Forum V/6 - 650 let

Nejdůležitější investice = investice do výzkumu,
vědy a vzdělání

Dne 17. listopadu 1998 se ve Velké aule Karolina konalo slavnostní zasedání rozšířené vědecké rady Univerzity Karlovy, pořádané u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Slavnostního zasedání se vedle studentů a učitelů Univerzity Karlovy zúčastnila i řada významných osobností veřejného a politického života, v čele s předsedou vlády České republiky Milošem Zemanem.

Úvodní slovo přednesl rektor UK prof. Karel Malý. Připomněl historický význam a smysl vzpomínaných "listopadů" v našich moderních dějinách a poukázal na některé shody i odlišnosti těchto událostí. Nazval je "dějinnými okamžiky národní slávy" a "základy naší národní a státní identity", které bychom, spolu s dalšími významnými dny naší historie, měli bránit a rozvíjet. "Jsme hrdi na to," řekl na závěr svého úvodního slova rektor UK, "že patříme do svazku univerzity, která již přes 650 let je symbolem a základem kultury a vzdělanosti v našich zemích, že se nám tuto univerzitu podařilo obnovit do demokratické a autonomní podoby a že svou každodenní prací, spolu se studenty a učiteli dalších českých univerzit a vysokých škol, přispíváme k nadějné budoucnosti národa." Poté se ujal slova předseda vlády ČR Miloš Zeman. Hovořil ex catedra. V projevu objasnil svou hypotézu "generačního potenciálu", jehož součástí je, jak sdělil, i "potenciál excitace, který každou generaci, nebo její část, přinutí k protestu proti nespravedlnosti, násilí a zlu, k protestu, který vede ke stávce, k demonstraci, k odchodu na barikády, k nasazení vlastního života... Přál bych si," zaznělo dále ve vystoupení M. Zemana, "aby naši politici, kteří často měří význam svých akcí horizontem vlastního funkčního období, dokázali investovat do oblastí, které se projeví až tehdy, když oni už politiky nebudou. Mezi těmito investicemi jsou nejdůležitější právě investice do výzkumu, vědy a vzdělání..." Po skončení projevu rektor UK udělil Miloši Zemanovi, premiérovi české vlády, jubilejní medaili k 650. výročí založení UK. Tu také předal prof. Josephu Bricallovi, bývalému prezidentovi Asociace evropských univerzit a prof. Josefu Jařabovi, místopředsedovi Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu ČR.

Karel Janků

Zeman, Klener, BricallČeský premiér Miloš Zeman, prorektor UK Pavel Klener a Joseph Bricall, bývalý prezident Asociace evropských univerzit, během slavnostního zasedání Vědecké rady UK 17.11.1998

FOTO PRO FORUM: ARCHIV RUK


Přispěli k dobrému jménu UK

Dne 17. listopadu 1998 na slavnostním zasedání rozšířené Vědecké rady UK věnovaném Dni boje studentů za svobodu a demokracii byly předány i Ceny rektora UK a Mimořádné ceny rektora UK.

Cena rektora UK je od roku 1995 každoročně udělována nejlepším absolventům magisterského studia, a to v oborech lékařských (Cena prof. MUDr. Karla Weignera), společenskovědních (Cena prof. JUDr. Karla Engliše), přírodovědních (Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského), teologických (Cena Josefa Dobrovského) a učitelského studia (Cena prof. PhDr. Václava Příhody).

V letošním roce Ceny rektora UK převzali: MUDr. Jiří Pavlů (1. LF) za hluboký zájem a dosažené výsledky v oblasti patologické fyziologie, Mgr. Lenka Bradáčová (PF) za výsledky v renomovaných studentských soutěžích, Mgr. Ludmila Drhová (FaF HK) za hluboký zájem o obor a mimořádnou motivaci k praktické službě v lékárně, Mgr. Markéta Holubová (HTF) za mimořádnou schopnost pro vědeckou práci v oblasti judaistických studií a Mgr. Vít Laitl (PedF) za mnohostrannou a výraznou aktivitu v oblasti svého studijního oboru.

Mimořádná cena rektora UK, která je udělována od roku 1995, byla předána dvěma studentům UK - Janě Pokorné, která poskytla první pomoc své spolužačce a podle přivolaných lékařů jí tak zachránila život a Jiřímu Švandovi, jenž se podílel na zadržení a odzbrojení pachatele trestného činu. Jak při slavnostním předávání cen uvedl prof. Pavel Klener, prorektor UK, odměnění absolventi a studenti UK získali ocenění po právu, protože projevili výraznou vůli, vysoké intelektuální schopnosti i mimořádné lidské a charakterové vlastnosti a "prokázaným jednáním přispěli k dobrému jménu nejen své mateřské fakulty, ale celé Univerzity Karlovy".

Karel Janků


Kafka, Rilke a ti další

Ve dnech 12. a 13. listopadu 1998 uspořádala v zasedací síni Karolina, katedra germanistiky, nederlandistiky a nordistiky Filozofické fakulty UK, v rámci spolupráce mezi UK a univerzitou v Hamburku, sympozium s názvem Praha a její univerzita v literatuře německé a německy psané v českých zemích.

Každé dva roky se schází stanovený počet studentů a pedagogů oboru germanistika, střídavě v Hamburku a v Praze, na společných přednáškách a seminářích. Letos, po dohodě mezi katedrou germanistiky FF UK a literárněvědným seminářem hamburské univerzity, bylo téma sympozia zvoleno s ohledem na 650. výročí založení UK. Týkalo se Prahy - místa, kde Univerzita Karlova vznikla. Hamburští a pražští germanisté se soustředili na problematiku pražských německých spisovatelů, jejich vztahu k Praze a k její univerzitě. Hlavní pozornost byla upnuta ke stěžejnímu tématu sympozia - k životu a dílu Franze Kafky a Karla Marii Rilkeho. Podnětem k diskusi mezi studenty i pedagogy obou univerzit byl metodologický přístup k diskutovanému tématu odlišně praktikovaný v Hamburku a v Praze. Konfrontace byla pro obě strany přínosem, stejně jako účast prof. E. Goldstückera, jehož osobnost je trvale spjata s propagací pražské německé literatury v západní Evropě i jinde ve světě.

PhDr. Milan Tvrdík
FF UKOčekávání investorů na světových trzích

Konference s názvem Investor Expectations in a global market place - the role of corporate governments (Očekávání investorů na světových trzích) byla pořádána třemi institucemi - Gorgetown University, Washington D. C. USA, Woodstock Theological Center, Washington D. C. a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jednání se dotkla zejména dvou témat, která řečníci uvedli z nejrůznějších pohledů. Prvním tématem se stala strategická partnerství mezi podniky. Druhým, úzce svázaným tématem, byly praktiky řízení společností a vztah majitelů a manažerů těchto podniků (corporate governance).

Vzhledem k místu konání a také k přednášejícím, z nichž většina měla zkušenosti se situací v České republice, se většina příspěvků týkala právě naší země. Zajímavé bylo složení účastníků konference. Převážnou část tvořili účastníci programu Advanced Management Institute založeného Johnem Garritym a určeným vzdělávání manažerů a ředitelů podniků ze střední a východní Evropy. Další skupinu tvořili lidé z univerzit a institutů, z řad pedagogů i studentů (Tomáš Ježek jako jediný zastupoval sféru veřejnou).

Tato diverzita se projevila i v příspěvcích. Účastníci měli možnost vyslechnout teoretická východiska adresovaných témat (Dr. Gasper F. Lo Biondo, Woodstock, prof. Ing. Lubomír Mlčoch, FSV UK a Dr. Carol Evans, Georgetown), výsledky výzkumu prováděného přímo v podnicích, které prošly strategickými aliancemi (na našem snímku při vystoupení Dr. Karen L. Newman), aplikace teorie (herní modely) na vývoj strategií v ČR (prof. Michal Mejstřík) i příspěvky zabývající se konkrétními problémy zahraničních subjektů při utváření strategických partnerství a investování v ČR (Earl Godby, Boeing Co.; Jeanne Weawer a Otto Ruesch, Ruesch International).

Při závěrečných workshopech se účastníci konference shodli na několika závěrech:

Několikadenní konference se konala v prostorách Karolina a v hotelu President v Praze.

(red)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Na účet Konta Bariéry

Jako roztomilý povel k zahájení vernisáže se Křížovou chodbou Karolina rozezněla v podvečer 17. listopadu 1998 píšťala Jiřího Stivína. Přítomní umělci, dárci děl vystavených na 4. aukčním salónu výtvarníků, se ukázněně ztišili a vyslechli dva úvodní projevy - rektora Univerzity Karlovy prof. Malého a ředitele Nadace Charty 77 - Konta Bariéry. Prof. Karel Malý připomenul, že se UK hlásí k myšlenkám Konta Bariéry již symbolickým nájmem za prostory, ve kterých tři neděle výstava probíhá. Zdůraznil, že je v naší společnosti stále dosti bariér, které se musí odstraňovat a z pohledu rektora UK připomenul některé nejnovější projekty nadace - a označil je "za pozoruhodné". Jde například o programy Počítače proti bariérám a Astra 2000.

Pak k mikrofonu přistoupil Jan Kačer - prohlásil, že by měl najednou oslovit přes tři sta umělců, kteří darovali na 4. aukční salón svá malířská, sochařská, sklářská, keramická a fotografická díla. Připomenul, že ve spektru činností Charty 77 - Konta Bariéry je aukce to "nejmilejší dítě" a znovu poděkoval dárcům za jejich cenné příspěvky (vyvolávací cena letošní aukce je 2,82 milionu korun, autorská pak přes 5 milionů). "U stolu, kde se rozdávalo štěstí, jsme seděli všichni vedle sebe", zakončil své zamyšlení Jan Kačer. úkolem těch šťastnějších je podle něj pomoc lidem postiženým a handicapovaným. Desítky milionů korun získaných dárcovstvím bezejmenných na účet Konta Bariéry jsou vždy určeny potřebným...

O hudební rámec vernisáže se postarali pánové Stivín a Skoumal (o výsledku letošní charitativní aukce vás budeme informovat).

(mich)

Jan Kačer, divadelní režisér, se jako ředitel Charty 77 považuje za "správce obecního pokladu, který pomáhá léčit..."

Foto pro Forum: Archiv RUK


Sametové tóny v Karolinu

Univerzita Karlova a Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se rozhodly uspořádat při příležitosti výročí 17. listopadu 1939 a 1989 slavnostní vzpomínkový koncert. Konal se ve Velké aule Karolina a o milou společnost se postaral mladý soubor - Talichův komorní orchestr.

Na rozdíl od posledního koncertu dobové hudby (Období klasicismu) zněla pouze díla českých autorů. Nejprve to byla Meditace na Svatováclavský chorál od Josefa Suka, dílo, které vzniklo na počátku 1. světové války a které mělo vyjádřit vlastenecké stanovisko a víru v budoucí život národa. Zazněl i Sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella od Bohuslava Martinů (v autorově úpravě pro orchestr a kontrabas z roku 1958). Obecenstvo toto dílo přijalo stejně vřele jako kdysi premiéroví posluchači v knihovně Kongresu USA ve Washingtonu v roce 1933. Závěr patřil jednomu z nejznámějších děl Antonína Dvořáka - Serenádě E dur, op. 22, která vznikla v květnu 1874.

Koncertu se zúčastnili nejen představitelé akademického, politického a společenského života, ale i studenti, kterým byla den předtím udělena Hlávkova cena.

Václav Hájek

Foto pro Forum: Archiv RUK

Antické tradice v Celetné ulici

Od 9. do 15. listopadu 1998 se konala v rámci plánu spolupráce mezi univerzitou ve Vídni a Univerzitou Karlovou konference s názvem Antické tradice ve středoevropské architektuře druhé poloviny 19. století, která byla jednou z akcí pořádaných k 650. výročí založení Univerzity Karlovy.

Oficiálně byla zahájena prof. P. Čepkem, prorektorem UK, a doc. J. Černým, proděkanem FF UK. Za velvyslanectví Rakouské republiky promluvila Ch. Dollingerová a za Open Society Foundation, která umožnila účast odborníků ze zemí bývalého východního bloku, V. Hirtová. Vedle českých a rakouských specialistů se konference zúčastnili kolegové z Německa, Francie, Polska, Bulharska, Ukrajiny a Ruska. Finančně zajistily konferenci zejména česko-rakouská Aktion, East East Program Open Society a Městský úřad v Litomyšli. Referáty i diskuse ukázaly, že antická tradice je v architektuře stále živým společným dědictvím, které nás spojovalo už v 19. století, a dokáže to i dnes. Nová architektura a její dekorace nemohou ani v současné době vznikat bez dědictví starého umění, i když v různých dobách se dávala přednost různým stylovým vzorům. Česká novorenesance je příbuzná novorenesanci v Rakousku, Polsku, Maďarsku, Německu i ve Francii, ale svou uměřeností a klasicistní čistotou, jejímž hlavním představitelem byl Josef Zítek, mezi historizujícími slohy 19. století obzvláště vyniká; stala se také předchůdcem následující výtvarné epochy, která poznamenala Prahu ještě výrazněji, slohu secesního, který ovšem už více než z klasicismu čerpal z tehdy nově objevených památek egejského umění doby bronzové.

prof. Jan Bouzek
FF UK

Záběr z konference, která se konala dne 11. listopadu 1998 v prostorách Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Celetné ulici

FOTO FORUM: LENKA SAULICHOVÁ


Sněm evropských paleopatologů

Do rámce oslav 650. výročí založení UK v Praze bylo zařazeno i evropské setkání členů Paleopatologické asociace. Toto sdružení se sídlem v americkém Detroitu pořádá od svého založení tamním epidemiologem Dr. Aidanem Cockburnem (1973) každoročně konference v USA, kde působí nejvíce jeho členů a každé dva roky konferenci v Evropě. Letošní evropské setkání (26. - 29. 8. 1998) bylo dvanácté v pořadí a první, které bylo uspořádáno v bývalé socialistické zemi. Přičinili se o to Ústav dějin lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze a ústavem histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni, s Českou společností antropologickou, Společností pro dějiny věd a techniky v Praze a Anatomickým ústavem lékařské fakulty MU v Brně. V čele sedmnáctičlenného národního organizačního výboru stál jako předseda prof. MUDr. PhDr. E. Strouhal, DrSc. Setkání se zúčastnila stovka badatelů a na třicet členů jejich doprovodu z devatenácti evropských zemí a čtyř zámořských států - USA, Kanady, Egypta a Jordánska. Přítomnost šestatřiceti účastníků z bývalých socialistických zemí a tří kolegů ze zemí třetího světa umožnil velkorysý dar Bioantropologické nadace. Konference byla slavnostně zahájena v pražském Karolinu 27. srpna 1998. Po projevech univerzitních hodnostářů a prezidentky Asociace paní Evy Cockburnové předal prorektor prof. MUDr. J. Koutecký jubilejní a pamětní medaile univerzity třem významným zahraničním představitelům paleopatologie - prof. Dr. D. J. Ortenovi (Washington), prof. Dr. M. Schultzovi (Göttingen) a paní Evě Cockburnové (Detroit). Děkan 1. lékařské fakulty UK doc. MUDr. P. Hach, CSc., udělil pamětní medaile fakulty čtyřem našim paleopatologům: RNDr. A. Němečkové, prof. MUDr. E. Vlčkovi, prof. MUDr. L. Vyhnánkovi a prof. MUDr. PhDr. E. Strouhalovi. Po prohlídce historických prostor Karolina odvezly účastníky autobusy do Plzně, kde probíhalo od 27. do 29. srpna 1998 vědecké zasedání v Šafránkově pavilonu plzeňské lékařské fakulty UK.

Na setkání celkem odeznělo 46 ústních sdělení a 47 posterů, v souhrnu 93 sdělení. Navíc byl uspořádán metodický workshop světelné a řádkovací elektronové mikroskopie nádorů a mezinárodní výstavka zajímavých paleopatologických nálezů z českých, moravských, rakouských, italských a katalánských nalezišť.

prof. Eugen Strouhal,
1. LF UK

Foto Forum: Michaela Vlčková