Forum V/11 - Spolková příloha

Spolek Carolinum

Spolková příloha

Usnesení z valného shromáždění
Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy
ze dne 6. dubna 1999

 1. Valné shromáždění vzalo na vědomí:
  • zprávu o činnosti za období 7. dubna 1998 až 6. dubna 1999
  • zprávu o činnosti SAP UK za volební období 1996-99
  • zprávu o hospodaření za období 7. 4. 1998 až 6. 4. 1999
  • přijetí čestných členů spolku (seznam 232 jmen)
  • obsah smlouvy mezi Agenturou Carolina a Spolkem absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze Carolinum (dále jen Spolek)
 2. Valné shromáždění schválilo:
  • plán činnosti na období přednesený stávajícím výkonným místopředsedou
  • změnu stanov Spolku:
   • § 8. 1. Členové výboru jsou voleni na dobu tří let valným shromážděním. Ke zvolení je zapotřebí většina hlasů. Výbor je sedmičlenný. Valné shromáždění zvolí také dva náhradníky, kteří nastupují na uvolněná místa ve výboru podle pořadí stanoveného počtem odevzdaných hlasů. Výbor má právo kooptovat nového člena. Kooptace nového člena výboru musí být schválena na příštím valném shromáždění, jednání výboru se mohou zúčastňovat zástupci organizací, s nimiž má spolek uzavřenou smlouvu o spolupráci.
   • § 11. c výnosy z prodeje upomínkových předmětů a publikací spolku.
 3. Valné shromáždění vyslovuje poděkování tajemnici Mgr. Janě Vopravilové a odstupujícímu výboru Spolku za vykonanou práci, jmenovitě prof.PhDr. Janu Havránkovi, CSc. a prof.MUDr. Zdeňku Dienstbierovi, DrSc., kteří již nekandidují do příštího výboru.
 4. Valné shromáždění zvolilo na tříleté funkční období
  6 členů výkonného výboru
  • PhDr. Michala Svatoše, CSc.
  • prof. PhDr. Marii Dohalskou, DrSc.
  • Ing. Josefa Svobodu
  • prof. MUDr. Jiřího Tichého, DrSc.
  • prof. MUDr. Radanu Königovou, DrSc.
  • doc. PhDr. Josefa Dovalila, CSc.

  2 náhradníky výkonného výboru
  • PaedDr. Vladimíru Rattayovou
  • prof.ThDr. Zdeňka Kučeru

  3 členy dozorčí rady
  • PhDr. Vlastu Beránkovou
  • Ing. Josefa Kubíčka
  • Danu Kandertovou

  1 náhradníka dozorčí rady
  • Marii Gallerovou
 5. Valné shromáždění se ztotožňuje s obsahem textu smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Spolkem a pověřuje výkonného místopředsedu Spolku k jejímu podpisu.
 6. Valné shromáždění doporučuje výkonnému výboru
  • uspořádat akci k připomenutí 60. výročí uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939.

Po valné hromadě

Jednání 8. valného shromáždění SAP UK probíhalo tradičně v předvečer výročí založení Univerzity Karlovy (dne 6. dubna 1999) v Malé aule Karolina. Všechny účastníky jménem výboru přivítal Ing. Josef Svoboda, který celý dvouhodinový program moderoval. Plénum členů spolku schválilo jednomyslně navržený program a potleskem přivítalo rektora UK, prof. Karla Malého, předsedu SAP UK. Po volbách návrhové a volební komise se předseda spolku ujal slova. Informoval o zásadních změnách, způsobených platností nového vysokoškolského zákona, a krátce přiblížil všechny aktivity rok a půl dlouhého období univerzitního jubilea. Po rektorových slovech, která bilancovala činnost SAP UK za období uplynulého roku, vystoupil se zprávou o činnosti SAP UK za volební období 1996-99 Dr. Michal Svatoš, výkonný místopředseda. Spolek si, podle jeho vyjádření, vydobyl své místo v akademické obci i v širší veřejnosti. Od posledního valného shromáždění se zvýšil počet členů spolku o 700 platících (nyní má tedy SAP UK 1 538 řádných členů, z toho 97 zahraničních). Kontakt se všemi sympatizanty UK pomáhá spolku udržovat pravidelná stránka v univerzitním časopise Forum (od podzimu 1996 si časopis abonuje dvě stě členů), zprávy jsou také na internetu. Osou celoroční činnosti se stávají tradiční akce spolku - valné shromáždění, zahradní slavnost, svatoštěpánské setkání... Dr. Michal Svatoš se též zmínil o přípravě nové tříleté dohody mezi SAP UK a UK, platnost stávající smlouvy končí 7. dubna 1999 (obě strany se dohodly na prodloužení na další tříleté období). SAP UK také podepíše dohodu o spolupráci i s Agenturou Carolina, která spolku pomůže zvládnout především administrativní platformu a chystané ekonomické aktivity. V závěru pak Dr. Svatoš informoval účastníky valné hromady o odstoupení členů výboru - prof. J. Havránka a prof. Z. Dienstbiera. Ve své obsáhlé zprávě se výkonný místopředseda věnoval rovněž podílu SAP UK na přípravě a realizaci akcí, pořádaných k 650. výročí UK. Dosavadní činnost spolku hodnotil jako nesenou v tradičním duchu, zaměřeném na kulturní, společenské a spolkové aktivity: "V tomto směru zjevně dospěl do zenitu činnosti, a jeho aktivity jsou pozitivně oceňovány nejen členy spolku, ale širší akademickou veřejností." Dále výkonný místopředseda konstatoval, že "menší pozornost však byla dosud věnována vlastnímu cíli spolku, jímž má být vytváření vědomí sounáležitosti členů s mateřskou univerzitou, propagace a podpora Univerzity Karlovy... Cílem změn spolku je rozšíření členské základny a nová orientace činnosti směřující nejen k vlastní spolkové činnosti, ale především otevření se veřejnosti a podpora mateřské univerzity. Tohoto cíle lze dosáhnout postupnou přeměnou organizační struktury, členstva a celé činnosti spolku Carolinum. K tomu také směřuje úprava stanov a uzavření smluv mezi UK a Agenturou Carolina."

Po bilanci tříletého období činnosti SAP UK přečetla M. Loskotová, členka dozorčí rady SAP UK, stručnou zprávu o hospodaření spolku v období od 7. 4. 1998 do 6. 4. 1999: po zaplacení půjčky UK ve výši 40 000 Kč je stav pokladny 237 875 Kč. Po odečtení všech výdajů činil stav pokladny 292 413 korun. Mezi zúčastněnými zatím koloval obsáhlý seznam 232 kandidátů na čestné členství v SAP UK (podle spolkového statutu na ně mají právo osobnosti se zásluhami o prospěch UK, čestní doktoři UK a nositelé zlatých a stříbrných medailí univerzity). Dále se na valném shromáždění projednával obsah smlouvy mezi Agenturou Carolina a SAP UK Carolinum. Ing. Josef Svoboda seznámil členy s regulemi voleb a požádal předsedu volební komise, aby řídil volbu nového výboru a dozorčí rady spolku. Během sčítání hlasů probíhala v sále živá a přínosná diskuse. Asi po dvaceti minutách vyhlásil prof. Z. Dienstbier výsledky voleb (viz Usnesení z valného shromáždění) a popřál všem novým členům výkonného výboru a členům dozorčí rady mnoho dobrých nápadů a vitalitu pro náročnou činnost. Po přijetí usnesení z valného shromáždění Ing. Josef Svoboda poděkoval všem za aktivní účast a pozval přítomné na večerní koncert do Velké auly Karolina.

Již tradičně se u příležitosti valné hromady pořádají spolkem Carolinum slavnostní koncerty významných uměleckých osobností. Letos přivítala naplněná Velká aula potleskem houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Za doprovodu komorního orchestru Virtuosi Pragenses zazněly v první části skladby J. S. Bacha a F. Bendy. Posluchači odměnili potleskem především Svěceného prvotřídní výkon ve Vivaldiho Čtveru ročních období.

Účastníci valného shromáždění v Malé aule Karolina
Foto pro Forum: SAP UK - Jan Smit


Dne 22. dubna 1999 proběhlo v Karolinu první zasedání nového výboru SAP UK. Rektor UK prof. Karel Malý, předseda SAP UK, seznámil přítomné členy výboru s programem jednání: zpráva odstupujícího výkonného místopředsedy, volby nového místopředsedy a předsedy jednotlivých sekcí spolku, podpis smluv mezi SAP UK a UK a mezi SAP UK a Agenturou Carolina. Po vystoupení dr. Michala Svatoše došlo k volbě výkonného místopředsedy, členové výboru se jednomyslně rozhodli pro prof. MUDr. Jiřího Tichého, DrSc. (pro nutnou kontinuitu funkce mu bude v jeho prvních krocích pomáhat PhDr. Michal Svatoš). Nově zvolený výbor rozhodl také o předsednictví jednotlivých komisí - zahraniční (prof. Marie Dohalská a prof. Radana Königová), společenská (Ing. Josef Svoboda a doc. Josef Dovalil) a vědecká (PhDr. Michal Svatoš). Na závěr první schůze výboru SAP UK byly podepsány obě smlouvy.

Další zasedání výboru bylo stanoveno na konec května.


Předchozí spolkové přílohy:
březen 1999 (Forum V č. 9)
únor 1999 (Forum V č. 7)
listopad 1998 (Forum V č. 4)
říjen 1998 (Forum V č. 2)
květen 1998 (Forum IV č. 11)
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)