Forum V/8 - Seznam rubrik

logo časopisu


Otázky i odpovědi

Můj úvodník byl trochu o detektivních románech, telefonátech, návratech a především o tom, co dělá tiskový mluvčí. Možná bych měl psát o akcích, které proběhly v uplynulých týdnech, ale minule jsem skončil slibem. Slibem, že prozradím ty nejzajímavější (či chcete-li nejkurióznější) otázky, které jsou nám v oddělení vnějších vztahů pokládány. Některé k nám dorazí e-mailem: Vážení, má kamarádka bude příští rok vypracovávat diplomovou práci na téma Údolí Javořinského potoka z hlediska flóry. Jelikož se na ni pokouším zapůsobit, pomáhám jí shánět jakýkoli materiál. Byl bych vám vděčný za případné podněty či kontakty na zdroje, kde by mohly být tyto materiály k dispozici. Nebo jiný: Vím, že to není vaše práce, ale nevím, kde jinde by mi poradili. Potřebuji vědět, jak dlouho má český lev na státním znaku dvojitý ocas? Při troše fantazie můžeme nějaké dotazy označit souhrnným názvem "kulturně - sportovní". Voláte a ptáte se, kdy si můžete zaplavat v bazénu v Hostivaři a kdy je tam nejméně lidí.

Tazatelé projevují zájem i o ryze studijní záležitosti. Nejvíc se ptáte na ceny obědů v menze, co to znamená placení poplatků při překročení standardní délky studia a jestli můžete podat přihlášku ke studiu po 26. únoru. Na vašich dotazech je vidět, že vás zajímá i historie. Z tilburské univerzity se ptali, zda byl někdo z rodu Schwanzenberků rektorem. Chtěli jste také vědět, kolik fakult měla UK v roce 1348 a kolik jich má teď. Ten úplně nejkurióznější dotaz jsem si nechal na závěr. Ze sluchátka se tehdy ozval lehce rozechvělý a nervózní ženský hlas: Potřebuji nutně a velmi rychle odpověď na tyto dvě otázky. Od kdy mohly na UK studovat ženy a od kdy bylo umožněno studium Židům. Víte, jsem průvodkyně cestovní kanceláře - za chvíli mi přijede skupina feministek z Izraele. Předpokládám, že se budou ptát právě na tohle...

Přeji vám, ať i ve druhém semestru tohoto akademického roku dostanete odpověď na každou otázku.

Mgr. Václav Hájek
tiskový mluvčí UK


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon (02)24 491 348, (02)24 491 619, (02)24 491 638, fax (02)24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů : PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce:Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/8 vychází 12. 3. 1999.
 • Uzávěrka čísla 18. 2. 1999.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo elektronicky na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.