Forum V/8 - Bilance

Akreditace na PedF Univerzity Karlovy

Občas na stránkách časopisu Forum zveřejňujeme informace o úrovni pedagogické a vědecké práce na některých fakultách Univerzity Karlovy. Pocházejí z různých zdrojů (např. z veřejných výzkumů) a mají různou výpovědní kvalitu. Nejobjektivnější názor na tuto úroveň přinášejí závěry z práce akreditačních komisí. Nedávno proběhlo akreditační řízení na PedF UK. Vedení této fakulty - pro lepší informovanost ostatních univerzitních pracovišť - poskytlo časopisu Forum sumarizaci výsledků tohoto řízení.

V roce 1998 proběhla nová akreditace devíti pedagogických fakult ČR, včetně PedF UK v Praze. Zastavme se nejprve u fakulty jako celku, poté se soustřeďme se na koncepční otázky.* Zpřísnily se podmínky pro habilitační a profesorská jmenovací řízení a zkvalitnila se podoba doktorandského studia. V současné době probíhá příprava vědeckých pracovníků v sedmi oborech (pedagogika, speciální pedagogika, pedagogická psychologie, didaktika matematiky, filozofie výchovy, teorie výtvarné výchovy, hudební teorie a pedagogika), přičemž fakulta respektuje doporučení akreditační komise o nadfakultním složení oborových rad. V ČR je stále otevřena problematika oborových didaktik. Ta je zřejmě řešitelná jen spojením sil všech pedagogických fakult a zapojením odborníků z fakult dalších, to znamená vytvořením jedné společné oborové rady, jak se to osvědčilo třeba u didaktiky matematiky. Každá fakulta má svá profilující výzkumná pracoviště. Na PedF UK se začala po zániku Pedagogického ústavu J. A. Komenského AV ČR nově budovat pracoviště základního i aplikovaného výzkumu. Sama fakultní pracoviště prošla vývojem či ukončila svou činnost (např. Ústav pedagogických a psychologických výzkumů). Úspěšně se rozvíjí práce Ústavu výzkumu a rozvoje školství. Středisko vzdělávací politiky kromě bohaté ediční činnosti zpracovává klíčové studie o stavu českého školství (zmiňme jen studii o připravenosti našeho školství ke vstupu do EU či o vývoji vzdělanosti a sociálních trendech v ČR). Středisko výzkumu a inovace kurikula se zabývá také evropskou dimenzí obsahu vzdělávání a teoretickými otázkami jeho tvorby. Středisko dalšího vzdělávání učitelů se významně podílí na tvorbě národní koncepce popromočního vzdělávání učitelů. Problémem, na který upozornila akreditace, zůstává kooperace těchto pracovišť s katedrou pedagogiky a přímé zapojení specialistů do výuky studentů. Velmi příznivě bylo oceněno Středisko vědeckých informací, které v sobě organicky spojuje knihovnické služby s promyšlenou ediční činností. Nejde jen o vydávání studijní literatury, ale i celostátních odborných časopisů (např. Pedagogika a Speciální pedagogika). PedF UK se dostala do čela pedagogických fakult v ČR koncepcí své pedagogické praxe: zavedla "klinický semestr", v jehož rámci studenti hlouběji poznávají provoz školy a problémy reálného života učitelského povolání. Jsou vedeni k integraci pedagogických a psychologických poznatků. Akreditační komise ocenila také snahu vedení fakulty vyzkoušet ideu "škol - klinik", v nichž by systematicky vyučovali též učitelé fakulty (jde o jakousi analogii fakultních nemocnic a práce klinických učitelů). I zde je ovšem co zlepšovat: část oborových kateder zvýrazňuje vědní základ studentovy aprobace a méně respektuje nutnost didaktické průpravy studenta. Komise (s oporou o vyjádření specialistů) konstatovala, že Pedagogická fakulta UK splňuje podmínky udělení akreditace pro přípravu učitelů 2. stupně základních škol i učitelů středních škol (z těch, které byly posuzovány) v následujících oborech: chemie, občanská nauka, technická výchova, rodinná výchova. Jen pro učitelství 2. stupně základní školy v oboru tělesná výchova a v oboru německý jazyk je zatím povolena příprava učitelů 2. i 3. stupně, ale byly stanoveny přesné podmínky, jejichž splnění bude za tři roky zkontrolováno a podle toho bude rozhodnuto. Komise ocenila pokrok, kterého bylo dosaženo v rozvíjení především dvou oborů: chemie a občanské nauky. Také příznivě hodnotila vysokou úroveň katedry speciální pedagogiky a katedry pedagogické a školní psychologie. Podpořila koncepci oborového studia na těchto pracovištích a doporučila akreditovat magisterský studijní program psychologie - speciální pedagogika (studium psychologie odpovídá v I. cyklu studia obsahem, rozsahem a obvykle i personálním zajištěním analogickému studiu na FF UK, ve II. cyklu je zaměřeno na poradenskou a školní psychologii). Pokud jde o pedagogické obory, fakulta splnila doporučení předchozí akreditace a vytvořila samostatnou katedru primární pedagogiky. Také tato katedra patří mezi velmi úspěšná pracoviště fakulty. Poněkud složitější situace nastala na katedře pedagogiky, která vznikla sloučením dvou původně samostatných pracovišť - katedry obecné pedagogiky a katedry školní pedagogiky. Zlepšila se sice výzkumná a publikační činnost a práce s doktorandy, problémem dále zůstává nepříznivá věková a kvalifikační struktura i zmiňovaná určitá separovanost klíčové katedry od výzkumných pracovišť fakulty. Katedra získala souhlas k další práci, ale po třech letech znovu proběhne kontrola splnění stanovených podmínek. Akreditace ukázala, že Pedagogická fakulta UK (spolu s brněnskou a olomouckou) určuje podobu učitelského vzdělávání v ČR. Ve výzkumné a ediční činnosti je pak nejlepší mezi pedagogickými fakultami v České republice. Komise ocenila úsilí PedF UK pokračovat v inovacích, posilovat profilující obory a pracoviště fakulty, i snahu postupně utlumovat obory, v nichž může využít služeb jiných kateder a fakult Univerzity Karlovy.

doc. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
člen Akreditační komise ČR


*Fakulta nechápe své poslání jako budování jakési "miniaturní univerzity", jež by nutně musela pokrýt všechny obory, naopak pečlivě zvažuje své možnosti i meze. Provedla proto diferenciaci pracovišť (podle řady kritérií, například podle postavení oboru při profilaci učitelského vzdělávání, rozvojových možností kateder z hlediska personálního a materiálního, dosavadního rozsahu výuky a vytížení pracovníků pedagogickými povinnostmi, vědecké výkonnosti kateder, zájmu studentů o studium daného oboru apod.) Oproti zjištění při předchozí akreditaci se výrazně zvýšila vědecká produkce fakulty (získávání grantů u různých grantových agentur včetně mezinárodních, vysoká úspěšnost v programu Sokrates, publikační činnost ap.).