Forum V/7 - Polemika

Rukavice hozená čtenářům

V prvním čísle čtvrtého ročníku časopisu Forum (1997 - 1998) vyzval rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý členy akademické obce ke kreativnímu přístupu k pedagogické a vědecké práci pěstované na UK, jako k nutné podmínce dalšího rozvoje univerzity v příštím tisíciletí. Jeden z absolventů UK, Oldřich Stružka (politický vězeň z padesátých let), reagoval na tuto výzvu dopisem, který adresoval vedení UK a redakci časopisu Forum svým vlastním vyjádřením "Rukavice hozená čtenářům".

V něm svým způsobem polemizuje s dosavadními všeobecnými standardními názory na dnešní stav jednoho z vrcholných matematických problémů, totiž staletého problému "Fermat's last theorem". Zdá se, že téměř všichni, a nejen světoznámí matematici, popírají možnost jednoduchého a všeobecně srozumitelného řešení tohoto problému (česky je znám pod názvem "velká Fermatova věta").* Těm, které uvedená problematika zajímá, zejména však matematikům, kteří se jí už na akademické úrovni dříve zabývali či zabývají, citujeme podstatný výtah z obsahu dopisu Oldřicha Stružky.
 
"Jedná se totiž o pověstný problém toho tzv. Fermat's Last Theoremu," píše O. Stružka, "v jehož vleklé problematice se už angažovalo mnoho autorit, včetně autorit UK. Takže si dovoluji prozatím uvést aspoň svůj závěrečný a jednoznačný výsledek v té problematice, který dosud nikdo nezpochybnil (ač by mohl, pokud by ovšem vskutku mohl, čili - ještě může, pokud pochopitelně vskutku ještě může):
 
Redemonstratum ergo est hanc aequationem An + Bn = Cn in integris solummodo in hoc casu locum habere posse statim atque in eodem casu egalitas 22/n = m/w data in integris m,w et n locum habere potest. In aeterna Celeberrimae Domini Petri de Fermat observationis gloria.
 
Takže - při této příležitosti si dovoluji z pochopitelných důvodů uvést autentický a verbálně nepochybný přepis toho Fermat's Last Theoremu:
 
Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra quadratum potestatem in duas eiusdem nominis fas est dividere; cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exigiutas non caperet.
 
Takže - snad přes nesčetné hermeneutické deformace tohoto teorému bude jednou pochopeno, v čem tkví pravá podstata jeho pravdivosti mimo jakoukoliv sofistickou pochybnost a tedy - v čem tkví skutečné příčiny těch marných úvah a ryzích omylů toho téměř věčného hledání."

(red)

Pozn. redakce:
Pokud budou mít čtenáři jakékoliv námitky, dotazy a připomínky, nechť je adresují redakci časopisu Forum, která je Oldřichu Stružkovi předá. Redakce získala souhlas, požádat o kopie jeho dopisů adresovaných jak vedení UK, tak i Siru M. F. Atiyahovi, F.R.S.


* O celém problému blíže viz např.:
Simon Singh: Fermat's Last Theorem, Londýn 1997; Fermat's Enigma, New York 1997;
Paolo Ribenboim: 13 Lectures on Fermat's Last Theorem, Springer-Verlag, New York 1979, 1997.
Stejným problémem se zabývá např. i televizní pořad BBC Velká věta Fermatova (překlad z angličtiny a komentář Mirko Rokyta).