Forum V/9 - SAP UK

arolinum - spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy
příloha - březen 1999

Zamyšlení Michala Svatoše před valnou hromadou

Dne 6. dubna 1999, v předvečer ukončení oslav výročí Univerzity Karlovy, se sejde se valná hromada Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy Carolinum, která se vysloví - vedle bilance a budoucích perspektiv spolku - i k úpravě znění stanov a zvolí nový výbor a dozorčí radu spolku. Bez nadsázky můžeme říci, že se Spolek Carolinum dostal do povědomí jak akademické obce Univerzity Karlovy, tak i širší veřejnosti. Za samozřejmé považujeme pravidelné návštěvy výstav, koncertní vystoupení špičkových umělců, zahradní slavnost, svatoštěpánské setkávání. Vysoká úroveň spolkových akcí vedla k podstatnému zvýšení počtu členů spolku. Z nedávných sedmi set je jich nyní již více než jeden a půl tisíce. Zrodila se i nová forma mediální prezentace činnosti spolku. Od loňského roku vychází v univerzitním časopise FORUM pravidelná spolková příloha. Časopis (včetně přílohy), je k dispozici i v elektronické podobě v síti Internetu, kde lze kromě aktuálních informací najít některá formální ustanovení: stanovy, seznam členů výboru a dozorčí rady, kontaktní adresy, spolkové kalendárium apod. Vedle obvyklých aktualit a kalendáře spolkových akcí chce být příloha i nadále mostem mezi univerzitou a jejími absolventy. V tomto čísle začínáme s uveřejňováním odpovědí na anketní otázky. Pravidelná anketa vždy osloví někoho z řad absolventů UK, kteří hrají v našem politickém, společenském nebo kulturním životě významnou úlohu. Spolek přispěl významným způsobem i k oslavám 650. výročí Univerzity Karlovy, mino jiné tím, že inicioval vznik řady upomínkových předmětů s univerzitní tematikou, podílel se organizačně na Týdnu zahraničních Čechů a připravil výklad o historii jubilující univerzity. Novinkou je připravovaná smlouva s Agenturou Karolina, která by měla - podle návrhu loňské valné hromady - přispět k profesionalizaci administrativy spolku a k úspěšnému zvládnutí jeho narůstajících ekonomických aktivit. Tu by měla umožnit rovněž navrhovaná změna stanov spolku, která se dotýká pasáží o spolkovém hospodaření. Věřím, že jednání valné hromady přispěje k nastartování aktivní spolupráce dalších členů a příznivců. Doufám také, že i v budoucnosti činnost spolku prokáže, že jeho existence a činnost jsou pro absolventy a přátele Univerzity Karlovy mnohostranným přínosem.


Michal Svatoš
výkonný místopředseda


Výbor Spolku absolventů a přátel Univerzy Karlovy

Předseda prof. Karel Malý, rektor UK
výkonný místopředseda PhDr. Michal Svatoš
tajemnice Mgr. Jana Vopravilová
členové výboru prof. Zdeněk Dienstbier, prof. Josef Havránek, Ing. Josef Kubíček, Ing. Josef Svoboda, PedDr. Vladimíra Rattayová.

Anketa

Není výjimkou, že mezi významnými osobnostmi našeho současného veřejného, politického a kulturního života je řada absolventů Univerzity Karlovy. Spolek Carolinum některé z nich oslovil a v pravidelné anketě přinese jejich odpovědi. Na otázky

  1. "Hraje skutečnost, že jste absolventem právě Univerzity Karlovy ve Vaší mysli nějakou úlohu, nebo tento fakt není pro vás nijak podstatný ?" a
  2. "Na kterého ze svých univerzitních pedagogů nejraději vzpomínáte a proč ?"
tentokrát odpověděl

JUDr. Otakar MOTEJL, ministr spravedlnosti

Ad 1)

Pocit závazku sílí s přibývajícími léty a to přes uvědomění si absurdity studijních i lidských rozměrů, které v letech 1951 - 1955 na Univerzitě Karlově i její Právnické fakultě převládaly. Snad právě v konfrontaci s tím cítím úctu k této instituci, která přežila všechna malicherná, a někdy i krutá hemžení a její místo je přesto - nebo právě i proto - nezastupitelné.

Ad 2)

S odstupem času je to osoba profesora Weniga - Malovského, byť byla příznačně degradována do zcela epizodní role ve studijním programu.


Skvělý muzikant a 26 CD

Mezi slavné hosty Spolku Karolinum se svým koncertem, který bývá tradiční pořádán u příležitosti spolkové valné hromady, zařadí i houslista Jaroslav Svěcený. Našimi muzikology je považován za jednoho z nejvýznamnější českých houslistů současnosti. Studoval nejprve na pražské konzervatoři a AMU u profesorů Františka Pospíšila a Václava Snítila. Je znám z koncertních vystoupení na všech proslulých hudebních pódií všech kontinentů světa. Vystupuje pravidelně jako sólista s českými i světovými orchestry. Má výborné znalosti z dějin hudby a hudební teorie. Ovládá i umění dobré komunikace s obecenstvem. Často je zván jako pedagog do řady zemí Evropy a USA. Díky své komunikativnosti je i dobrým hudebním popularizátorem, proto často vystupuje v rozhlasových a televizních pořadech a velmi umně nejen svým dokonalým interpretačním uměním, ale i verbálně, přibližuje svět hudby velkému množství vděčných a často jím okouzlených posluchačů. Je znám i jako výborný znalec stavby houslí a také o nich umí velmi poutavě hovořit. Dosud nahrál 26 "cédeček" s díly českých i světových autorů. V roce 1996 obdržel cenu Masarykovy akademie umění. V jeho podání zazněly ve Velké aule Karolina 6. dubna 1998 skladby J.S. Bacha a F. Bendy. Vivaldiho "hit" Čtvero ročních období bravurně zahrál komorní orchestr Virtuosi Pragenses.

Takto znají Jaroslava Svěceného milovníci hudby z plakátů na všech kontinentech.
REPROFOTO FORUM: J. Svěcený


Aktuality ze života spolku


VZPOMÍNKA

Naši slavní hosté

varhanistka světové pověsti prof. Zuzana Růžičková 16. listopadu 1998
FOTO PRO FORUM: JAN SMIT


KDY SE OPĚT UVIDÍME?

6. dubna 1999 VALNÁ HROMADA Malá aula Karolina
(16.00 hod.)
KONCERT
Jaroslav Svěcený
housle
Virtuosi Pragenses
komorní orchestr
Velká aula Karolina
(19.00 hod.)

KONTAKTNÍ ADRESA:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
(sekretariát Mgr. J. Vopravilová)
tel.: +420 2 24491326, 325
fax.: +420 2 263871
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
URL: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/sap

Spolkovou přílohu připravil: Karel Janků


Předchozí spolkové přílohy:
únor 1999 (Forum V č. 7)
listopad 1998 (Forum V č. 4)
říjen 1998 (Forum V č. 2)
květen 1998 (Forum IV č. 11)
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)