Forum V/11 - Infoforum

Správní rada UK poprvé

Dne 15. dubna 1999 se za přítomnosti vedení UK sešla ve Vlasteneckém sále Karolina poprvé Správní rada Univerzity Karlovy. Po úvodním projevu prof. Karla Malého, rektora UK, byl jednomyslně za předsedu Správní rady zvolen JUDr. Antonín Mokrý, předseda Vrchního soudu v Praze.
Pod jeho řízením byla pak vylosována pětice členů s šestiletým funkčním obdobím: PhDr. Miroslav Kostka, ředitel odboru poradenství a zprostředkování MPSV, PhDr. Miloslav Vlk, arcibiskup pražský, RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., 1. náměstek MŠMT, JUDr. Ing. Miloslav Fiedler, 1. náměstek MF a JUDr. Jan Kollert, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky, a. s.
Dále bylo vylosováno pět členů s funkčním obdobím čtyřletým: doc. Dr. Milan Stloukal, DrSc., generální ředitel Národního muzea, JUDr. Jan Wagner, vrchní ředitel sekce bytové politiky MMR, prof. Ing. Petr Zuna, DrSc., rektor ČVUT v Praze, Ing. arch. Jan Kasl, primátor hl. města Prahy a JUDr. Petra Buzková, poslankyně PSP ČR.
Dvouleté funkční se vztahuje na tyto členy rady: Ing. Jaroslava Klapala, generálního ředitele ČS - Živnostenská pojišťovna, Ing. Josefa Tošovského, guvernéra České národní banky, Ing. Vratislava Kulhánka, předsedu představenstva Škoda Auto, a. s. a JUDr. Jiřího Srstku, ředitele Národního divadla.
Příští zasedání Správní rady UK se uskuteční 17. května 1999. Legislativní komise SR UK ve složení P. Buzková, Vl. Roskovec a J. Wagner na něm předloží k projednání návrh Statutu SR UK.

(váh)

Mezi členy Správní rady Univerzity Karlovy zasedli na jejím prvním setkání (zleva) Ing. V. Kulhánek, předseda představenstva Auto Škoda, a.s., JUDr. P. Buzková, poslankyně PSP ČR a PhDr. M. Kostka, ředitel odboru poradenství a zprostředkování MPSV.
Foto pro Forum: Archiv RUK


Stipendia programu SYLFF

The Charles University Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

na rok 1999/2000

Rektor Univerzity Karlovy v souladu s Dohodou mezi Univerzitou Karlovou a Sasakawa Foundation ze dne 10. dubna 1995 vyhlašuje stipendijní program na následující akademický rok (1999/2000) a vybízí studenty Univerzity Karlovy, aby této příležitosti využili.

Podmínky pro udělení :
 1. Program je určen pro studenty Univerzity Karlovy posledního roku magisterského studia a hlavně pro studenty doktorského studia, kteří se v budoucnu mohou stát vedoucími osobnostmi ve společnosti a mezinárodním životě.
  Stipendia jsou zaměřena na podporu studií v humanitních společenských vědách s mezinárodními nebo interdisciplinárními aspekty.
  Zejména se jedná o studium práv a mezinárodních vztahů, ekonomie a problematiky ekonomické transformace společenských věd se zaměřením na problémy transformace české společnosti po roce 1989.
 2. Peněžní prostředky mohou být přiděleny rozhodnutím Výboru Sasakawa SYLFF programu na:
  1. studium v zahraničí
   • stipendium ke studiu na univerzitách
   • úhradu nákladů na studijní pobyty a výzkumné projekty v zahraničí
   • cestovní výlohy
  2. studium v České republice
   • doktorandská stipendia
   • cestovní náklady na výzkumné pobyty v ČR
   • částečné náklady na výzkum, který je prováděn jako součást doktorského studia.
  3. úhradu nákladů na účast na konferencích
 3. Součástí žádostí o udělení stipendia musí být projekt, z kterého také vyplývá, jaký je jeho odborný obsah, k jakým účelům a jakým způsobem budou finanční prostředky použity, jakým způsobem žadatel prokazuje své jazykové schopnosti a dva doporučující dopisy. Pokročilí doktorandi dále předloží doporučení konzultanta své disertační práce, začínající doktorandi doporučení svého poradce. Žádosti se podávají na sekretariát rektora k rukám vedoucího kanceláře JUDr. Jana Kuklíka v anglickém jazyce na formulářích, které obdržíte v sekretariátu rektora a v Centru doktorských studií (CDS) odboru pro studium a záležitosti studentů UK, Praha 1, Ovocný trh 5. K žádosti musí být připojeno potvrzení o studiu na Univerzitě Karlově.
 4. Stipendisté budou vybráni Výborem Sasakawa SYLFF UK, jehož členy jsou prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., rektor UK, prorektor prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., prorektor prof. PhDr. Miloslav Petrusek , CSc., kvestor Ing. Josef Kubíček a tajemník výboru, vedoucí kanceláře rektora UK JUDr. Jan Kuklík.

Termín podání přihlášek: 31. 5. 1999.
Udělení stipendií bude oznámeno do 30. 6. 1999.

V případě dotazů kontaktujte JUDr. Jana Kuklíka
sekretariát rektora UK
Praha 1, Ovocný trh 3
tel. číslo 24491315 nebo e-mail jan.kuklik@ruk.cuni.cz.


Rektorský den

Letošní Rektorský den Univerzity Karlovy, jehož tradičním organizátorem je fakulta tělesné výchovy a sportu, se koná ve čtvrtek 13. května 1999. Pro všechny zájemce je připraven bohatý program z něhož vyjímáme:

Adresa hlavního sportovního centra:
SCUK Praha 10, Hostivař, Bruslařská 10.
Spojení:
metro C - stanice Háje, dále autobus č. 154, 271 směr Hostivař, výstupní stanice Taškent či metro A - stanice Skalka, dále autobus č. 154, 271 směr Hostivař, výstupní stanice Taškent.
Kontakt:
doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
tel. 20172090 nebo 20172062
fax: 20562232
e-mail: Potmesil@FTVS.CUNI.CZ
bližší informace se dozvíte také na tel.: 2017 2195.

(red)


Portugalské otevírání světa

Slavnostní vernisáží byla dne 10. března 1999 zahájena v prostorách Karolina jedna z nejrozsáhlejších putovních výstav, prezentujících zámořské objevy Portugalců - Otevírání světa (více podrobností v časopisu Forum č. 9). Zahájil ji - spolu s portugalským velvyslancem Dr. Antóniem Cascaisem - rektor UK prof. Karel Malý (na našem snímku při prohlídce expozice). Projev pronesl prof. Luís António Oliveira Ramos, předseda vědecké rady Národní komise portugalských zámořských objevů. Přiblížil návštěvníkům průkopnickou cestu Portugalska při objevování nových světů. Tento proces probíhal v 15. a v 16. století, kdy Portugalci prozkoumali západoafrické pobřeží, obsadili ostrovy v Atlantiku a v roce 1498 dopluli do Indie probíhal v 15. a v 16. století. "Zároveň se jim podařilo rozluštit tajemství větru a mořských proudů v oceánech. Získali nenahraditelné zkušenosti v orientaci na moři, kartografické znalosti a vědomosti o zemích a národech, se kterými se setkali. Výstava Otevírání světa poukazuje, podle slov prof. Ramose, "na nezbytnou kooperaci a na nutné respektování vlastní identity a nejdůležitějších hodnot v lidském životě. A právě toto si všichni přejeme pro rozšířenou Evropskou unii..."

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Sborník o česko-rakouských vztazích

Na sklonku minulého roku se na předvánočním trhu objevil sborník příspěvků Česko-rakouské vztahy ve 13. století, vydaný prof. M. Bláhovou a prof. I. Hlaváčkem z katedry pomocných věd historických FF UK. Sborník vznikl za výrazné podpory Rakouského kulturního institutu v Praze, působícího při velvyslanectví Rakouské republiky. Kniha vyšla v české i německé verzi, věnuje se vzdálené (ale svým způsobem blízké) minulosti sousedů, jejichž dějiny se vždy prolínaly a svého středověkého vrcholu dosáhly za vlády Přemysla Otakara II. Vydavatelé ve svazku soustředili dvacet příspěvků předních rakouských historiků, kteří je přednesli na sympoziu v září 1996 ve Znojmě. Prezentace knihy se konala 10. března 1999 v Malé aule Karolina za účasti představitelů obou zastřešujících institucí. Zdravici na ní pronesl rektor UK Karel Malý, rektor UK a sborník představil Manfred Poiger, ředitel Rakouského kulturního institutu v Praze. Na našem snímku zprava: prof. Ivan Hlaváček, FF UK, PhDr. Pavel Ciprian, ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě, prof. Karel Malý, rektor UK, Manfred Poiger, ředitel RKI, Dr. Peter Niesner, velvyslanec Rakouska v ČR a Ing. Pavel Balík, starosta města Znojma.

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Zajímavá výstava Češi a Němci společně proti Hitlerovi, kterou připravil autorský kolektiv pod vedením Květy Hyršlové a Václava Kurala, se konala od 15. března do 15. dubna 1999 v historickém prostředí gotické chodby pražského Karolina. Jejím hlavním tématem bylo zachycení společného zápasu antifašistických sil obou národů proti fašistickému Německu.
Foto Forum: Lenka Saulichová


V březnu 1999 oslavilo Vysoké učení technické v Brně a společně s ním i Fakulta stavební 100. výročí svého trvání. Před sto lety - 4. 11. 1899 - na nově založené České vysoké škole technické v Brně byly jako první u nás zahájeny přednášky v oboru stavebního inženýrství. V průběhu sta let na brněnské vysoké škole pedagogicky a vědecky působily desítky význačných odborníků, jejichž jména i výsledky práce se zapsaly do historie českého stavitelství. Slavnostního zasedání k uctění stého výročí brněnské techniky se 14.března 1999 zúčastnil za Univerzitu Karlovu prof. P. Čepek, prorektor UK (na snímku druhý zleva, spolu s některými představiteli ostatních českých vysokých škol).

(jak)

Foto pro Forum: Přemysl Janíček


Na pozvání Spolku českých právníků Všehrd přednesl 16. března 1999 v budově PF UK v Praze přednášku na téma "Právo v rychle se měnící společnosti" prof. Ing. Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Foto Forum: Lenka Saulichová