Spolek arolinum

Spolková příloha

Výbor Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy
předseda prof. Karel Malý, rektor UK
výkonný místopředseda prof. Jiří Tichý
tajemnice Mgr. Jana Vopravilová
členové výboru prof. Marie Dohalská, doc. Josef Dovalil, prof. Radana Königová, PhDr. Michal Svatoš, Ing. Josef Svoboda

ALUMNI INTERNATIONAL v Praze

První říjnový víkend (1. - 3. října 1999) patřil setkání SAP UK se spolkem Alumni z Heidelbergu, a to na základě pozvání, které zaslal pan Albrecht Bayer jménem rektora prof. Dr. Jürgena Siebkeho. Zahraniční hosté nejdříve navštívili 1. LF UK, kde pro ně byla připravena v prostorách Faustova domu recepce. Seznámení hostů a hostitelů proběhlo za doprovodu vyhrávajícího Dixie-Bandu. Zahraniční přátele uvítal na půdě Univerzity Karlovy za spolek Carolinum prof. Jiří Tichý, hosty představila sekretářka ALUMNI paní Christine Domnik. Seznamování účastníků - mimo jiné také bývalých a současných studentů heidelbergské univerzity ze střední a východní Evropy proběhlo neformálně. Ve stejném duchu se neslo také vystoupení prof. J. Siebkeho. Následné sobotní přednáškové dopoledne v Karolinu (Vlastenecký sál) zahájili proslovy oba rektoři. Prof. Siebke významnou část své řeči věnoval historii univerzity v Heidelbergu a jejímu širokému působení. Tak například oslav osmistého jubilea města Heidelberg se v srpnu 1996 zúčastnilo 1600 členů spolku ALUMNI z celého světa. Rektor významné německé univerzity zmínil také současný rozmach této vysoké školy, orientovaný na nové studijní obory a četná odvětví vědy a výzkumu. Rektor UK prof. Karel Malý ve svém vystoupení připomenul založení a význam UK a její osobnosti - světoznámé učitele a rektory. Zastavil se také u významu komplexu Karolina, středověkého univerzitního jádra, místa konání většiny akcí k 650. výročí založení UK. Program pokračoval slavnostní přednáškou prof. Borchmeyera z germanistického semináře, uvažující o otázce, zda je ve skutečnosti světoznámý Goetheho Faust komedií nebo tragédií.* Zajímavou esej germanisty odměnilo auditorium potleskem. Odpolední slunečnou procházku Starým Městem svým výkladem hostům obohatil prof. Jan Havránek. Ještě týž večer uspořádal prof. J. Siebke, rektor Univerzity Ruprechta-Karla, recepci v reprezentačních prostorách Karolina, kde se o hudbu postaralo trio B.B.B., které předneslo díla Myslivečka a Heidena. Přátelské rozloučení s hosty se konalo v neděli dopoledne v kavárně Obecního domu.

prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

Foto pro Forum: Archiv RUK

* U komedií a tragédií v díle Shakespeara, který řeší základní lidské problémy obdobně, bývá zakončení těchto řešení odlišné. Komedie končí příznivě, smířlivě, zatímco tragédie nachází východisko obvykle v mnohonásobné smrti. Ve Faustovi ovšem autor předkládá ustavičný zápas mezi dobrem a zlem, které si vyžádá několik obětí, ale celé velkolepé dílo zakončuje usmířením a spasením. Zajímavou esej germanisty odměnilo auditorium potleskem.

Prof. J. Siebke (na snímku vpravo) s rektorem UK, prof. K. Malým.

Sekretářka spolku ALUMNI, paní Christine Domnik.U příležitosti 60. výročí listopadových událostí roku 1939 se koná dne 16. listopadu 1999 v 15 hodin ve Velké aule Karolina vzpomínkové setkání s tímto programem:

Zahájení
  • Projev rektora UK a předsedy SAP UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc.
  • 17. listopad 1939 po šedesáti letech - PhDr. Zdeněk Pousta
  • Vzpomínka přímého účastníka 17. listopadu 1939 - prof. Nožička
  • Předání pamětních listů, pamětních křížů a medailí

Heidelbergský spolek absolventů

Již čtvrtý rok se snaží jedna z nejstarších německých univerzit Ruprecht-Karls-Universität v Heidelberku navázat pevné spojení se svými absolventy v celém světě. Koncept celoživotních kontaktů heidelberských absolventů po ukončení univerzitního studia vznikl v zahraničním oddělení univerzity, které udržuje více než dvacet let většinou osobní styky s bývalými absolventy Ruperto-Caroly. S finanční podporou programu na výměnu akademických pracovníků (DAAD) bylo možné nejdříve vytvořit databázi adres zahraničních studentů a v srpnu 1996 na slavnostním zasedání v Heidelberku založit společenství "Heidelberg Alumni International", sdružující nyní již téměř 1.000 bývalých studentů, vědeckých pracovníků a hostujících učitelů z více než 60 zemí celého světa, kteří tak zůstávají jeho prostřednictví se svou slavnou alma mater. Společným cílem univerzity a spolku je pěstování mezinárodních styků v celosvětové síti otevřené všem zájemcům. Každý, kdo byl "alumnem" heidelberské univerzity, ať už jako student, vědecký pracovník nebo učitel, se tak stává živou součástí univerzitní obce, jedním ze základních pilířů univerzitní stavby a mostem, který ji spojuje s celým světem.

K základním aktivitám Heidelberg Alumni International patří mezinárodní setkání heidelberských absolventů, vydávání publikací, pěstování vzájemných kontaktů a podpora dalšího vzdělávání bývalých členů univerzity. Na prvním mezinárodním setkání absolventů heidelberské Ruperto-Caroly v srpnu 1996 došlo k ustavení spolku absolventů, od té doby se heidelberští zahraniční "alumni" setkali v Číně, Japonsku, Řecku, Libanonu, Chile a naposledy před několika týdny v Praze. Velké setkání společenství heidelberských alumnů se připravuje na červenec příští roku. Spolek vydává vlastní časopis "Heidelberg Alumni International-Revue", vycházející zpravidla dvakrát ročně, jehož aktualizovanou verzi může čtenář najít i na domovské stránce spolku (. O hladký chod spolkové činnosti se starají čtyři pracovníci zahraničního oddělení univerzity v Heidelberku, kteří se věnují vedle organizování setkání a koordinování univerzitních a spolkových aktivit o redakci časopisu a informační databázi spolku.

Christine Domnik
(překlad Michal Svatoš)

Spolkovou přílohu připravila Michaela Zindelová
Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.:+420/2/24491 326, 325
fax: +420/2/ 26 38 71
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz
URL: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/sap
Předchozí spolkové přílohy:
říjen 1999 (Forum VI č. 1)
květen 1999 (Forum V č. 11)
březen 1999 (Forum V č. 9)
únor 1999 (Forum V č. 7)
listopad 1998 (Forum V č. 4)
říjen 1998 (Forum V č. 2)
květen 1998 (Forum IV č. 11)
duben 1998 (Forum IV č. 8-9)
únor 1998 (Forum IV č. 6)
prosinec 1997 (Forum IV č. 5)
říjen 1997 (Forum IV č. 3)
září 1997 (Forum IV č. 1)
červen 1997 (Forum III č. 12)
květen 1997 (Forum III č. 11)
duben 1997 (Forum III č. 9)
prosinec 1996 (Forum III č. 6)
říjen 1996 (Forum III č. 2)