Spolek Carolinum

Spolková příloha

Výbor Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy

předseda
prof. Karel Malý, rektor UK
výkonný místopředseda
prof. Jiří Tichý
tajemnice
Mgr. Jana Vopravilová
členové výboru
prof. Marie Dohalská, doc. Jiří Dovalil, prof. Radana Königová, PhDr. Michal Svatoš, Ing. Josef Svoboda
Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
(sekretariát Mgr. Jana Vopravilová)
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.: +420/2/24491 326, +420/2/24491 325
fax: +420/2/ 26 38 71
e-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
URL: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/sap

(Spolkovou přílohu připravila Michaela Zindelová)


Zamyšlení

arolinum - Spolek absolventů a přátel UK
a UNI-CAMPUS 2000


Jednou z dobře zavedených společností je CAROLINUM - Spolek absolventů a přátel UK, který existuje od 7. dubna 1991 a má více než 1500 členů. Nově vzniklé, a tedy o hodně mladší, je občanské sdružení UNI-CAMPUS 2000 - dobrovolná organizace, vzniklá v roce 1998 z iniciativy vedení 1.LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Její působení je spjato oblastí Nového Města, kde se nacházejí teoretické ústavy 1. LF UK (a její výuková a nemocniční základna), Přírodovědecká fakulta UK a část Matematicko-fyzikální fakulty UK. Tento historický region je historicky spojen se vznikem Univerzity Karlovy. Jejímu zakladateli a jeho osvíceným spolupracovníkům se podařilo v oblasti sahající od Karlova přes Albertov, Emauzy, k nynějšímu Karlovu náměstí a vzhůru ke sv. Kateřině a sv. Apolináři vybudovat množství skvostných staveb, zejména kostelů. Během staletí vznikaly v oblasti Nového Města další budovy - kláštery a špitály. Rychlý stavební rozvoj nastal v minulém století, zejména pak po rozdělení pražské univerzity na českou a německou (1882). V roce 1945 se stala Univerzita Karlova jediným dědicem původní univerzity a Fakulta všeobecného lékařství mohla zahájit výuku (kromě známých "lucernových ročníků") v opravdovém "campusu" plném zeleně a v relativně dobrých prostorách, dostačujících zejména studiu preklinických oborů. Zásadním cílem činnosti sdružení UNI-CAMPUS 2000 je systematicky a kvalifikovaně přesvědčovat veřejnost a kompetentní úřady o významu tohoto jedinečného komplexu. Měl by být předán dalším generacím jako svědectví o přetrvávání tradice a vysoké kultury českého národa, aniž by podlehl komerčním trendům. Dva konkrétní úkoly pro nejbližší budoucnost spočívají v přesvědčování Magistrátu hl. města Prahy, aby souhlasil s využitím uvolněných prostor lékárny Faustova domu pro instalaci muzea lékařství. Faustův dům byl pražským magistrátem v roce 1990 pronajat 1. LF UK na 25 let za symbolickou 1 Kč ročně. Druhým, velmi náročným projektem, je využít odsvěceného kostela Sv. Kateřiny jako auly a prostor k pořádání nejrůznějších akcí včetně varhanních koncertů pro UK a její 1. LF a VFN.


Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.,
výkonný místopředseda spolku Carolinum,
předseda sdružení UNI-CAMPUS 2000


Slavnost ve Valdštejnské zahradě

Hlavním posláním Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy je podle stanov i pořádání kulturních a společenských akcí. Stálicí v ročním programu spolku je "slavnost" ve Valdštejnské zahradě. Letos se zde sešel SAP UK popáté. Program zpravidla obsahuje tři bloky: projevy, kulturní vystoupení a neformální diskuse při číši vína. Tentokrát se svými projevy vystoupili jako řečníci rektor prof. K. Malý, děkan Matematicko-fyzikální fakulty prof. B. Sedlák a zástupce Akademického senátu UK Mgr. D. Tonzar. Následovalo vystoupení souboru historického tance REGII CAROLI REGIS ve spolupráci s hudební skupinou Krless. Své umění předvedli též šermíři ze Spolku sv. Simeona a pánů z Krašova. Letos poprvé přálo počasí. Snad i proto diskuse nabyla takové nespoutanosti, že v ní zanikla mnohá slova stížností a stesků. Pro přítomné nastal čas prázdnin, čas k naplnění všech osobních předsevzetí.

Ing. Josef Svoboda
člen výboru SAP UK


Kalendárium 1999 aneb Kdy se opět setkáme

25. říjen 1999
(18.00 hod.)
Velká aula Karolina
Koncert
soubor AULOS, umělecký vedoucí prof. V. Žilka
3. listopad 1999
(19.00 hodin)
kostel sv. Šimona a Judy
Slavnostní klavírní koncert k  150. výročí úmrtí F. Chopina
účinkuje prof. Ivan Klánský
26. prosinec 1999 Svatoštěpánské setkání
(Úplný program a další informace o uvedených akcích budou členům spolku sděleny pozvánkou.)

Předchozí spolkové přílohy:
květen 1999 (Forum V č. 11)
březen 1999 (Forum V č. 9)
únor 1999 (Forum V č. 7)
listopad 1998 (Forum V č. 4)
říjen 1998 (Forum V č. 2)
květen 1998 (Forum IV č. 11)
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)