Forum V/8 - Ad hoc

Ad hoc

Nový Statut Univerzity Karlovy schválen

Akademický senát UK schválil na svých zasedáních ve dnech 22. a 29. ledna 1999 nový Statut Univerzity Karlovy, včetně 10 příloh, mimo jiné Organizační řád UK, Řád přijímacího řízení, ustanovení o poplatcích za studium a pravidla hospodaření, a dalších osm vnitřních předpisů univerzity: Studijní a zkušební řád, Disciplinární řád pro studenty, Stipendijní řád, Rigorózní řád, Řád celoživotního vzdělávání, Vnitřní mzdový předpis, Řád výběrového řízení a Jednací řád vědecké rady UK.

Vnitřní předpisy jsou základní dokumenty vysoké školy upravující její organizaci a činnost v záležitostech, které patří do její samosprávné působnosti, např. vnitřní organizace, tvorba a uskutečňovaní studijních programů, organizace studia, pracovněprávní vztahy, hospodaření a nakládání s majetkem apod. Nový vysokoškolský zákon, který přinesl zásadní změnu v postavení a činnosti vysokých škol, vyžaduje některé vnitřní předpisy povinně, další si může vysoká škola vypracovat z vlastního rozhodnutí, pokud tak stanoví statut, který je základním vnitřním předpisem. Z povinných vnitřních předpisů na UK zbývá ještě schválit volební a jednací řád akademického senátu, celkově však statut stanoví, že je nutné přijmout dalších 16 vnitřních předpisů. Tyto předpisy by měly být vypracovány ještě v tomto semestru.

Vnitřní předpisy schvaluje akademický senát vysoké školy a poté podléhají registraci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, při které se posuzuje jejich soulad s právními předpisy. Teprve pak nabývají platnosti, účinnost je však u mnohých z nich stanovena na dobu pozdější, např. od dalšího kalendářního měsíce nebo, u studijních předpisů, od začátku akademického roku 1999/2000.

Nyní se též musí rozběhnout náročná práce na vnitřních předpisech jednotlivých fakult, které po schválení jejich návrhu akademickým senátem fakulty schvaluje akademický senát UK.

Mgr. Tomáš Jelínek
Legislativní komise AS UK