Forum V/10 - Infoforum

O diplomech a znaku

S uvedením nového zákona o vysokých školách do života přistoupila Univerzita Karlova k textovým úpravám svých vysokoškolských diplomů. Současně byla realizována i jejich typografická úprava. Nové diplomy již nejsou kaligraficky doplňovány, ale každému absolventu je diplom kompletně tištěn. Nový větší rozměr (formát B 3) má nyní diplom magisterský.

Papír na tisk diplomů dodala již tradičně papírna ve Velkých Losinách, nejstarší výrobce ručního papíru v Čechách. Při jeho výrobě bylo přihlédnuto k ochraně diplomů před paděláním. Archy jsou opatřeny ochranným prvkem, tzv. průsvitkou, se symbolem UK - univerzitním znakem. Jeho tvar vychází již z nové grafické úpravy znaku. Stejně důležitou součástí ochrany diplomů jsou i nové pečetě, určené k jejich signování, které svým rytecky náročným zpracováním (znesnadňujícím padělání) historickou pečeť Univerzity Karlovy naprosto věrně zobrazují.

V roce 650. výročí svého založení přistoupila univerzita také k nové grafické úpravě univerzitního znaku (loga).

Ta vychází z převedení autentického otisku historického pečetidla do stylizované grafické podoby. Nové grafické zpracování znaku lépe odpovídá současným požadavkům na grafické znázornění a významu tohoto symbolu (diplom i znak navrhl grafik Jaroslav Bína).

První diplomy již obdrželi 31. března 1999 při slavnostní promoci absolventi FSV UK.

(red)

Autorem nového návrhu univerzitního znaku je grafik Jaroslav Bína

Ze zahraničního odboru

8. března Vladimír Závodský přivítal ve Velké aule Karolina členy Akademického pěveckého smíšeného sboru Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově. Tento soubor uspořádal ve spolupráci s VUS UK a pod záštitou rektora UK 6. března koncert v Rudolfinu.
Foto Forum: Lenka Saulichová
Rektor UK prof. K. Malý přijal velvyslance Litevské republiky Vygintase Grinise, který ho informoval o připravované státní návštěvě prezidenta Litevské republiky Valdese Adamkuse. Při této příležitosti hodlá litevský prezident 27. května 1999 navštívit Univerzitu Karlovu a zde vystoupit s přednáškou.
Foto Forum: Lenka Saulichová


 
Koordinační rada postgraduálního doktorského studia biomedicíny při UK a AV ČR v Praze vyhlašuje
 
přijímací řízení
 
na těchto fakultách Univerzity Karlovy:
1., 2., a 3. LF, PřF, FTVS, LF a FaF v Hradci Králové a LF v Plzni.
 
Studium bude probíhat na pracovištích uvedených fakult UK a vybraných ústavů AV ČR a MZd.
 
Informace o studijních oborech a přijímacím řízení (spolu s přihláškami ke studiu) lze získat na děkanátech uvedených fakult. Informace jsou dostupné rovněž na internetové adrese http://www.kav.cas.cz/pdsb.
Přijímací pohovory budou probíhat v červnu 1999.
Podmínkou pro přijetí ke studiu doktorského studijního programu je vysokoškolské vzdělání ukončené nejpozději k 1. 10. 1999.
 
Přihlášky ke studiu přijímají děkanáty fakult do 14. 5. 1999.
 

(red)