OBRAZ A KULT V ČECHÁCH 17. A 18. STOLETÍ

"Máme před sebou knihu, která je neobyčejně hodnotným a uceleným příspěvkem ke kulturním dějinám 17. a 18. století. Je zřejmé, že autorova bezpečná znalost problematiky, založená především na dobové tištěné literatuře (viz obdivuhodně rozsáhlá bibliografie tisků), přinese jistě nové plody...", napsal Zd. Hojda v obsáhlé recenzi Lidových novin o publikaci doc. PhDr. Ing. Jana Royta z FF UK Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. (Kniha byla představena na tiskové konferenci o novinkách Nakladatelství Karolinum 5. října 1999 - viz Forum 2/VI.)
Foto Forum: archiv RUK


Z knižní nabídky

I. Bečková - P. Višňovský: Farmakologie drogových závislostí
Učebnice obsahuje jak farmakologicko-toxikologické údaje o zneužívaných látkách, tak i psychosociální aspekty různých drogových závislostí. Autoři zároveň popisují způsoby zneužití a klinické projevy jednotlivých látek vyvolávajících závislost (např. tabák, alkohol, léky, opiáty).
J. Hlaváček a kol.: Mikroekonomie sounáležitostí se společenstvím
Tématem knihy pracovníků Fakulty sociálních věd UK je problematika altruismu, morálky, lidské soudržnosti a sounáležitosti. Autoři navazují na moderní světovou literaturu a podobně jako klasikové ekonomie (Smith, Menger) zkoumají altruismus a lidskou sounáležitost z hlediska více společenských věd: sociologie, psychologie a ekonomie.
Z. Mařatka a kol.: Gastroenterologie
Kniha, která je dílem čelných představitelů české a slovenské gastroenterologie, se opírá o předcházející monografie editora - Praktickou gastroenterologii (1964 a 1968) a Klinickou gastroenterologii (1988). Obsahuje část obecnou a speciální, zahrnuje celou oblast gastroenterologie kromě hepatologie. Součástí publikace je rozsáhlá obrazová dokumentace, zvláště endoskopická, s více než stem barevných fotografií, které byly převzaty z archivů předních světových odborníků.
Z. Mathauser: Estetika racionálního zření
V duchu současné tendence v estetice a vědách o literatuře a umění propojit sémiotiku s fenomenologií, zabývá se kniha podněty E. Husserla a jím ovlivněných estetiků (Mukařovský, Jakobson, Ingarden, Losen). Současně usiluje o konstituování modelu, jenž by pomohl projasnit "uměleckou situaci" a vzájemné vazby různých aspektů obklopujících umělecký text.
P. Piťha: Učitelé, společnost a výchova
Kniha bývalého ministra školství obsahuje odborné práce, přednášky a oficiální projevy vzniklé v devadesátých letech. Texty jsou rozděleny do kapitol: společnost a výchova, školy a lidé, péče o vzdělanost a kulturnost, veřejná vystoupení.

KONTAKT:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Nakladatelství Karolinum
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
tel.: 02/24 491 276
fax: 02/24 21 20 41
e-mail: cupress@cuni.cz
 
REPREZENTAČNÍ PRODEJNA:
Celetná 18, Praha 1
Otevřeno:
pondělí až pátek 9.00 - 18.00 hod.,
v sobotu a v neděli 10.00 - 16.00 hod.
Tel.: 02/24 491 448
nebo 02/24 491 449

Jak napsat odborný text

Zatímco v zahraničí, zejména v anglosaském světě, vycházejí desítky publikací věnovaných psaní odborných textů, u nás zatím podobná publikace chyběla. Praktická a čtivě napsaná, přitom však na vědecké bázi založená příručka Jak napsat odborný text chce poradit odborníkům z různých vědních oborů (včetně technických), jak srozumitelně, přesvědčivě a osobitě formulovat své texty, seznámit je s normami vědeckého vyjadřování, a to i na pozadí zvyklostí mezinárodních. Čtenář je seznámen s tím, jak odborný text začít a jak ukončit, na které obsahové části jej rozčlenit, jaký mu dát název, jak napsat resumé neboli abstrakt, i jak mají správně vypadat bibliografické údaje, citace, grafy, rejstříky apod. Mnoho konkrétních příkladů a ukázek umožní vybrat si z různých možností, které čeština nabízí. Publikace autorů F. Daneše, S. Čmejrkové a J. Světlé vyjde ještě v letošním roce v nakl. LEDA (e-mail:leda@leda.cz).

Karel Janků