Forum V/9 - Fakultní forum

"Třicítka" Farmaceutické fakulty UK

V tomto roce oslaví Farmaceutická fakulty Univerzity Karlovy třicáté výročí svého vzniku. K tomuto významnému jubileu je připraven plán oslav:

9. - 10. dubna Čtyřiadvacetihodinové utkání smíšených družstev v basketbalu mezi nižšími a vyššími ročníky studentů fakulty
22. dubna Koncert filharmonie: Antonín Dvořák - Slovanské tance, Cellový koncert h-moll
začátek května
(termín bude upřesněn)
Mezinárodní studentská vědecká konference
13. května Rektorský sportovní den
21. - 23. května Mezinárodní basketbalový turnaj smíšených družstev
(za účasti týmů z Hannoveru, Berlína, Frankfurtu nad Mohanem, Brna, Bratislavy a Hradce Králové)

S dalšími akcemi oslav, které budou následovat až do posledních měsíců roku, vás seznámíme v některém z dalších vydání časopisu.

(red)


Nový senát FTVS UK

K 31. lednu 1999 skončilo funkční období stávajícího akademického senátu FTVS UK. Proto 13. a 14. ledna proběhly na fakultě senátní volby za značné vysoké účasti. Zúčastnilo se jich 162 z 209 oprávněných voličů, což je 70,7%. Prvořadým úkolem nově zvolené instituce bude dokončit a schválit rozpracované dokumenty vyplývající z nového vysokoškolského zákona, a to v průběhu jednoho, nanejvýš dvou měsíců. Senát na svém prvním zasedání zvolil vedení AS FTVS UK a stálé pracovní skupiny, rovněž na tomto zasedání schválil složení rekonstruované vědecké rady fakulty. Vedení senátu bude pracovat ve složení: předseda prof. Bunc, místopředsedkyně doc. Hogenová (z komory akademických pracovníků), mgr. Stupka (z členů studentské komory AS). Tajemníkem senátu byl zvolen mgr. Süss.


V rámci několikadenního pražského zasedání k deseti letům činnosti CCK Foundation uspořádala Univerzita Karlova spolu s Mezinárodním sinologickým centrem bohatý program. Na zajímavé výstavě se také objevila vzácná frotáž, závěsný spisek, která zachycuje čínského budhistického mnicha Süan-canga (600 - 664) na jeho pouti pro posvátné písmo do Indie.
Foto Forum: Lenka Saulichová

Pro perspektivu čínských studií

Ve dnech 22. - 28. února tohoto roku se v prostorách Karolina objevila výstava knižní produkce z oblasti čínských studií, o jejichž vznik a vydání se svou podporou zasloužila tchaj-wanská nadace Chiang Ching-kuo Foundation for Scholarly Exchange. V pátek 26. února bylo připomenuto 10. výročí vzniku této nadace dvěma vědeckými přednáškami. Profesor Li Yih-yuan, prezident nadace, člen Academia Sinica se sídlem v Tchaj-pei, významný etnolog, hovořil na téma Základy čínské civilizace v lidové kultuře; prof. Göran Malmqvist, člen Švédské královské akademie, čestný doktor Univerzity Karlovy a přední evropský sinolog, představil posluchačům výsledky výzkumu "Vývoj moderní poezie na Taiwanu". O víkendu pak zasedala Evropská rada pro udílení doktorandských a postdoktorandských stipendií v oboru čínských studií, vrcholný poradní orgán nadace pro její sponzorskou činnost v evropském regionu. Tato rada se nyní schází v Praze už každoročně.

Společným jmenovatelem všech těchto, pro obor čínských studií tak významných, událostí je existence Mezinárodního sinologického centra při Univerzitě Karlově. Centrum existuje druhým rokem s cílem všestranně napomáhat rozvoji čínských studií v Evropě za pomoci tchajwanské nadace. Byl tu zájem pomoci středoevropským a východoevropským sinologiím. Z umístění tak významného centra do Prahy pak pochopitelně profituje především česká sinologie, zvláště pak sinologie na UK. Na pozvání centra a s jeho podporou přednášeli našim studentům nejpřednější zahraniční profesoři, mezi nimi Patrick Hanan z Harvardu, Göran Malmqvist ze stockholmské univerzity, Hsu Cho-yun z USA (Pittsburgh). V minulém roce zorganizovalo centrum mimořádně úspěšnou mezinárodní konferenci o počátcích čínského modernismu. Počátkem května bude centrum na Univerzitě Karlově hostit dvě desítky odborníků na otázky čínské lingvistiky "Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese". Východiskem celé konference, zaměřené na otázky fonologie současné čínštiny, budou vynikající a dosud nedoceněné práce českého sinologa Dr. Oldřicha Švarného. Na podzim budeme hostit jedinečnou mezinárodní konferenci k otázkám čínské a východní etnomuzikologie. Do Prahy přijedou soubory rituální a náboženské hudby, přijedou odborníci z Evropy, USA i Číny. To už daleko přesahuje běžné vědecké kontakty. Bude to náš příspěvek do diskuse o sbližování a střetání kultur. CCK Foundation podporuje velkoryse i ediční, vědecké a překladatelské projekty. V tomto roce podpoří český překlad největšího díla staročínské literární teorie, kterým je "Duch básnictví řezaný do draků".

Pro perspektivu čínských studií u nás i v Evropě vůbec jsou však nejdůležitější četné přímé i nepřímé podpory studentských prací na úrovni magisterských i postgraduálních studií. Prostřednictvím Evropské asociace čínských studií (EACS) umožňuje mnoha studentům krátkodobé i postgraduální návštěvy velkých vědeckých knihoven. Kdo zná stav našich knihoven, ten ví, co to znamená pro naše studenty, pro náš obor. Totéž se dá říci o četných stipendiích dlouhodobých, určených především mladým badatelům. Obor, pro který jsou dlouhodobější pobyt v zemi jeho studijního zájmu a pravidelné stáže v tamních špičkových centrech podmínkou odborného růstu, by bez velkorysé zahraniční pomoci stagnoval. Prostá možnost vycestovat nestačí, každá taková cesta musí být podložena podmínkami, které dovolí tuto cestu skutečně studijně, odborně využít.

V tom ohledu je už samotné umístění Mezinárodního sinologického centra nedocenitelné. Je totiž zcela přirozené, že existence centra přivádí při nejrůznějších příležitostech do Prahy dnes už desítky mladých i zasloužilých a zkušených kolegů z celého světa. Slyšet je, mluvit s nimi - to je šance, kterou dobře připravený a cílevědomý student jistě ví, jak využít. Od těchto setkání se odvíjejí osobní kontakty, bez nichž není vědecký kulturní život možný.

Brožura, kterou nadace vydala ke svému výročí, nese anglický název, který je dostatečně výmluvný: Building for the Future: The First Decade.

Při setkání s prezidentem nadace prof. Li Yih-yunem rektor UK prof. Karel Malý ohodnotil působení CCK Foundation na rozvoj našich humanitních studií jako významné rozšíření již tradičně dobrých vztahů k čínskému a dálněvýchodnímu regionu, jehož tradiční i současné kultury nám mají stále co říci.

prof. PhDr. Oldřich Král
ředitel Ústavu Dálného východu FF UK

Setkání rektora UK prof. K. Malého s prezidentem CCK Foundation prof. Li Yih-yuanem (uprostřed ředitel centra prof. O. Král)

Prof. Li Yih-yuan, prezident nadace a člen Academia Sinica při přednášce v Karolinu

Prof. Göran Malmqvist, člen Královské švédské akademie a čestný doktor UK, mezi českými a evropskými sinology v areálu Karolina
Foto pro Forum: Archiv RUK