Forum V/7 - Fakultní forum

Na pořadu dne ekologie

V polovině prosince 1998 byl na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy za účasti jejího děkana prof. Z. Heluse, proděkana doc. P. Dostála, vedoucí Centra ekologické výchovy a vzdělávání RNDr. E. Liškové a dalších členů a studentů PedF UK slavnostně ukončen 7. ročník soutěže o Cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí.

Děkan PedF UK prof. Z. Helus zdůraznil společenskou závažnost ekologie, její rozměr lidský i filozofický. Podle nej právě na mladé generaci bude záležet, jak se k ožehavým a velmi složitým otázkám ochrany přírody a životního prostředí postaví. Poté výherci jednotlivých kategorií soutěže (seminární práce, diplomové práce a volné téma) krátce nastínili problematiku, jíž se věnovali. Někteří autoři volili neobvyklé přístupy i neobvyklé názvy svých prací (např. Suchou nohou po dně mořském, Stromy Karlova náměstí, Hodina poetické ekologie). Výherci soutěže o Cenu děkana za práci v oboru ekologie a životního prostředí získali finanční dar a velmi hodnotné publikace, které věnovalo MŽP ČR. Podle slov dr. Evy Liškové je na této soutěži je potěšitelné, že v poslední době se do ní stále více zapojují i studenti aprobačních předmětů oborů humanitních, čímž se rozšiřuje i zaměření prací a soutěž se mění k lepšímu.

Karel Janků


Laureátkou Alexandra Berendová

Cena Kateřiny Krausové, jedna ze statutárních cen na FF UK, je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru španělská filologie, popř. v dalším romanistickém oboru. Byla ustavena 17. listopadu 1993 z podnětu rodiny Krausovy k uctění památky Kateřiny Krausové, která absolvovala obor španělština-francouzština na katedře romanistiky FF UK. V roce 1985 emigrovala do USA, kde v prosinci roku 1990 po těžké nemoci zemřela.

Laureátkou jubilejního pátého ročníku se stala Mgr. Alexandra Terezie Berendová za diplomovou práci Univerzalita barokních zdrojů poezie u Sor Juany Inés de la Cruz a Adama Václava Michny z Otradovic a odlišnost jejich místního a národního vyjádření, vedenou doc. Josefem Forbelským. Porota ocenila volbu námětu, který nebyl dosud v americkém, ani středoevropském kontextu podrobněji zpracován, vyzdvihla průkopnický význam práce v rámci iberoamericko-bohemistických studií a zejména její vysokou odbornou úroveň.

Slavnostní předání ceny se konalo dne 14. ledna 1999 v Ústavu románských studií FF UK za účasti rodiny Krausovy, proděkanky prof Marie Königové, vedoucí zahraničního oddělení PhDr. Kateřiny Staré, ředitelky ÚRS doc. PhDr. Hedviky Vydrové, členů poroty a dalších hostů.

PhDr. Anna Mištinová
FF UK

Paní Božena Krausová předává cenu vítězce soutěže Alexandře Berendové
Foto Forum: Lenka Saulichová


Společné setkání

Myšlenka společných setkání bývalých zahraničních studentů Evangelické teologické fakulty UK se zrodila již v roce 1997. Většina z nich sice kontakty s fakultou po ukončení studia nepřerušila a bývalí studenti sami nebo s rodinami, pravidelně nebo příležitostně ve styku s fakultou zůstali. Koncem roku 1998 se však realizoval nápad setkávat se společně v co největším počtu. Do Prahy se koncem listopadu 1998 sjelo téměř čtyřicet absolventů, program byl improvizovaný: informace o tom, co se od doby jejich odjezdu z Prahy událo na fakultě i v celé zemi, návrhy na práci fakulty se studenty ze zahraničí a zpěv adventních písní v kostele sv. Klimenta na Novém Městě. Klíčovým momentem bylo rozhodnutí o pravidelném každoročním podzimním setkávání a úmysl založit Spolek přátel Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

(etf)


Zapřené prvenství?

Na redakci časopisu Forum se obrátil bývalý student LF UK v Plzni MUDr. Josef Dvořák (dnes pracuje na interním oddělení nemocnice v Bílině) s dopisem, z jehož obsahu vyjímáme: "Nedávno sdělovací prostředky přinesly zajímavou zprávu - na jedné z pražských lékařských fakult byla slavnostně odhalena socha akademika Olbrama Zoubka, věnovaná lidem, kteří se rozhodli po smrti věnovat své tělo službě mediciny. Je však třeba připomenout, že nebyla první.
Před necelými dvěma roky skupina studentů LF UK v Plzni realizovala stejný nápad. Na vlastní náklady postavili pomník přímo pod okny pitevny tamní anatomie. Sice nedosahoval uměleckých kvalit mistra Zoubka, nicméně svůj účel plnil. Žel, na svém místě vydržel necelý den. Jeden ze zaměstnanců fakulty jej dal bez konzultace s děkanátem odstranit. Na starý náhrobek s nápisem "Mrtvým, kteří slouží živým" se už tak dva roky práší ve fakultních skladech."

(red)


Sponzorská podpora

Proslulá americká firma Ernst&Young, jedna z tzv. "velké pětky" firem, která ve světě i u nás působí na nejvyšší profesionální úrovni v oblasti rozvoje lidských zdrojů (human resourses), se dohodla s vedením katedry andragogiky a personálního řízení FF UK na možnosti sponzorské podpory vynikajících postupových prací studentů této katedry. První sponzorský dar předala zástupkyně této firmy PhDr. Dagmar Brejchová v polovině prosince 1998 za přítomnosti vedoucího katedry Dr. Milana Beneše a jeho zástupce PhDr. Jiřího Reichela třem autorům nejlepších postupových prací v roce 1998. Cenu Ernst&Young získali Dana Richterová za práci Průzkum vybraných hledisek kultury podniku Kaučuk, a.s., Martin Kopecký za práci Krásná literatura a vzdělávání dospělých a Marek Schimmer za práci Konflikt.

Karel Janků

PhDr. Dagmar Brejchová z firmy Ernst&Young, odměnění studenti Marek Schimmer a Martin Kopecký a vedoucí katedry andragogiky a personálního řízení FF UK Dr. Milan Beneš (zleva) v diskusi po skončení "premiérového" udílení Ceny Ernst&Young.

Dar studenta katedře

Stává se na Univerzitě Karlově málokdy, aby jí sponzorský dar poskytl student. A přece... Roman Staněk student katedry andragogiky a personálního řízení FF UK, před svou letošní únorovou bakalářskou promocí, věnoval "své" katedře 2000 Kč. Na nedávném setkání s pedagogy katedry andragogiky tělesně postižený Roman, velmi dobrý student (studijní průměr 1,23), poděkoval svým pedagogům za vstřícný přístup a kvalitní vzdělání, jehož se mu na katedře dostalo, i za chvíle porozumění, které na ní prožil. Svůj peněžitý dar (je určen k nákupu literatury po studenty) chápe jako skromný příspěvek katedře pro její další rozvoj. Na pedagogy katedry andragogiky a personálního řízení FF UK zapůsobil tento skutek velmi emotivně. Romana Staňka a jeho úsilí překonat pilným studiem nepříznivý osud, stejně jako jeho sponzorského daru, si velmi váží a cení...

Karel Janků

Roman Staněk, letošní absolvent studia na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK, se narodil v roce 1957 v Liberci.
FOTO FORUM: ARCHIV RUK


Dialog na lyžích

Koncem listopadu minulého roku se konal již třetí studentský výjezd Centra pro teoretická studia UK do Pece pod Sněžkou. Výjezdu se zúčastnilo 14 studentů postgraduálního a magisterského studia přírodovědních i humanitních oborů. CTS zastupovali Magdalena Tichá, RNDr. Václav Cílek, RNDr. Zdeněk Kalva a ředitel Centra pro teoretická studia doc. Ing. Ivan M. Havel, který účastníky informoval o založení Klubu studentů při CTS a ostatních aktivitách centra. Každý z přítomných studentů se prezentoval obecně srozumitelnou přednáškou na téma, jež je předmětem jeho hlubšího zájmu a mohlo zajímat i ostatní. Třetí studentský výjezd CTS UK ukázal, že studenti zdánlivě rozdílných studijních či vědeckých oborů mohou, chtějí a dokáží obohatit se mezioborovým dialogem. Pohádkově bílá čepice Sněžky lákala ven, a tak bylo nutné racionálně dělit krátké krásné dny mezi vlastní pracovní program s výjezdy na hřebeny Krkonoš. Což se podařilo.

Mgr. Edo Gajdoš
PřF UK