Forum V/8 - Grantové agentury

Stručné zprávy od "sedmi statečných"

Měsíc leden bývá poznamenán ošklivým počasím, chřipkami, rozbory činnosti, přípravou plánů pro další období a finanční nejistotou. Letos k výše zmíněnému přibyly ještě výzkumné záměry a dolaďování interních předpisů UK, navíc odbor vědy vstoupil do nového roku s některými personálními změnami v Grantové agentuře - Mgr. Renáta Mošnová odešla na mateřskou dovolenou, a v těchto dnech přibyl Praze nový občánek. Vedení GA UK převzala Jana Kramulová, a na uvolněném místě se objevila nová mladá tvář Jana Horáčka. Počet pracovníků odboru vědy tak zůstává zachován i pro další období, spolu s prof. Přemyslem Beranem, naším expertem, bychom si mohli říkat "sedm statečných".

Odbor vědy připravil podrobnou zprávu o činnosti útvaru za uplynulý rok pro potřeby vedení UK s jejími záměry jsme seznámili i proděkany pro vědeckou činnost na schůzce 23. února 1999. Program setkání byl bohatý, v jednáních šlo o řešení mnohých koncepčních otázek pro práci v roce 1999.

Výzkumné záměry se na Univerzitě Karlově stávají nejen velmi vhodným konverzačním (ale i seznamovacím!) tématem v akademické obci i mimo ni. Pro řešitele bývaly opakovaně noční můrou, kdy bylo zapotřebí v krátkém čase několikrát přepracovávat ekonomickou část při zachování (naštěstí) slohových cvičení, která tyto záměry doprovázela. Na odboru vědy jsme při všech příležitostech k tomu vhodných jednali s řešiteli výzkumných záměrů. Vyjadřovali se přitom k záměrům samotným, k jejich "ideové náplni", k základnímu zadání i ke všem následným peripetiím. Teprve v takových situacích si člověk uvědomí, jak bohatým jazykem je čeština, jak lze neotřele vyjádřit momentální vnitřní rozpoložení člověka. Musím s potěšením konstatovat, že jsem si - ač Ostravačka - rozšířila vybranou slovní zásobu. Původní myšlenka výzkumných záměrů byla jistě chvályhodná. Co z ní však postupně pachatelé na nejrůznějších úrovních provedli, je na pováženou, a s takto vzniklými opusy nám všem bude v potu tváře pracovati po dobu pěti let, až do sladkého konce - míněno obrazně i fakticky.

Grantová agentura UK si nasadila pro letošní rok laťku výše než měla v letech předchozích, protože předpokládáme, že již 18. března 1999 by mělo Předsednictvo GA UK rozhodnout o výši přidělených finančních prostředků novým i pokračujícím projektům. Tato zpráva jistě potěší všechny řešitele. Je tomu tak proto, že termín pro přijímání grantů na rok 1999 byl výrazně posunut a projekty byly zadány k oponentnímu řízení již koncem roku 1998). Oponentské posudky průběžně docházejí (zatím!), ovšem jak bude vypadat výsledné skóre, si v současnosti nedokážeme představit. Pevně věříme, že náš loňský "nářek" si vzali všichni k srdci a že zejména oponenti z řad vlastní akademické obce nám v termínu vyhoví.

Do poloviny měsíce března by měl být připraven vnitřní předpis týkající se habilitačních a jmenovacích řízení. Vysokoškolský zákon poťouchle neupravil mnohé, co upravit měl, a tak je nyní na Univerzitě Karlově, jak se s tím vyrovná. Do našeho vnitřního předpisu by měla být zahrnuta i kritéria k těmto řízením, dosud řešená dopisem rektora z ledna loňského roku, a příslušně nově upravená podle platných podmínek. Členy komise, která materiál připravuje, jsou kromě dalších též prorektor pro vědu a výzkum prof. Pavel Klener a Jana Klapuchová z odboru vědy.

Závěrem bych ráda konstatovala, že se slibně rozvíjí příprava dalších rámcových smluv s některými našimi významnými podniky, a také již konkrétních smluv, které budou upravovat rozsah a podmínky spolupráce. V poslední době jednal například prof. Beran s vedením Chlumčanských keramických závodů, za přítomnosti zástupců Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké fakulty UK.

Nuda sedmi statečným prostě nehrozí (a zřejmě ani hrozit nebude).

JUDr. Jiřina Potočná
odbor vědy RUK

Do agentury přichází velké množství žádostí o poskytnutí grantu
Foto Forum: Lenka Saulichová