Prof. A. Randa a Právnická jednota

Zajímavou výstavu uspořádalo Pražské sdružení Jednoty českých právníků a Právnická fakulta UK v květnu letošního roku. Právnická jednota - založena v roce 1864 několika svobodymilovnými právníky, vedenými prof. Dr. Antonínem Randou - byla prvním dobrovolným spolkem českých právníků na území českých zemí. Za svůj tiskový orgán si zvolila časopis Právník, založený již v roce 1861 (redigovali ho např. kníže Dr. Thurn - Taxis nebo K. J. Erben). Časopis byl vydáván až do padesátých let 20. století a pro svou úroveň byl v odborné literatuře nazýván "kolébkou odborné právnické literatury". Mimoto již od svého založení začala Právnická jednota editovat významné právnické spisy a v této činnosti neustala do svého zániku. Proto také byla založena knihovna právnické literatury, která rostla nejen nákupy, ale i dary. V průběhu času se z ní vytvořil natolik cenný knižní fond, že v roce 1946 byla knihovna považována za nejucelenější sbírku právnické literatury, navíc s velkým množstvím unikátů těžko vyčíslitelné hodnoty. Hlavním základem činnosti Právnické jednoty byly odborné přednášky, čtení a rozpravy, které se konaly na pravidelných čtvrtečních schůzích v prostorách Karolina. Její význam vzrostl po zřízení samostatného československého státu v roce 1918. Právnická jednota zanikla (podobně jako všechny právnické organizace v republice) v padesátých letech, v důsledku nástupu totalitního komunistického režimu. Zahájení výstavy se zúčastnil i syn prof. A. Randy , prof. dr. h c. J. S. Kruliš - Randa, emeritní profesor Univerzity v Curychu.

(váh)

Foto Forum: Lenka Saulichová
Kontakt:
Pražské sdružení Jednoty českých právníků
Jagellonská 5
130 00 Praha 3
tel.: 627 27 58, l. 812

Cena za farmacii

Dne 30. června 1999 se v Praze konala prezentační část soutěže Cena za farmacii 1999 (od roku 1994 do 1998 Cena za chemii pro studenty vysokých škol zaměřených na chemii, biochemii a biotechnologii), která je pravidelně organizovaná velvyslanectvím Francouzské republiky za sponzorské účasti Rhône-Poulenc Rorer, spol. s r.o.*

V letošním roce došlo poprvé, v souladu se strategickým zaměřením Rhône-Poulenc Rorer, spol. s  r. o., na oblast farmacie, k vyhlášení Ceny za farmacii 1999. Svého významného postavení společnost dosahuje i za pomoci celosvětového zájmu o rozvoj nových vědeckých projektů, především pak v oblasti aplikované chemie a farmacie. Finále letošní Ceny za farmacii se zúčastnilo šest zástupců dvou vysokých škol - Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Farmaceutické fakulty UK. Podle společného závěru hodnotící komise (předseda prof. Ing. R. Zahradník, prezident AV ČR) byla Cena za farmacii 1999 udělena RNDr. Lence Skálové z katedry biochemických věd Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Vítězka obdržela od sponzorské společnosti ocenění v hodnotě 50 000 Kč a možnost absolvovat tříměsíční stáž na odborném farmaceutickém pracovišti (zajišťuje a hradí francouzská strana). Vyvrcholením letošní Ceny za farmacii bylo její slavnostní předání, které 30. srpna 1999 provedl na půdě velvyslanectví Francouzské republiky prof.Jean-Marie Lehn.

prof. RNDr. Eva Kvasničková,
děkanka FaF UK


* Otcem myšlenky soutěže je Jean-Marie Lehn, profesor na College de France, držitel Nobelovy ceny za chemii (1987) a ředitel pro vědu a výzkum v chemii firmy Rhône-Poulenc Rorer, spol. s r. o. Dlouhodobě také spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. V roce 1992 obdržel čestný doktorát UK.


Špičkové přístroje z Japonska

Čtyři špičkové přístroje pro měření kvality ovzduší dostala 12. srpna 1999 jako dar od japonské vlády Přírodovědecká fakulta UK. Měřicí technika, kterou předal japonský velvyslanec Šundži Marujama (na snímku vlevo), bude využívána pro výuku studentů a vědeckou práci na fakultě. Studenti a pedagogové PřF UK tímto darem získali dvě sady nejmodernějších přístrojů pro měření plynných škodlivin v ovzduší. Přístroje budou monitorovat oxidy dusíku a těkavé uhlovodíky na jedné stálé a jedné mobilní stanici.

Japonskou techniku v hodnotě asi 4,5 milionu korun získala prostřednictvím grantu japonské vlády Stopová laboratoř Geoffreye Boyda Marshalla při Ústavu pro životní prostředí PřF UK. Všechny přístroje zde budou napojeny na počítačově řízený systém, takže i naměřené hodnoty bude zpracovávat počítač. Výuka na nových přístrojích bude určena studentům čtvrtého a pátého ročníku a umožní jim získat praktické zkušenosti s měřením kvality ovzduší na světové úrovni.

RNDr. Jan Hovorka

Foto pro Forum: Miloš Šindelář