"Kongresový" rekord padl

Ve dnech 2. - 5. září 1999 organizovala 1. dětská klinika 2. LF UK 33. kongres evropských dětských nefrologů (33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology). Prezidentem kongresu byl doc. MUDr. Jan Janda, CSc., členem scientific comitee doc. MUDr. Janusz Feber. Kongres, který se konal pod záštitou děkana 2. LF UK doc. M. Bojara, byl slavnostně zahájen ve Velké aule Karolina. Vlastní jednání probíhalo v paláci na Žofíně, vedle kterého byl netradičně postaven velký stan, v němž se nacházela sekce posterů.

Akce se zúčastnilo více než 550 dětských nefrologů, z Evropy, USA, Afriky, Japonska i odjinud. Výbor Evropské společnosti pro dětskou nefrologii ocenil organizaci kongresu, kterého se zúčastnil dosud nejvyšší počet účastníků v historii jejich konání. Absolutní rekord představoval i počet prezentovaných prací. Příští rok se bude kongres konat v Helskinkách.

(do)


Cena Josefa Hlávky

FaF UK

Cena Josefa Hlávky pro rok 1999 byla udělena posluchačce pátého ročníku Farmaceutické fakulty UK Alici Noskové, která již od třetího ročníku svého studia na FaF UK pracuje na katedře biochemických věd jako volontérka a v současnosti se podílí i na řešení jednoho z úkolů grantového projektu. Výsledky své vědecké práce prezentovala na studentské vědecké konferenci. Je také spoluautorkou sdělení Vliv potenciálního cytostatika oracinu na aktivitu cytochromů P450 u potkana, předneseného na XX. xenobiochemickém sympoziu v květnu 1999 ve Smolenicích.

2. LF UK

Jak sdělil časopisu Forum doc. PhDr. Jaroslav Nedvěd, CSc., předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových schválila na návrh Univerzity Karlovy tato správní rada udělení Ceny Josefa Hlávky pro rok 1999 také MUDr. Janu Zunovi, studentu doktorského studijního programu na 2. lékařské fakultě UK.

Cenu Josefa Hlávky (diplom a finanční obnos) obdrží Alice Nosková a MUDr. Jan Zuna na slavnostním předávání cen 17. listopadu 1999 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

(opl, szö, jak)


Heřmanského nadace na 1. LF UK

Začátkem listopadu uspořádala ve Vinohradském divadle benefiční představení hry J. Hubače Valdštejnova smrt Heřmanského nadace hematologické onkologie. Tato nadace sídlí a pracuje v prostorách 1. interní kliniky VFN 1. LF UK Prostředky, které získá, jsou využívány k podpoře špičkové péče o pacienty s krevními nádorovými onemocněními, k zavádění nových metod diagnostiky a léčby do praxe a k podpoře vzniku vědeckých prací v oblasti nádorových onemocnění. Heřmanského nadace hematologické onkologie je pojmenována po prof. Františku Heřmanském (1915 - 1980), světově proslulém českém hematologovi. Každoročně - v rámci Pražského hematologického dne - sponzoruje proslovení Heřmanského přednášky významným světovým představitelem hematologie, kterému je tato pocta udělena. Členem správní rady i prof. Pavel Klener, prorektor UK.

(jak)

Kontakt:
Heřmanského nadace
I. interní klinika VFN 1. LF UK
U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
tel.: 02/2496 2061
e-mail:trneny@cesnet.cz