Forum V/11 - 650 let UK

Otevřená náruč Karolina

Univerzita Karlova každoročně pořádá Dny otevřených dveří se stejným záměrem - seznámit nejširší veřejnost s tím nejcennějším, co nejstarší univerzita ve střední Evropě může nabídnout. V letošním roce byla "brána" univerzity otevřena po celé dny o víkendu 27. a 28. března 1999.

V sobotu, krátce před otevírací hodinou, se u vchodu v Železné ulici č. 9 vytvořila fronta nedočkavých zájemců. Jejich první kroky směřovaly do velké síně, kde mimořádnou pozornost poutala figurální malba Jakuba Schikanedra. Ve sklepních místnostech se mohli návštěvníci poučit na výstavě o vývoji Univerzity Karlovy. Trasa prohlídky pokračovala Císařským sálem, Vlasteneckým sálem, Malou aulou, Velkou aulou a končila u východu z historické budovy na Ovocný trh.

Z nabídky vyplývá, že byly dostupné jak všechny reprezentační prostory, které jsou běžně přístupné veřejnosti při promocích, tak i místnosti, které obvykle slouží pouze rektorovi k přijímání významných návštěv. U východu z Karolina na Ovocný trh jsme se zeptali několika návštěvníků, jak byli s prohlídkou spokojeni.

Paní Věra Matysková opouštěla nádvoří Karolina s vnučkou Blankou: "Exponáty připomínají tradice národa, na něž bychom měli být všichni hrdi. Na Dnu otevřených dveří jsem podruhé. Jedinou maličkou chybičku bych pořadatelům vytkla. Právě nám chyběl průvodce, který by skupinu lidí provedl po celé trase s odborným výkladem. Každý si sice mohl přečíst, co vystavený exponát představuje, ale živé slovo je úplně něco jiného. Také tu mohlo být více mladých. Vždyť vzdělání je jednou z nejcennějších věcí, kterých se může člověku dostat. Na univerzitu se teď chystá vnučka, chtěla by jít na filozofii." Spokojenost vyjádřil další Pražák, Karel Štros: "Všechno bylo moc pěkné. V Karolinu jsem byl poprvé, nepočítám-li promoci syna. Nejvíce mě zaujaly exponáty a zakládací listiny v podzemních místnostech."

V podobném duchu se nesly další názory. Za oba dny si našly cestu do Karolina téměř tři tisíce lidí...

Jiří Bláha

Nevšední zájem projevili návštěvníci i o suvenýry Univerzity Karlovy
Foto Forum: Lenka Saulichová


Jubilejní medaile chilskému prezidentovi

V rámci třídenní státní návštěvy navštívil 18. března 1999 chilský prezident Eduardo Frei Ruiz-Tagle také UK v Praze.

Prorektor UK prof. Pavel Klener přivítal pana prezidenta a jeho doprovod, náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Dr. Vladimíra Roskovce a v neposlední řadě učitele a pracovníky Univerzity Karlovy.

Rektor UK prof. Karel Malý na slavnostním zasedání ve Vlasteneckém sále Karolina ocenil přednášku pana prezidenta, kterou den předtím vyslechl na Pražském hradě a poděkoval za vlídná slova o ČR. Ocenil jeho názor, že úloha malých států bude v procesu globalizace vzrůstat. Zdůraznil, že si je vědom zvláštní odpovědnosti univerzit v tomto procesu. Pak předal panu prezidentovi jubilejní medaili UK k 650. výročí založení, jako výraz naší úcty a uznání.

Chilský prezident ve svém krátkém projevu poděkoval za vysoké ocenění a předal naší univerzitě dar své vlasti - plaketu s portrétem Pabla Nerudy, výjimečné osobnosti kulturního života a bojovníka za svobodu, a materiální dary. Prof. Josef Opatrný, vedoucí Střediska ibero-amerických studií FF UK, hovořil o tradici, kterou má UK ve studiu této jazykové oblasti a o velkém množství kontaktů. S velkým vděkem přivítal vzácný dar pro obohacení knihovny - velké množství beletrie i odborné literatury o chilské historii. Bezesporu se stane přínosem pro univerzitní studenty a obohatí jejich studium. Prof. P. Klener za plaketu poděkoval a jménem vedení UK popřál prezidentovi všechno dobré v dalším životě. Pan Ruiz-Tagle si pak v doprovodu rektora UK prohlédl Velkou aulu a podepsal se do pamětní knihy. Časový plán pana prezidenta byl, vzhledem k jeho velikému zájmu o historii UK, narušen. Celá delegace se zdržela déle, než bylo původně plánováno.

(váh)


650 let cesty za poznáním a vzdělaností

V době oslav 650 let od založení Univerzity Karlovy se Česká republika stala načas centrem světové vědy. Bylo uspořádáno 141 kongresů, konferencí a sympozií, z toho 57 s mezinárodní účastí. Za období oslav jubilea byly uděleny 23 čestné doktoráty UK významným představitelům světové vědy, mezi nimi čtyřem nositelům Nobelovy ceny. Průběh a obsah jubilea ovlivnily mimo jiné i zájem o meziuniverzitní partnerství, ucházejí se o ně přední světové vysoké školy. (V současné době má univerzita uzavřeno 140 partnerských smluv, další jsou připraveny k podpisu.) O pracovní atmosféře na počátku 651. roku existence UK svědčí nové moto zveřejňované v tiskovinách mediálních partnerů v posledních týdnech:

Radovali jsme se z významného výročí Univerzity Karlovy a nyní naplňujeme jeho poslání.


Radost všemi sdílená

Koncem března oslavila Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 80. výročí svého založení.

Slavnostního shromáždění ve Velké aule Karolina se zúčastnili představitelé partnerských teologických fakult - prof. V. Wolf z KTF UK, děkan HTF UK prof.Z. Kučera, děkan TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Dr. K. Skalický, dále děkan FSV prof. L. Mlčoch, proděkanka LF v Hradci Králové doc. V. Hubková, synodní senior českobratrské církve evangelické a současně předseda Ekumenické rady církví Pavel Smetana a mnoho dalších hostů a přátel ekumeny z teologických fakult a pracovišť ze Slovenska, Rakouska a Anglie. Za vedení Univerzity Karlovy byli přítomni její prorektoři prof. J. Pánek a doc. I. Wilhelm. V úvodu setkání zdůraznil proděkan ETF UK prof. ThDr. Ing. Jakub Trojan hlavní úkol a poslání fakulty. Je jím výchova studentů a studentek bohosloví. Děkan ETF UK prof. ThDr. Petr Pokorný se ve své homilii opřel o slova evangelia sv. Marka a prof. PhDr. Noemi Rejchrtová se zabývala složitými cestami existence ETF od založení v roce 1919 až po její zařazení do svazku UK v květnu 1990. Během historického exkurzu Dr. Rejchrtová zdůraznila dobrou pedagogickou úroveň fakulty a její i v Evropě ceněnou úroveň vědeckou. Významnou součástí slavnostního zasedání bylo udílení medailí J. A. Komenského a pamětních medailí ETF UK. Medaili J. A. Komenského obdrželi: D. Čapková, významná světová komenioložka, H. Hofmeister, profesor filozofie na teologické fakultě v Heidelbergu, U. Lutz, profesor Nového zákona na univerzitě v Curychu, K. Skalický, děkan TF JU v Českých Budějovicích, Z. Soušek, emeritní farář a senior ČCE a M. Stöhr, profesor teologie v Siegenu. Pamětní medaile ETF převzali: msgre V. Malý, světící biskup pražský, J. Vrbenský, vězeň komunistických žalářů, popularizátor teologické literatury, Ing. A. Havlíček (z FSV UK), vůdčí osobnost nakladatelství Oikumené, JUDr. P. Šimek, který dával desítky let své právnické schopnosti do služeb církve, doc. PhDr. Karel Floss, znalec a zprostředkovatel díla H. Künga a Lic. Phil. R. Bohren, redaktor časopis Glauben in der zweiten Welt, který se jako představitel Pomocného díla evangelických církví ve Švýcarsku podílel na praktické pomoci českým křesťanům a zasloužil se i o získání nové budovy ETF. Slavností ráz dalo zasedání také vystoupení prorektora UK prof. J. Pánka, který pozdravil přítomné jménem rektora UK, a skutečnost, že se konalo v rámci oslav 650. výročí UK.

(jak)

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., předává pamětní medaili ETF msgre Václavu Malému (vpravo), světícímu biskupovi pražskému. Uprostřed Ing. Aleš Havlíček a doc. PhDr. Karel Floss (zprava).
Foto: archiv RUK


Největší zisk - morální kapitál

Tisková konference k ukončení oslav 650. výročí založení UK se konala v Malé aule Karolina 6. dubna 1999. Rektor UK prof. Karel Malý ve svém úvodním projevu shrnul nejvýznamnější události z průběhu oslav a zdůraznil a zhodnotil prospěch, který oslavy UK přinesly.

Podle slov rektora UK získala univerzita obrovský morální kapitál a dokázala (nejen) střední Evropě, že má své nezastupitelné místo na poli vědy a vzdělání. Prof. Josef Koutecký, prorektor UK pro vnější vztahy UK, pozval přítomné novináře na nejbližší akce, spojené s ukončením oslav. K tvrzení, že dnešní doba přeje mladým lidem, dodal přídavné jméno "vzdělaným".

Kvestor UK Ing. Josef Kubíček přenesl pozornost přítomných k logu Fondu mobility a představil tuto novinku jako prostředek, který by měl především usnadnit vycestování učitelů i studentů UK na zahraniční stáže. Slovo dostali i zástupci sponzorů a mediálních partnerů. Všichni vyjádřili radost nad možností spolupráce s UK a vyjádřili přání ve spolupráci pokračovat (i bez oslav). Šéfredaktor Mladé fronty DNES Petr Šabata představil novinářům společný projekt UK a MAFRA, a. s., jehož výsledkem bylo ocenění sedmi vynikajících studentů.

Na závěr tiskové konference poděkoval rektor UK třiceti přítomným novinářům z našich i zahraničních médií za stabilní zájem o Univerzitu Karlovu, který projevovali během měsíců oslav jejího jubilea.

(váh)

Foto pro Forum: Archiv RUK


Kultura, vzdělání (a Praha) v roce 2000

Dne 6. dubna 1999 přijal rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý ve Vlasteneckém sále Karolina zástupce univerzit těch evropských měst, kterým byl Radou ministrů kultury Evropské unie propůjčen titul Evropské město kultury roku 2000.

S rektorem UK a s prorektory prof. J. Kouteckým, prof. J. Pánkem, kvestorem UK Ing. J. Kubíčkem a vedoucím kanceláře rektora UK JUDr. J. Kuklíkem se setkali univerzitní hodnostáři z Helsink, Santiaga de Compostela, Bergenu, Bruselu, Krakova, Reykjavíku, Boloně a Avignonu. Posláním tohoto setkání bylo informovat se navzájem o akcích, kterými hodlají přispět jednotlivé univerzity do projektu EMK a případné nalezení možnosti různých způsobů vzájemných participací. Za Univerzitu Karlovu vystoupil prof. J. Pánek, který hovořil o některých chystaných akcích UK, která chce jimi přispět k tomu, aby se pražským organizátorům, tj. obecně prospěšné společnosti Praha - Evropské město kultury 2000, program vydařil. Také ostatní univerzity (prostřednictvím svých akademických představitelů) seznámily přítomné se svými mnohdy velkorysými programy. Jejich vystoupení, ale i letmý pohled na plakáty, propagační tiskoviny a speciální brožury, jež zástupci devíti univerzit předvedli, ukázal neobyčejnou nápaditost i značnou tematickou rozmanitostprogramové náplně. Přes různorodost jednotlivých akcí se všichni účastníci setkání shodli na tom, že těžištěm univerzitních akcí a hlavní úlohou univerzit v programu EMK 2000 je představit univerzity jako vzdělávací instituce, neboť kultura v širším slova smyslu zahrnuje vždy také vzdělanost a její úroveň. Dne 7. dubna 1999 byli účastníci setkání přijati Ing. Janem Kaslem, primátorem hl. m. Prahy, v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Setkání se zúčastnili i zástupci vedení UK v čele s jejím rektorem a ředitel obecně prospěšné společnosti Praha - Evropské město kultury roku 2000 M. Prokop. Hosté ze zahraničních univerzit byli také přítomni slavnostnímu ukončení oslav.

(jak)

Mezi účastníky setkání zástupců univerzit a evropských měst kultury roku 2000 byli (zleva) Henri Eisendrath ze Svobodné univerzity v Bruselu, Margret Björnsdötirr z islandské univerzity v Reykjavíku a prof. Pier Ugo Calzorali z univerzity v Boloni.

Hosté ze zahraničních univerzit si během svého pobytu v Praze prohlédli i Staroměstskou radnici.

FOTO: ARCHIV RUK


7. duben 1999

Slavnost ve Velké aule

Jednou z posledních akcí k ukončení oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy bylo slavnostní rozšířené zasedání vědecké rady UK, které se uskutečnilo 7. dubna 1999 ve Velké aule Karolina.

Zasedání se zúčastnily významné osobnosti našeho politického, kulturního a společenského života - guvernér ČNB Josef Tošovský, místopředseda Senátu ČR Ivan Havlíček, ministr zdravotnictví Ivan David, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Roskovec, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josef Průša, předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahradník. Mezi hosty v auditoriu byli přítomni rektoři partnerských univerzit Evropských měst kultury, představitelé pražského diplomatického sboru a zástupci generálních i mediálních partnerů a sponzorů Univerzity Karlovy.


Z projevu rektora UK

S hlavním projevem vystoupil rektor UK prof. Karel Malý. Ve svém zhodnocení jubilea uvedl, že oslavy nejsou pouhou rekapitulací a bilancí toho, co univerzita udělala - jubileum také přineslo trvalé hodnoty. Upozornilo veřejnost na význam vzdělání a kultury pro šťastný vývoj národa a státu směrem k trvalé prosperitě. Podle slov rektora se základním mottem oslav stala "idea univerzity jako svobodného učení, jako společenství učitelů a studentů, ve kterém rozhoduje síla argumentu, nikoliv společenské postavení či hierarchie moci".

Členství prezidenta Václava Havla, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády v čestném předsednictvu oslav, stejně jako jejich účast na jednotlivých významných akcích dokládají, že bylo "poselství univerzity dobře porozuměno". Prof. Malý také poukázal na vědecký přínos oslav. Zmínil se i o tom, že výročí UK se dostalo až do vesmíru: "Na návrh astronomů - ředitelky hvězdárny na Kleti J. Tiché, ředitele Astronomického ústavu prof. M. Šolce, M. Tichého a Z. Moravce, dostala planetka, objevená 18. srpna 1997 na Kleti, název Alma mater."

Oslavy přispěly rovněž k vydání celé řady důležitých vědeckých publikací, např. čtyřsvazkových Dějin Univerzity Karlovy, na které veřejnost čekala od poloviny minulého století. Oslav bylo využito k rozvíjení kontaktů se zahraničními partnerskými univerzitami.

K významným událostem, ke kterým došlo v průběhu kulatého jubilea, patří například akreditace 1. LF UK v USA, návštěva prezidenta Asociace evropských univerzit Josepa Bricalla, státní návštěva předsedy španělské vlády José M. Aznara Lopeze, prezidenta Chile Eduarda Freie Ruize-Tagleho. Mimořádnou kulturní událostí se stala i výstava darů výtvarníků k poctě Univerzity Karlovy (téměř 300 prací). Ta zdůraznila sepětí univerzity s kulturou a stala se výrazem úcty a přátelství umělecké obce k univerzitě. Nejen akademické veřejnosti byly určeny jubilejní a pamětní medaile autorů prof. Harcuby a prof. Soukupa, které samy o sobě představují umělecká díla. Jubilejní medaile byly uděleny 183 osobnostem, pamětní pak 897 pracovníkům UK. Díky oslavám došlo k velkorysé rekonstrukci Karolina v celkové hodnotě 100 milionů korun. Významný je také příspěvek Poslanecké sněmovny ve výši 25 milionů korun na obnovu univerzitní knihovny, nový objekt v Jinonicích mající hodnotu 250 milionů korun a dlouhá řada sponzorských darů. Na účet fakult v souvislosti s oslavami přibylo 10 milionů korun. Celkem se hmotný výsledek oslav blíží hodnotě 400 milionů korun.

"Univerzitu tvoří především studenti," prohlásil dále rektor UK. "Těžištěm studentských akcí byl zejména celopražský majáles, Rektorský den, softbalový turnaj, mezifakultní vodácké závody a akademické mistrovství světa v judo."

V závěru prof. Malý zvláště poděkoval sponzorům, kteří finančně i mediálně oslavy zajišťovali - České spořitelně, a. s., firmě Unipetrol, a. a., České televizi, Českému rozhlasu, společnostem MAFRA a Ringier a jednotlivým pracovníkům UK, kteří se na organizaci jubilea významně podíleli.


Přednáška Ing. Josefa Tošovského

Guvernér České národní banky Ing. Josef Tošovský pronesl přednášku na téma Česká ekonomika na přelomu 20. století. Jak sám řekl, toto téma je mu velmi blízké a půda univerzity je pro ně příhodná. Ve svém věcném definování stavu naší ekonomiky vyšel z mezníku roku 1989, kdy se u nás ze dne na den prosadil svobodný ekonomický systém. I když se některé kroky prosadily rychle, zbyl velký soubor problémů, při kterém došlo k jistému selhání. Jeho příčina tkví, podle slov Tošovského, v nedostatečném institucionálním rámci. Pozornost soustředil i na problémy spojené s přechodem ČR do sjednocující se Evropy. Vstup do Evropské unie označil jako příslib "nových příležitostí a šancí". Transformace do struktur EU se stane pro naši ekonomiku zatěžkávací zkouškou - pokud budeme "kráčet pomaleji, bude se odstup od států unie prohlubovat". Do EU budou totiž na prahu nového tisíciletí vstupovat státy, které ještě před několika lety žily v plánovitém hospodářství. Často se také hovoří o udržení národního profilu. Podle mínění Tošovského rozhodne o průběhu přechodu do EU především "míra vzdělanosti a kultivovanosti našeho národa". O ní rozhoduje i výchova nových, vysokoškolsky vzdělaných generací našich mladých lidí.


23. čestný doktorát v průběhu jubilea

V rámci slavnostního rozšířeného zasedání vědecké rady UK byl udělen čestný doktorát matematicko-fyzikálních věd profesoru Pierre-Gillesovi de Gennes, nositeli Nobelovy ceny za fyziku. Jeho obsáhlé laudatio přednesl děkan MFF UK prof. Bedřich Sedlák. Vědec, který patří desetiletí mezi absolutní teoretickou špičku světových fyziků, byl vyznamenán řadou čestných doktorátů, je známý svým uměním vysvětlit složité fyzikální teorie názorným a srozumitelným způsobem. Slavný Francouz, nositel Nobelovy ceny a řádu Čestné legie, vyslechl slavnostní doktorskou sponzi a převzal z rukou ředitele Nukleárního centra MFF UK a člena vědecké rady fakulty prof. RNDr. Michala Suka, DrSc., diplom i zlatý řetěz. Nový čestný doktor Univerzity Karlovy poté poděkoval za čest, které se mu dostalo, a ve svém poděkování se věnoval poslání vědy a problému její popularizace v nejširších vrstvách. Podle tradice se P.-G. Gennes po skončení slavnostního ceremoniálu podepsal do pamětní knihy UK a rektor UK jej představil členům svého kolegia i dalším vzácným hostům odpoledního zasedání, tedy především všem zahraničním rektorům, účastníkům dvoudenního zasedání v Praze. Zájem o slavného francouzského vědce pokračoval také v reprezentačních místnostech Karolina při neformální recepci. Na jejím počátku obdržel z rukou rektora Univerzity Helsinky prof. Kari O. Raivia prof. K. Malý vysoké ocenění - stříbrnou pamětní medaili finské univerzity za zásluhy. Z pobytu prof. P.-G. de Gennes v Praze přinášíme další zajímavosti na jiném místě.

Reprezentační místnosti Karolina (7. 4. 1999) - nový čestný doktor UK P.-G. de Gennes se zdraví s rektorem Univerzity Helsinky prof. Karim O. Raiviem, na snímku také prorektor Univerzity Bologna prof. Pier Ugo Calzolari.
Foto pro Forum: Archiv RUKCena rektora za mimořádné výsledky

Během rozšířeného zasedání vědecké rady byla též sedmi studentům UK udělena Cena rektora podporovaná deníkem Mladá fronta DNES, určena pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve studiu či mezinárodních studentských soutěžích.

Šestičlenná komise v čele s rektorem UK vyhodnotila návrhy fakult a rozhodla se udělit ceny takto (na snímku zprava): Mgr. Filipu Čapkovi, studentu doktorského studia ETF UK, Viktoru Elšíkovi, studentu magisterského oboru rómština na FF UK, Mgr. Janě Janů, absolventce PedF UK oboru psychologie - pedagogika, Mgr. Radvanu Blahbouhovi, absolventu MFF a FF UK a PedF Jihočeské univerzity, MUDr. Robertu Rosipalovi, studentu doktorského studia 1. LF UK, Mgr. Vladimíru Kopeckému, studentu doktorského studia MFF UK a Mgr. Zuzaně Opatrné, studentce doktorského studia PřF UK. Ceny a finanční odměnu předali laureátům rektor UK prof. K. Malý a šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES Petr Šabata.

(jb,váh,zi)


Te Deum laudamus

Ve středu dne 7. dubna 1999 ve Smetanově síni Obecního domu uzavřel slavnostní koncert Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK program ukončení oslav 650. výročí založení UK.

Secesní sál Bedřicha Smetany zaplnili před osmou hodinou posluchači z široké akademické obce a vzácní hosté. Do své lóže usedl primátor hl. m. Prahy Jan Kasl, koncert navštívili také představitelé univerzitních měst s prestižním titulem EMK roku 2000, ředitel obecně prospěšné společnosti Praha - EMK roku 2000 Michal Prokop, členové Správní rady UK a zástupci sponzorů oslav - generální ředitel České spořitelny, a. s., Mgr. Dušan Baran a Ing. Pavel Hoffmann, předseda představenstva MaFra, a. s., dále předseda AV ČR Rudolf Zahradník a řada představitelů českého politického i kulturního života. Před vlastním koncertem krátce vystoupil rektor UK, prof. Karel Malý. Popřál všem přítomným krásný zážitek a připomenul, že se téměř na den před rokem (5. dubna 1998) konal na počest výročí UK v Rudolfinu koncert České filharmonie. "Celá naše společnost žila s univerzitou a dozvídala se, co Univerzita Karlova pro vědu a vzdělanost v naší zemi znamená," prohlásil prof. Karel Malý. Vyzval k zamyšlení nad tím, co ještě zbývá vykonat na nikdy nekončící cestě za pravdou a poznáním. V první části koncertu zazněla pod taktovkou Petra Altrichtera dvě díla Johannesa Brahmse. Skladatelova Akademická slavnostní předehra op. 80 připomínkou písně Gaudeamus igitur ve finále vhodně podtrhla právě končící čas univerzitního jubilea. Velký potlesk byl díkem interpretům druhé skladby večera (třívětý Brahmsův Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll op. 10), houslistovi Václavu Hudečkovi a violoncellistovi Jiřímu Bártovi. O přestávce přijal rektor UK se členy svého kolegia vzácné hosty večera v Primátorském salónku. Druhou část koncertu zahájila vitalitou nabitá předehra Karneval (opus 92), kterou skladatel Antonín Dvořák věnoval pražské univerzitě na znamení díku za udělení čestného doktorátu. V závěrečné slavnostní Dvořákově symfonické skladbě Te Deum účinkovali - spolu se sólisty Národního divadla Zdenou Kloubovou a Ivanem Kusnjerem - členové Pražského filharmonického sboru, které připravil Jaroslav Brych. Po závěrečném potlesku nadšeného publika se v reprezentačních sálech Obecního domu konala recepce. Na jejím počátku oslovili přítomné ve Sladkovského sále společně rektor UK, primátor hl. m. Prahy a ředitel obecně prospěšné společnosti EMK - Praha 2000. Prof. Malý řekl , že po půldruhém roce prožitém ve znamení univerzitního jubilea nastal čas "předání štafety" našemu hlavnímu městu Praze. Pražský primátor Jan Kasl pak hovořil o tom, jak je důležité, že "máme v Praze Univerzitu Karlovu a další vysoké školy..." Jak prohlásil, těší jej, že první akcí celého projektu EMK - Praha 2000 se stalo setkání rektorů devíti měst, nesoucích prestižní titul Evropské město kultury. Podle toho, jak své programy účastníci během setkání na UK prezentovali, je jasné, že si Praha musí své místo mezi nimi "ubojovat"... "Setkání rektorů je první akcí, kterou jsme zařadili do kalendária projektu EMK - Praha 2000," prohlásil po vystoupení pražského primátora ředitel o. p. s. EMK - Praha roku 2000 Michal Prokop. "Pan rektor s jistým ulehčením prohlásil, že tento jeho večerní projev je posledním v čase jubilea, můj je naopak první... Naše první akce s rektory devíti evropských měst ukázaly již priority naší akce - těmi jsou mezinárodní dosah a komunikace. Během setkání jsem pozoroval, s jakou vehemencí se staví jednotlivá města k miléniu a s jakým akcentem přistupují k novým možnostem komunikace..." Na závěr Michal Prokop uvedl, že tyto důležité rysy v sobě první akce projektu nesla. Program (začne v prosinci 1999) nemá být pouhým festivalem, přehlídkou kultury, ale má i ovlivnit život našeho města. "Univerzita Karlova je a bude v celém projektu naším partnerem..."

(mich)

Václav Hudeček a Jiří Bárta při finále Brahmsova koncertu
Foto pro Forum: Archiv RUK

Jedno z četných setkání o přestávce slavnostního koncertu v Primátorském salónku. Na snímku rozhovor rektora UK prof. Karla Malého (po jeho boku Jiřina Malá) s mgr. Dušanem Baranem, generálním ředitelem České spořitelny, a. s.

Foto pro Forum: Archiv RUK

Aplaus po závěrečné skladbě Te Deum, zleva na snímku Zdena Kloubová a Ivan Kusnjer - sólisté Národního divadla
Foto Forum: Lenka Saulichová


Fond mobility

Idea vytvoření projektu, který by usnadnil mobilitu studentů i učitelů UK, existuje již dlouho: první úvahy o ní vznikly ještě před začátkem univerzitního jubilea (1997).

Fond mobility akademické obce Univerzity Karlovy (dále jen FM) slouží k financování projektů mobility studentů a akademické obce podle podmínek vymezených jednotlivými projekty. Jeho zdrojem jsou příjmy od nadací a nadačních fondů včetně příjmů ze zahraničí, dále příspěvky od právnických i fyzických osob a další příjmy, např. z akcí organizovaných na podporu fondu.

Projekty FM vyhlašuje rektor UK jednou ročně, vždy v 1. čtvrtletí kalendářního roku na další akademický rok. Rada FM je jmenována rektorem, má lichý počet (nejméně pět) členů a rektor UK ji svolává nejméně třikrát ročně. Rada projednává návrhy projektů mobility studentů a akademických pracovníků, navrhuje projekty mobility k vyhlášení, předkládá rektorovi návrhy na přijetí přihlášek k projektům mobility a hodnotí závěrečné zprávy předkládané nositeli projektu mobility. Částka poskytnutá Univerzitou Karlovou Fondu mobility činí 9 800 000 Kč.

(váh)


Nepřehlédněte...