Farmaceuti slavili v Karolinu i v Hradci Králové

Dne 8. září 1999 se konalo ve Velké aule Karolina slavnostní rozšířené zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy k 30. výročí založení Farmaceutické fakulty UK.

V úvodním slově zdůraznil prof. Pavel Klener, prorektor UK, význam fakulty pro rozvoj naší farmacie a současně připomněl, že výročí založení Farmaceutické fakulty UK je impulsem k zamyšlení nad posláním vědy, vzdělanosti a kultury pro celý národ. Hlavní projev přednesla děkanka FaF UK prof. Eva Kvasničková, CSc., která připomněla klíčové události třicetileté existence fakulty a zdůraznila její současné priority i budoucí cíle - mezi jinými upevňování a rozvoj zahraničních styků i aktivní zapojení fakulty do celoevropského proudu farmaceutického vzdělávání (od roku 1997 je FaF UK sídlící v Hradci Králové řádným členem Evropské asociace farmaceutických fakult). Potěšujícím faktem je aktivita Spolku českých studentů farmacie. Výsledky spolku v jubilejním roce byly výtečné. Například na vědeckých konferencích bylo předneseno 47 odborných prací, které jsou výsledkem práce 135 studentů.

"Od založení fakulty byla vždy farmacie chápána jako dynamicky se rozvíjející obor, který musí odpovídat na nové výsledky ve vědě i na změny společnosti, které se dotýkají postavení zdravotnického pracovníka," uvedla prof. Kvasničková na adresu problémů pedagogické a vědecké práce na fakultě. Do výzkumné činnosti jsou zapojeni posluchači pregraduálního i postgraduálního studia, a i na tomto poli se fakulta může pochlubit mimořádnými výsledky (např. získáním zlaté medaile na bruselské světové výstavě vynálezů a inovací EUREKA 97). Další aktivitě ve vědecké práci odpovídají i čtyři výzkumné směry, připravené do roku 2003. Prof. Kvasničková vyjádřila spokojenost s tradiční spoluprací s kolegy z farmaceutických fakult v Brně a v Bratislavě, Českou lékárnickou komorou, LF UK v Hradci Králové a tamní Fakultní nemocnicí. V závěru vystoupení poděkovala všem spolupracovníkům, kteří se během třicetileté existence fakulty zasloužili o její dobré jméno.

Oslavy jubilea však zasedáním ve Velké aule Karolina neskončily. Bohatý odborný i společenský program pokračoval v Hradci Králové. Tam se 10. - 12. září 1999 uskutečnilo jednání Lékárnického sněmu a 11. září 1999 proběhl Den farmaceutů, který byl zakončen společenským večerem v kongresovém středisku ALDIS.

Jiří Bláha

Foto Forum: Lenka Saulichová

Harmonogram voleb nového rektora a děkanů fakult Univerzity Karlovy

Volba kandidáta na rektora UK

Do 30. září 1999 (12.00 hod.) odevzdání návrhů
1. říjen 1999 zveřejnění jmen kandidátů
15. říjen 1999 představení kandidátů
(Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1)
22. říjen
26. říjen
2. listopad 1999
3 kola volby nového rektora UK
(Vlastenecký sál Karolina).

Datum voleb kandidátů na děkany

2. LF 15. října 1999
3. LF 19. října 1999
FSV 21. října 1999
FaF 7. prosince 1999
FTVS 7. prosince 1999
PedF 23. listopadu 1999
PřF 12. listopadu 1999
FF 9. prosince 1999
PF 11. listopadu 1999
LF v Plzni 25. října 1999

Svého úřadu se již ujali tito noví děkani:
na MFF prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., na 1. LF doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc., na ETF prof. ThDr. Pavel Filipi.

Na zbývajících fakultách zůstávají ve funkci stávající děkani.


Průkaz studenta

V souladu s novým zákonem o vysokých školách budou ve školním roce 1999/2000 vydávány studentům UK studentské průkazy. Plastikové karty s čárovým kódem, jménem studenta a dalšími potřebnými údaji budou sloužit k identifikaci studenta nejen uvnitř UK (např. v knihovnách, laboratořích, menzách apod.). Složitým úkolem přípravy a zhotovení průkazu studenta UK se zabývá Ústav výpočetní techniky UK ve spolupráci s Akademickým senátem UK, odborem pro studium a záležitosti studentů a právním oddělením RUK.

(jak)


Dar studentů

Studenti Filozofické fakulty UK, sdružení ve Studentském fondu FF UK, se rozhodli, že finanční obnos ve výši 20 000 Kč, získaný ze svého letošního plesu, darují své alma mater jako příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu v jejím objektu v Celetné ulici v Praze 1. Dar byl oficiálně potvrzen smlouvou ze dne 9. června 1999, v níž dárce (Studentský fond FF UK) tuto skutečnost oficiálně stvrzuje. Zástupce obdarované strany, kvestor Univerzity Karlovy Ing. Josef Kubíček, prohlásil: "Univerzita Karlova vítá rozhodnutí studentů Filozofické fakulty, a to především proto, že v něm spatřuje výraz opravdového pochopení potřeb jejich kolegů, zdravotně postižených studentů. Proto i kolegium rektora UK ocenilo čin plesového výboru FF UK, jenž mohl získaný finanční obnos zajisté využít k mnoha jiným účelům."

(red)


Poznámka:
Podle sdělení zástupce pražské firmy KONSIT, a.s., jež je pověřena stavebními a rekonstrukčními pracemi (včetně vybudování bezbariérového přístupu), které jsou v současné době v objektu UK v Celetné ulici v plném proudu, mají být hotovy do 15. listopadu 1999.


Pravda často trpí, ale...

Komise UK pro výběrové řízení na zakázku pamětní desky k výročí 17. listopadu vybrala v červenci tohoto roku ze šesti předložených návrhů pietní i výtvarně citlivé a působivé řešení studentů VŠUP Silvie Vondřejcové a Michala Motyčky, kteří jednoduchými a jasnými prostředky a nekonvenčním způsobem splnili požadavek Univerzity Karlovy. Na plochu zdi před Velkou aulou navrhli umístit pod sebe latinský a český nápis Veritas laborat nimis saepe, extinguitur numquam - Pravda často těžce trpí, ale nikdy ji nelze zahubit, s textovým meziřádkem - Věnováno obětem totalitních režimů a druhé světové války. Stěna, po dohodě autorů návrhu s architektem J. Šantavým, bude osazena do konce letošního října a pamětní deska slavnostně odhalena u příležitosti výročí významných listopadů (1939 a 1989) v moderních dějinách naší země.

(jak)

Foto pro Forum: Archiv RUK

Nositel Nobelovy ceny na UK

Od 29. června do 7. července 1999 se pod záštitou UK konal 2. kongres Federace evropských fyziologických společností (2nd Congress of FEPS). Při této příležitosti se 2. července 1999 sešli ve Vlasteneckém sále Karolina někteří jeho účastníci s vedením UK. Během setkání předal prorektor UK Miloslav Petrusek pamětní medaile UK za zásluhy o rozvoj české fyziologie osmi významným světovým i našim fyziologům. Byli mezi nimi i prof. Dr. Med. Erich Weibel (na snímku vlevo), prezident International Union Physiological Sciences z lékařské fakulty Univerzity v Bernu a prof. Dr. Med. Ervin Neher (na snímku vpravo), z university v Göttingenu, laureát Nobelovy ceny za medicínu (v roce 1991 ji obdržel spolu s  prof. Sackmanem za objev a zdokonalení metody terčíkového zámku - patch-clamp). Setkání se zúčastnili i zástupci fakult, které návrhy na udělení pamětních medailí podaly - doc. P. Hach (děkan 1. LF UK), doc. M. Bojar (děkan 2. LF UK) a prof. C. Höschl (proděkan 3. LF UK).

(jak)

Foto Forum: Karel Janků


FSV v novém

Dne 28. června 1999 slavnostně otevřela Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nově zrekonstruovanou budovu v Opletalově ulici v Praze 1. Budova byla FSV přidělena do užívání v červnu loňského roku a ihned byla zahájena její celková rekonstrukce, která zcela respektovala původní architektonickou podobu památkově hodnotné budovy (viz foto), zároveň ji však přizpůsobila její nové funkci. K dispozici jsou dvě auly o celkové kapacitě téměř 300 míst, učebna s 59 místy, seminární místnosti, počítačové učebny, internetové pracoviště a studovna. Samozřejmostí je bezbariérový přístup.

(jak)

Foto pro Forum: Jiří Plyohar

Altaisté poprvé v Praze

Na téma Language and Cultural Maintenance in the Altaic World se ve dnech 22.- 27. srpna 1999 konalo v Praze 42. zasedání stálé mezinárodní altaistické konference (Permanent International Altaic Conference) Jejím pořadatelem byly UK a Rádio Svobodná Evropa/Radio Liberty. Jednání konference zahájil ředitel RFE/RL Thomas Dine. Konference se konala za účasti téměř sta významných představitelů altaistiky (badatelů z oblasti filologie a kultury zemí altajské oblasti Asie) z Turecka, jižních států bývalého Sovětského svazu, z Německa, Francie a Ameriky. Úvodní zasedání bylo věnováno informacím o nových tématech a publikacích zúčastněných altaistů od posledního zasedání PIACu. Konfesi participantů za účasti Charlese F. Carlsona, prezidenta letošního zasedání (na snímku během slavnostního zahájení v Karolinu), řídil generální sekretář konference prof. Denis Sinor z Indiana University v Bloomingtonu. Vlastní zasedání stálé mezinárodní altaistické konference se konalo v budově Rádia Svobodná Evropa a v hotelu Pyramida. K vysoké odborné úrovni setkání přispěla zajisté i vystoupení českých lingvistů. Péčí nakladatelství Karolinum vyjde sborník konferenčních příspěvků.

(pal)

Foto Forum: Karel Janků


Konference o vysokém školství

Ve dnech 27.- 29. srpna 1999 se v Praze pod záštitou Univerzity Karlovy konala 13. mezinárodní konference o vysokém školství (poprvé v roce 1980 v turecké Ankaře, naposledy v Qiungdao v Číně v roce 1998). Tématem pražského setkání byly možnosti, metody a způsoby mezinárodní komparability průběhu i výsledků akademického vzdělávání a řízení akreditačního procesu. Hlavními referujícími na konferenci byli mgr. Eduard Zeman, ministr školství ČR (na snímku uprostřed), Dr. Stenley O. Ikenberry, prezident Americké rady pro vzdělání, prof. Lucy Smithová, bývalá rektorka Univerzity v Oslo a viceprezidentka Evropské konference rektorů a Dr. Ing. Willi Fuchs, ředitel německé Manažerské asociace (VDI). Jejich zasvěcené referáty, vypracované z různých pohledů a provázené živou diskusí, byly výrazem stále se (v důsledku globalizačních tendencí) zvyšujícího tlaku na existenci objektivních kritérií pro posuzování úrovně a kvality vysokoškolského vzdělání i absolventů vysokých škol v různých zemích. Na konferenci zastupoval Univerzitu Karlovu její prorektor prof. Petr Čepek (na snímku druhý zleva). Z iniciativy UK byly poprvé (na rozdíl od všech konferencí minulých) formulovány a zveřejněny závěry, ke kterým se v průběhu jednání dospělo.

(jak)

Foto Forum: Karel Janků


Ze zahraničního odboru RUK

Také během letních prázdnin navštívila Univerzitu Karlovu řada významných osobností ze zahraničí.

20. červenec 1999 Prof. J. Pánek, prorektor UK, přijal Ivana Bušniaka, velvyslance ČR v Jugoslávii. Cílem jeho návštěvy bylo zjistit možnosti spolupráce UK s vysokými školami současné Jugoslávie.
26. červenec 1999 Byla přijata delegace z University of New Orleans, vedená kvestorem Luisem Paradisem. Zástupci americké strany tlumočili zájem neworleánské univerzity o rozšíření dohody s UK.
9. srpen 1999 Prof. K. Malý, rektor UK a Ing. J. Kubíček, kvestor UK, přijali prof. Dalimila Kybala, emeritního profesora University of Yale. Prof. Kybal seznámil představitele UK s poslední vůlí svého otce Vlastimila Kybala, který se rozhodl věnovat UK literární pozůstalost, obrazový soubor a finanční dar, určený na podporu mobility studentů a učitelů UK.
25. srpen 1999 Prof. P. Klener, prorektor UK, přijal delegaci japonské soukromé Waseda University, vedenou prof. Takayasu Okušimou. Japonští hosté vyjádřili připravenost k navázání spolupráce s UK.

(hal)

Foto Forum: Karel Janků

Z odboru vědy

Dne 20. září 1999 se uskutečnila společná schůzka pracovníků vědeckých oddělení fakult a součástí s odborem vědy RUK a zástupci ÚVT. Hlavním tématem byla diskuse o interním grantovému systému UK, o nové formě podávání grantových přihlášek a o těch vnitřních předpisech UK, které se činnosti odboru vědy týkají. Diskutována byla také problematika mezinárodní vědecké spolupráce. Pozornost byla dále věnována i řadě provozních záležitostí, včetně upřesnění termínů pro nejbližší období.

(pot)


Gaudeamus '99 a mimořádné Forum

Již tradičně se bude Univerzita Karlova prezentovat na letošním 6. veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus v Brně, který se koná 20. - 23. října 1999. Podruhé se na něm představí se svou nabídkou také zahraniční účastníci. . Uchazečům o studium, jejich rodičům a učitelům budou na stánku Univerzity Karlovy stále k dispozici zástupci jednotlivých fakult, Informačně-poradenského centra a ÚJOPu, kteří v průběhu veletrhu poskytnou aktuální informace o možnostech studia na UK v akademickém roce 2000-2001. Vedle nabídky letáků a brožurek se objeví i nová publikace nakladatelství Karolinum - Studium na Univerzitě Karlově.

Doufáme, že ji vhodně doplní mimořádné prodejní číslo časopisu FORUM (s podtitulem VADEMECUM UNIVERZITNÍHO ZAČÁTEČNÍKA), které připravila redakce časopisu, společně s univerzitními odborníky. Obsahem mimořádného čísla jsou aktuální informace o přijímacím řízení na UK, doplněné seznamem studijních programů, slovníčkem základních pojmů používaných na akademické půdě, orientačním plánkem se sídly fakult, jejich telefonní čísla a adresy jejich internetových stránek. Nechybí ani odkazy na speciální literaturu nebo spojení na účelová zařízení univerzity. Mimořádné číslo časopisu Forum odpovídá na mnoho každoročně se opakujících dotazů, a umožní vyvarovat se zbytečných chyb, kterých se zájemci při podávání žádosti o studium, během vlastního přijímacího řízení i při podávání žádostí o přezkumné řízení dopouštějí.

(red)

Obálku mimořádného čísla Forum nakreslil Jiří Slíva.
Foto pro Forum: Archiv UK