Únik testů na PF UK

Rozhovor s děkanem PF UK prof. D. Hendrychem

Dne 28. června 1999 probíhalo na Právnické fakultě UK přijímací řízení v náhradním termínu, kterého se zúčastnilo 440 uchazečů. Na základě anonymního sdělení, které bylo den předtím doručeno deníku Právo, však musely být výsledky tohoto řízení zrušeny. Bylo totiž potvrzeno, že zkušební testy byly k dispozici ještě před datem konání zkoušek. Vedení PF UK podalo okamžitě na Policii ČR trestní oznámení na neznámého pachatele. Nový náhradní termín přijímacího řízení na PF UK byl stanoven na 3. září 1999.

Cítíte Vy, pane děkane, nebo vedení fakulty odpovědnost za celou záležitost?
Jako děkan samozřejmě odpovědnost přijímám. Problematikou přijímacích zkoušek se zabývá vedení fakulty i její akademický senát neustále - rok co rok se snažíme celý systém vylepšovat, hledáme nová řešení a zabezpečení. Vedení fakulty vyvodí závěry z této události ve smyslu odpovědnosti osob, které zajišťovaly regulérnost celého procesu přijímacího řízení (bude-li jim prokázáno pochybení).

Jaké jsou poslední výsledky policejního šetření?
Z konce srpna máme oficiální zprávu policie, že ačkoliv byly použity všechny dostupné prostředky, nebyla zjištěna žádná konkrétní osoba, proti které by mohlo být zavedeno trestní řízení. Ve vyšetřování se stále pokračuje.

Jaké závěry byly z celé záležitosti vyvozeny?
Dbám důsledně na naši maximální součinnost s Policií ČR, záleží mi na jasném výsledku vyšetřování. Pokud se prokáže vina konkrétním osobám, lze předpokládat buď trestný čin, přestupek či porušení pracovní kázně. Jako právník vím, že řešení v prvních dvou případech je jasné (ze strany UK ukončení pracovního poměru), ve třetím pak postih předpokládaný Zákoníkem práce a předpisy UK.

Proč nebyly zrušeny výsledky řádného termínu?
Pro nezrušení výsledků řádného termínu svědčí dvě věci: nebyl přinesen důkaz, že nepoužité testy by unikly, a takový důkaz po ukončení zkoušky už vlastně není důkaz. Druhou a závažnější okolností je, že 12,8 % přijatých z celkového množství uchazečů odpovídá stavu v minulých letech. Není zde žádný výkyv směrem nahoru a dolů, zatímco u červnového náhradního termínu byl výkyv obrovský - vysoké bodové ohodnocení některých uchazečů, shodné odpovědi, shodné chyby v odpovědích testu, který unikl. Podle mne se na náhradní termín dostavili už jen ti, kteří si slibovali, že mají určitou naději (nejvyšší bodový zisk byl 87). Celkem je přijatých 713 studentů, a to činí 13,2 procenta. Naše fakulta přijímá nejvíce studentů ze všech čtyř právnických fakult v ČR.

Co udělala Právnická fakulta pro to, aby nedošlo k dalšímu úniku testů?
Dne 1. září 1999 se shromáždily všechny dílčí testy před notářem, daly se do dvou celků, ve dvou variantách. Za účasti notáře byly obálky zalepeny, opatřeny razítkem fakulty a šesti podpisy - děkana, dvou proděkanů a tří studentů - členů AS. Za účasti notáře byly uloženy na bezpečném místě a 3. září ráno o půl osmé za účasti notáře vyjmuty z bezpečnostní schránky. Bylo konstatováno, že razítka, podpisy ani zalepení nebyly poškozeny. Po vyjmutí testů byla vybrána jedna varianta, která těsně před zahájením zkoušek byla rozmnožena za účasti a kontroly dvou členů učitelského sboru, poté byla rozmnožovna zavřena, zapečetěna, a po celou dobu tam nesměl nikdo až do konce zkoušky vstoupit.

Rektor UK chystá komisi, která má analyzovat systém přijímacího řízení. Můžeme znát Váš osobní názor (bez ohledu na číselné limity studujících z MŠMT) na to, zda přijímací zkoušky ano či ne?
V současné době v rámci celé UK probíhá skutečně šetření o přijímacích zkouškách. Výsledky se stanou podkladem pro práci odborné komise, která má vypracovat návrhy na řešení. Přijímací zkoušky a jejich charakter mají řadu souvislostí, např. se standardními maturitami, které mají být od roku 2002 a jejichž řešení je v kompetenci MŠMT - a tudíž řešení nemůže být izolovaným řešením jedné školy nebo fakulty. Osobně jsem spíše pro přijímací zkoušky, není to však názor vyhraněný. Příprava a provádění jsou časově velice náročné. Přikláním se k formě omezených přijímacích zkoušek, které by se více zaměřily na schopnosti. Domnívám se, že je třeba provádět určitý výběr, a tím také zaručit vyšší kvalitu a lepší práci se studenty. Právě nedostatek kontaktu nám studenti právem vyčítají...

Václav Hájek
Michaela Zindelová

Foto pro Forum: Archiv RUK