Z jednání Akademického senátu UK

24. září 1999

Z úvodního vystoupení rektora UK: Po obsáhlé diskusi AS UK přijal toto usnesení:
 1. AS UK se znepokojením konstatuje, že v souvislosti s přijímacím řízením na PF UK dne 28. 6. 1999 došlo k vážnému poškození dobrého jména UK.
 2. AS UK se seznámil s Prohlášením vedení UK k průběhu přijímacího řízení na PF UK ze dne 13. 9. s vyslovuje s ním souhlas.
 3. Protože však za uplynulé tři měsíc nebylo šetření této záležitosti ukončeno a vedení PF UK z ní nevyvodilo přiměřené důsledky, žádá AS UK rektora UK, aby na zasedání dne 1. 10. informoval AS, jaké závěry vedení PF UK přijalo považuje za dostatečná.
 4. AS UK žádá rektora, aby do 15. října 1999 předložil návrhy dalších opatření, směřujících k zabránění podobných incidentů v budoucnosti a zejména k obnovení důvěry veřejnosti veřejnosti v regulérnost přijímacího řízení na UK.
 5. AS UK dále ukládá legislativní a pedagogické komisi, aby na podkladě kvalifikované analýzy vypracovaly návrhy potřebných úprav vnitřních předpisů a žádá rektora UK o spolupráci.

AS UK dále vzal se souhlasem na vědomí úpravy cen pro studenty v menzách UK, schválil rozdělení finančních rezerv, schválil jmenování prof. Filipiho, nového děkana ETF, členem vědecké rady, projednal pozměňovací návrhy a následně schválil další vnitřní předpisy UK: volební a jednací řád AS, jednací řád vědecké rady, grantový řád, akreditační řády pro studijní programy a habilitační a jmenovací obory, kolejní řád (stanovisko k připomínkám MŠMT) a schválil vnitřní předpisy dalších fakult a součástí univerzity.


1. října 1999

Prohlášení Akademického senátu Univerzity Karlovy
 1. Akademický senát vyslechl zprávu rektora UK, kterou si vyžádal ve svém usnesení z 24. 9. 1999, a vzal ji na vědomí.
 2. Dále vzal AS UK na vědomí, že rektor UK považuje opatření fakulty za nedostatečná a ztotožňuje se s tímto stanoviskem.
 3. AS UK považuje v dané záležitosti za zásadně důležité rozlišovat právní rovinu, technicko-organizační rovinu a rovinu akademické a občanské odpovědnosti.
 4. Na 8. 10. 1999 se svolává mimořádné zasedání AS UK k této záležitosti. AS UK pověřuje svého předsedu, aby na toto zasedání písemně pozval děkana Právnické fakulty UK v Praze.
Z diskuse dále vyplynuly následující návrhy adresované vedení UK:
 1. obrátit se na ministra vnitra, aby se zasadil o zintenzivnění vyšetřování, zejména o vytvoření speciálního vyšetřovacího týmu pro tento případ
 2. ustanovit osobu, která bude pověřena sledovat průběh vyšetřování a popřípadě uplatňovat zájmy UK jako poškozeného v trestním řízení
Tyto návrhy rektor UK přijal s tím, že podnikne příslušné kroky.

Tři kandidáti na rektora UK

Dne 1. října 1999 byli na zasedání akademického senátu UK oficiálně zveřejněni kandidáti pro rektorské volby, které se uskuteční na Univerzitě Karlově v Praze tento podzim. Jsou jimi:

Dne 15. října 1999 se uskuteční veřejná prezentace kandidátů na rektora při zasedání AS UK (Modrá aula Karolina v 10 hodin). Kandidáti zde vystoupí v abecedním pořadí, každý z nich bude přibližně ve dvaceti minutách prezentovat teze ze svého volebního programu. Poté bude následovat přibližně dvouhodinová diskuse.

1. kolo voleb proběhne 22. října (resp. další kola 26. října a 2. listopadu). Zvolený, v pořadí již 506. rektor UK, se ujme funkce k 1. únoru 2000.

Foto Forum: Lenka Saulichová
Aktuální dění AS UK nestačíme periodicitou univerzitního časopisu pokrýt. Sledujte prosím také internetovou adresu: www.cuni.cz (odkazy na VŠ zákon, AS UK aj.)

Pádný důvod k oslavám

Slavnostním rozšířeným zasedáním vědecké rady FTVS UK ve Velké aule Karolina, které se konalo 1. října 1999, oslavila tato fakulta 40 let existence ve svazku Univerzity Karlovy.

Významné události se účastnili členové kolegia rektora UK, děkani fakult a zástupci akademické obce. Slavnost zahájil jménem vedení univerzity prof. P. Čepek. Prorektor UK zdůraznil pozici Fakulty tělesné výchovy a sportu jako nedílné součásti Univerzity Karlovy. Vyzdvihl prioritní význam fakulty - ten jak řekl, spočívá především ve výchově pedagogů a trenérů fyzioterapeutů. Jejich role v současné době plné stresu a civilizačních chorob je nezastupitelná, "neboť právě sport a tělovýchova jsou potřebnou terapií". Na závěr prof. Čepek nastínil úkol, který FTVS na univerzitní půdě právem náleží - snažit se o "pěstování antického ideálu kalokagathie". V hlavním projevu doc. J. Kargera, děkan FTVS, nejprve shrnul historický vývoj fakulty - za nejvýznamnější datum v její dosavadní existenci lze jistě považovat rok 1959, kdy byla jako plnohodnotná inkorporována do svazku fakult UK. S potěšením konstatoval, že atmosféra na fakultě vždy přinášela něco navíc, "působení společných sportovních aktivit, kurzů a praxí vytváří podmínky pro posilování přátelských vztahů, které přetrvávají i po letech, jež nás dělí od promoce." Děkan fakulty ve svém projevu zdůraznil i trend rozšiřování a rozvoje studijní nabídky a zmínil některé z oborů, které považuje za mimořádně přínosné; patří mezi ně například fyzioterapie, nejmladší obor fakulty - sportovní management, či tělesná a pracovní výchova postižených. "Otevřením tohoto oboru jsme chtěli alespoň částečně splatit dluh, který má dosud, dle našeho mínění, naše společnost k handicapovaným spoluobčanům." Dále doc. Karger zmínil vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků, spolupráci se zahraničními tělovýchovnými školami a instituty a také zájem zahraničních studentů o studium na FTVS. V projevu se však objevil i výčet nedostatků, které děkana FTVS trápí (více v Glose na str. ...). V závěru zdůraznil a pozitivně zhodnotil i úspěšnou a oboustranně prospěšnou součinnost fakulty s Českým olympijským výborem, Českou obcí sokolskou, Českým svazem tělesné výchovy a ostatními fakultami UK.

Ing. Srb, předseda ČSTV poděkoval fakultě za stabilně přínosnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy. Posledním řečníkem byl starosta ČOS, Ing. Pleskač. Vzpomenul působení M. Tyrše na univerzitní půdě, vyzdvihl dosavadní spolupráci s FTVS a popřál fakultě mnoho úspěchů do dalších let.

Klára Vorlíčková

V dobré náladě se na oslavách v Karolinu setkali bývalý děkan FTVS doc. Jan Dovalil se současným děkanem doc. Janem Kargerem.
Foto Forum: Lenka Saulichová


Boloňská deklarace

Ve dnech 18. - 19. června 1999 se v italské Boloni konala konference na téma Evropský prostor pro vysokoškolské vzdělávání, které se zúčastnilo 400 delegátů. Konference byla zakončena přijetím Společné deklarace evropských ministrů školství. Za Českou republiku ji podepsal ministr školství Mgr. Eduard Zeman. Deklarace obsahuje cíle, které konference považuje za základní atributy ustavení evropské dimenze vysokoškolského vzdělávání a podpory evropského systému světového vysokoškolského vzdělávání, především:

Účastníci konference se dohodli, že budou tyto cíle sledovat při respektování institucionálních kompetencí, odlišnosti kultur, jazyků, národních vzdělávacích systémů a univerzitní autonomie.

(Z textu Společné deklarace evropských ministrů pro vzdělání, Boloňa 19. 6. 1999, vybrala redakce. Přeložila: Ing. Ivana Halašková, vedoucí odboru pro zahraniční styky UK.)

(bl)


Absolvent '99

Nemáte ještě jasno, co budete dělat po absolvování vysoké školy? Nevíte, kam po promoci nastoupíte? Chápeme, že to není dobrý pocit, zejména, když dnes a denně se dočítáte o zvyšující se nezaměstnanosti. A o tom, že hlavně postihuje mladé lidi - čerstvé absolventy středních a vysokých škol. Chceme se Vám pokusit pomoci. 4. listopadu tohoto roku pořádáme již druhý ročník akce Absolvent, akce, při které se Vám představí firmy, které by měly o Vaše služby, o Vaši práci zájem. Po celý den se budete moci dozvídat spoustu nového, budete dostávat inspiraci, budete se moci ptát...Absolvent '99 bude probíhat v prostorách UK v Celetné ul. 20, v Praze 1 v Modré posluchárně a přilehlých prostorách. Bližší informace se dozvíte z plakátů a propagačních letáků, které by se měly dostat až k Vám.

Informačně - poradenské centrum
odboru pro studium
a záležitosti studentů UK


Ze studijního odboru

V průběhu léta vypracoval odbor pro studium a záležitosti studentů nový závazný seznam akreditovaných programů a oborů. V přezkumném řízení prošlo odborem a bylo vyřízeno přes pět tisíc žádostí o změnu rozhodnutí děkana a jednotlivá odvolání stále docházejí. Dne 12. října 1999 dojde ještě k dalšímu řádnému přezkumnému řízení a to výsledků náhradního termínu za anulovanou zkoušku na Právnické fakulty UK z června tr. Letos poprvé souběžně i s přijímacím řízením do pregraduálního studia probíhalo i přijímací (a také přezkumné) řízení uchazečů o studium v doktorských studijních programech. Studijní odbor v průběhu letních měsíců soustřeďoval údaje o celoživotním vzdělávání, organizovaném jednotlivými fakultami. Lze předpokládat, že na základě získaných údajů a dat vznikne solidní a pro univerzity velmi potřebný materiál. Byla podána přihláška k účasti na 6. veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus (koná se koncem října v Brně) a zahájeny přípravy na tuto již tradiční akci. Vyřešena byla problematika nostrifikací, zahájena příprava na akci Absolvent 1999. Vyšly dvě knížky z pera pracovnic odboru - informační skládačka o U3V na fakultách UK a potřebná a dlouho očekávaná publikace Studium na Univerzitě Karlově.

(ju,ur)


Ze zahraničního odboru

13. 9.

Prorektor UK prof. J. Pánek, za přítomnosti ředitele IMS FSV doc. J. Peška a PhDr. F. Svátka z Ústavu politologie FF UK, přijal ředitele Institutu politických věd Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani prof. Marcela Kosmana. Zástupci fakult projevili zájem o konkrétní spolupráci, výměnu publikací a informací.


Dále prof. J. Pánek se sešel s prof. Dietrichem Wolfem, koordinátorem spolupráce s Univerzitou Johanna Wolganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem. Německý host informoval prorektora o přípravě přílohy meziuniverzitní dohody, která má být připravena k podpisu na jaře příštího roku.

14. 9.

Mezinárodní centrum Univerzity Tübingen ve spolupráci s PF UK uspořádalo v rámci Letní akademie 1999 mezinárodní sympozium na téma Rozšíření Evropské unie na Východ. Prorektor UK prof. P. Čepek přijal prof. Thomase Oppermanna a skupinu 30 účastníků sympozia z Mezinárodního centra Univerzity Tübingen (SRN) a popřál sympoziu úspěšné jednání.

20. 9.

Prorektor UK prof. I. Wilhelm prof. Hugo Dürrheim, prorektor pro výzkum a strategické iniciativy z univerzity Technikon Pretoria (JAR) jednali o vzájemné spolupráci, která by se týkala výměny postgraduálních studentů, učitelů a vědeckého výzkumu formou společných projektů.


Rektor UK prof. K. Malý přijal velvyslance Irska v ČR Michaela Collinse (na snímku). Nový velvyslanec informoval rektora o tom, že prezidentka Irska uskuteční ve dnech 19. - 21. 10. návštěvu ČR. V rámci svého programu hodlá také navštívit UK.

Foto Forum: Lenka Saulichová

(hal)


Z odboru vědy

Vědecká rada Univerzity Karlovy se 30. září 1999 usnesla na zásadách a prioritách grantového systému UK pro rok 2000. Jeho cílem je umožnit především mladším pracovníkům UK zapojení do vědecké činnosti. Proto VR UK doporučuje, aby při projednávání grantových návrhů byla dávána přednost těm projektům, kde věkový průměr řešitelských kolektivů nepřekračuje hranici 35 let. Na základě doporučení VR UK uložil rektor UK Grantové radě a oborovým radám Grantové agentury UK, aby při posuzování projektů a při rozhodování o přidělení grantů přihlédly především ke kvalitě projektu, k zapojení studentů v doktorském studijním programu a ke kooperaci více fakult UK na jednom projektu.

(pot)


Univerzita bez přijímaček

Ve středu 29. 9. 1999 byl v Malé aule Karolina slavnostně zahájen program Univerzity třetího věku (U3V) na 2. LF UK.

Zasedání v zaplněném auditoriu zahájil prof. J. Fajstavr, přivítal prorektora UK prof. M. Petruska, děkana 2. LF UK doc. M. Bojara, proděkanku fakulty doc. V. Benešovou a další hosty (na snímku).

Prorektor UK prof. M. Petrusek, vyjádřil potěšení nad tím, že do nového ročníku kurzu se přihlásilo nejvíce posluchačů v celé dosavadní historii U3V na U3V. Hlavním cílem a náplní U3V je poučit, zaujmout a aktivizovat seniory ve zralém věku tak, aby se zabývali prospěšnou činností, poznávali nové prostředí, navzájem si předávali poznatky z vědy a zdravotnictví a snažili se svou aktivní činností předcházet možným problémům ve stáří.

Děkan fakulty doc. M. Bojar, zdůraznil, že UK je univerzitou otevřenou. Otevřenou všem zájemcům je i U3V. Zvláštností U3V je pouze to, že do ní posluchači jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. "Pokud budete mít štěstí, pochopíte, že se ocitnete v podobné situaci jako lékař, který stojí na začátku dlouhé temné chodby, po jejíchž stranách je spousta dveří a on neví, co se za těmi dveřmi skrývá - zda lidské utrpení, zklamání či radost z uzdravení," přiblížil metaforou roli posluchačů U3V. Programová náplň kurzu také počítá s tím, že kromě vzdělávacích přednášek, seminářů apod. by mohl posluchač jednou týdně ve volném čase navštívit na oddělení lůžko "svého" pacienta, kterého nenavštěvuje nikdo z blízkých. Právě takový člověk lidské slovo a osobní kontakt nejvíce potřebuje.

(jb)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Hlávkovy ceny posedmé

Každoročně (od roku 1993) vyplňuje Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových přání svého zakladatele, Josefa Hlávky, aby totiž jeho majetek přispíval ke zvyšování vzdělanosti, kulturní a civilizační úrovně českého národa, také udílením Mimořádné ceny Josefa Hlávky. Podle programu nadační činnosti pro rok 1999 je diplom spolu s částkou 20 000 Kč určen elitě pražských vysokoškolských studentů, studentů brněnské techniky a vynikajícím mladým vědeckým pracovníkům Akademie věd České republiky. Na letošním již sedmém ročníku, bude z finančních prostředků architekta, stavitele a mecenáše J. Hlávky, oceněno 41 studentů a 5 mladých pracovníků AV ČR. Diplomy budou novým laureátům Mimořádné ceny Josefa Hlávky slavnostně předány dne 17. listopadu 1999 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

Mezi čtyřmi desítkami nominovaných se objeví i 13 studentů Univerzity Karlovy:
Mgr. Barbora Krylová (FF), Mgr. Petr Svoboda (PF), Bc. Ondřej Vychodil (FSV), Mgr. Ladislav Janovec (PedF), Mgr. Daniel Floryk (1. LF), MUDr. Jan Zuna (2. LF), František Duška (3. LF), Lukáš Nalos (LF Pl), Markéta Tomšová (LF HK), Alice Nosková (FaF), Mgr. Pavel Šolín, (MFF), Mgr. Martina Réblová (PřF) a Jaroslav Broža (HTF).

(mich)


Ocenění pro nejlepší absolventy UK

Při příležitosti listopadového zasedání Vědecké rady UK budou pěti vybraným kandidátům předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy UK. Tato ocenění jsou každoročně udělována v několika kategoriích, vítězní kandidáti jsou vybráni odbornými komisemi na základě návrhů z jednotlivých fakult. V letošním roce získají jednotlivé ceny následující absolventi: Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů MUDr. Jan Černý (1. LF UK), Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů Mgr. Michal Krenk (PF UK), Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědních oborů Mgr. Tomáš Mašek (PřF UK), Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů Mgr. Jan Jiřiště (KTF UK) a Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia Mgr. Markéta Šitinová (PedF UK). Vítězným laureátům bude předán diplom a cena ve výši 10000 Kč.

(vor)


O poplatcích za studium

Studenti, kteří si prodlouží studium o více než o rok, budou muset zaplatit již v letošním akademickém roce za každý další semestr až několik tisíc korun. Podle zákona o vysokých školách si lze studium prodloužit bezplatně pouze o jeden rok. Poplatky na vysokých školách a fakultách budou různé. Výše poplatků se odvozuje od částky (tzv. základu), kterou každoročně stanoví MŠMT (letos se jedná o částku 2554 Kč). Vysoké školy si pak stanoví její minimální a maximální násobek (na UK je to min. 1,5 násobek - max. trojnásobek). Studenti vytrvalci na Univerzitě Karlově zaplatí za jeden semestr zhruba mezi 3800 až 7600 Kč - přesná částka vyplyne z opatření děkana. Vybrané peníze připadnou do stipendijního fondu. Od příštího roku nebudou muset platit pouze studenti, kterým rektor poplatky odpustí (například za vynikající studijní výsledky, kvůli tíživé sociální situaci či pro špatný zdravotní stav). Vzhledem k transformaci paragrafů zákona o VŠ do praxe, rektor UK každé odůvodněné individuální žádosti o prominutí poplatku (doporučené děkanem fakulty) vyhoví. Tento liberální postup platí ovšem pouze pro letošní akademický rok.

(háj, jak)

Foto Forum: Lenka Saulichová


Obecná porada 1999

Nadace Pangea, která byla založená v roce 1991 při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského s cílem podněcovat a podporovat projekty přispívající k prohlubování obecné vzdělanosti a projekty směřující k ochraně kulturního dědictví, pořádá ve dnech 15.- 16. listopadu 1999 v pražském hotelu Ambassador Obecnou poradu. Na tomto neoficiálním veřejném setkání osobností vědy, kultury, politiky a podnikání, věnovaném ožehavým problémům lidské společnosti, vystoupí řada pedagogů Univerzity Karlovy, např. prof. V. Bělohradský, prof. T. Halík, prof. C. John, prof. J. Koutecký, doc. M. Bojar a další. Ústřední téma Obecné porady 1999 má název Sto let uprostřed Evropy (o naší zkušenosti s 20. stoletím a jeho poselství století příštímu).

(jak)

Kontakt:
Agentura Carolina, spol. s r.o.
tel.: 02/29 82 23
e-mail:carolina@carolina.cz
nebo
Nadace Pangea
tel.: 02/9000 2865
http://www.obecnaporada.cz

V Karolinu zasedala RVŠ

Zpráva o činnosti Ekonomické komise RVŠ přivedla do centra pozornosti 25. zasedání Rady vysokých škol - konalo se 23. září 1999 v Karolinu a zabývalo se problematikou rozpočtu vysokých škol na rok 2000. Náměstek ministra školství ČR doc. Ing. J. Průša k rozpočtu uvedl, že došlo k navýšení prostředků na rozvoj vědy a výzkumu o 1 mld. Kč (nejedná se ovšem o prostředky výhradně určené jen pro vysoké školy) a že probíhají intenzívní práce na jeho konečné verzi. Řekl dále, že výše prostředků určená na provoz vysokých škol je již stanovena pevně, o způsobu rozdělování prostředků na vývoj a výzkum s konečnou platností rozhodnuto není. Ředitel odboru VŠ MŠMT Ing. J. Beneš k diskusi řekl, že celkové čerpání neinvestičních prostředků pro VŠ bude v roce 2000 zřejmě nižší než v tomto roce, a bude proto nezbytné přijmout určitá úsporná opatření. V souvislosti se Zprávou ekonomické komise RVŠ a s diskusí o rozpočtu požaduje předsednictvo Rady vysokých škol na MŠMT, aby v Parlamentu ČR, při projednávání důležitých materiálů týkajících se vysokých škol, důsledně vycházelo ze stanovisek reprezentace vysokých škol. Zpráva Ekonomické komise RVŠ a další projednávané body (např. o některých akcích pracovní skupiny pro tvůrčí činnost studentů, problematika strojních fakult, analýza vědecké činnosti na VŠ, otázky registrace vnitřních předpisů VŠ, zpráva řídícího výboru programu Tempus a odborné komise programu Erasmus), jakož i diskuse k nim, včetně přijatého usnesení 25. zasedání Rady vysokých škol je k dispozici na elektronickém časopisu RVŠ Alma mater (http://rvs.upce.cz).

doc. Ing. J. Vlček
Agentura RVŠ

Náměstek ministra školství doc. Ing. Jan Průša, předseda Rady vysokých škol doc. Ing. Ivan Wilhelm, prorektor UK, a člen předsednictva RVŠ prof. Ing. Oldřich Pytela, rektor Univerzity Pardubice, během jednání předsednictva rady (zleva).
Foto Forum: Lenka Saulichová


Palachův a Zajícův památník

"Doufám, že při příštím výročí upálení studentů Jana Palacha a Jana Zajíce, které připadá na začátek roku 2000, bude Praha jejich pietní místo mít," řekl starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister letos v létě při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže o podobu místa, které by mělo připomínat činy těch, kteří se v roce 1969 upálili kvůli vzrůstající lhostejnosti lidí po okupaci Československa v srpnu 1968. Soutěž, v níž bylo hodnoceno 14 návrhů, zvítězili výtvarnice Barbora Veselá a architekti Čestmír Houska a Jiří Veselý. Památník by měl stát na chodníku pod Národním muzeem.

(jak)


Filozofie za mřížemi

Na úspěšnou knihu - dokument o činnosti univerzitních vědců v komunistických žalářích - Filozofie za mřížemi (1995)- navázala podobná edice s rozsáhlým úvodem a dalšími přílohami pořadatele svazku Dr. Z. Pousty - Růžena Vacková, Vězeňské přednášky. Jde o zápisy přednášek, které politicky pronásledovaná estetička teatrologie, historička umění, profesorka klasické archeologie na FF UK, R. Vacková, pravidelně pronášela za zdmi pardubického vězení svým spoluvězeňkyním. Publikace, která vyšla s finanční podporou Hlávkova nadání a Grantové agentury UK, byla veřejnosti představena 23. září 1999 ve Vlasteneckém sále Karolina.

(ps)

Foto Forum: Lenka Saulichová


Keltové a Evropa

Společný česko-francouzský výzkumný projekt Barrande, jehož se účastní z řad UK a z francouzské Ecole Pratique des Hautes Etudes několik odborníků a studentů, přinesl za první dva roky některé zajímavé i překvapivé výsledky. Patří k nim identifikace zlomků řecké keramiky v nálezech nedaleko Prahy. Poté, co se již dříve podařilo identifikovat zlomky picích nádob athénské výroby na dvou místech v severozápadních Čechách, nové nálezy ukazují, že v raném 5. století pila u nás řada lidí z řeckých číší, nejenom ti nejmocnější a nejbohatší, neboť nové zlomky pocházejí z běžné osady na sever od Prahy, jinak ničím zvláštním nevynikající. Vedle attických byly nalezeny i další zlomky, patrně řecké výrobky z Kampánie. Rentgenologické zkoumání nálezů železných zbraní keltských, prováděné ve spolupráci Středočeského muzea v Roztokách, UK a francouzských partnerů se podařilo podstatně rozmnožit počet známých ukázek keltského umění v Čechách. Zvláště zajímavé je zjištěné rozšíření na pochvách mečů motivu dvou gryfů či draků, silně stylizovaných, a někdy až skrytých v ornamentu, ale přece jen při pečlivém pozorování identifikovatelných. Byly zřejmě symbolem příslušnosti k válečnické vrstvě keltské - skupině bojovníků, která vedla vpády do Středomoří (patřili k nim i naši Bojové).Symbolický význam tohoto zobrazení se udržel v pověstech. I mocný meč Excalibur z příběhů o hrdinech kulatého stolu krále Artuše ukázal tomu, kdo ho mohl oprávněně užívat, postavy dvou zlatých draků, kteří byly symbolem jeho mimořádné síly.

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
ředitel Ústavu pro klasickou archeologii FF UK