Forum V/5 - Infoforum

Absolvent '98

aneb
Podat studentům pomocnou ruku

V Modré a Zelené posluchárně univerzitního areálu v Celetné ulici se 3. listopadu sešli zástupci firem se studenty Univerzity Karlovy, aby budoucím vysokoškolským absolventům nabídli zaměstnání a potencionálním uchazečům vysvětlili své požadavky, které se někdy více než k diplomům vztahují na individuální schopnosti jednotlivých uchazečů.

Akci Informačně - poradenského centra odboru pro studium a záležitosti studentů (dále jen IPC UK) dopoledního programu v Modré posluchárně Karolina zahájil prorektor UK prof. Petr Čepek, který jménem rektora přivítal zástupce firem a všechny studenty. Uvedl, že na trhu práce se situace v poslední době znatelně zhoršuje a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl v nejbližším období radikálně změnit. Dá se předpokládat, že nezaměstnanost v naší republice bude stoupat v důsledku hospodářské recese a nutnosti restrukturalizace ekonomiky. "Zlatá" doba pro nalezení odpovídajícího, zajímavého a finančně oceněného zaměstnání skončila a nastává éra boje alespoň o nalezení nějakého odpovídajícího místa. Zkušenosti potvrzují, že nejvíce jednou z nejvíce ohrožených skupin nezaměstnaností jsou právě absolventi vysokých škol.

Cílem akce IPC UK Absolvent `98 (která se konala jako první první svého druhu na UK) bylo podat studentům pomocnou ruku, usnadnit jim začátek profesní kariéry. Kromě prezentace jednotlivých firem mohli také studenti vyslechnout odpoledne v Zelené posluchárně odborné přednášky zaměřené na problematiku vstupu ze školy do praxe. O tom, že měla akce v řadách studentů mimořádný ohlas, svědčily zaplněné posluchárny a nevšední zájem vysokoškoláků u jednotlivých firemních stánků.

(jb)

Vysvětlivka: na vodorovné ose grafu jsou zobrazeny zúčastněné firmy a další doprovodné akce.
Foto Forum: Lenka Saulichová


Ze zahraničního odboru

Rozsáhlá agenda zahraničního odboru RUK vyvolala potřebu této stálé rubriky. Jde o ucelenější, přehledné a komplexní informace o činnosti, úzce spojené s důležitou úlohou UK - s rozšiřováním a upevňováním kontaktů mezi studenty, pedagogickými pracovníky UK a jejich zahraničními partnery.

23. 10.

Prorektor prof. J. Pánek přijal vedoucí zahraničního odboru Vratislavské univerzity Mgr. Jagodu Krasnievskou.

Návštěva se uskutečnila v rámci rozbíhající se spolupráce s Vratislavskou univerzitou na základě letos podepsané meziuniverzitní dohody. Polská strana má zájem, aby se do programu spolupráce zapojily co nejdříve také právnická a pedagogická fakulta. Nabídla v rámci podepsané dohody i umožnění stáže vědeckých pracovníků z LF UK na vratislavské Lékařské akademii.

23. 10.

Prorektor prof. J. Pánek přijal děkana Filozofické fakulty univerzity v St. Petěrburgu prof. Jurije Solonina. Zahraniční host tlumočil velký zájem své univerzity o uzavření meziuniverzitní dohody s UK. Bylo dohodnuto, že ruská strana zašle náměty na spolupráci.

23. 10.

Prorektor prof. J. Pánek přijal prof. Hideto Satsuma z  japonské Univerzity Meiji v Kjótó.

Prof. Satsuma předal prof. Pánkovi svou knihu o středověké historii Čech, zahrnující historii husitství a české reformace nazvanou "Heretici v Praze", vydanou v japonštině nakladatelstvím Šokan v Tokiu nákladem 2000 výtisků. Prorektor UK požádal japonského hosta, aby napsal článek o své knize (anglicky, německy nebo česky), který by mohl být otištěn v historickém časopise Folia Historica Bohemica.

29. 10.

Rektor prof. K. Malý, prorektor prof. J. Pánek a kancléř J. Kuklík přijali Madeleine Cuendetovou (na snímku), předsedkyni Výboru Jana Palacha a doc. Jána Etégnyho z téhož výboru působícího ve švýcarském městě Vevey.

Paní Cuendet se zasloužila se o vybudování pomníku Jana Palacha na břehu Ženevského jezera, jehož slavnostní odhalení proběhlo v roce 1997. Seznámila hostitele se svou charitativní činností, které se obětavě věnuje po celý svůj život. Rektor UK jí poděkoval za záslužnou a obětavou činnost v oblasti švýcarsko-českých vztahů.

2. 11.

Prof. K. Malý a prof. J. Pánek přijali prof. Y. Wei (na snímku vpravo), víceprezidenta univerzity Renmin v Číně, prof. X. Zhou, ředitele Institutu střední Evropy. Slavnostní události byl přítomen velvyslanec ČLR Dr. Y. Peng (na snímku vlevo) a kulturní rada ČLR Y. Zhang.

Za přítomnosti zástupců PF, FF a PedF UK byla podepsána dohoda o spolupráci mezi UK a univerzitou Renmin. Rektor Malý a viceprezident Wei vyjádřili potěšení z podepsání dohody a naději, že bude dobrým odrazovým můstkem k rozvíjení konkrétní spolupráce na poli sinologie, práva, pedagogiky a ekonomiky.

(hal)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Česká věda 1945 - 1953

Věda v Československu v letech 1945-1953 to byl název vědecké konference, kterou uspořádal ve dnech 18. - 19. listopadu 1998 Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci s Archivem Akademie věd ČR a Společností pro dějiny věd a techniky. Konference je součástí dlouhodobějšího cyklu vědeckých mítinků nazvaného Česká věda ve dvacátém století, který již byl vloni zahájen konferencí o české vědě za druhé světové války (Archiv AV ČR před nedávnem vydal sborník příspěvků z této konference) a bude pokračovat v roce 1999 kolokviem o čs. vědě let padesátých. Konference, na níž vystoupila i řada pracovníků UK (více v příštím čísle), se zabývala projednáváním těchto základních témat: Vysoké školy, Vznik ČSAV a proměny vědeckých institucí, Slovenské a polské paralely, Věda a kultura, Věda a politika, Společenské vědy, Historiografie, Věda a film, Přírodní vědy. Součástí konference (17.11.1998) byla vernisáž výstavky dokumentů a fotografií ke 100.výročí narození Františka Běhounka a také společenský večer a setkání (18.11.1998) s pamětníky některých událostí, o nichž se jednalo. Konference se konala v areálu Karolina. Byla zahájena prof. J. Petráněm, ředitelem Ústavu dějin UK a Archivu UK, přednesením zdravice rektora UK prof. K. Malého a hlavním referátem prof. Jana Havránka z Ústavu dějin UK.

Karel Janků


Pietní akt na Mělníku

Ostatky prof. MUDr., RNDr. Jindřicha Matiegky, dr. h. c., děkana Přírodovědecké fakulty (1921-1922) a rektora Univerzity Karlovy (1929-1930), našly po dlouhé době konečně místo svého spočinutí. Stalo se tak 6. října 1998 na hřbitově v Mělníku - Chloumku.

Prof. Jindřicha Matiegku (1862 - 1941)*, zakladatele české antropologie, vázalo s Mělníkem pouto manželské (jeho žena pocházela z Mělníka) i vědecké (známé je jeho zpracování mělnické kostnice a četných nalezišť v okolí města). Byl v Mělníku, jehož byl čestným občanem (stejně jako Benešova a Čáslavi), původně také pohřben. Hrobka ale byla v sedmdesátých letech zrušena a ostatky za nejasných okolností převezeny do Prahy. Mnoho dalších faktorů způsobilo, že až na podzim roku 1998 - po identifikaci ostatků - dochází k jejich pietnímu uložení na místo definitivní. Pietního aktu se zúčastnili doc. RNDr. B. Škvařilová, CSc., kurátorka Hrdličkova muzea člověka UK, doc. RNDr. I. Mazura, CSc., vedoucí katedry antropologie PřF UK, Mgr. Z. Lišková, starostka Mělníka, a pamětník profesora Matiegky J. Purš. V kostele sv. Petra a Pavla byla sloužena zádušní mše. Celou akci, přípravu náhrobního pomníku, zádušní mši i zajištění dopravy pro účastníky z Prahy organizoval a finančně podpořil Městský úřad města Mělník. Významná byla pomoc a podpora Hrdličkova muzea člověka. Zvláštní poděkování je třeba vyslovit starostce Mělníka Mgr. Z. Liškové, Mgr. Z. Jansové a Mgr. M. Jiřičkovi - úředníkům mělnického magistrátu a autorovi náhrobního pomníku Kroupovi. Na závěr této informace je případné citovat slova přímého Matiegkova žáka, doc. J. Malého: "Jindřichu Matiegkovi přísluší zásluha, že téměř z ničeho, jen vlastní pílí a neúmornou prací, vybudoval naši českou antropologickou školu k významu, jaký má dnes a zajistil ji uznání jak doma, tak za hranicemi".

Mgr. Daniel Šabík
doktorand katedry antropologie PřF UK


* Prof. Jindřich Matiegka se přes padesát let intenzivně věnoval svému oboru i oborům příbuzným. Mimo jiné se podílel na Národopisné výstavě československé, na identifikaci a antropologických šetřeních ostatků P. J. Šafaříka, Jana Žižky z Trocnova, sv. Václava a některých českých králů. V roce 1923 spolu se svým přítelem a významným světovým antropologem Alešem Hrdličkou založil časopis Antropologie, který vychází doposud. Posledních deset let svého života patřilo neutuchajícímu úsilí (s A. Hrdličkou) při budování muzea člověka.

Doc. RNDr. B. Škvařilová , CSc., kurátorka Hrdličkova muzea člověka pokládá během pietního aktu věnec ke hrobu prof. J. Matiegky.
FOTO PRO FORUM: JIŘÍ JELÍNEK


Staré končí

(nové začíná...)

Dne 26. října 1998 se sešli zástupci většiny odborových organizací Univerzity Karlovy, aby ustavili Koordinační odborovou radu UK, zvolili její předsednictvo a zmocnili ho mandátem k vyjednávání o celouniverzitní kolektivní smlouvě a novém interním platovém předpisu. Předsedou byl zvolen doc. Milan Kohoutek (FTVS), místopředsedy Jana Klapuchová (RUK) a JUDr. Josef Salač,Dr.(PF). Členy předsednictva KOR UK jsou Ing. Dagmar Caisová (LF UK v Plzni), PharmDr. Miloslav Hronek (FaF UK v Hradci Králové) a Romana Poláková (LF UK v Hradci Králové). V sekretariátu předsednictva jsou Jana Klapuchová a Jana Vélová (Nakladatelství Karolinum). Koordinační odborová rada zároveň oznámila, že od 1. ledna 1999, v souvislosti se zahájením platnosti nového Zákona o vysokých školách, končí na UK možnost tvorby Fondu kulturních a sociálních potřeb. "V praxi to znamená," sdělila časopisu Forum Jana Klapuchová, místopředsedkyně předsednictva KOR UK a členka jejího sekretariátu, "že napříště nebude možné jakýmkoliv způsobem přispívat na rekreace, poskytovat půjčky apod. Podle předběžných informací z vedení UK, bude zachován pouze příspěvek na stravování. Jeho výše není dosud upřesněna..."

Jako host se schůze zúčastnil ing. Josef Kubíček, kvestor UK, se kterým byly předběžně projednávány především záležitosti týkající se nového interního platového předpisu. O výsledcích jednání bude časopis Forum informovat.

Karel Janků


Oceněné dějiny

Dne 9. listopadu 1998 ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR obdrželi z rukou ministra školství Eduarda Zemana pracovníci Ústavu dějin a Archivu UK PhDr. I. Čornejová, prof. J. Petráň, prof. J. Havránek, PhDr. Zd. Pousta a PhDr. M. Svatoš Cenu ministra za výzkum. Diplom a medaile převzali za výraznou autorskou a redakční participaci na čtyřsvazkovém díle Dějiny Univerzity Karlovy 1347 - 1990, které bylo v letech 1995-98 vydáno Nakl. Karolinum k 650. výročí založení UK. Za vedení Univerzity Karlovy byl tomuto aktu přítomen prof. Josef Koutecký, prorektor UK. Ten ve svém vystoupení ministrovi školství a dalším přítomným přiblížil historii vzniku díla samého, univerzitní pracoviště, na kterém vzniklo, i vědeckou činnost jeho hlavního redaktora - prof. Josefa Petráně.

Na závěr svého vystoupení prof. J. Koutecký uvedl: "Prostřednictvím tak monumentálního díla se nejenom my, představitelé současné UK, ale i akademičtí občané všech českých vysokých škol a nepochybně celá kulturní veřejnost, seznamuje s jednou z nejvýznamnějších oblastí české historie, státnosti, vysokoškolské výuky a badatelské činnosti. V pokoře se skláníme také díky oceněnému dílu před velkou a úctyhodnou tradicí učení, jež položilo základy nové úrovně naší vzdělanosti a svým vkladem obohatilo kulturu evropskou i světovou."

Karel Janků

Ministr školství Eduard Zeman předává Cenu ministra za výzkum prof.Josefu Petráňovi, řediteli Ústavu dějin a Archivu UK.

FOTO PRO FORUM: ČTK