Forum V/11 - Seznam rubrik

logo časopisu


Zkoušky nejen srovnávací

V oblasti public relations se někdy používá slůvko kauza. Přesunulo se sem z oblasti právnické terminologie, a - laicky řečeno - kauzou rozumíme tu věc, o kterou se v současné době novináři nejvíce zajímají. Nutno podotknout, že jejich zájem netrvá většinou déle než tři dny. A rovněž nutno podotknout, že jsou kauzy, Kauzy a KAUZY. Teď - v polovině dubna, když píši tento text, se hodně mluví o národních srovnávacích zkouškách. Mohu jen těžko odhadnout, o čem se bude psát a hovořit v polovině května, až budete držet v rukách toto číslo časopisu FORUM. Teď však zrovna ředitel zlínské průmyslovky kvůli Sondě Maturant drží hladovku. Nechci se nyní zabývat tím, jestli je pravdou, že některé vysoké školy, univerzity či jednotlivé fakulty v republice vyžadují na studentech, aby si před přijímacími zkouškami zajistili ještě tzv. národní srovnávací zkoušky, protože úroveň maturit (prý) není na všech středních školách stejná, ani o tom, jestli testy z češtiny byly lehké a matematika přímo strašlivá a jestli je dobře, že Sonda Maturant 99 je povinná pro všechny střední školy. Spíš mě celá věc inspirovala k malému zamyšlení nad skutečností, jak nás život nutí k tomu, abychom neustále podstupovali srovnávací zkoušky. Netýkají se ve většině případů větných rozborů, Olbrachtových novel, ani rovnic o dvou neznámých. Na rozdíl od Sondy Maturant jsou však klasifikovány - známkou, zápisem do indexu, platem, ba i svolením k sňatku. Zkoušky se nemusí týkat ani jednotlivců... Vždyť i Univerzita Karlova byla a je podrobována zkouškám. Je opravdu nejlepší? Zaslouží si svou prestiž, má právo honosit se dlouhou tradicí, není proto, že je nejstarší, i nejvíce zkostnatělá? Co dělá pro své studenty, vybírá opravdu ty nejtalentovanější? Zaslouží si, aby s ní tolik zahraničních univerzit uzavíralo partnerské smlouvy? Odpovědi na tyto otázky přinesly před nedávnem skončené oslavy 650. výročí založení UK a další se dozvíme v měsících, které jsou před námi...

Chtěl jsem vám dnes především popřát, ať všechny vaše zkoušky (pracovní i osobní) zvládáte na výbornou, a připomenout, že je květen - měsíc lásky. A že nejen zkouškami by měl člověk trávit svůj čas...


Václav Hájek
tiskový mluvčí UK


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon (02)24 491 348, (02)24 491 619, (02)24 491 638, fax (02)24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka a vedoucí oddělení vnějších vztahů : PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: Jiří Bláha, PhDr. Karel Janků.
 • Grafická úprava tištěné podoby: Jiří Maleninský a Jiří Staněk.
 • Sekretariát: Lenka Saulichová.
 • Číslo V/11 vychází 6. 5. 1999.
 • Uzávěrka čísla 15. 4. 1999.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" nebo elektronicky na adrese forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje T-studio, Milíčova 18, 130 00 Praha 3.
 • Redakce si vyhrazuje právo na úpravu auorských rukopisů a jejich krácení.
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.