Forum V/10 - Seznam rubrik

logo časopisu


Semper viva

Dočetla jsem se, že místem, kde můžeme "dobít baterky", je podle astrologa Petra Messanyho Vyšehrad. Podle jeho vyjádření je tamější zelená louka, ohraničená čtyřmi sochami, svým geniem loci přímo předurčena pro bezbolestné získání pozitivní energie a to vše, prosím, zadarmo. Po patnáctiminutovém pobytu zde se prý i slavný astrolog uklidní a dostane znovu chuť do života. Fyzická únava, kterou možná i vy v době jarních větrů i vánků pociťujete, je především záležitostí psychickou. Poté, co se srovná psychika, dokáže se i tělo regenerovat. Druhý podobný zdroj existuje podle Messanyho vyjádření na Hradčanech. Odtamtud prý prýští "bílá" duchovní energie. A tyto dvě energie se stýkají nad Karlovým mostem, a proto má takovou magickou sílu. Lidé se rádi řídí intuicí a dokáží za těmito věcmi jít, aniž by snad i věděli proč.

Vyšehrad nebyl našimi předky vybrán náhodně. Ti uměli zkrátka vycítit, kde je nejlepší místo pro založení sídliště, shromaždiště nebo stavbu chrámu. Proto i Karel IV., když stavěl Karlův most nebo zakládal Univerzitu Karlovu, údajně čekal na příznivou konstelaci hvězd a teprve potom nechal položit základní kámen. Uvážlivý král ovšem před přípravou nové univerzitní fundace připravil půdu také u papeže Klimenta VI., a poučen předchozím neúspěchem svého děda Václava II., získal nejprve pro myšlenku univerzity i zemské stavy - takže pak její činnosti skutečně nestálo nic v cestě. A abych poopravila mínění pana Messanyho, ten skutečný "zakládající kámen" byl položen až o pár let později, když v roce 1366 Karel IV. dal základ první mistrovské koleji, nazvané Karolinum. Do té doby vlastní činnost univerzity fungovala velmi komplikovaně a výuka probíhala v pražských klášterech.

Hodně vzdálené jsou doby, kdy pro univerzitní prostředí byla velmi obvyklá scéna zachycující učitele sedícího za katedrou a držícího v ruce knihu, z níž předčítá sedícím studentům. I když běh staletí je opravdu znát, přece jen se nedá zvláštní atmosféra nejstaršímu českému univerzitnímu učení upřít. Jakousi auru pociťuji i já, kdy, oproti minulým letům, kdy kroky mířily do anonymních redakcí, chodím denně na Ovocný trh. Nejen ti vážní, ale i smějící se mladí lidé nutí člověka, aby se "srovnal" a usmál se na svět. Psychika pak skutečně reguluje fyzickou kondici... Bydlím nedaleko Vyšehradu, ale účinek univerzitní půdy se nedá s travnatým čtvercem nad Vltavou porovnat. Mám spolu se svými kolegy zaměstnání, které oživuje, které dává dostatek pozitivní energie... Jen račte vstoupit! O důvod víc, proč přát 650-ti letému učení "semper viva". Vždyť to přání do budoucích zdravých let se týká i každého z vás...

Dr. Michaela Zindelová
šéfredaktorka a vedoucí odboru vnějších vztahů

Foto Forum: Lenka Saulichová

 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon (02)24 491 348, (02)24 491 619, (02)24 491 638, fax (02)24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů : PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce:Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby:Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/10 vychází 7. 4. 1999.
 • Uzávěrka čísla 15. 3. 1999.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo elektronicky na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.