Forum V/9 - Seznam rubrik

logo časopisu


Najdeme na UK největšího Čecha dneška?

Zcela nedávno přinesly Lidové noviny jakési volné pokračování anketního seriálu z konce minulého roku na téma The Best of... Tehdy hledaly (a našly) Největšího Čecha 20. století. Dne 3. března 1999 zveřejnily interní částečné výsledky hlasování, zatím jen poroty LN - tentokrát v nichž byl pro změnu hledán (a nalezen) Nejvýznamnější žijící Čech. Čtenáři Lidových novin byly dále vyzváni, aby se k anketě připojili, vypsali podle přiložených instrukcí do anketního lístku svého kandidáta a pomohli tak na základě více názorů, onu osobnost najít "objektivněji" a potvrdit, vyvrátit či pořádně zamíchat s pořadím, které porota LN předběžně vyhlásila. Nic proti tomu. Téma je to atraktivní a všechny noviny musejí občas něco takového svým čtenářům poskytnout. Nebudeme kritizovat absolutní nesmyslnost ankety, protože neexistuje žádná výzkumná metoda, která by mohla na tak položenou otázku najít odpověď. Nejenom, že jde o čistě subjektivní názory, protože kritériem toho, co charakterizuje zkoumaný fakt mohou být desítky či možná stovky případů, jež se navzájem ruší a pojem "největší" se v lavině různých akcentů jednoduše zhroutí. Nehledě na to, že v tomto případě se dnešek nedá dneškem prostě měřit. Případně nalezený Největší Čech dneška z tisíce a jednoho důvodu nemusí být již největším Čechem zítřka, natož pak pozítří. Myslím, že tak inteligentní noviny, jako jsou lidovky, to jistě ví a plní jen novinářskou povinnost, čas od času jitřit čtenáře nějakým žebříčkem jmen, pokud možno s přívlastkem "nej". Také to v komentáři naznačují, nicméně předpokládají, že nad žebříčkem dojde k "dramatické diskusi". Tímto konstatováním bych možná mohl článek uzavřít, Lidové noviny s datem 3. března 1999 odložit. Avšak místo toho stále bloudím očima po stovce víceméně známých tváří se jmény a popisky, které charakterizují jejich významnost. Samozřejmě, že v konečném výsledku dojde k určitým změnám, vždyť některé osobnosti, například hned první dvě, dělí od sebe pouhopouhé dva body! Nicméně k takovým, abych si nemohl dovolit závěrečné konstatování, nedojde určitě. Marně hledám v celé stovce popisků vedle fotografií kandidátů na nejvýznamnějšího Čech zmínku o tom, že by někdo z nich působil na Univerzitě Karlově. Že by její goodwill byl tak špatný nebo tak neatraktivní, a je lepší ji raději nezmiňovat? Ani u řádných profesorů Univerzity Karlovy T. Halíka (55. místo - charakterizován jako "výřečný kněz") nebo V. Bělohradského (65. místo - "misionář liberalismu")? Ach, pardon, jednou, téměř až na konci, jsem název naší alma mater objevil. I když u jména současného rektora, jemuž jedinému je členství v UK "přišito", by se mohly najít atraktivnější charakteristiky (významný vědecký pracovník v oboru právních dějin nebo člen dozorčí rady Komerční banky). Ale termín "vědecký pracovník" je zřejmě tak neatraktivní, že se u nikoho z nominovaných neobjevuje. Pokud jím někdo už opravdu je a má nominační štěstí, pak se krčí na čestném 42. místě (prof. R. Zahradník). A tak zcela na závěr: časopis FORUM v rámci přípravy své pravidelné přílohy (FORUM VĚDY) má za úkol seznamovat s významnými vědeckými pracovníky - zaměstnanci Univerzity Karlovy. Některého z nich vyberu a vepíšu do anketního lístku. Snad se nějak důstojně mezi nevýznamnějšími Čechy dneška umístí. Třeba se hned dostane za tak významné osobnosti, jako je pop star Lucie Bílá (20. místo) nebo tzv. podnikatel Viktor Kožený (40. místo).

PhDr. Karel Janků
redaktor FORUM

Foto Forum: Lenka Saulichová

 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon (02)24 491 348, (02)24 491 619, (02)24 491 638, fax (02)24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů : PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce:Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/9 vychází 25. 3. 1999.
 • Uzávěrka čísla 4. 3. 1999.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo elektronicky na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.