Nestor českého tělovýchovného lékařství
prof. Jiří Král

(1899 - 1995)

Jiří Král se narodil 8. října 1899 v Praze. Maturoval na smíchovském gymnáziu a na lékařské fakultě Univerzity Karlovy promoval "sub summis auspiciis" v roce l924. Poté pracoval jako sekundář, později jako asistent a docent (habilitoval 1932) na 1. interní klinice v Praze. V roce 1947 byl jmenován mimořádným profesorem vnitřního lékařství, se zvláštním zřetelem k patologii tělesné výchovy. V roce 1962 získal hodnost doktora lékařských věd a v roce 1966 se stal řádným profesorem. Celoživotní láska k sokolským idejím dostala později dimenzi vědeckou, kdy se ideály Sokola propojly s jeho lékařskou erudicí. Prof. MUDr. Jiří Král, DrSc., dr.h.c., se stal zakladatelem československého a spoluzakladatelem světového tělovýchovného lékařství a mezinárodně uznávanou vědeckou osobností.

S přípravou na tělovýchovně-lékařskou specializaci začal J. Král již v době studií na lékařské fakultě, a to kurzem pro profesory tělesné výchovy. Po promoci se účastnil lékařského vyšetřování sokolských závodníků. Následovaly studijní pobyty ve Francii, Maďarsku, Rakousku a v USA. Na průkopnickou práci sokolských lékařů navázal v roce 1928 na 1. interní klinice založením poradny pro sportovce. Společně s prof. Weignerem a prof. Jiráskem zahájil jako první na světě (1933-1934) na lékařské fakultě UK pro mediky přednášky z tělovýchovného lékařství (včetně praktik). Ve vědecké činnosti se soustředil především na kardiologickou problematiku sportujících (patří k zakladatelům české kardiologie). Jeho první přednáška na mezinárodním fóru v Amsterodamu v roce 1928 (spolu s V. Jonášem a J. Stříteským) se týkala změn srdečního rytmu po sportovních zátěžích. Mezinárodní ohlas výsledků, ke kterým prof. Král dospěl, i jeho podíl na vzniku mezinárodní asociace sportovní medicíny vedly k tomu, že již v roce 1935 byl na lékařské fakultě UK schválen návrh profesorů Weignera, Hynka, Bělehrádka a Jiráska na zřízení ústavu tělovýchovné lékařství při lékařské fakultě UK. Jeho realizace však vázla až uzavření vysokých škol nacisty založení ústavu na dlouhou dobu odsunulo. Ihned po skončení 2. světové války obnovil J. Král přípravy na vytvoření fakultního tělovýchovně-lékařského pracoviště. Za pomoci náčelníka Čs. obce sokolské Dr. Kavalíra a za přispění prof. Charváta, prof. Hynka i dalších, byl 22. ledna 1948 na lékařské fakultě UK založen první ústav tělovýchovného lékařství u nás. Svou činnost zahájil v prostorách Anatomického ústavu v Salmovské ulici v Praze 2, kde působí dodnes. Byl vzorem pro budování obdobných ústavů u nás i v zahraničí. Ústav měl klinické a fyziologické oddělení, vlastní RTG, biochemickou a antropologickou laboratoř. Díky znamenitým spolupracovníkům (např. Z. Hornof, L. Schmid, V. Kruta, V. Seliger, externě E. Mathé, V. Šebek, J. R. Pros) rozvinul ústav širokou pedagogickou, vědeckou i léčebně-preventivní činnost. Na vyšetření přijížděli čs. sportovní reprezentanti, v ústavu byli vyšetřováni i nejlepší světoví sportovci. Medikům prof. Král umožňoval práci v poradně, při přednáškách jim předával nejnovější výzkumné závěry o vztahu sportovní zátěže a zdraví člověka. J. Král je autorem publikace Klinika tělovýchovného lékařství i první vysokoškolské učebnice tělovýchovného lékařství. O výsledcích svých výzkumů přednášel na univerzitách a kongresech téměř ve všech hlavních evropských městech, také v USA, v Mexiku v Chile. Mezinárodní autorita, které požíval, vedla k jeho zvolení generálním sekretářem a později 1. místopředsedou Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS). Pro Československo získal prof. Král uspořádání 7. světového a 1. evropského kongresu tělovýchovného lékařství, k 20. výročí založení ústavu uspořádal v Praze za velké mezinárodní účasti vědeckou konferenci. Při této příležitosti se tehdejší prezident FIMS prof. Chailley-Bert vyjádřil, že den, kdy byl Králův ústav založen, se stal významným mezníkem pro celé světové tělovýchovné lékařství. V roce 1970 byla pedagogická, vědecké i mezinárodním činnost prof. Krále z politických důvodů přerušena vynuceným odchodem do důchodu, byl zbaven všech funkcí a lékařskou profesi v Praze vykonávat nesměl. Přes nabídku pracovat v lékařských ústavech v USA, SRN, Rakousku či ve Francii, prof. Král zůstal doma. Deset let dojížděl pracovat do Hořovic, kde působil jako kardiolog a kde také založil laboratoř funkční diagnostiky. Se svým "mateřským" ústavem zůstával - v mezích možností - ve stálém kontaktu. Po roce 1989 (ve svých 90!), začal prof. Král pravidelně do ústavu docházet, zúčastňoval se vědeckých konferencí a přednášel na nich. Opět mohl psát a publikovat vědecké práce a odborné recenze. V roce 1990 mu byla udělena Cena Čs. kardiologické společnosti, v roce 1991 Řád T. G. Masaryka, v roce 1993 Cena Fair Play a zlatá medaile České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vědeckého zasedání, uspořádaného za účasti významných osobností i hostů ze zahraničí k 95. narozeninám prof. Krále, se jubilant zúčastnil v dobré psychické i fyzické kondici. Na půdě 1. interní kliniky, kde kdysi jako mladý lékař začínal, mu předal přednosta kliniky prof. P. Klener, zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy. Posledním významným oceněním, kterého se prof. Královi dostalo, bylo udělení čestného doktorátu Masarykovy univerzity v Brně (1994).

Za necelý rok prof. Jiří Král zemřel. Odešla výrazná osobnost, vzor člověka, který tělesnou výchovu nejen vědecky zkoumal a jako lékařskou disciplínu ji přednášel, ale věnoval se jí i prakticky: svým životním stylem dokumentoval oprávněnost svého kréda. Autorovi těchto řádek bylo dopřáno stát prof. J. Královi nablízku v době zakládání ústavu, dlouhou dobu být jeho kolegou a později i jeho zástupcem ve vedení ústavu. Po dobu 45 let mohl čerpat - ve chvílích dobrých i těžkých - z  životních ideálů zakladatele našeho a spoluzakladatele světového tělovýchovného lékařství, významného odborníka, výborného lékaře a ušlechtilého člověka.

Vladimír Novotný

Foto pro Forum: Archiv RUK

Autor článku prof. RNDr. Vladimír Novotný, DrSc., se na 1. LF UK věnuje lékařské funkční antropologii. Na lékařské fakultě působí jako pedagog od roku 1950. Je autorem nebo spoluautorem řady učebnic, skript a odborných publikací především z oblasti vlivu tělesných cvičení a sportu na tělesný rozvoj. Je členem, čestným členem či zakládajícím členem řady našich i zahraničních vědeckých společností.

(red)