Forum V/5 - AS UK

Ceny rektora podporované deníkem Mladá fronta DNES

Na slavnostním zasedání k ukončení oslav 650. výročí UK dne 7. dubna 1999 bude uděleno i sedm Cen rektora podporovaných deníkem Mladá fronta DNES.
Návrhy lze podat do 15. 3. 1999 Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu UK. Ceny jsou určeny pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia těchto oborů: společenské vědy a teologie (3 studenti), lékařské vědy (2 studenti), přírodní vědy a farmacie (2 studenti). Studenty uvedených oborů, kteří dosáhli opravdu mimořádných výsledků ve studiu, ve vědecké práci či v mezinárodních studentských vědeckých a odborných soutěžích, mohou navrhnout fakulty, na jejichž studijní oddělení budou zasílány prvotní návrhy. Hodnotící komisi vytvoří rektor UK, prorektor pro studijní záležitosti, čtyři proděkani pro studijní záležitosti a dva zástupci MAFRA, a. s. K ceně se váže i finanční ohodnocení.

(há)

Záběr z tiskové konference 1. dubna 1998, kde generální ředitel MAFRA a. s., Clemens Bauer (druhý zleva) poprvé zveřejnil svůj úmysl podpořit úspěšné studenty UK
Foto pro Forum: archiv RUK

Z Akademického senátu UK

Dne 22. ledna 1999 se ve Vlasteneckém sále Karolina konalo celodenní mimořádné zasedání AS UK. Stěžejním bodem programu bylo projednání a schválení nového Statutu UK a jeho příloh (pěti vnitřních předpisů - Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád, Disciplinární řád, Rigorózní řád a Řád celoživotního vzdělávání). K hlasování o Statutu UK ve znění přijatých pozměňovacích návrhů došlo až po mnohahodinovém a vyčerpávajícím jednání. Po jeho přijetí poděkoval plénu AS UK rektor UK, prof. Karel Malý, za konstruktivní jednání, které je dobrým signálem pro další práci. Vyslovil dík a uznání všem, kteří se na přípravě statutu i dalších vnitřních předpisech UK podíleli, i těm, kteří formulovali své připomínky a pozměňovací návrhy, přispívající ke zdaru náročné legislativní procedury. Během tohoto jednání došlo také k tajné volbě členů Vědecké rady Univerzity Karlovy. Všichni navržení členové byli schváleni a jejich kompletní jmenný seznam je na konci tohoto článku.

O týden později se konalo další ze zasedání AS UK, prioritou náročného programu se stalo projednání a schválení dalších statutárních dokumentů UK (Vnitřní mzdový předpis, Jednací řád VR UK a Řád výběrového řízení). Obsáhlé zasedání bylo zakončeno hlasováním o návrhu na dva čestné členy VR UK a projednáním nájemních smluv, předkládaných kvestorem UK.

Na závěr prof. Jan Bednář, předseda AS UK upozornil, že 5. března se uskuteční plenární zasedání AS UK, na němž má být projednán rozpočet na rok 1999 a kde proběhne také volba nového předsednictva AS UK.

Řádní členové Vědecké rady UK

prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., děkan 2. LF
prof. RNDr. Petr Čepek, CSc., prorektor
doc. MUDr. Petr Hach, CSc., děkan 1. LF
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., děkan PedF
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., děkan PF
doc. PhDr. Jan Karger děkan FTVS
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor
prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., prorektor
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, děkan LF Plzeň
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, děkan HTF
prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc., děkanka FaF Hradec Králové
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., děkan FSV
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., prorektor
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., prorektor
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., děkan ETF
prof. ThDr. Jaroslav Polc, děkan KTF
prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc., děkan MFF
prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc., děkan LF Hradec Králové
prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., děkan PřF
doc. PhDr. František Vrhel, CSc., děkan FF
doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., PF
prof. PhDr. Alexandr Stich, DrSc., FF
prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, proděkan ETF
prof. PhDr. Eva Hajičová MFF
prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., Ústav dějin a archiv
prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., PřF
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc., FTVS
prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., MFF
doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc., FaF HK

Mimouniverzitní členové:

prof. PhDr. Josef Válka, CSc., Historický ústav FF MU Brno
doc. RNDr. Petr Čársky, DrSc., Ústav fyzik. chemie AV ČR
RNDr. Ivan Saxl, DrSc., Matematický ústav AV
plk. prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., Vojenská lékařská ak. JEP
prof. PhDr. František Vaverka, DrSc., FTVS UP Olomouc
MUDr. Jiří Forejt, DrSc., Ústav molekul. genetiky AV ČR
Ing. Miroslav Kuchař, DrSc., Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii VÚFB
prof. PhDr. František Daneš, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR
PhDr. Vilém Herold, CSc., místopředseda AV ČR
prof. PhDr. Milan Mráz , DrSc., Filozofický ústav AV ČR
prof. Ing. Václav Havlíček, DrSc., prorektor ČVUT
prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., Matematický ústav AV ČR
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experim. med. AV ČR
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Historický ústav AV ČR
prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc., ČVUT.

Čestní členové VR UK:

prof. Radim Palouš
prof. Zdeněk Lojda.

(red)


Moderovaná elektronická konference

Oddělení vnějších vztahů RUK uvede od 1. do 15. března 1999 do provozu moderovanou elektronickou konferenci kombinovanou se systémem news. Jediným tématem konference s názvem "VŠ zákon na UK" je aplikace nového vysokoškolského zákona na jednotlivých univerzitních pracovištích. Přístup do ní bude omezen jen na doménu cuni.cz (jde tedy o vnitrouniverzitní akci).

Konferenci bude moderovat tiskový mluvčí UK Mgr. Václav Hájek, po technické stránce ji zajistí Ústav výpočetní techniky UK. Připravovaná akce bude mít charakter odpovědí na otázky, tj. vedení UK bude odpovídat na otázky z univerzitního pléna.

Odpovědi připraví moderátor v co nejkratším termínu ve spolupráci s příslušným odborem či vedoucím pracovníkem univerzity. Informace o konferenci budou zveřejněny na domácí www stránce UK. Adresa: OVV-L

(red)