Forum V/10 - Anketa

Jak dopadly fakultní kongresy a sympozia?

Od října 1997 do dubna 1998 probíhaly na všech fakultách UK desítky kongresů, sympozií a seminářů. Jen prostý výčet odborných akcí, mnohdy s mezinárodní účastí, zabíral v kalendáriu k univerzitnímu jubileu více než deset stránek textu. Obrovská šíře témat všech sto padesáti odborných setkání vydává stále své plody - sborníky... Patnácti děkanům a jedné děkance jednotlivých fakult UK jsme položili tři anketní otázky:

 1. Kterou z akcí vaší fakulty, konaných v rámci výročí, byste označil(a) za prioritní?
 2. Kolik hostů navštívilo v rámci výročí vaši fakultu a které z nich považujete za nejvýznamnější?
 3. Vzešel (nebo vzejde) z některého jubilejního sympozia, konference či podobné akce, pořádané vaší fakultou, nějaký ediční počin, jenž by některou z výše zmíněných událostí přiblížil širšímu počtu zájemců?

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. - děkan 3. LF UK

 1. Mezinárodní konference o novém curriculu studia lékařství (leden 1998).

 2. Naši fakultu navštívilo přes čtyřicet zahraničních hostů, je těžké vybírat, ale přece jen: prof. Huxley, nositel Nobelovy ceny za medicínu, prof. Delange, významný badatel na poli jodového deficitu (oba jsou od dubna 1998 novými čestnými doktory UK) a prof. Farmer, významný americký gastroenterolog.

 3. Sborník konference o novém curriculu medicíny právě vychází.


doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. - děkan 2. LF UK

 1. Z řady sympózií a kongresů, uspořádaných v rámci univerzitního jubilea, považuji za prioritní Český kongres pediatrické chirurgie s mezinárodní účastí (květen 1998), 17. celostátní konferenci Společnosti praktického lékařství (listopad 1998) a mezinárodní kardiologické sympozium Adult Congenital Heart Disease (srpen 1998).

 2. 2. lékařskou fakultu navštívilo v rámci sympozií a společenských akcí přes 150 hostů z ČR, za nejvýznamnější považuji prof. B. Niederleho, prof. Z. Vahalu a senátorku MUDr. J. Moserovou. Ze zahraničních hostí pak Sira A. Epsteina, který na fakultě proslovil obsáhlou přednášku pro studenty o historii objevu Epstein - Barrové viru. Dále se sluší uvést prof. T. Klímu z Houstonu, prof. V. Vojtu z Mnichova a prof. Štafla z USA.

  IV. pražské dermatologické konference se zúčastnil viceprezident American Academy of Dermatology a děkan Mayo Clinic prof. Rogers, který se setkal s představiteli 2. lékařské fakulty.

 3. 19. celostátní konferenci Společnosti praktického lékařství má být věnováno Supplementum JAMA - CS, na jehož přípravě zástupci fakulty spolupracovali.


doc. MUDr. Petr Hach, CSc. - děkan 1. LF UK

 1. Výroční konferenci Asociace evropských fakult (AMSE), čestnou promoci prof. Watsona, slavnostní shromáždění 1. LF UK v dubnu 1998 a výstavu o působení Irů na UK.

 2. Z mnoha desítek významných osobností vybírám pouze nejvýznamnějšího: J. D. Watsona, nositele Nobelovy ceny a spoluobjevitele struktury nukleových kyselin. Mohl bych uvést řadu jmen děkanů z celé Evropy, představitele Trinity College v Dublinu, dlouholeté spolupracovníky, kteří byli odměněni na slavnostním zasedání fakulty 10. 4. 1998.

 3. Většina sympozií, konferencí a obdobných setkání vyústila ve vydání sborníků.Ty umožňují široké vědecké veřejnosti seznámit se s prezentovanými pracemi a s jejich závěry. Sborníky vycházejí nejen v nakladatelsví Karolinum, Galén či jiném doma, ale také v zahraničí nebo jako suplementní čísla mezinárodních časopisů (např. Journal of Histochemistry, Pigment Cell Research aj.).


prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. - děkan PedF UK

 1. Mezinárodní vědecká konference Učitel a jeho univerzitní vzdělání na přelomu tisíciletí.

 2. Na zmíněné konferenci bylo asi 250 účastníků, z toho polovina ze zahraničí - velmi si považuji přítomnosti Mgr. Eduarda Zemana - ministra školství, mládeže a tělovýchovy, senátorky doc. Jaroslavy Moserové, prof. Daniela Kallós Tntee (Švédsko) a prof. Fridricha Fuchbergera (Rakousko).

 3. Konají se závěrečné práce k vydání sborníku z konference Učitel a jeho univerzitní vzdělání na přelomu tisíciletí, v roce 1998 v češtině a angličtině vyšel sborník z mezinárodní konference o lidských právech osob s mentálním postižením. V edičním plánu nakladatelství Karolinum je na podzim 1999 připraven sborník z mezinárodní konference La Transmission du savoir comme proble`me culturel et identitaire.


prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. - děkan PF UK

 1. Naše fakulta pořádala celkem čtyři konference. Vzhledem k rozdílným tématům mohu ovšem jen těžko stanovit pořadí. Všechny byly však úspěšné a přinesly nová poznání a potřebnou výměnu názorů na vývoj práva, českou státnost i na univerzitní výuku práva.

 2. Hostů byly asi tři desítky, je složité někoho upřednostnit (například děkani právnických fakult z ČR a SR). Z účastníků konference Vývoj práva v Československu 1945 - 1990, jejímž garantem se stal rektor UK prof. K. Malý, to byli například W. Ogris, významný rakouský právní historik a několik významných právních historiků z Německa (prof. Dieter Simon z UNI Jena, prof. G. Lingelbach z UNI Wuppertal a prof. Jürgen Brandt). Konference prof. Dr. Pavlíčka na téma Státnost česká a československá - tradice a kontinuita se z osobností zúčastnili například doc. J. Nedvěd, předseda Hlávkova nadání, Dr. Kryzstof Skotnicky z UNI Lodž a JUDr. Eduard Barány, ředitel Ústavu státu a práva SAV.

 3. Výsledkem konference Vývoj práva v Československu je 4. svazek v rozsáhlém edičním podniku: Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944 - 1989): Einführung in die Rechtsentwicklung mit Quellendokumentation. Bd 4, Tschechoslowakei (1944 - 1989). Frankfurt am Main, Klostermann, 1988. XVII, 879 s. Ten bude časem zpřístupněn v prohloubené verzi i v českém jazyce. Sborník příspěvků z konference "Státnost česká a československá - tradice a kontinuita" vyjde v nakladatelství Karolinum jako dvojčíslo 1 - 2 /1999 AUC Iuridica.


doc. PhDr. Jan Karger - děkan FTVS UK

 1. 14. Akademické mistrovství v judo (prosinec 1998).

 2. Fakultu navštívilo 27 hostů. Za nejvýznamnější z nich lze považovat Dr. Marco Hodlera, předsedu Mezinárodní federace lyžařů, prof. Vassilise Klissourase z Univerzity Atény, prof. J. Tihanyho, rektora Hung. Univ. of Physical education, prof. Dijona du Plessis, děkana Pretorijské univerzity.


doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. - děkan LF UK v Plzni

 1. XIIth European Meeting of the Paleophol. Assotiation (srpen 1998), International Symposium Facts and Fallacies of Alternative Medicine (červen 1998), Vědecká konference Lékařské fakulty UK v Plzni (říjen 1998), sympozium věnované preventivní medicíně (červenec 1998), výstava fotografií doc. J. Reischiga Pohled do mikrosvěta: Skrytá krása stvoření.

 2. Prof. N. Hilschmana z Max-Plancova institutu v Göttingen, kterému byl udělen čestný doktorát UK, prof. J. D. Koppla (USA), prof. Pavla Klenera, prorektora UK.

 3. Vyšel Sborník z vědecké konference LF UK v Plzni konané v říjnu 1998 a Sborník abstrakt z Paleopatologické konference ve spolupráci s 1. LF UK.


prof. ThDr. Zdeněk Kučera - děkan HTF UK

 1. Otevření nové budovy teologické fakulty v Praze 4.

 2. Těch nejvýznamnějších bylo několik desítek: mezi nejpřednější počítáme předsedu Senátu Petra Pitharta, předsedu Parlamentu ČR Václava Klause a současnou předsedkyni Senátu Libuši Benešovou. Nemůžeme opomenout ani návštěvu apoštolského nuncia Giovanniho Coppy, kardinála Miloslava Vlka, vladyky Doroteje - arcibiskupa pražského, metropolity Čech a Slovenska a patriarchy CČSH Josefa Špaka.

 3. Vydali jsme doktorskou přednášku prof. Zdeňka Dittricha (nový dr. h. c. UK), o otevření budovy fakulty byla zveřejněna zpráva s projevy v našem časopise Theologická revue v I/q 1999.


prof. RNDr. Eva Kvasničková CSc. - děkanka FaF UK

  1. Ethical and Economical Aspects of Pharmacotherapy (červen 1998)

  2. The 2nd European Symposium of Antimicrobial Agents (červenec 1998)

  3. The Strategy of Development of new Drugs Dr. Paul Janssen (duben 1998)

 1. Asi 820 hostů, k velmi významným patří Dr. Paul Janssen, prof. Gerald Blunden a prof. Anthony Fell.

 2. Časopis českých lékárníků (1998 vol. 70, č.7), Pholia Pharm. univ. Carol. XXIII. suppl. (1998)


prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. - děkan FSV UK

 1. Vědecká konference Česká společnost na konci tisíciletí.

 2. Několik desítek, nejvýznamnější asi Dr. Boris Pleskovic, z World bank Washington (USA).

 3. Sborník konference Česká společnost na konci tisíciletí I., II. je právě v tisku, vydá ho nakladatelství Karolinum v letošním roce.


prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. - děkan ETF UK

 1. Za prioritní pokládám oslavu 80. výročí naší fakulty. Ta se však uskutečnila až v samém závěru univerzitního jubilea, 30. března. Komenského medaile při ní byla udělena šesti významným badatelům (z toho jedné ženě) z České republiky, Švýcarska a Německa. 31. 3. následovalo sympozium historiků o české reformaci a 1. 4. uzavření naší slavnosti sympoziem Historický Ježíš za účasti hostů z Německa, Velké Británie, Švýcarska, Rakouska, Nizozemí, Švédska, Maďarska a Finska.

 2. Dosud navštívilo naši fakultu v rámci oslav dvanáct zahraničních jednotlivců nebo skupin; nejvýznamnější osobností byl patrně prof. Hans Küng z Tübingen, který u nás přednášel dne 12. října na téma Světový étos.

 3. Vyjde jubilejní ročenka, sborníky závěrečných sympózií.


prof. ThDr. Jaroslav V. Polc - děkan KTF UK
 1. Udělení čestných doktorátů J. M. Christophu kardinálu Schönbornovi z Vídně, prof. Tomáši Špidlíkovi, S. J. z Říma a prof. Mikuláši Lobkowiczovi z Eichstättu dne 12. května 1999.

 2. Právě tři výše jmenované. Spolu s udělením čestných doktorátů pronesli na fakultě přednášky ze svých oborů.

  1. Sborník Katolické teologické fakulty k 650. výročí založení UK, Karolinum, Praha 1998, 253 s. (články profesorů fakulty i odborníků ze zahraničí).

  2. Připravuje se sborník ze sympózia "Koncepce lidské osoby" (čtyři přednášející z KTF), v němčině vydá FÚ AV.


prof. RNDr. Bedřich Sedlák. DrSc. - děkan MFF UK

 1. Za významné považujeme konané velké konference:
  Bridges and Interfaces (březen 1998),
  100 let hvězdárny Ondřejov (duben 1998),
  Logic Colloquium 98 (srpen 1998),
  Partial Differential Equations - Theory and Numerical Solution (srpen 1998),
  European Crystallografic Meeting ECM - 98 (srpen 1998),
  Prague Stochastic 98 (srpen 1998),
  The 15th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy (srpen - září 1998),
  Fyzika hadronů a leptonů v oblasti TeV (listopad 1998)
  a slavnostní zasedání vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty v Malé aule Karolina dne 15. 4. 1998, na kterém byly předány pamětní medaile desítkám osobností z naší fakulty.

 2. V období oslav navštívilo naši fakultu téměř 800 zahraničních odborníků, z toho 500 se zúčastnilo některé z výše uvedených konferencí nebo Konference o roli univerzit na prahu 21. století. Vyjmenuji alespoň ty nejvýznamnější hosty: Sir M.F. Atiyah (nový dr. h.c. UK), prof. P.-G. de Gennes - nositel Nobelovy ceny za fyziku (7. 4. 1999 mu bude předán čestný doktorát UK) prof. H. Bauer, prof. R. van Zwett, prof. B. Partee, prof. J. Čížek, prof. W. von Hahn, prof. H. F.Schopper, prof. M. Rees, prof. J de Boer.

 3. Z každé konference vyšel či vyjde sborník. K velmi významným patří sborník konference Logic Colloquium 98, který vydá v r. 1999 nakladatelství North Holland Amsterdam v řadě Logic Series. O konferenci 100 let hvězdárny Ondřejov vyjde článek doc. Martina Šolce v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie.


prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc. - děkan LF UK v Hradci Králové

 1. Z odborných akcí je to 36. sympozium Society for Clinical Electrophysiology of Vision, jehož se ve dnech 13. - 17. června 1998 zúčastnilo více než 200 zahraničních hostů; slavnostní zakončení sympózia se konalo ve Velké aule Karolina. Z kulturních akcí pak byl vyrcholením slavnostní koncert, který jsme pořádali společně s Farmaceutickou fakultou UK. Díla Mozarta, Mendelssohna-Bartholdyho a Dvořáka provedla Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou amerického dirigenta Chr. Para.

 2. Za nejvýznamnější považujeme návštěvy zahraničních osobností, jimž byly na návrh naší fakulty uděleny jubilejní medaile k 650. výročí UK: prof. A. Schirgera (USA), prof. J. Starka (Velká Británie), prof. A. Shenkina (Velká Británe), prof. J. Röshe (USA), prof. T. Grala (USA) a prof. W. Strika (Německo).


prog. Ing. Karel Štulík - děkan PřF UK

  1. XXIV. European Congress on Molecular Spectroscopy.

  2. Present and Historical Nature-Culture Interactions in Landscapes.

  3. 8th Coal Geology Conferece.

 1. Několik set. Prof. T. T. Forman, prof. Klaus Erni a prof. Jaroslav Koutecký.

 2. Z veškerých konferencí vycházejí podrobné sborníky - fakultních konferencí bylo celkem jedenáct.


doc. PhDr. František Vrhel, CSc. - děkan FF UK

 1. Mezinárodní sympózium bohemistů Pocta 650. výročí založení Univezity Karlovy.

 2. Několik desítek, nejvýznamnější v daném kontextu byli ti, kteří byli poctěni čestným doktorátem UK - prof. J. Siatkovski a prof. O. Malevič.

 3. Vyšel zatím první díl sborníku příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze (srpen 1998), nazvaný Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy, v tisku je díl druhý.

(připravila redakce)