Knihy s logem Karolina

MODERNÍ DĚJINY ISLÁMSKÝCH ZEMÍ

Kniha orientalisty Eduarda Gombára vychází vstříc rostoucímu zájmu veřejnosti o problematiku islámských zemí. Jeho monografie poskytuje syntetický a přehledný výklad dějin Blízkého východu a Severní Afriky v období od poloviny 18. století do konce první světové války. Je doplněna bohatým seznamem vybrané literatury naší i zahraniční, pečlivě zpracovaným jmenným rejstříkem a je bohatě ilustrována (jedna z ilustrací na snímku). Publikace byla představena na tiskové konferenci o novinkách Nakladatelství Karolinum 5. října 1999 (viz Forum 2/VI).

Knižní nabídka:
Z. Mařatka (ed.) a kol.: Gastroenterologie
Kniha, která je dílem čelných představitelů české gastroenterologie, se opírá o předcházející monografie editora - Praktickou gastroenterologii (1964,1968) a Klinickou gastroenterologii (1988). Obsahuje část obecnou a speciální, zahrnuje celou oblast gastroenterologie kromě hepatologie. Výrazným rysem publikace je rozsáhlá obrazová dokumentace, zvláště endoskopická, kdy přes sto barevných fotografií bylo převzato z archivů předních světových odborníků.
 
O. A. Funda: Znavená Evropa umírá
I když v pozadí této knížky je odborná diskuse k problematice evropanství, kultury, civilizace, kulturní identity, ekologické diskuse, vědy a techniky a jejich mezí i nových oborů, je tato Fundova publikace především "...filozoficky laděným zamyšlením nad lidskou společností, nad naší planetou, nad naší civilizací, nad naší Evropou".
 
P. Bourdieu: Teorie jednání
Sociolog Pierre Bourdieu je řazen k proudu tzv. Kritické angažované sociologie, pokoušející se o propojení dosud zdánlivě nesouvisejících pohledů sociologie subjektivistické a objektivistické. V sedmi kapitolách vysvětluje autor klíčové termíny svých teorií. Mimo jiné se zabývá modelem vzniku státu, vlivem státu na formování ducha či zda teoretické modely konstruované ze studia francouzské společnosti lze aplikovat i na jiné národní a civilizační oblasti. (Kniha vychází ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze v rámci projektu Šalda.)
 
A. Hladký, Z. Židková: Metody hodnocení psychosociální pracovní zátěže
Autoři předložili soubor novelizovaných a ověřených metod určených ke zjišťování a hodnocení psychosociální zátěže s přesně definovanými základními pojmy a s oprávněným bodovým hodnocením. Soubor jimi nabízených metod se v praxi osvědčil a umožňuje i hromadné vyšetřování. Hodnocení psychofyzické odezvy na pracovní zátěž pomáhá orientaci v aktuálních problémech pracovišť a je základním předpokladem pro odstraňování zdrojů nepřiměřené pracovní zátěže.
KONTAKT:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Nakladatelství Karolinum
Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1
tel.: 02/24 491 276
fax: 02/24 21 20 41
e-mail: cupress@cuni.cz;
Internetová stránka nakladatelství: http://cupress.cuni.cz
 
Reprezentační prodejna:
Celetná 18, Praha 1
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod.,
v sobotu a v neděli 10.00 - 16.00 hod.
Tel.: 02/24 491 448
nebo 02/24 491 449

Nejrozsáhlejší encyklopedie

Třísvazkový Český biografický slovník 20. století, který nedávno vydalo nakladatelství Paseka, představuje nejrozsáhlejší českou biografickou encyklopedii.

Na 1800 stranách nabízí přes 12 000 hesel, ve kterých věnuje pozornost aktérům českých a československých událostí ze všech oblastí života české společnosti. Podle vedoucího projektu, historika Josefa Tomeše, je těžiště hesel v přesnosti a objektivitě. Zvláštní pozornost je věnována osobnostem, působícím v období let 1939 - 1989, tj. v období, které bylo v minulosti nejvíce zatíženo politicky motivovaným informačním vakuem. Rozsáhlá hesla jsou věnována i osobnostem, které ostatní biografické slovníky opomenuly. Český biografický slovník je dílem 24 autorů, vyšel v nákladu 5000 výtisků a stojí 1999 korun.

(red)