Forum V/10 - Ad hoc

Ze zasedání AS UK 5. března 1999

Březnovou schůzi řídil člen předsednictva Mgr. David Tonzar, který přivítal nové senátory, vyzval je k zápisům do komisí AS UK a zároveň seznámil plénum s pracovním programem schůze. Plénum jednomyslně zvolilo volební komisi pro doplňovací volby do předsednictva AS UK ve složení: Štěpán Bojar (RUK), Michael Kučera (HTF), Ludvík Matoušek (PF). Senátorům pak podal základní informaci k volbám Dr. Staša. Po vyhlášení kandidátů následovala tajná volba. Po ní předstoupil před AS UK se svým příspěvkem rektor UK prof. Karel Malý (problematika Správní rady UK, registrace vnitřních předpisů UK, převod majetku na univerzitu, ukončení oslav 650. výročí založení UK). Po diskusi byly vyhlášeny výsledky voleb do předsednictva akademického senátu. V době konání volby bylo podle prezenční listiny - přítomno 56 senátorů - odevzdáno bylo 56 volebních lístků (všechny platné). Zvoleni byli: Jan Bednář (33 hlasů), Josef Marek (23 hlasů), Vladimír Geršl (22 hlasů), platné hlasy obdrželi dále senátoři Filip, Petráček, Bunc, Šobr, Sokol a Klečáková. Po vystoupení prorektorů UK následovalo projednání a schvalování rozpočtu na rok 1999 (po úvodním slovu k rozpisu rektora UK komentoval vlastní návrh kvestor UK Ing. Josef Kubíček) a diskuse. Bylo hlasováno o rozpisu státní dotace na UK v Praze pro rok 1999 (53 - 0 - 4).

Nové předsednictvoAS UK bude pracovat ve složení: prof. Jan Bednář (předseda AS UK), Mgr. David Tonzar (místopředseda), členové: JUDr. Ing. Josef Staša, prof. Josef Marek a doc. Vladimír Geršl. Jednatelem je doc. Michal Šobr. Předsednictvo se poprvé sešlo dne 10. března. Projednalo harmonogram a náplň práce AS UK. Příští schůze AS UK se bude konat 16. dubna 1999.

(red)


Rozpis státní dotace Univerzity Karlovy v Praze pro rok 1999

(Dokončení z čísla 9)

Základními ukazateli dotace jsou:

Podle výše uvedených ukazatelů se z hlediska makroekonomické bilance MŠMT ČR rozděluje 80 % rozpočtu vysokých škol. V konstrukci normativů nedošlo oproti roku 1998 k podstatným úpravám. Pouze v podmínkách UK se poprvé aplikuje odečet části prostředků za překročení nárůstu přepočteného počtu studentů oproti roku 1998 o více než 3 %, konkrétně o 0,7 % za celou univerzitu.

Stručně k jednotlivým částem:

Normativní prostředky na vzdělávací činnost byly vypočteny standardním způsobem jako násobek přepočteného počtu studentů, koeficientů náročnosti základního normativu, kde základním vstupním údajem je počet studentů vykazovaný v zahajovacím statistickém výkazu V 11-01 k 31. 10. 1998. Další údaje, které tento výkaz neobsahuje, byly fakultami zpracovány podle Směrnice pro předkládání rozpočtových dat, kde tzv. přepočtený počet studentů byl stanoven takto:
 
nově přijatí studenti byli započteni s koeficientem
 

(1 - p / 200)

kde p je procento studentů, kteří v minulém roce ukončili studium v prvním ročníku.
Zvláštní studenti (studující déle, než je standardní doba studia, nebo kteří již ukončili studium a získali titul, nejsou přijati k doktorandskému studiu, ale pokračují ve studiu např. v jiném oboru, nebo studují současně na jiné vysoké škole) jsou započítáváni s koeficientem 0,7.
Ostatní studenti se započítávají s koeficientem 1.
Od této částky byla odečtena částka, která připadla na studenty, jejichž přepočtený počet překračuje referenční počet studentů podle vztahu:
 
D 99 * VKNŠ * Nz

D 99 = rozdíl mezi skutečným přepočteným počtem studentů a počtem referenčním ve finančním roce 1999 (referenční počet je přepočtený počet studentů r. 98 * 1,03)
1,03 = možný financovaný nárůst přepočteného počtu studentů
Nz = základní normativ na rok 1999 (28147,66)
VKNŠ = vážený koeficient náročnosti fakulty

V letošním roce jsou součástí výukového normativu i prostředky na odpisy, které byly dříve ve státním rozpočtu pro příspěvkové organizace samostatnou kategorií. Ministerstvo financí tuto kategorii pro veřejné vysoké školy zrušilo a finanční prostředky zahrnulo do dotace na vzdělávací činnost.

Pro výpočet příspěvku stanovilo MŠMT pro rok 1999 tyto ukazatele:
 1. prostředky získané vysokou školou na řešení projektů výzkumu a vývoje (granty)
 2. podíl habilitovaných pedagogů na celkovém počtu pedagogů dané školy
 3. podíl absolventů doktorského studia na celkovém počtu studentů dané školy

  Aby se utlumilo kolísání příspěvku jednotlivým školám, ke kterému dochází vlivem kolísání uvedených ukazatelů, používá se pro výpočet příspěvku průměr ukazatelů za uplynulé dva roky.

  U grantů v roce 1998 se započítávají neinvestiční prostředky v plné výši, investiční prostředky pouze z 20 %. Tím se odstraňuje zvýhodnění technických a přírodovědních oborů, kde se získávají často značné prostředky na nákup drahých přístrojů, jejichž cena nemusí být v přímé souvislosti s kvalitou vědecké práce.

  Jako prostředky na řešení projektů výzkumu a vývoje se započítávají ty, které jsou evidovány v Centrální evidenci projektů (CEP). Dále jsou započítávány i grantové prostředky, u nichž školy prokazatelně doložily, že grant byl udělen některou ze zahraničních grantových agentur, které udělují granty na podporu výzkumu a vývoje při veřejně přístupném výběrovém řízení a výše finanční dotace byla doložena inkasním dokladem nebo kopií proplaceného šeku na účet vysoké školy.

  Podíl dané fakulty respektive součásti na celkových nespecifikovaných institucionálních prostředcích (IP) zjistíme podle vzorce
   

  IP = G * (1 + a * H + b * D) * k,

   
  kde
  G je výše finančních prostředků získaných jako granty v letech 1997 a 1998,
  H je podíl habilitovaných pedagogů na celkovém počtu všech pedagogů dané školy, přičemž profesoři jsou započteni s dvojnásobnou vahou,
  a je koeficient stanovený tak, aby a * H bylo nejvýše rovno 1,
  D je podíl absolventů doktorského studia na celkovém přepočteném počtu studentů dané školy,
  b je koeficient stanovený tak, aby b * D bylo nejvýše rovno 0,1 a
  k je koeficient stanovený tak, aby součet IP pro všechny fakulty a součásti byl roven celkové částce vyčleněné na tento účel pro Univerzitu Karlovu v Praze.

 4. Mzdové prostředky včetně OON nejsou v rozpisu státní dotace limitovány a fakulty a součásti univerzity si je vyčleňují samy při tvorbě a zpracování vyrovnaného rozpočtu hospodaření. Jako doporučení fakultám a součástem při stanovování potřeby mzdových prostředků s ohledem na zajištění mzdového nárůstu, který by odpovídal 17 % nárůstu mzdových tarifů, vedení univerzity navrhuje stanovit mzdový regulativ pro mzdy financované ze státní dotace a to ve výši maximálně 110 % skutečně vyplacených mzdových prostředků roku 1998.

Ing. Josef Kubíček
kvestor UK

Kvestor UK Ing. Josef Kubíček informuje o novém rozpisu státní dotace pro rok 1999 na březnovém zasedání (5. března) Akademického senátu UK
Foto Forum: Lenka Saulichová