Představení kandidátů na funkci rektora

V pátek 15. října 1999 se v Modré posluchárně konalo řádné zasedání Akademického senátu UK, jehož hlavním bodem bylo vystoupení tří kandidátů na volbu rektora (všichni jsou členy současného kolegia UK) - prof. P. Klenera, prof. J. Kouteckého a prof. I. Wilhelma, kteří předstoupili před senátory, členy akademické obce a hosty, aby ve svém vystoupení přednesli svůj program. Všichni tři se odvolali na programové teze (které s předstihem dostali senátoři a jsou také zveřejněny na www stránkách). Kandidáti se zaměřili především na vysvětlení a konkretizaci některých priorit svých programů.

Zprůhlednit přijímací řízení

Podle abecedního pořadí se jako první představil prof. Pavel Klener. V posledních šesti letech působí ve vedení univerzity. Za hlavní úkoly v případě svého zvolení považuje: zprůhlednit přijímací řízení na UK, zajistit jeho objektivitu a kontrolu. Ve výuce plánuje prosazovat její modernizaci a efektivnost. Jedním ze zásadních hodnocení učitelů by se měl stát jejich přístup k práci. Proces výuky se musí opírat o výsledky vědecké práce chce zajistit přístupnost vzdělávacích pomůcek a studentům přístup k elektronickým zdrojům. Podle prof. Klenera bude nutné podporovat všechny formy vzdělávání, včetně U3V. V neposlední řadě chce soustředit zvýšenou pozornost na sociální problémy studentů a studenty se zdravotním postižením. V oblasti vědy by se měly definovat priority vědecké práce při kvantitativně vyšším využití mimouniverzitních zdrojů financování (grantové agentury, národní výzkumná centra, rámcové programy EU) a zvýšené přínosu výsledků vědecké práce do praxe.

Splnění těchto úkolů není možné zajistit bez určitých kroků - zvýšení komunikativnosti mezi fakultami, větší otevření univerzity veřejnosti, ne pouze při oslavách či ojedinělých "skandálech". V neposlední řadě je třeba zvýšit nabídku sportovních aktivit a činnost společenských spolků.

"To jsou moje základní představy o řešení problémů, které před UK stojí. V případě zvolení slibuji, že věnuji veškerou svou energii k jejich splnění," ukončil své vystoupení prof. Klener.


Usilovat o "renesanci" univerzity

Jako druhý v pořadí se představil prof. Josef Koutecký. Bývalý děkan 2. LF UK je členem akademické obce čtyři desítky let. Hned v úvodu zdůraznil, že jeho koncepce řešení úkolů se zásadně liší od prvního řečníka. Podle něj je "univerzita výrazem národa". Platí to zejména v období, kdy národ prožívá rozladění ze současné situace. Prof. Koutecký řekl, že ve své programu hodlá usilovat o "renesanci" univerzity. Každý student musí přesně vědět, jaké má práva a současně znát své povinnosti. Demokracie je stav ducha, nikoliv předpisů. Další jeho priorita spočívá v síle univerzity, která dokáže předvídat vývoj. Dokáže tedy ne nejen reagovat na vzniklou situaci, ale aktivně se podílet na tvorbě budoucnosti. Pro dosažení takové vize je nutné:

V jednotlivých oblastech činnosti považuje prof. Koutecký za potřebné zajistit pravidelný kontakt vedení univerzity s fakultami a vést otevřené diskuse nejenom se členy kolegia děkana, ale také se členy senátu a akademické obce. Nutné je posílení autonomie fakult a stanovení profesionálně objektivních kritérií kvality práce.

"K tomu, aby o univerzitě bylo slyšet a aby byla s respektem vnímána a uznávána, nabízím své úsilí a svou službu," ukončil slibem své vystoupení prof. Josef Koutecký.


Priorita mezilidské vztahy

Jako třetí kandidát pronesl svůj projev k auditoriu prof. Ivan Wilhelm (v posledních letech zastává mimo jiné funkci předsedy RVŠ). Jeho teze se lišily od protikandidáta prof. Kouteckého a částečně se shodovaly s programem prof. Klenera. Prof. Wilhelm zdůraznil, že podle něj se jedním z hlavních kritérií musí stát veřejná kontrola. Současným cílem UK není struktura, ale stanovení priorit pro další postup. Další metou těchto snah by se měla stát jasná formulace silných i slabých míst, definice dalších kroků. UK se prof. Wilhelma musí více otevřít veřejnosti formou bakalářských studijních programů a aktivit celoživotního vzdělávání. S ohledem na celkové postavení UK v ČR je nezbytně nutné silnější orientace na srovnávání všech aktivit s uznávanými univerzitami v Evropě, i mimo ní (partnerské univerzity, členství v mezinárodních asociacích, studentské výměny, společné vědecké projekty apod.).

Také hovořil o infrastruktuře UK. V této souvislosti se zmínil, že se každý musel na "vlastní kůži" přesvědčit o rekonstrukčním programu na jednotlivých fakultách a pracovištích. V tomto trendu bude zapotřebí pokračovat. Jako jeden z hlavních úkolů, který nebude "stát" ani korunu, je zlepšení mezilidských vztahů a kontaktů na jednotlivých pracovištích. Právě v nich, podle hodnocení prof. Ivana Wilhelma, nejvíce zaostáváme ve srovnání se zahraničím.

"V případě zvolení budu usilovat, aby na všech pracovištích vládla kolegiální atmosféra," zakončil své vystoupení třetí kandidát na rektora.

První kolo volby rektora UK proběhlo 22. října 1999 ve Vlasteneckém sále Karolina. Nejen k termínu uzávěrky jsme považovali za nutné vás seznámit se vstupními vystoupeními všech tří kandidátů.

Nový rektor musí získat nadpoloviční počet hlasů 68 členů AS UK (náhradní termíny dalších dvou kol 26. října a 2. listopadu jsou pro případ neúspěšné volby kandidáta na rektora v průběhu 22. října 1999).* V případě, že senát, v němž jsou zastoupeni členové všech fakult i studenti, nedá v prvním kole některému z adeptů potřebných 35 a více hlasů, postupují do dalšího kola voleb dva, kteří získali největší počet hlasů. Kdyby nepadlo rozhodnutí v žádném z kol, volba končí. Do měsíce musí být náhradní volby nových kandidátů.

Nového rektora na další tříleté funkční období (od 1. 2. 2000) jmenuje po volbě prezident ČR.


* neúspěšnou volbou se rozumí:
  • nedostatečný počet senátorů, kteří se dostavili k volbě 22. října
  • pokud by volba ze dne 22. října vyžadovala takový počet kol, že by z časového hledisko bylo nutné odložit pokračování voleb na termín 26. října či 2. listopadu.


O nové fakultě, možné rezignaci i školném

Po představení odpovídali kandidáti na písemné dotazy a otázky z auditoria. Z nejzajímavějších vybíráme:

Sdělte své stanovisko na vznik a podobu 17. fakulty UK.
Prof. Klener: "Vznik fakulty byl projednán v senátu a VR UK. Je to návrh, který vyžaduje pečlivou přípravu. Zpočátku jsem jím nebyl nadšen, ale později jsem svůj názor změnil."
Prof. Koutecký: "Jsem pro. Ale je třeba stanovit jasné cíle, dokonalé curriculum, zajistit pedagogický sbor a finanční zdroje. Zpočátku by se jednalo zřejmě pouze o bakalářské studium."
Prof. Wilhelm: "VR i AS daly předběžné stanovisko. Je to závažná věc, do které by se měla zapojit širší akademická obec. Diskuse kolem se táhne na můj vkus příliš dlouho."
Byl byste ochoten v případě aféry podobné na PF UK, pokud se nevyřeší v rozumném termínu, ze své funkce odstoupit?
Prof. Koutecký: "Ano, odstoupil bych."
Prof. Klener: "Lehko se říká, těžko se činí. V tuto chvíli si netroufám na jednoznačnou odpověď. Ta by se odvíjela od konkrétní situace, která nevylučuje i případnou rezignaci."
Prof. Wilhelm: "Při vzniku aféry bych se intenzivně snažil, aby byla objasněna. Kdyby se to v rozumném čase nepovedlo, podal bych rezignaci."
Máte jasnou představu o svých prorektorech?
Prof. Klener: "Ano."
Prof. Koutecký: "Mám představy o požadavcích a kvalitě."
Prof. Wilhelm: "V každém případě mám jasno, koho bych oslovil. V první řadě by mě zajímalo, na které místo v žebříčku svých hodnot by kandidát nabídnutou funkci zařadil."
Jste pro zavedení školného?
Prof. Wilhelm: "Pokud bude školné zavedeno, půjde o politické rozhodnutí. Mohlo by se stát motivujícím prvkem pro studenty, nikoliv výrazným finančním příspěvkem pro činnost VŠ."
Prof. Koutecký: "Podle mého názoru není naše ekonomika na tento krok dostatečně připravená."
Prof. Klener: "Nejsem přítelem zavedení školného."

(red)


Univerzita zahájila akademický rok

Již tradičně na začátku akademického roku svolává vedení Univerzity Karlovy tiskovou konferenci - letos proběhla v Císařském sále Karolina 12. října za účasti rektora UK a členů jeho kolegia. V krátkých úvodních vstupech informovali jednotliví akademičtí hodnostáři o prioritách svých oblastí. V úvodu rektor UK prof. K. Malý informoval o počtu přijatých studentů (nejde však o studenty zapsané) a připomenul aktuální klíčové projednávání akreditace 17. fakulty. Návrh na mi vyšel z jednání AS UK a VR UK. Je možné, že nová fakulta UK zahájí výuku již v příštím akademickém roce. Auditoriu novinářů poté prof. Malý představil všechny tři kandidáty na rektora UK. Podle něj si "nové období tříletého volebního mandátu žádá člověka dynamického, s výraznou manažerskou charakteristikou. Každý z nich vykazuje mimořádné schopnosti a autoritu." V několika větách také definoval rámec letošních oslav 17. listopadu (výročí let 1939 a 1989). Zvláštní význam v obsáhlém programu bude mít společné rozšířené zasedání VR Univerzity Karlovy a ČVUT. Během zasedání bude udělen čestný doktorát UK exprezidentovi USA G. Bushovi. Informace o připravované sedmnácté fakultě doplnil prorektor pro studijní záležitosti prof. M. Petrusek: "Mají na ní být rozvíjena společensky závažná témata především humanitního zaměření." Z podaných asi pěti tisíc žádostí o přezkumné řízení bylo vyhověno do data konání tiskové konference třiceti. Prof. Petr Lepek pak připomenul kritéria pro udílení ubytování na koleji: "zelenou" mají doktorandi a studenti při připravující diplomové práce, svou roli hraje samozřejmě též pojezdnost (zpracovaná přehledně katedrou kartografie). Prof. Pavel Klener shrnul stručně hlavní vědecké aktivity UK: 367 získaných gruntů, 136 dohod, které umožňují výměnu nadaných studentů, 9719 publikovaných sdělení ve vědeckých časopisech.

K dotazům, soustředěným především na situaci kolem přijímacího řízení, sdělil rektor UK, že rektorská komise vypracovala dotazník, který byl zaslán děkanům fakult. Výsledky již byly vyhodnoceny a VR UK s nimi bude seznámena na svém listopadovém jednání. Ze závěrů již nyní je zřejmé, že všechny fakulty jsou pro zachování přijímacího řízení a že nelze vymyslet pro 16 fakult UK jeho jednotný model. Podle slov prof. Malého se zdá, že "nejlepší obranou proti možnému podvodu je zveřejnění otázek, vytvoření transparentní zásobárny faktů". Dále je třeba zaměřit se pouze na věci, které dokazují zájem studenta o zvolený obor. "Univerzita Karlova počítá s kontrolou veřejnosti a odborných institucí. Jsme veřejná vysoká škola, nechceme se kontrole bránit." Podoba přijímacího řízení bude zřejmě dvoukolová, "nemělo by se však rezignovat na dialog s uchazečem," zakončil své krátké zamyšlení nad tímto tématem rektor UK.

(mih)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Z jednání Akademického senátu UK

Na svém zasedání dne 8. října 1999 vyslechli členové AS UK zprávu děkana Právnické fakulty prof. JUDr. Dušana Hendrycha, DrSc. Po obšírné diskusi přijal v tajném hlasování následující usnesení: Akademický senát UK respektuje důvody, které vedly děkana Právnické fakulty k setrvání ve funkci a přijímá jeho ujištění, že si je vědom své odpovědnosti. AS UK souhlasí s kroky, které vedení Právnické fakulty učinilo k zajištění regulérního průběhu opakovaného náhradního termínu v září tohoto roku i jejich průběhu do budoucna. AS UK se nicméně domnívá, že důvody k setrvání děkana ve funkci již pominuly a že je místě, aby převzetí své odpovědnosti vyjádřil odstoupením z funkce.

Těsně před uzávěrkou 3.čísla časopisu vydala ČÁK prohlášení, ve kterém děkan PF UK uvádí, že přes doporučení AS UK nehodlá odstoupit. Své rozhodnutí zdůvodnil takto: "Vždy jsem řadil zájem obecný nad zájem osobní, a proto chápu své setrvání ve funkci jako závazek zasadit se, podpořen Akademickým senátem fakulty i její akademickou obcí o důsledné vyšetření případu, jakkoli je toto období spojeno s trvalými útoky na pověst Právnické fakulty i na mou osobní čest."

Někteří členové bývalého a současného AS UK a absolventi PF UK se ve svém prohlášení ze dne 18. října 1999 postavili za osobu prof. JUDr. Dušana Hendrycha, a to vzhledem k "volání po odstoupení z funkce děkana" PF UK. Podepsaní konstatují, že z vlastní dlouholeté pracovní zkušenosti a přímých profesionálních vztahů jsou hlavními rysy jeho osobnosti "kromě nezpochybnitelné odborné erudice" také poctivost, plná morální integrita, smysl pro spravedlnost a stavovskou čest. Všichni podepsaní pracovníci považují za žádoucí, aby se v rámci svých funkčních možností prof. Dušan Hendrych "nadále podílel na objasnění celé kauzy."


Inaugurace nového děkana ETF

Na shromáždění fakulty došlo dne 13. 10. 1999 ve Velké aule Karolina k slavnostní inauguraci nového děkana Evangelické teologické fakulty prof. ThDr. Pavla Filipiho (na snímku). Slavnostnímu aktu byl přítomen prorektor UK prof. Jaroslav Pánek a další hosté.

Odstupující děkan ETF prof. P. Pokorný ve svém vystoupení uvedl, že během jeho tříletého funkčního období fakulta prošla mnoha změnami. Významným mezníkem bylo získání důstojné budovy v Černé ulici v Praze 1 a v poslední době vybudování Centra bibilických studií ve spolupráci a AV ČR. Prof. Pokorný stručně seznámil přítomné s životopisem nastupujícího děkana. Ten se narodil v roce 1936 v Praze. V roce 1967 nastoupil na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu jako asistent, v roce 1994 byl jmenován profesorem a přednášel na řadě evropských a amerických univerzit.

Prorektor prof. J. Pánek ve svém projevu zdůraznil, že prof. Pokorný je ujal funkce děkana v době, kdy se fakulta potýkala s vážnými finančními problémy. Ukázal se jako dobrý hospodář, který by mohl být inspirujícím příkladem i pro další pracoviště univerzity. Novému děkanu popřál, aby jeho dráha v akademické funkci byla šťastná a jeho rozhodnutí vedla ku prospěchu fakulty.

V inauguračním projevu děkan ETF UK prof. P. Filipi řekl, že všichni proděkani vyjádřili ochotu spolupracovat na společných úkolech, což v něm vzbuzuje víru a důvěru do budoucna.

(jb)


Yohei Sasakawa o záměrech své Nadace

Japonská Nadace Nippon sdružuje téměř 60 univerzit po celém světě a svou činností přispívá k výchově nové generace expertů pro 21. století. Tato Nadace rozšířila v posledních letech svůj záběr také směrem ke sféře vědeckého výzkumu. K tomu slouží především fond Global Rerearch And Scholarship Foundation, otevřený všem partnerům v síti Sasakawa. Syn zakladatele Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, sleduje rád osobně kvalitu a výsledky aktivit své Nadace. Bývá často hostem v  České republice i na půdě UK (sponzorství konference Forum 2000) a univerzitní půdu navštívil naposledy na začátku září 1997. Tehdy převzal z rukou rektora UK prof. Karla Malého nejvyšší ocenění, zlatou pamětní medaili za podporu rozvoje vzdělávání a výchovy mladých vůdčích osobností ve společenskovědních oborech.

Znovu se svou chotí a doprovodem představitel Nadace zavítal na univerzitní půdu dne 12. října 1999. V Císařském sále se přijetí kromě členů rektorova kolegia zúčastnili také tři stipendisté Nadace. Vzácné japonské hosty uvítal rektor UK prof. Karel Malý - podle jeho vyjádření nalezla idea této nadace na UK své uplatnění, svědčí o tom šedesát stipendistů a realizace jejich výzkumných projektů. Ředitelka Nadace přítomným charakterizovala další záměry Nippon Foundation, které rektor jménem UK uvítal "jako velmi příjemnou nabídku". Dal představitelům Nadace ke zvážení další oblast výzkumu, která by se měla podle jeho názoru aktuálně zmapovat, a tou je soužití s romským etnikem. Podobná studie by měla v možné aplikaci až celoevropský význam, navíc by pomohla mladé lidi orientovat k toleranci a rasové snášenlivosti. Prezident Nippon Foundation, Yohei Sasakawa odpověděl, že "si Nippon klade v současné době otázku, zda systém s programy 60 Nadací, které vzájemně spolupracují, je číslem konečným, nebo zda se bude tento počet zvyšovat." Za vážnou úvahu stojí podle slov Yohei Sasakawy "rozšiřování výuky japanologie na vybraných univerzitách". Rektor UK představil během přijetí vzácného japonského hosta také tři stipendisty, kteří v krátkých vstupech definovali svou dosavadní zkušenost s prací a realizací svého výzkumu. Ve svých studiích se zaměřili na současné balkánské konflikty, humanitní pomoc ČR v těchto oblastech a rozbor střetů idejí panslavismu a pangermanismu v 19. století (tato práce je psaná v německém jazyce). Tak například studentka FSV UK.... Hančilová vysoko hodnotila svoji dosavadní zkušenost s Nadací Nippon. "Peníze na výzkum byly nezbytným předpokladem pro výsledek mého záměru... A flexibilita grantu se ukázala jako jedinečná," uvedla.

(mih)

Foto Forum: Lenka Saulichová


Vznik čtvrté VŠ ještě letos

Stát se čtvrtou soukromou vysokou školou v republice má ještě letos šanci Vysoká škola finanční a správní v Praze na základě žádosti podané Vyšší odbornou školou - Bankovní akademií. Akreditační komise také posuzovala žádost pražské Mezinárodní vysoké školy podnikatelství a práva, ta však její doporučení nezískala.

Pokud Vysoká škola finanční a správní získá souhlas k provozování činnosti, bude její studium orientováno převážně na ekonomické obory. Podle našich informací je škola dobře personálně i finančně zajištěna, a tak je velmi pravděpodobné, že státní souhlas získá. Vznik soukromých VŠ umožňuje nový vysokoškolský zákon. Souhlas k provozování zatím získaly tři školy - Soukromá vysoká škola hotelová v Praze 8, Bankovní institut - neuniverzitní vysoká škola v Praze a Evropský polytechnický institut v Kunovicích na uherskohradišťsku.

(red)


"Britannica" zdarma

Encyclopaedia Britannica, patrně nejstarší encyklopedie světa, je nyní zdarma přístupná na počítačové síti internet. Podle vydavatelství to však neznamená, že by odzvonilo tištěné podobě, která má více než deset tisíc svazků a v USA se prodává přibližně za 1250 dolarů. Kromě plného textu budou na internetové adrese www.britannica.com také k dispozici další informace, například novinové články.


Proběhl týden knihoven

Ve dnech 11. - 18. října 1888 proběhl Týden knihoven. Při této příležitosti uveřejňujeme některé informace o knihovnách Univerzity Karlovy. Na 16 fakultách a 4 součástech Univerzity Karlovy zajišťuje knihovnicko-informační služby 238 knihoven a středisek vědeckých informací, přičemž toto množství knihoven představuje pouze 213 zaměstnanců. Společný fond tvoří 4 000 239 knihovních jednotek vědecké a odborné literatury domácí i zahraniční provenience. Každoročně je předpláceno cirka 4 500 titulů periodik, z nichž některé jsou v České republice pouze v jediném exempláři. Univerzitní knihovní fond představuje obrovský potenciál informací od historických sbírek až po těžko dostupnou šedou literaturu a nejmodernější elektronické informační zdroje.Výrazem otevírání se světu je i prezentace fondů a služeb prostřednictvím webových stránek knihoven i vystavování společně tvořených databází, jakými jsou Souborný katalog UK (http://www.cuni.cz/sd/) a Evidence publikační činnosti interních pracovníků UK (http://certik.ruk.cuni.cz/ukn/Default.html) na Internetu, ke kterému jsou téměř všechny univerzitní knihovny připojeny.

(int)


Bližší informace o knihovnicko-informačních službách na UK lze nalézt na adrese http://www.cuni.cz/cuni/knihovny/.

Ze zahraničního odboru

23. 9.

Ředitele Bayerische Landesbank v Praze Kurta Olberta (na snímku), který končí své desetileté působení ve funkci ředitele pobočky, přijal rektor UK prof. K. Malý. Rektor poděkoval německému hostu za sponzorskou činnost, seznámil ho s novým vysokoškolským zákonem a se spoluprací s německými partnerskými univerzitami.


24. 9.

Prorektor UK prof. J. Pánek se setkal s ředitelem pro zahraniční vztahy Jacquesem Lesennem, vedoucím katedry tělesné výchovy a sportu André Giudecellim a s Gillesem Fievetem, vedoucím katedry sociálních věd Université d'Artois. V průběhu besedy byly diskutovány otázky spolupráce obou univerzit v otázkách přípravy studentů na učitelské a trenérské povolání.

1. 10.

Prezidenta Université des Sciences Sociales Toulouse 1 prof. Bernarda Belloce a děkana Henryho Roussillona přijal rektor UK prof. K. Malý. Podepsali dodatek rámcové dohody, který upravuje spolupráci obou právnických fakult v oblasti obchodního práva, práva EU a změn v českém právu. Setkání byl přítomen děkan PF UK prof. D. Hendrych.

(hal)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Odbor vědy

Řízení na udělení interních grantů UK

Vědecká rada UK se dne 30. 9. 1999 usnesla na zásadách a prioritách interního grantového systému UK pro rok 2000. Jeho cílem je umožnit především mladším pracovníkům UK zapojení do vědecké činnosti. VR UK proto doporučuje, aby při projednávání grantových návrhů byla dávána přednost těm projektům, kde věkový průměr řešitelských kolektivů nepřesahuje hranici 35 let.

Přihlášku nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat zaměstnanec Univerzity Karlovy nebo student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu. Součástí přihlášky musí být vyjádření děkana příslušné fakulty. Osoba podávající přihlášku se považuje za hlavního řešitele a je za grantový projekt zodpovědná.

Grantová přihláška pro nové projekty se vyplňuje elektronickým způsobem. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních písemně (na formulářích) a současně na disketě 3,5". Konečný termín podání přihlášky je 1. listopadu 1999.

Pro pokračující projekty se přihláška rovněž vyplňuje elektronickým způsobem. Předkládá se ve třech vyhotoveních písemně a současně je odevzdávána disketě 3,5". Konečný termín pro odevzdání je 3. 4. 2000.

Podrobnější informace ke GA UK lze získat na odboru vědy - v grantové agentuře:
Jana Kramulová, tel.: 24491 222,
Eva Šímová 24491 295,
Jan Horáček 24491 293
nebo je můžete nalézt na síti internetu na adrese: http://www.cuni.cz (základní adresa UK) nebo http://www.cuni.cz/ruk/gauk (přímá stránka GA UK).

(pot)


Ze studijního odboru

Přijímací a přezkumné řízení ke studiu na fakultách UK

Přijímací řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 1999/2000 bylo zahájeno v září roku 1998, oficiálním termínem ukončení byl konec září roku 1999.

V uvedeném období bylo zaregistrováno 45 113 přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu, z toho 42 310 do prezenční a 2803 do kombinované formy studia. Tradičně největší zájem o studium byl na FF, PF a PedF. Počet přihlášek na jednotlivé fakulty se pohyboval od 176 na KTF po 10 171 na FF.

Pro akademický rok 1999/2000 bylo po absolvování přijímacích zkoušek přijato ke studiu 8447 uchazečů, z toho 1463 k bakalářskému a 6984 k magisterskému studiu, 7562 prezenčnímu studiu a 885 ke kombinovanému. Zákon o vysokých školách změnil odvolací řízení na řízení ve věci žádosti o přezkum. Přezkumném řízení se zabývalo celkem 21 řádných komisí, které na svých zasedáních projednaly 4972 žádosti o přezkum (z toho 4528 pro prezenční a 444 pro kombinované studium). Rektor UK rozhodnutí děkanů změnil pouze ve 29 případech, což svědčí o dobré úrovni a kvalitě organizace přijímacího řízení.

Přijímací a přezkumné řízení pro akademický rok 1999/2000 ovovalo v praxi nový zákon o vysokých školách.

(ur, ju)

Tabulka počtu uchazečů přijatých k bakalářskému a magisterskému studiu na UK

Fakulta Prezenční studium Kombinované studium Celkem
FF 1043 154 1197
PF 714
714
PedF 862 154 1016
FSV 496
496
1. LF 877 32 909
2. LF 213
213
3. LF 149 40 189
LF PL 287 23 310
LF HK 158 29 187
FaF 215
215
MFF 912 66 978
PřF 567
567
FTVS 381 184 565
KTF 32 123 155
HTF 223 63 286
ETF 147 17 164
IZV 286
286
UK 7762 885 8447

Ministerská návštěva v Římě

Český historický ústav v Římě byl založen 1. ledna 1994. Významným dnem pro toto pracoviště se stala sobota 18. září 1999, kdy ústav navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman. Návštěvě byla rovněž přítomna velvyslankyně ČR v Itálii Hana Ševčíková a kulturní atašé Marie Zábranová.

Ministr E. Zeman se zajímal o pracovní program pracoviště, prohlédl si vybavení a knihovnu ústavu. S ředitelkou Českého historického ústavu prof. Zdenkou Hledíkovou probral otázky finančního zabezpečení instituce. K aktuálním otázkám patřila i připravovaná konference k osobnosti Mistra Jana Husa, která se uskuteční na Lateránské univerzitě v souvislosti s návštěvou prezidenta republiky Václava Havla v prosinci letošního roku. Český historický ústav je spolupořadatelem tohoto třídenního sympozia.

prof. Zdenka Hledíková