Forum V/9 - Infoforum

Správní rada Univerzity Karlovy

Novým zákonem (s účinností od 1. ledna 1999) získávají vysoké školy zcela jiné postavení. Jsou daleko samostatnější a spravují nyní majetek nemalé ceny, získaný převodem od státu. Veřejnou kontrolu nad těmito vzdělávacími institucemi, dotovanými i nadále ze státního rozpočtu, mají zajišťovat ustanovené správní rady. Ty, po projednání s rektorem, jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Správní rada Univerzity Karlovy byla jmenována v tomto složení:

První zasedání patnáctičlenné Správní rady Univerzity Karlovy se bude konat 8. dubna 1999.
Poznámka: Tam, kde chybí ročník narození, nebyl v seznamu ministerstva uveden.

(red)


Nová vědecká rada UK poprvé zasedala

Koncem února (25. 2. 1999) se v Malé aule Karolina sešla vědecká rada Univerzity Karlovy v novém složení, odpovídajícím znění zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. V minulém čísle jsme vás se všemi jmény nových řádných, mimouniverzitních a čestných členů VR UK, navržených rektorem UK a schválených Akademickým senátem Univerzity Karlovy, seznámili. Funkční období členů vědecké rady je nanejvýš tříleté, zasedání svolává rektor UK nejméně pětkrát za akademický rok. Současné složení VR UK tvoří nominálně dvě třetiny univerzitních pracovníků, jedna třetina (16 členů) jsou zaměstnanci mimouniverzitní a vědečtí pracovníci. První zasedání již proběhlo podle přijatého Jednacího řádu vědecké rady UK (vnitřního předpisu Univerzity Karlovy), podle něj je VR UK definována jako samosprávný akademický orgán UK, který zejména projednává dlouhodobé záměry univerzity v oblasti vědecké činnosti, výzkumu a investiční politiky.

Mezi priority působnosti vědecké rady Univerzity Karlovy náleží:

Šestibodový program únorové VR UK by zahájen udělením Ceny rektora za učební texty a vědecké publikace. Za skripta v přírodovědném oboru byl odměněn kolektiv autorů pod vedením doc. RNDr. Emila Jelínka, CSc., a to za učební text Základy izotopové geologie a geochronologie (vydalo Karolinum). V oboru společenskovědním získal Cenu rektora doc. dr. Karel Durman, CSc., za publikaci Útěk od praporu (vydalo Karolinum), a v oboru lékařsko-farmaceutickém kolektiv autorů pod vedením prof. MUDr. Jana Dvořáčka, DrSc. za publikaci Urologie I., II., III. (vydalo ISV nakladatelství). Prof. Malý, který ocenění předával, zdůraznil, že právě tato z Cen rektora "patří mezi zvlášť významné, protože je spojena s vědeckou produkcí členů univerzity".

(mich)

Rektor UK představil členy VR UK - na našem snímku s prof. Eva Hajičová z MFF UK.

Prof. Jan Dvořáček, vedoucí kolektivu autorů třídílné publikace o urologii, převzal diplom i finanční ocenění z rukou rektora UK.

Foto Forum: Lenka Saulichová


Rozpis státní dotace Univerzity Karlovy v Praze pro rok 1999

Od 1. 1. 1999 nabyl v plné míře účinnost nový vysokoškolský zákon, který s sebou přinesl celou řadu zásadních změn ve všech oblastech vysokoškolského života. Rád bych se zmínil o nejpodstatnějších změnách v oblasti hospodaření VŠ.

  1. Univerzita Karlova v Praze se stala veřejnou vysokou školou jako jeden právní subjekt.
  2. Univerzita se stala vlastníkem movitého i nemovitého majetku.
  3. Končí platnost obecně závazných předpisů pro oblast příspěvkové sféry, jako je vyhl. č. 205/1991 Sb. o hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb. v platném znění o platových poměrech zaměstnanců, vyhl. č. 119/1988 Sb. o správě národního majetku, vyhl. č. 310/1989 Sb. o FKSP a celá řada dalších. Všechny tyto dříve platné právní normy jsou nahrazovány vnitřními předpisy univerzity. Některé byly již schváleny AS UK a jsou předloženy k registraci na MŠMT.
  4. Státní příspěvek na činnost vysokých škol je nahrazen institutem státní dotace. Ta se člení na základní neinvestiční dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních programů na doplňkovou neinvestiční dotaci na činnost kolejí a menz, investiční dotaci a dotaci na institucionální podporu výzkumu a vývoje.
  5. V základní neinvestiční dotaci již nejsou zakotveny dříve známé limity mzdových prostředků a OON, a je plně v pravomoci univerzity, respektive fakult, kterým je tato oblast činnosti svěřena zákonem, kolik si při sestavování vyrovnaného rozpočtu vyčlení potřebných prostředků na mzdy a na příslušné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Vlastní rozpis státní dotace se týká základní neinvestiční dotace a doplňkové dotace. Rozpis neobsahuje dotace investiční a dotace na institucionální podporu výzkumu a vývoje.

Přípisem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy (č. j. 12343/99-33 ze dne 4. 2. 1999) a v souladu se Zásadami pro poskytování dotací veřejným vysokým školám (č. j. 12151/99-33) zaslalo MŠMT základní a doplňkovou neinvestiční dotaci na činnost Univerzity Karlovy v Praze pro rok 1999 s těmito výchozími ukazateli:

základní dotace:
dotace na vzdělávací činnost 1 530 091 tis. Kč
dotace na nespecifikované institucionální prostředky VaV 272 928 tis. Kč
dotace na stipendia PGS 1. pololetí 39 930 tis. Kč
dotace na zahraniční studenty - 1. pololetí 16 574 tis. Kč
doplňková dotace:
dotace na ubytování a stravování studentů 148 097 tis. Kč

Celková základní a doplňková neinvestiční dotace je v porovnání s rozepsaným příspěvkem neinvestičních prostředků roku 1998 vyšší o 12,2 %, z čehož vzdělávací činnost vzrostla o 8,4 %, nespecifikované institucionální prostředky VaV vzrostly o 16,2 % a doplňková dotace na KaM je nižší o 1,2 % než rozpis roku 1998.

Ing. Josef Kubíček
kvestor UK

(Dokončení materiálu v příštím čísle.)

Ministr školství hostem Rady vysokých škol

Dne 18. února 1999 navštívil Univerzitu Karlovu ministr školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard Zeman, který se zde zúčastnil zasedání předsednictva Rady vysokých škol. V krátkém úvodním slově promluvil o problematice správních rad, převodu majetku do vlastnictví vysokých škol, dotacích MŠMT vysokým školám a o činnosti Akreditační komise ČR.

V rámci těchto témat uvedl, že většina správních rad VŠ je schválena, ale pozastavil se nad tím, že počet jejích členů vždy nekoreluje s velikostí školy. Dále řekl, že jisté sporné otázky se objevily především v souvislosti s převodem kolejí a menz do vlastnictví vysokých škol. Některé nejsou dosud vyřešeny. Zdůraznil, že je třeba, aby si vysoké školy uvědomily, že nejde o převod historických majetků, ale že tento majetek dostávají od státu. Ohledně dotací pak uvedl, že při jejich stanovování bylo přihlíženo k vědecké práci vysokých škol a k vědní politice MŠMT.

V souvislosti s prací Akreditační komise ČR sdělil, že se vznikem soukromých vysokých škol a předpokládanou transformací vyšších odborných škol se v akreditační činnosti objevuje nová problematika. K vystoupení ministra školství Mgr. Eduarda Zemana proběhla bohatá diskuse. Její záznam lze najít v elektronickém časopise Rady vysokých škol ALMA MATER, na adrese http://RVS.upce.cz.

doc. Jiří Vlček
Agentura RVŠ

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Eduard Zeman, prof. A. Štěpánková - Veselá, náměstek ministra doc. Ing. J. Průša a předseda Rady vysokých škol doc. Ing. Ivan Wilhelm (zprava) při jednání 21. předsednictva Rady vysokých škol.

FOTO FORUM: LENKA SAULICHOVÁ

Ze zahraničního odboru

12. února

Za přítomnosti prof. Eduarda Mauera, ředitele Ústavu českých dějin UK, prof. Josefa Petráně, ředitele Archivu UK, prof. Františka Šmahela z Historického ústavu AV ČR, doc. Soni Hermochové, proděkanky FF UK a Antoina Marese, ředitele CEFRES, přijal rektor UK prof. K. Malý vědeckou pracovnici Haute Ecole en Science Sociale v Paříži Elisabethu Ducreuxovou. Paní Decreuxové byla udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy za významný přínos k historickému bádání v oblasti českých dějin 17. a 18. století.

17. února

Rektor UK přijal velvyslance Chilské republiky Ricarda Conchu Gazmura, který jej informoval o připravované státní návštěvě prezidenta Chilské republiky Eduardo Frei Ruiz-Tagleho, ke které dojde ve dnech 16. - 18. března v Praze.

Prezident hodlá Univerzitě Karlově, u příležitosti jejího 650. výročí založení a jako výraz obdivu Chilské republiky k naší starobylé univerzitě předat knižní dar - latinsko-americkou literaturu a knihy o chilské historii. Termín slavnostního přijetí ve Vlasteneckém sále Karolina byl stanoven na 18. března v 10.00 hodin. V rámci přijetí předá rektor UK prof. Malý chilskému prezidentovi jubilejní medaili UK. Velvyslanec Ricardo Concha Gazmuri také informoval o Nadaci Pabla Nerudy, která hodlá věnovat UK bronzovou plaketu tohoto významného spisovatele.

(hal)


Portugalská národní epopej


Jedna z nejrozsáhlejších putovních výstav, prezentující zámořské objevy Portugalců, dorazila po úspěšných expozicích v mnoha evropských zemích a v severní Americe do Prahy - je přístupná od 11. března do 24. dubna 1999 ve výstavních prostorách Karolina. Od 6. května do 5. června ji pak budou moci shlédnout ještě návštěvníci v Brně. Pražskou výstavu zahájil 10. března 1999 v 17 hodin rektor Univerzity Karlovy, prof. Karel Malý, spolu s portugalským velvyslancem, Dr. Antóniem Cascaisem - vernisáže se zúčastní také prof. Luís António Oliveira Ramos, předseda vědecké rady Národní komise portugalských zámořských objevů (v rámci svého pražského pobytu vystoupil s přednáškou na téma objevení Brazílie na FF UK, 10. března 1999 v 10 hodin). Unikátní expozici organizuje vláda Portugalské republiky ve spolupráci s portugalským velvyslanectvím a Univerzitou Karlovou.

Praha, a po ní ještě Brno, tak získávají skvělou příležitost k bližšímu seznámení s národní epopejí Portugalců, s jejich vztahem k moři a ke světu.

Portugalská duše je nerozlučně spojená s mořem a význam jejích zámořských objevů spočívá nejen v otevření nových cest po moři i ostatním národům, ale také v tom, že zámořské objevy přispěly zásadní měrou ke sblížení rozličných civilizací. Nejen k poznání do té doby neznámé flóry a fauny, ale především k rozšíření kulturních horizontů lidstva... Nikdy před portugalskými objevy nemusel člověk čelit podobné osudové výzvě, aby se vydal do neznámých dalekých končin, a to systematickým a organizovaným způsobem. Uplynulo celých pět století od objevení cesty po moři do Indie (roku 1498) Vaskem da Gama a nyní se blíží další kulaté pětisté výročí, kdy portugalský mořeplavec Pedro Álvares Cabral doplul až do Brazílie (a to v roce 1500).

Na začátku devadesátých let se sice uskutečnila výstava faksimilií starých portugalských map v Moravském zemském muzeu v Brně, ale současná expozice je v šíři svých exponátů neporovnatelně bohatší. Kromě téměř sto padesáti obrazových panelů jsou v Křížové chodbě Karolina vystaveny dobové exponáty, archiválie a předměty z období zámořských objevů - porcelán, oděvy a repliky karavel. Nechybí zde ani slavné kamenné sloupy, které vztyčovaly portugalští mořeplavci na objevených územích, aby tak zanechali svědectví o příslušnosti k portugalské koruně.

Zajímavé informace přináší také bohatě vybavený obrazový katalog. Výstava v Karolinu je otevřena denně od 10 do 17 hodin.

(red)


Přečetli jsme za vás


Harmonogram školního roku

Kolegium rektora Univerzity Karlovy stanovilo, že nový školní rok 1999/2000 bude zahájen 1. září 1999. Výuka v zimní semestru potrvá od 27. září 1999 do 14. ledna 2000, výuka letního semestru od 14. února do 26. května 2000. Školní rok bude ukončen 31. srpna 2000.


Ad: kardinál Josef Beran

Pod titulkem Jasné nebe Čipajevů a Čechů jsme v šestém čísle tohoto časopisu uveřejnili v rubrice Historia universitatis medailon kardinála Josefa Berana. Jeho autorkou byla PhDr. Marie Štemberková z Ústavu dějin UK Archivu UK. Článek byl přijat příznivě v kruzích univerzitních teologů i laickou veřejností. Pro úplnost informací o kardinálu Josefu Beranovi, od jehož smrti uplyne 17. května letošního roku třicet let, ještě uvádíme, že v loňském roce byl ve Vatikánu zahájen proces jeho beatifikace. Výsledkem tohoto procesu může být prohlášení kardinála Josefa Berana římskokatolickou církví za blahoslaveného (beatus). Beatifikační proces je poměrně složitá a časově různě dlouhá procedura. Prof. Karel Skalický, nynější děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity, který byl poslední čtyři roky života kardinála Berana jeho sekretářem, vyjádřil nedávno naději, "že svatost pana kardinála dojde uznání". V současné době pečuje o kardinálovu pozůstalost, společně s plzeňským archivem, Beranův synovec Jiří Kavina, který se mimo jiné zasloužil o umístění pamětní desky a kardinálovy busty na domě v Křižíkově ulici v Plzni na Roudné, kde J. Beran prožil studentská léta. Beatifikací kardinála Berana by se tak poprvé v dějinách Univerzity Karlovy stala osoba, která na ní učila, blahoslavenou (a později možná i svatou).

(jak)

Kardinál Josef Beran (vpravo) na audienci u papeže Pavla VI., který jej v roce 1965 jmenoval kardinálem.

REPROFOTO: Katolický týdeník