Forum V/12 - Fakultní forum

EuroMISE centrum

Při příležitosti 5. výročí vzniku Evropského centra pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii UK a AV ČR (EuroMISE) se dne 15. dubna 1999 v prostorách ústavů Akademie věd ČR uskutečnilo společenské setkání a mezinárodní seminář k tématu Nové tisíciletí: Mnohonárodní řešení pro budoucí informační společnost. EuroMISE centrum vzniklo s podporou projektů Evropské komise jako vědecko-pedagogické pracoviště, které rozvíjí interdisciplinární výuku a výzkum v evropském kontextu. Před zahájením mezinárodního semináře (řečníci Prof. J. H. van Bemmel, Prof. R. Haux a Prof. B. Richards) se s pozvanými účastníky odpoledního programu setkali doc. I. Wilhelm, prorektor UK, doc. P. Hach (1. LF UK), prof. M. Hušek (MFF UK), prof. R. Zahradník (prezident AV ČR) a další. Za pětiletou aktivní spolupráci s EuroMISE centrem při výuce v postgraduálních kursech pro učitele, lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví a spolupráci na výzkumných projektech Evropské komise byla při tomto setkání Prof. van Bemmelovi udělena Bolzanova medaile, Prof. Richardsovi a Prof. Hauxovi fakultní pamětní medaile 1. LF UK a MFF UK (německý vědec R. Haux na našem snímku s proděkanem MFF UK, prof. M. Huškem).

Text a foto pro Forum: PhDr. Alena HavlíčkováSlavnostní koncert k jubileu

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové slaví letos 30. výročí svého vzniku. Úsilí českých farmaceutů o obnovení vysokoškolského farmaceutického studia na českém území bylo v roce 1969 úspěšně završeno otevřením první samostatné farmaceutické fakulty v historii Univerzity Karlovy. Sídlem nové fakulty se stal Hradec Králové. Oslavy této významné události vyvrcholí v září letošního roku slavnostním zasedáním zaměstnanců fakulty a jejích hostů ve Velké aule Karolina a Dnem farmaceutů v Hradci Králové. Po celý rok se budou v rámci oslav konat odborné, kulturní a sportovní akce. Hlavní kulturní událostí jarního programu bude koncert české hudby uspořádaný Farmaceutickou fakultou ve spolupráci s městem Hradec Králové a pobočkami České kooperativy, a. s. a Investiční a poštovní banky, a. s., v Hradci Králové. Koncert se konal 22. dubna 1999 v sále Filharmonie Hradec Králové.

RNDr. Veronika Opletalová


Už sedm výstav má za sebou letos jubilující osmdesátník, doc. MUDr. Ladislav Langer, CSc. z 1. LF UK. Jeho neuvěřitelné životní jubileum připomenula další, květnová expozice lékařovy krajinářské tvorby. Z posledního desetiletí v Akademickém klubu 1. LF UK. Jeho motivy české krajiny jsou expresívně laděné, s akcentem na náladu oblohy. Jeho vzor, malíř Jan Slavíček, by měl jistě radost z malého kamínku, který vitální lékař zasazuje do rozlehlé krajiny českého krajinářství (na snímku olej Rozchod, 1995).

Foto pro Forum: Jiří Ployhar


Dne 18. března 1999 navštívil 3. LF UK ředitel Oddělení preventivní psychiatrie evropské úřadovny WHO v Kodani Dr. Wolfgang Rutz, který přednesl přednášku na téma Možnosti prevence sebevražd. Dr. Rutz se proslavil prací na švédském ostrově Gotland, kde se mu podařilo snížit počet úmrtí na sebevraždy o padesát procent. U příležitosti jeho pražské návštěvy udělila mu 3. LF UK pamětní medili fakulty. Na snímku (zleva) děkan fakulty prof. M. Anděl, Dr. Wolfgang Rutz a proděkan 3. LF UK prof. C. Höschl.

(ma)

Foto pro Forum: Miloš Šindelář


"Svočka" na Farmaceutické fakultě

Dne 14. dubna 1999 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové konal VII. ročník Studentské vědecké konference (svočky) - tradiční přehlídky vědeckých prací studentů. V sekci chemických věd odeznělo 20 přednášek a v sekci biologických a sociálních věd 27 přednášek. Účast 47 studentů svědčí o oblíbenosti "svočky" i o výraznější snaze studentů zvyšovat svou vědeckou a odbornou úroveň.

Studentská vědecká konference pokračovala na Farmaceutické fakultě UK 12. května 1999, kdy se uskutečnilo mezinárodní kolo za účasti studentů z farmaceutických fakult v Brně a Bratislavě. Na závěr je třeba poděkovat i sponzorům - firmě LÉČIVA, a.s., a firmě HELAGO, bez jejichž finanční podpory by Spolek českých studentů farmacie nebyl schopen pořádat tak rozsáhlé akce.

Robert Chudáček
prezident SČSF


Soutěž v parlamentní debatě

Po mnoha letech se v dubnu (8. - 11. 4. 1999) opět uskutečnilo mistrovství Evropy v soutěžní parlamentní debatě. Konalo se tentokrát v Rotterdamu a Českou republiku zastupoval týmem, jehož členy byli Blanka Munclingerová z PF MU v Brně a Milan Konrád z FSV UK. Debatního turnaje se zúčastnili vysokoškoláci z Velké Británie, Irska, Portugalska, Řecka, Slovinska a Chorvatska, pobaltských států, Kazachstánu a v hojném počtu také domácí účastníci. Mistrem Evropy se stal tým z Oxfordu. Naše účast na soutěži byla důležitá zejména proto, že Česká republika dostává příležitost podílet se na vytváření systému pravidelných debatních mistrovství Evropy. Z čerstvé historie naší debatní reprezentace stojí za zmínku účast Barbary Havelkové (PF UK) a Blanky Čechové (PF UK) na debatním mistrovství světa univerzit 1998 ve filipínském hlavním městě Manile (The Worlds Universities Debating Championships). Tehdy se UK zúčastnila této nejvýznamnější mezinárodní debatní soutěže poprvé. A její debut přinesl velký úspěch. V doslovném obklíčení světovou špičkou se tým dokázal probojovat do první desítky neanglicky mluvících zemí. Poděkování za možnost účasti na prestižní soutěži patří především vedení UK a vedení Právnické fakulty. Studentskou aktivitu podpořily i společnost Swissair a MZV ČR.

Blanka Čechová
studentka 1. ročníku PF UK


Botanická zahrada láká

Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze je po zimní odmlce opět přístupná veřejnosti. Skleníky byly znovu otevřeny na svátek Josefa, tedy 19. března. O mimořádném zájmu návštěvníků nejlépe vypovídá snímek z velikonočních svátků, kdy prošlo branami zahrady na 1000 lidí a přibližně stejný počet zájemců obdivuje dokončené skleníky každý týden.

(vět)

Foto pro Forum: Archiv RUK


Kurs irské literatury

Ve dnech 12. - 17. dubna letošního roku proběhl čtvrtý ročník intenzivního Kursu irské literatury pořádaný společně Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou v Praze. Akce, která vznikla v roce 1995 z iniciativy olomouckých studentů anglistiky, se letos přemístila z nadace Prokopios v Sázavě do střediska UP v Horním Údolí. Semináře, vedené Michaelem Stoddartem a Mathewem Sweneym (UP) a Ondřejem Pilným a Clare Wallace (UK), se tentokrát zaměřily především na problematiku reprezentace Irska v literatuře a na vývoj irského dramatu v tomto století. Letošní ročník byl poprvé ve své historii také podpořen finančně ministerstvem zahraničí Irské republiky a Centrem pro komparativní studia Univerzity Palackého. Největší poděkování si však zaslouží hlavní organizátoři akce - skupina olomouckých studentů v čele s Martinem Kolářem.

Mgr. Ondřej Pilný


Jubileum slavného badatele

Začátkem letošního května uplynulo 120 let od narození Bedřicha Hrozného, zakladatele oboru klínopisného bádání a starověkých dějin Předního východu na Filozofické fakultě UK (1919), děkana Filozofické fakulty /1926/27) a rektora Univerzity Karlovy (1939).

Na UK nastoupil B. Hrozný jako renomovaný vědec, který se proslavil rozluštěním chetitštiny, v níž rozeznal indoevropský jazyk. Tento svůj objev přednesl německým badatelům již 24. listopadu 1915 a 16. prosince téhož roku přednášku opakoval na vídeňské univerzitě, kde působil. Pro vědce, zabývajícím se starověkým Předním východem bylo konstatování, že chetitština odpovídá svou gramatickou strukturou a slovní zásobou indoevropským jazykům, velkým překvapením. Proto se rozvinula v odborných kruzích mnohaletá diskuse, které B. Hrozný čelil usilovnou prací na zpracování chetitských textů. V roce 1917 publikoval chetitskou gramatiku, v roce 1919 první svazek chetitských textů v přepisu a překladu, v roce 1922 sbírku chetitských zákonů. Své poznatky o chetitštině a dějinách Malé Asie přesvědčivě obhajoval na mnoha evropských univerzitách a vědeckých pracovištích.

Během svého univerzitního působení uskutečnil B. Hrozný rovněž archeologický výzkum, a to v Sýrii a Malé Asii (1924 - 1925). Podařilo se mu najít dlouho hledaný zdroj tzv. kappadockých tabulek u Kultepe poblíž Kayseri. Nález těchto tabulek psaných asyrskými obchodníky na začátku 2. tisíciletí př. Kristem, patří k dalšímu velkému úspěchu B. Hrozného. Výzkum poskytl bohatý písemný materiál, který dal vznik novému odvětví v rámci asyriologie. I v tomto směru je B. Hrozný pokládán za zakladatele a tvůrce vědeckých studií. Téměř 400 tabulek, pocházejících z výzkumu na Kultepe, přivezl B. Hrozný do Československa. Jsou uloženy v Ústavu starého Předního východu na Filozofické fakultě UK. Právě se podařilo završit dlouholeté úsilí pracovníků ústavu a vydat všechny dosud nepublikované tabulky pražské sbírky. K 120. výročí narození B. Hrozného připravuje Ústav Předního východu sborník, do něhož přispějí svými články badatelé z mnoha zemí Evropy a Ameriky.

PhDr. Nea Nováková, CSc.
Ústav starého Předního východu (FF UK)


Mezinárodní studentská konference

Ve dnech 21. - 22. dubna 1999 se na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK uskutečnila vědecká konference pod názvem "Pohybové aktivity jako součást životního stylu na přelomu tisíciletí". Jak sám název napovídá, předmětem jednání byl pohyb člověka ve všech podobách. Jednání bylo rozděleno do pěti sekcí: biochemická a zdravotní aspekty pohybu, biomechanika a kineziologie, společenskovědní aspekty pohybu, sportovní trénink, projekty a metodiky.

Na konferenci se přihlásilo 95 účastníků, z toho 15 bylo ze zahraničí. Odborné komise vyhodnocovaly nejzajímavější a vědecky nejhodnotnější práce v jednotlivých kategoriích. Dvoudenní konference kladla zvýšené nároky na jednání, stravování i ubytování účastníků, čehož se zhostil organizační výbor, složený výhradně ze studentů fakulty, se ctí. Konference byla jedním z důstojných bodů programu oslav 40. let FTVS a 100 let ČOV.

Ing. F. Zahálka


Američtí hosté v Hradci Králové

Dne 17. března 1999 navštívili Lékařskou fakultu UK 12 - fak. Hradec12 - fak. Hradec Hradci Králové významní představitelé Mayo Clinic a Mayo Medical School v Rochesteru v Minnessotě prof. MUDr. Alexander Schirger a prof. Thomas J. McDonald s chotí. Vzácné hosty na fakultě přivítali děkan LF UK prof. Ivo Šteiner, proděkan pro zahraniční styky doc. Vladimír Palička, proděkan pro vědu a výzkum doc. Miroslav Červinka a ředitel Fakultní nemocnice doc. Leoš Heger. Setkání se také zúčastnili studenti, kteří byli loni na tříměsíční prázdninové stáži na Mayo Clinic Pavla Kašparová a Jaroslav Pfeffer. Na závěr návštěvy předal děkan prof. Šteiner prof. McDonaldovi pamětní medaili fakulty.

prof. L. Chrobák
LF UK v Hradci Králové

Na snímku zprava proděkani fakulty doc. M. Červinka, doc. V. Palička, ředitel FN doc. L. Heger, prof. A. Schirger, prof. T. J. McDonald, jeho choť a děkan lékařské fakulty prof. J. Šteiner

Foto pro Forum: B. Pražáková


Mezi osmnácti sportovními disciplinami tradičního Rektorského dne (13. květen) nechybělo ani atraktivní raftování

Foto pro Forum: Jiří Prskavec