 2000. Na ETF UK vystoupil s přednáškou na téma "Étos pro 21. století - hledání nového étosu". Pro ty, kdo sledují Küngovy aktivity a jeho četné (u nás už také vydávané) publikace směřující k projektu světového étosu, nepřinesla přednáška asi nic nového, osobní setkání s mimořádnou osobností současného evropského křesťanství však přeplněná velká posluchárna přijala vděčně.

Řadu říjnových přednášek "nefakultních" pedagogů rozmnožili profesor M. Hengel, novozákoník a judaista z Tübingen, který hovořil o Markově evangeliu, profesor C.S. Calian, etik z Pittsburgu přednášel o hospodářské etice a profesor G. Sauter, systematik z Bonnu nastolil typicky protestanské téma vystoupením o ospravedlnění.

Členové akademické obce ETF UK dostali během letošního podzimu řadu významných ocenění. U příležitosti státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu - 28. října 1998 byl prof. Dr. Ing. Jakubu S. Trojanovi, proděkanovi ETF UK, propůjčen Řád T. G. Masaryka za zásluhy o demokracii a lidská práva. Děkanovi fakulty, prof. Dr. Petru Pokornému byl 18. listopadu 1998 na univerzitě v Bonnu udělen čestný doktorát.

Jindřich Halama
ETF UK


W. E. Students 1998

Skupina studentů spolu s RNDr. Rudolfem Krylem z Kabinetu software a výuky informatiky MFF UK uspořádal koncem září 1998 mezinárodní studentský workshop o neuronových sítích. Akci podpořila MFF UK a Open Society Fund Praha. Semináře se zúčastnilo přes 20 studentů z ČR, Polska, Slovenska, Německa a Slovinska. Také přednášející tvořili pestrou mezinárodní sestavu. Workshop byl zahájen několika úvodními přednáškami a zadáním pracovních úloh. Na počítačích se pracovalo v malých skupinách. Tematický záběr byl široký - od témat fyzikálních (magnetismus), přes lingvistická (rekonstrukce prastaré indoevropštiny) až k aplikacím z ekonomie (prognózy vývoje burzovních kursů). Rovnocennou složkou programu byly vedle odborné části i aktivity na podporu mezinárodní spolupráce v středoevropském regionu. Besedovalo se o globalizaci, studentských výměnných programech, o společných rysech a odlišnostech národních povah. Hostitelsky se naše země znamenitě prezentovala koncertem J. Stivína, malebnými zákoutími Prahy i středověkou krásou a historií Kutné Hory. Organizátoři doufají, že účastníkům dlouho zůstanou v paměti vzpomínky na Prahu a MFF UK a že nově navázané osobní kontakty budou pevné. Šlo již o druhý díl série Workshop Europe for Students (poprvé Drážďany '97) a její štafeta se předává dále. Připravuje se další ročník: uskuteční se na podzim 1999 na Slovensku. Hlavním tématem bude tentokrát tentokrát astronomie.

Miroslav Škultéty
MFF UK

Kontakt:
http://www.ms.mff.cuni.cz/students/we-students/