Forum V/7 - 650

Pololetní ohlédnutí

Poté, co jsme koncem listopadu 1998 předali do tisku šesté číslo V. ročníku časopisu Forum, se na akademické půdě (i mimo ni) událo mnoho zajímavého. Často se jednalo o významné akce úzce spojené s 650. výročím UK. Chtěli bychom Vás o nich - byť s určitým časovým odstupem - alespoň telegraficky informovat. Vzhledem k tomu, že šlo o desítky událostí, jistě nám prominete, že otištěné články nebudou zdaleka vyčerpávající.


LISTOPAD 1998

Dvě iberoamerické ceny studentkám UK

Za přítomnosti Sboru velvyslanců iberoamerických zemí (Venezuela, Uruguay, Portugalsko, Peru, Chile, Kuba, Brazílie, Kolumbie, Španělsko, Argentina, Kostarika, Mexico) byly ve Vlasteneckém sále Karolina dne 25. listopadu 1998 uděleny ceny Premio Iberoamérica určené studentům vysokých škol v ČR. Smyslem pořádání soutěže o uvedenou cenu je prohloubovat vzájemnou spolupráci mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi. Posledního, tj. 5. ročníku se zúčastnilo šestnáct studentů.

Porota následující ceny:

Cena za práci z oblasti literatury, historie a humanitních věd

1. cena: Lenka Zajícová (UP Olomouc)
2. cena: Linda Nárožníková (UK)

Cena za práci z oblasti společenských a ekonomických věd

1. cena: Taťána Sochorová (UK)
2. cena: nebyla udělena

(há)

Vítězky 1. cen (zleva): Taťána Sochorová a Lenka Zajícová

O problematice zdraví a životního prostředí

Ve dnech 26. - 27. listopadu 1998 se konal v Hradci Králové v rámci univerzitního jubilea celostátní sjezd České gerontologické a geriatrické společnosti a České lékařské společnosti J. E. Purkyně s mezinárodní účastí.

Hlavním tématem kongresu byly Poruchy vnitřního prostředí a výživa ve stáří. První jednací den se především zabýval problematikou hyperlipoprotenemií a diabetu. Přehledná přednáška Dr. Češky pojednávala o apolipoproteinu E ve vztahu k hyperlipoprotenemii a Alzheimerově chorobě.

Druhý jednací den byl věnován výživě. Prof. Šimek poukázal na nepoměr mezi sníženou energetickou potřebou ve stáří a zvýšenou potřebou antioxidačních látek, některých vitaminů a minerálů. Dr. Votruba dokumentoval na souboru nemocných ve věku 70 - 88 let snížení koncentrace volných radikálů v krvi po úpravě dietního režimu a doc. Ďoubal představil nový počítačový program analýzy nutričních hodnot potravin, sestavený na FaF UK v Hradci Králové. Prof. Zadák uvedl přehled poruch vnitřního prostředí častějších ve stáří, s důrazem na klinické a neinvazivní monitorování nemocných. I další diskusní příspěvky měly vynikající odbornou a vědeckou úroveň.

Poslední kongres 20. století v Hradci Králové je plánován na 25 a 26. listopadu 1999. Jeho hlavním tématem se stane účelná farmakoterapie ve stáří.

MUDr. Eduard Havel, LF UK v Hradci Králové


PROSINEC 1998

Charta 77 po dvaceti letech

Před dvaceti lety vznikla ve švédském Stockholmu z iniciativy prof. Františka Janoucha Nadace Charty 77, která v dobách předlistopadových se zaměřovala především na materiální a morální podporu disidentů.

Po změně společenských poměrů v České republice nadace přesídlila do Prahy a musela začít hledat své nové poslání, novou orientaci. Toto našla především na poli dobročinnosti a účastí na konkrétních projektech, jako například Gamma-nůž či Konto Bariéry. Za šest let existence rozdělila nadace 60 milionů korun...

V posledních měsících jubilejního roku 1998 proběhlo několik akcí, které dvacetiletí nadace připomenuly. V pátek 4. prosince uspořádala Nadace Charty 77 v Karolinu ústřední akci nazvanou Setkání, jíž se zúčastnili známí disidenti Ludvík Vaculík, Jiřina Šiklová, Eva Kantůrková, Zdeněk Jičínský, Jan Ruml starší, Jan Kačer a jejich zahraniční přátelé.

Od 17. listopadu 1998 se po tři týdny konal ve výstavních prostorách Karolina IV. aukční salon výtvarníků ve prospěch Konta Bariéry. Téměř pět set položek letošního katalogu bylo dne 12. prosince 1998 vydraženo za 2 997 650 korun. Největší zájem vyvolala skleněná plastika manželské dvojice Libenský-Brychtová nazvaná Malá diagonála (vyvolávací cena 45 000 korun se vyšplhala na rekordních 270 000 korun!).

Jiří Bláha

Účastníci aukce dražili i na schodech honosné budovy Čs. spořitelny, a. s., v Rytířské ulici (v popředí draží s č. 222 děkan 2. LF UK doc. Martin Bojar)
Foto pro Forum: Archiv RUK


Jubilejní Pawlikova cena

V pátek 4. prosince 1998 byl v Karolinu pod záštitou děkana 1. LF UK doc. Petra Hacha za účasti prof. Jana Hořejšího, předsedy České gynekologicko-porodnické společnosti, slavnostně vyhlášen výsledek 5. ročníku Pawlikovy ceny za rok 1997.

Soutěž o nejhodnotější vědeckou, odbornou a didaktickou publikaci s gynekologickou či porodnickou tematikou vypsala Česká gynekologicko-porodnická společnost za sponzorské spolupráce s Nadačním fondem Janssen-Cilag.

Hodnotitelskou komisí byl vybrán soubor prací MUDr. Pavla Strnada, CSc. z gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK FN v Praze Motole za publikaci odborně-vědeckých prací zabývajících se hormonální substituční léčbou ve vztahu ke karcinomu prsu.

Čerstvý držitel Pawlikovy ceny MUDr. Pavel Strnad ukončil studium Fakulty všeobecného lékařství v Praze v roce 1975. V současné době pracuje jako odborný asistent gynekologicko-porodnické kliniky 2. FL UK a FN Motol.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Španělský premiér v Karolinu

Při příležitosti oficiální návštěvy České republiky navštívil 13. prosince 1998 španělský premiér José María Aznar Univerzitu Karlovu. Ve Vlasteneckém sále Karolina byl přijat vedením Univerzity Karlovy v čele s jejím rektorem prof. Karlem Malým, který předsedovi španělské vlády předal jubilejní medaili k 650. výročí UK za zásluhy o rozvoj světové vědy, kultury a mezinárodní spolupráce. Doprovod předsedy vlády Španělského království tvořili velvyslanec Španělska, velvyslanci iberoamerických zemí v ČR a premiérova žena Anna Bottela de Aznar.

Španělského premiéra představil děkan FF UK doc. F. Vrhel nejenom jako předního politika království, ale i jako politika uznávaného mezinárodně. José María Aznar a prof. Karel Malý pronesli při slavnostním setkání hlavní projevy. Oba se v nich zaměřili na téměř deset století trvající bohatou historii vztahů mezi oběma zeměmi (začala návštěvou Prahy židovským obchodníkem a španělským diplomatem Ibrahímem ibn Jakúbem v roce 995). José María Aznar vysoko ocenil práci českých hispanistů, úlohu Univerzity Karlovy v jejich profesní přípravě, osobní angažovanost rektora UK v oblasti rozvoje iberoamerických studií a působení Ústavu románských studií FF UK. Stále intenzivnější vztahy má UK s univerzitami španělským. Jde hlavně o univerzity v Madridu, Estramaduře, Navaře, Salamance, Granadě, Alacalá de Henares a v Barceloně. Doc. Hedvika Vydrová, ředitelka Ústavu románských studií FF UK poděkovala na závěr setkání ministerskému předsedovi Španělského království José M. Aznarovi za dar jeho vlády Univerzitě Karlově - softwarový materiál a knižní a bibliografické fondy pro vznik virtuální posluchárny pro výuku španělštiny.

Karel Janků

Španělský premiér José María Aznar při projevu ve Vlasteneckém sále Karolina
FOTO PRO FORUM: ARCHIV RUK


Ocenění jako podnět

Dne 14. prosince 1998 byli v prostorách Karolina oceněni noví vítězové soutěže o Bolzanovu cenu. Soutěž o nejlepší odbornou a vědeckou praci studentů Univerzity Karlovy pregraduálního bakalářského a magisterského a postgraduálního doktorandského studia v oborech právních, ekonomických, matematických a společenskovědních byla vyhodnocena již popáté.

Prof. K. Malý, rektor UK, uvedl, že Bolzanova cena je součástí řady různě orientovaných studentských soutěží, které jsou na UK vyhlašovány s cílem reflektovat především rozvoj mezioborových disciplín. Na slavnostním aktu předání Bolzanovy ceny byli přítomni i zástupci jejího sponzora - České spořitelny, a.s. Jim, oceněným studentům a všem dalším přítomným byla určena slova prof. M. Petruska, prorektora UK, který přednesl při této příležitosti hlavní projev.

Bolzanovu cenu obdrželi (na snímku zleva): Martin Grombiřík (ETF UK) za práci Gregoriánský chorál jako model liturgické hudby; Mgr. Přemysl Marek (PF UK) za práci Ochrana vlastnického práva podle článku 1 Dodatkového protokolu k evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod; Mgr. Marta Jarošová (PF UK) za práci Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii - cenu převzala matka Marty Jarošové, Mgr. Libor Boháč (PF UK) za práci Mechanismus ochrany základních lidských práv v Evropě; Mgr. Lucie Římalová (FF UK) za práci Proměny adresáta a pisatele (dopisy B. Němcové ženám); Milan Šindelka (PřF UK) za práci Statisticko-termodynamická studie ternárních soustav tuhých konvexních molekul; Mgr. Pavla Holečková (PedF) za práci Deficity dílčích funkcí; Markéta Semerádová (PedF UK) za práci Hudba u kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském se zaměřením na dílo P. Kajetána Vogla, O. S. M.

Karel Janků

Foto pro Forum: Archiv RUK

Adventní čas

V adventní čas se univerzitní obec schází již tradičně ve Velké aule Karolina na vánočním koncertu. K jistému zastavení i duchovní sebereflexi, vyzval svým vystoupením přeplněnou Velkou aulu Karolina (16. prosince 1998) Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy - Collegium musicum Universitatis Carolinae - pod řízením Adolfa Melichara. Přítomné před zahájením koncertu pozdravil rektor UK prof. Karel Malý. Pak nastoupil pěvecký sbor VUS (letošní padesátiletý jubilant), aby v první části prokázal svou kvalitu provedením děl evropských mistrů - Monteverdiho, Purcela, Messiaena, Pärta a Poulenca. Po přestávce zazněla Rybova Česká mše vánoční - Hej, mistře! pro sóla, sbor, orchestr a varhany. V sólových partech se představil: Zuzana Horáková (soprán), Tereza Roglová (alt), Aleš Biscein (tenor) a Radek Krejčí (bas). Nakonec si všichni přítomní společně zazpívali s pohnutím píseň o narození Krista Pána (na našem snímku).

(mich)

Foto pro Forum: Archiv RUK

Prezentace nových knih

Prezentace publikací Karolina - nakladatelství Univerzity Karlovy, které spatřily světlo světa ještě před koncem loňského roku, se v prosince 1998 uskutečnila v Karolinu.

Za účasti prorektora UK prof. P. Klenera, ředitele nakladatelství Dr. J. Jirsy, autorů publikací, řady novinářů a zájemců z odborných kruhů byly zevrubněji představeny především dvě nové publikace: kniha Mojmíra Horyny Jan Blažej Santini-Aichel: Život a dílo (na snímku) která je vyvrcholením čtvrtstoletí trvajícího Horynova bádání o významném barokním staviteli a aspiruje na titul Nejkrásnější kniha roku 1998 a kniha doc. Jiřího Kejře Vznik městského zřízení v českých zemích. Obě jsou výsledkem pečlivé vědecké práce renomovaných autorů a snesou ve svém oboru nejpřísnější evropské i světové srovnání. Jsou i dobrou vizitkou pracovníků univerzitního nakladatelství. Publikace byly vydány v rámci 650. výročí založení UK za sponzorské účasti České spořitelny, a. s.

(jak)

FOTO FORUM: Lenka Saulichová

Tři medaile judistů

Od 16. do 20. prosince 1998 se v pražské hale Sparty v Korunovační ulici uskutečnil jeden z významných sportovních podniků - 14. akademické MS judistů. Zúčastnilo se ho na 550 závodníků z téměř padesáti zemí.

Prvním želízkem v ohni byl Petr Jákl ve hmotnostní kategorii do 100 kg. Nakonec na našeho borce zbylo 5. místo. Druhý soutěžní den (čtvrtek) našim barvám přinesl první medaili. Bronz vybojoval Jaroslav Švec (Univerzitní sportovní klub Praha) v kategorii do 81 kg. Ještě kvalitnější kov - stříbro - pro české barvy "vytavila" v pátek Michaela Vernerová (do 57 kg) ze Sokola Hradec Králové. Sobota nám přinesla třetí medaili. V barvě bronzové ji vybojoval Petr Jákl v kategorii bez rozdílu vah. V neděli 20. prosince byly na programu závěrečné souboje v soutěži družstev. Tajné přání našich trenérů (F. Jákl, Lauer - muži, Kvaček, Kasík - ženy) - rozšířit medailivou sbírku zůstalo nesplněno.

Organizátoři akademického šampionátu připravili všem účastníkům také bohatý kulturní a společenským program. Jehož součástí bylo i přijetí zástupců delegací jednotlivých výprav v Karolinu. Zástupce judistů přijal prorektor UK prof. RNDr. Petr Čepek v pátek 18. prosince 1998.

(jb)

Petr Jákl (v bílém) zvítězil v souboji o bronz v kategorii bez rozdílu vah nad Adrianem Cordonem z Moldávie
Foto pro Forum: Miloš Šindelář


LEDEN 1999

Vznik, vývoj a současnost LF UK v Plzni

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni uspořádala v rámci oslav 650. výročí založení UK řadu akcí. Zatím poslední z nich byla výstava s názvem Vývoj a současnost Lékařské fakulty UK v Plzni. Konala se od 18. do 31. ledna 1999 v historických prostorách plzeňské radnice, ve které byly soustředěny doklady o vzniku a vývoji fakulty a jejích úspěších za více než 50 let existence. Vystavené historické dokumenty přiblížily plzeňské veřejnosti a ostatním zájemcům důvod vzniku fakulty. Tím byla především potřeba urychleně doplnit extremně nízké, válkou zdecimované stavy lékařů (fakulta vznikla dekretem prezidenta republiky 27. října 1945 jako pobočka LF UK v Praze). Byl zmapován vývoj plzeňské lékařské fakulty od skromných začátků v poválečných letech až do dnešní podoby moderní vysoké školy a připomenuty osobnosti, které stály u jejího zrodu. Hlavními tematickými okruhy výstavy byly především aktivity v oblasti výzkumu, v oborech preklinických, v klinických oborech interních a chirurgických. Poetickým doplňkem - k poněkud vědecky střízlivým exponátům - byl pohled do mikrosvěta, zprostředkovaný fotografiemi doc. RNDr. J. Reischiga, CSc. Celkově výstava ukázala, že současný, v pořadí již dvanáctý děkan LF UK v Plzni, doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., dnes stojí v čele vysokoškolského pracoviště s mohutným vědeckým a pedagogickým potenciálem, vyhledávaným nejen našimi, ale i zahraničními studenty.

MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan LF UK Plzeň

Za vedeni univerzity byl zahájení výstavy přítomen prorektor UK prof.Pavel Klener (druhý zleva). Uprostřed doc. B. Kreuzberg, děkan LF UK PLzeň.
FOTO PRO FORUM: Stanislav VANEŠ


Romantika (i bez zapálených svíček)

Další schůzku si dali příznivci Cyklu koncertů dobové hudby 26. ledna 1999 na tradičním místě. Ve Velké aule historické budovy Karolina na ně čekal nejen komorní orchestr Collegium Musicum Universatis Carolinae Pragensis, ale především hudební program, který rozhodně nemohl zklamat. Prorektor UK Petr Čepek pozdravil všechny přítomné, poděkoval sponzorům a správnou atmosféru nastolil několika dobovými citáty o umění.

Do období pozdního romantismu pak všechny přítomné přenesla díla Edwarda Elgara (Serenáda pro smyčcový orchestr), Edvarda Griega (Z časů Holbergových, op.40), Leoše Janáčka (Idyla pro smyčcový orchestr) a Josefa Suka (Meditace na svatováclavský chorál).

(há)

Foto pro Forum: archiv RUK

Ze zahraničního odboru

Rozsáhlá agenda zahraničního odboru RUK vyvolala potřebu této stálé rubriky. Jde o ucelenější, přehledné a komplexní informace o činnosti, úzce spojené s důležitou úlohou UK - s rozšiřováním a upevňováním kontaktů mezi studenty, pedagogickými pracovníky UK a jejich zahraničními partnery.

24. 11. Prorektor UK prof. Klener přijal představitele Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II.- prof.Michela Kasbariana, viceprezidenta pro zahraniční styky, Dr. Edouarda Arzoumaniana, ředitel pro zahraniční styky. Návštěva se uskutečnila v souvislosti s obhajobou doktorské práce pod společným vedením (cotutelle) doktoranda Víta Dolejšího z MFF. Protože šlo v rámci spolupráce o první dokončenou práci a obhajobu, přikládaly jí obě univerzity velký význam. Dohoda mezi UK a Univerzitou Aix-Marseille II. z r. 1994 vyprší příští rok a proto se obě strany dohodly, že již nyní začnou připravovat dohodu novou.
18. 12. Prorektor UK prof. J. Pánek přijal Lubomíra Fogaše (na snímku uprostřed) místopředsedu vlády Slovenské republiky pro legislativu a Jeho Excelenci Jozefa Stanka, velvyslance SR v ČR.
Místopředseda vlády SR Lubomír Fogaš zavítal na Univerzitu Karlovu v rámci své státní návštěvy České republiky. Důvodem jeho přítomnosti na UK byla především snaha a zájem o prohloubení vztahů mezi UK a slovenskými vysokými školami.
Prorektor prof. Pánek informoval hosty o vztahu UK k vysokým školám na Slovensku a zejména o spolupráci UK s Univerzitou Komenského v Bratislavě. Místopředseda vlády SR Lubomír Fogaš vyjádřil uspokojení nad připravovanou dohodou o studentské výměně bez recipročních omezení mezi oběma republikami a zdůraznil, že na ní má velkou zásluhu vedení UK.
Foto Forum: Lenka Saulichová
Prorektor UK prof. J. Pánek přijal Jeho Excelenci Myung-chul Hahma, velvyslance Korejské republiky v ČR. Prorektor Pánek informoval nového korejského velvyslance o UK, jejích fakultách a meziuniverzitních dohodách se dvěma korejskými univerzitami (Sungkyunkwan University a Hankuk University of Foreign Studies v Soulu).
20. 1. Rektor UK prof. K. Malý a prorektor prof. J. Pánek přijali Její Excelenci paní Aiju Odinovou (na snímku vpravo), velvyslankyni Lotyšské republiky v ČR. Paní Aija Odinová informovala představitele UK o kulturním centru působící na velvyslanectví. Tlumočila zájem Lotyšské univerzity v Rize o spolupráci s UK a sdělila, že na státní návštěvu ČR přijede v květnu prezident Lotyšské republiky. Rektor UK lotyšskou velvyslankyni požádal, aby tlumočila panu prezidentovi jeho pozvání na UK, kde při této příležitosti bylo možné podepsat i meziuniverzitní smlouvu. Poté velvyslankyně předala Univerzitě Karlově knižní dar, který je určen pro FF UK (slovníky, atlas, lotyšsko-české příručky).
Foto Forum: Lenka Saulichová

(hal)