Forum o trvale udržitelném rozvoji

Ministerstvo zahraničních věcí svěřilo v roce 1998 Centru pro otázky životního prostředí řízení významného projektu nazvaného K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Tříletý projekt je financován Programem OSN pro rozvoj (UNDP) v rámci spolupráce OSN Česká republika. Jeho cílem je seznamování veřejnosti se strategií trvale udržitelného rozvoje. Nejde jen o prostou osvětu, program má posílit odborné kapacity institucí, zájmových skupin i občanských sdružení a podnítit zájem o porozumění předpokladům udržitelnosti v České republice, analyzovat je, hodnotit a uskutečňovat a vést v tomto směru dialog s nejrůznějšími zájemci. Výsledkem projektu by se mělo stát určení hlavních bariér realizace strategie udržitelného rozvoje v ČR a návod, jak na trajektorii ekologicky únosného sociálního a ekonomického rozvoje nastoupit.

V organizační struktuře projektu funguje také orgán Fórum pro trvale udržitelný rozvoj. Nejde zdaleka pouze o poradní orgán, přestože vyslechnuté názory jsou managementem projektu samozřejmě využity k jeho efektivnímu řízení. Jde o pokus vytvořit přitažlivé místo k hlásání názorů a k diskusi o tématu tak složitém a multi - disciplinárním, jakým je trvale udržitelný rozvoj. "Vedlejším produktem" je vzájemná osvěta všech zúčastněných: respekt a vzájemné naslouchání si jsou dány odborností, postavením i dosaženými výsledky účastníků. Akademická půda a to doslova, neboť centrum pořadatelsky i odborně spolupracuje s Akademií věd se jeví pro takový úkol velmi vhodná: přispívá k věcnému pojetí diskuse o problematice, která bývá směšována s ideologiemi různého druhu. Cílem strategie udržitelného rozvoje není ochrana přírody, životního prostředí či přírodních zdrojů sama o sobě, ale celkový společenský a civilizační rozvoj ve všech důležitých směrech, především v oblasti ekonomické a sociální, který musí být zároveň environmentálně udržitelný. Odstranění chudoby, rozvoj demokracie, důstojná lidská existence ve svobodných podmínkách jsou stejně důležitými atributy rozvoje jako jeho ekologická únosnost v lokálním, regionálním i globálním měřítku. K debatě o uvedených tématech budou do Prahy na konci října 1999 zatím podruhé pozváni představitelé státní správy, poslanci a senátoři, vědečtí a pedagogičtí pracovníci, zástupci samospráv a neziskových organizací. Na rozdíl od úvodního, spíše všeobecně zaměřeného Fóra, bude setkání zaměřeno úže a konkrétněji, s cílem dobrat se užitečných aplikovatelných závěrů. Tématem bude vzdělávání pro udržitelný rozvoj a medializace a propagace strategie udržitelného rozvoje. Centrum pro otázky životního prostředí usiluje o to, aby se hlavním centrem vzdělanosti v oboru ekologie, sociální ekologie a trvale udržitelného rozvoje stala Univerzita Karlova a aby byly postupně odstraňovány mnohdy zcela zbytečné překážky bránící tomuto záměru. Se závěry jednání vás rádi seznámíme v příštích číslech.

PaedDr. Tomáš Hák, PhDr. Ivan Rynda
Centrum UK pro otázky životního prostředí


O LŠSS (ještě jinak)

Jak již Forum informovalo, konal se v letošním roce na Filozofické fakultě UK 43. běh Letní školy slovanských studií. LŠSS probíhala tradičně za velkého zájmu zahraničních slavistů a bohemistů (celkem přijelo 190 účastníků z 36 zemí, z nichž 19 je stipendisty RUK). Dokázala nabídnout hodnotný a atraktivní výukový, kulturní a společenský program a organizaci na dobré úrovni. Za těchto okolností nebylo divu, že česká média, včetně prestižnějších deníků a televizních stanic, prezentovala Univerzitu Karlovu (a její Filozofickou fakultu) jako instituci, která plní nezastupitelnou roli v českém kulturním a společenském spektru. V daném případě pracovníky médií (čtenáře, posluchače a diváky) o tom přesvědčovali sami zahraniční slavisté a bohemisté. Průběh 43. běhu letní školy vybídl její organizátory z Ústavu bohemistických studií ke dvěma hlavním úvahám:

  1. profilující složku zahraničních účastníků netvoří studenti magisterského, ale postgraduálního studia. Jejich zájem o studium českého jazyka, literatury, historie a kultury je vyhraněněji motivován. Vyšším odborným nárokům se program příštích letních škol bude muset přizpůsobovat. Platí totiž, že prestižní univerzity vidí svoje poslání právě v této oblasti studia;
  2. pro učitele Filozofické fakulty UK a její externí spolupracovníky bylo balzámem na duši, když vyslechli slova uznání a díků zahraničních kolegů, vyjadřovaná nikoliv kurtoazně, ale v anonymní anketě, v níž ke konkrétní kritice jednotlivého lektora či přednášejícího není daleko. Dobře demonstrovali intelektuální potenciál pražské Filozofické fakulty v mezinárodním srovnání, ale dokázali i cosi jiného. Zasloužili se o významný hospodářský přínos, navíc umocněný pocitem, že i na Filozofické fakultě může být její učitel za svou práci důstojně odměňován. Nepřímo tak vyzvali k celofakultním úvahám na téma, jak dále postupovat. Zda nad tíživou situací fakulty lomit rukama nebo přiložit ruce k dílu. Musí jít ovšem o dílo, která má smysl a přináší efekt.

Třiačtyřicátý běh Letní školy slovanských studií takovým dílem byl.

prof. Jan Kuklík
proděkan FF UK

Foto Forum: Lenka Saulichová

Kurz o globálních problémech

Nejglobálnější fenomén doby, totiž sama globalizace, začíná být stále více diskutován ve sdělovacích prostředcích i na odborných pracovištích. Globalizační proces stále více ovlivňuje vývoj společnosti a stává se tak problémem aktuálním a zároveň i důležitým tématem pro (téměř) všechny studijní obory na UK. Protože však studijní programy, které se globalizaci zabývají, uplatňují zužující specializovaný pohled, připravilo Centrum pro otázky životního prostředí a Právnická fakulta UK kurz Globální problémy civilizace, věnován tématu globalizace ve všech nejdůležitějších oblastech společnosti, přírody a životního prostředí a nahlížený z pohledů různých vědních disciplín. Přednášející politologové, ekonomové, sociologové, geografové, právníci a ekologové se v kursu zabývají fenoménem globalizace a globálního světa jak v obecné, teoretické poloze, tak i specifičtěji - jeho politickou, ekonomickou a sociální stránkou, environmentální, antropologickou aj. problematikou. Závěrečné přednášky přinášejí návrhy řešení v podobě mezinárodní spolupráce a udržitelného rozvoje. Kurs je ukončen panelovými diskusemi se všemi přednášejícími. Koná se vždy ve středu v 17.00 hod. v budově Právnické fakulty UK (nám. Curieových 7, Praha 1), v posluchárně č. 300 (amfiteátr) a je celý (nebo i jednotlivé přednášky) určen všem členům akademické obce i neakademické veřejnosti.

RNDr. Ivan Rynda


Pozn.:
Kurz může být zařazen do studijního plánu libovolného studijního oboru jako povinný, volitelný, výběrový. Znalosti posluchače je možné prověřit formou eseje na dohodnuté téma a případně ohodnotit v rámci platného kreditního systému příslušné fakulty. Nejbližší termíny přednášek jsou : 27. října 1999 (5. přednáška na téma Globální problémy životního prostředí - prof. B. Moldan, a 3. listopadu 1999, 6. přednáška na téma Sociální důsledky globalizace - prof. Miloslav Petrusek.
Kontakt:
IR, Centrum pro otázky ŽP UK
ivan.rynda@ruk.cuni.cz

ETF UK o udělování akademických titulů

Jak časopisu Forum sdělil prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., z Evangelické teologické fakulty, rozhodla se fakulta na základě doporučení své vědecké rady a akademického senátu přijmout při udělování akademických titulů možnost, vyplývající z nového vysokoškolského zákona. "Po obhájení rigorózní práce, která může být podána bezprostředně po ukončení studia a získání titulu Mgr., a po složení rigorózních zkoušek budeme udělovat titul ThLic. Nepřiklonili jsme se k druhé alternativě, tj. k udělování titulu ThDr. (před jménem). Vyjadřujeme tím své rozpaky nad možností získat rigorózním řízením tohoto typu titul doktora. Zákon o vysokých školách nedává neteologickým fakultám možnost, aby žádost o získání tak urychleného doktorátu odmítly. Zástupci ETF UK proti tomuto ustanovení zákona o vysokých školách při jeho projednávání uplatňovali své námitky, a jsou přesvědčeni, že přijetí tohoto bodu odporuje úzu, běžnému ve většině zemí EU. Přijetí této možnosti by v mezinárodním kontextu ETF UK izolovalo a zpochybnilo. Doktorát teologie (uváděný za jménem) je na ETF UK možno získat absolvováním postgraduálního doktorského studia", prohlásil prof. P. Pokorný.

(jak)


Euroclassica v Praze

V Malé aule Karolina byla koncem srpna slavnostně zahájena mezinárodní konference pořádaná asociací sdružující učitele klasických jazyků v České republice ALFA (Antiquis linguis fovendis associatio) ve spolupráci s mezinárodní společností Euroclassica. Praha se stala první zemí někdejšího východního bloku, jíž bylo pořádání takové konference svěřeno. S asociací ALFA spolupracuje jak Ústav řeckých a latinských studií FF UK v Praze, z jehož podnětu v roce 1990 vznikla, tak Ústav pro klasická studia AV ČR i všechny další instituce pěstující klasické jazyky. Na slavnostním zasedání, zahájeném předsedkyní české organizace Dr. M. Šponarovou, promluvil prorektor UK prof. Jaroslav Pánek o významu latiny pro všeobecné vzdělání i pro vědeckou práci. Jednacím jazykem konference sice byla angličtina, ale herec a pedagog prof. Radovan Lukavský přednesl text zakládací listiny UK a báseň Bohuslava Hasištejnského Quid patriam laedit (Co škodí státu) latinsky. V latině zazněl i slavnostní uvítací projev prof. B. Mouchové, přednáška o Janu A. Komenském Dr. M. Steinera z Filozofického ústavu AV ČR a seminář o témže mysliteli Mgr. Ing. R. Maška z Ústavu pro klasická studia AV ČR. Novolatinská studia byla zastoupena přednáškou Dr. Martina Svatoše, ředitele uvedeného ústavu. Několik seminářů i přednášek pořádali členové Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze. ALFA představila na konferenci důstojně svou dosavadní práci na gymnáziích (včetně nových učebnic) i moderní koncepci úspěšně fungujícího klasického gymnázia v Brně. Do mezinárodního výboru organizace EUROCLASSICA byla za Českou republiku zvolena PhDr. B. Pokorná z FF Univerzity Palackého v Olomouci.

prof. B. Mouchová
ředitelka ÚŘLS FF UK


Seminář archivářů

Ústav dějin UK a Archiv UK byl poprvé (jako jediný ze zemí postkomunistické střední Evropy) zastoupen na semináři univerzitních archivářů, který uspořádal International Council on Archives/Section of University and Research Institution Archives na přelomu srpna a září v izraelské Haifě. Úkolem sekce univerzitních archivářů a jejich každoročně konaných setkání je především koordinace a standardizace péče o rostoucí množství agendy akademických institucí, a to nejen ve fázi, kdy její produkci přebírají k archivaci, ale již ve fázi jejího zrodu (to vše v podmínkách všeobjímající computerizace).

(ps)


Syntéza a analýza léčiv

Jednou z řady akcí, pořádaných při příležitosti 30. výročí vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy byla 28. konference Syntéza a analýza léčiv proběhla ve dnech 15. - 17. září 1999 v prostorách hradecké fakulty. Na její organizaci se podílela FaF společně s odbornými sekcemi České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti. Konference se zúčastnilo 140 odborníků z oblasti syntézy potenciálních léčiv a farmaceutické analytiky. V rámci odborného programu odeznělo pět plenárních přednášek, šestnáct kratších sdělení a bylo prezentováno přes šedesát plakátových sdělení. Součástí konference byla i panelová diskuse o problémech farmaceutického výzkumu v České republice.

doc. RNDr. Jiří Hartl, CSc.
Farmaceutická fakulta UK


Sympozium o drogách

Výjimečné sympozium se konalo v rámci oslav 30. výročí založeni Farmaceutické fakulty UK. Aktuální problematika byla zaměřena na poznatky a zkušenosti z hradeckého regionu. Po úvodní přednášce M. Fišerové a M. Kršiaka z 3. LF UK, seznamující publikum se současnými názory na mechanismy vzniku drogově závislosti, následovaly příspěvky hradeckých autorů. Protidrogový zmocněnec Okresního úřadu D. Tůma hovořil o současné situaci na okrese, J. Kotlářová (FaF UK) o kontrole návykových látek v okresních lékárnách, M. Vanžura (FaF UK) o spotřebě léčiv s potenciálním nebezpečím návyku (na základě materiálů z některých hradeckých lékáren), I. Beková (FaF UK) a E. Čápová (LF UK v HK) o postojích a zkušenostech hradeckých vysokoškoláků s drogami. V závěru D. Dobiášová (centrum Relax) promluvila o drogových závislostech jako kulturním fenoménu 20. století. Abstrakta přednášek budou publikovány v časopise "Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae".

prof. MUDr. Peter Višňovský
koordinátor sympozia FaF UK