Fingerlandův ústav

V letošním roce byla péčí Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové vydána publikace, která je věnována 70. výročí založení tohoto ústavu. Její součástí je stať Jak jsem se stal patologem, přepis magnetofonového záznamu vyprávění prof. Antonína Fingerlanda (v loňském roce se oslav výročí ve svých 98 letech osobně zúčastnil). Vzpomíná na studium medicíny na pražské lékařské fakultě, na spolužáky a pedagogy, se kterými se během studia setkal, především však na své působení v Hlavově patologickém anatomickém ústavu, odkud na základě jmenování primářem pro patologickou anatomii a infekční nemoci přešel do Hradce Králové. "Je až neuvěřitelné," napsal v úvodní kapitole publikace '70 let patologie v Hradci Králové' současný vedoucí ústavu a děkan LF UK v Hradci Králové prof. Ivo Šteiner, "že 70 let ústavu se kryje se 70 lety působení prof. Fingerlanda na něm. Nastoupil jako primář prosektury v rámci otevření nové nemocnice v Hradci Králové 4. listopadu 1928 a až do roku 1970, tj. po 42 let, stál v čele pracoviště. Od té doby se prof. Fingerland i nadále aktivně účastní dění na ústavu jako konzultant. Sedmdesát let nepřetržitého působení na jednom pracovišti je fakt hodný Guinessovy knihy rekordů! Jako ocenění zásluh jubilanta o královéhradeckou medicínu bylo v roce 1992 jeho pracoviště přejmenováno na Fingerlandův ústav patologie."

V uváděné publikaci je dále věnována pozornost historii Fingerlandova ústavu patologie, jeho metodickému a technickému zázemí a organizačním aktivitám. Podstatnou část knihy tvoří pečlivě zpracovaná rozsáhlá bibliografie prací ústavu za léta 1929 - 1998.

Karel Janků

Foto Forum: archiv Forum


2. LF UK na Nově

Přednosta 1. dětské kliniky 2. LF UK doc. MUDr. Jan Janda, CSc., byl 20. října 1999 hostem ranního vysílání televize Nova, ve kterém se diskutovalo o problematice návštěv nemocných dětí hospitalizovaných na dětských odděleních nemocnic. Pořad upozornil na existenci Charty práv hospitalizovaných dětí, mezinárodního dokumentu o právech dítěte, které nemůže být léčeno ambulantně. V této oblasti se situace v České republice v posledních letech podstatně změnila, přijímání matek s kojenci a batolaty je běžný jev. Velmi tolerantně se posuzuje přijímání matek, otců či prarodičů k hospitalizovaným dětem předškolního a školního věku. Významnou změnou prošel provoz dětských lůžkových oddělení. Problémem zůstává jen technické zázemí některých nemocničních zařízení a to, že na stravu pro doprovod dětského pacienta musí nemocnice doplácet.

(do)


Ve Viničné 7 netradičně

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v zimním semestru opět pořádá Biologické čtvrtky ve Viničné 7. Cyklus přednášek je určen především zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a její méně tradiční interpretaci. Přednášky začínají v 17.10 hodin v posluchárně "fotochemie" v přízemí a součástí každé z nich (první se konala 6.října 1999) je diskuse a její společné dokončení v některé z okolních hospod. V cyklu Biologických čtvrtků ve Viničné 7 již přednášeli St. Komárek a Jan Zrzavý (Jak je to doopravdy s přirozeností člověka a se vším ostatním), Z. Neubauer (Nárys eidetické biologie), A. Markoš (Je to lamarckismus?). Dne 25.listopadu 1999 vystoupí Z. Storchová s tímatem K čemu jsou nám opakování? (O repeticích v mutagenezi, rekombinaci a evoluci), 2. prosince 1999 J. Keleman s přednáškou Umelý život (Čo môže toto spojenie znamenať?), 9. prosince 1999 V. Novotný bude hovořit na téma Melanézské paradigma (Přístupy ke studiu tropických systémů) a 16. prosince 1999 se bude I. Mazura věnovat Soudně lékařské genetice v současné praxi (Téměř vše je stopa).

Cyklus Biologické čtvrtky ve Viničné 7 by si neměl nechat ujít nikdo, kdo promýšlí biologické i obecně lidské problémy nově, neotřele a bez předsudků, a kdo hodlá tímto způsobem také polemizovat či diskutovat.

(jak)


Běh do schodů

Koncem října se v hlavní budově FF UK pořádal netradiční závod v běhu do schodů. Šlo o první akci svého druhu, kterou organizovala Studentská rada fakulty. Většina z třiceti závodníků běžela jako o život. Ti nejlepší vyběhli z přízemí do třetího patra pod dvacet sekund. Nejrychlejší byl student germanistiky Roman Horák, ve vynikajícím čase 18.37 sekund. Mezi studentkami zvítězila Helena Spilková a nejrychlejším pedagogem byl psycholog doc. Karel Riegel.

Text a foto: Jan Ciesler,
student FF UKDvě významná výročí

Česká pedagogická obec si letos na podzim připomněla život a dílo dvou významných osobností - Václava Příhody (110. výročí narození a 20 let od úmrtí) a Stanislava Velinského (100. výročí narození). Oba měli mnoho společného - byli vysokoškolskými učiteli, propagátory a sympatizátory americké pragmaticky a funkcionalisticky orientované pedagogiky, s níž se seznámili během svých studijních pobytů v USA. Jejich působení bylo zvlášť významné ve třicátých letech, kdy se - každý po svém - snažili o změnu výchovně vzdělávacího systému, který by více respektoval individualitu jednotlivého žáka a každého vzdělával podle jeho možností, schopností a zájmů. Zatímco za první republiky byly cíle Příhody a Velinského obdobné (přímými spolupracovníky však nikdy nebyli), po válce se jejich životní cesty radikálně odlišily. Příhoda zůstal v Československu a v ústraní se zabýval pedagogickou psychologií, Velinský odešel do USA, kde se po počátečních nesnázích záhy úspěšně vědecky prosadil. Jejich životní výročí si 21. října 1999 připomněla katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která spolu s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze a Komenského muzeem v Přerově, uspořádala vědeckou konferenci na téma Václav Příhoda a pedagogické myšlení 20. století. Zazněly na ní výsledky nejnovějšího bádání z oblasti reformní pedagogiky v České republice i na Slovensku. Konference byla doplněna výstavkou ukázek vědeckých prací obou pedagogů a bude vydán sborník obsahující všechny referáty přednesené této zajímavé a úspěšně konferenci.

Mgr. Dana Nejedlá
PedF UK


(Pozn. red.: více o Příhodově životě v minulém ročníku Fora, č. 5, str. 14. viz též Internetforum 5.)

Pocta pro Hradec

V minulých dnech byl jmenován do nejvyšší funkce zdravotnictví NATO v Evropě příslušník České republiky, brig. gen. doc. Leo Klein z katedry válečné chirurgie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Jmenování do této vysoké funkce je nejen výrazem uznání odborných i lidských kvalit příslušníka Vojenské lékařské akademie. Jedná se také současně i o ocenění úrovně české medicíny, zviditelnění města Hradce Králové, lékařské fakulty, fakultní nemocnice a Vojenské lékařské akademie. Jmenování do funkce předcházelo náročné výběrové řízení. Doba působení brig. gen. doc. Kleina v centrále NATO v Evropě v Bruselu je plánována na tři roky.

(jb)


Vrácená peněženka

Pokud ztratíme peněženku, drtivá většina z nás už se předem rozloučí s jejím finančním obsahem a v koutku duše si toužebně přeje, kdyby nálezce alespoň odevzdal doklady. Ovšem najdou se i výjimky.

Student 1. ročníku FTVS UK Adam Supík spěchal ze školy. Sotva opustil bránu fakulty, uviděl na chodníku peněženku. Vrátil se do vrátnice a odevzdal ji vrátnému. Obsahovala částku, ze které by se mnohému z nás zatočila hlava. Podle průkazu zdravotní pojišťovny se podařilo najít majitele. Šlo o dívku, která se hodlá ucházet o studium na FTVS. Děkan fakulty doc. Jan Karger studentovi předal s poděkováním malý dárek.

(jb)


Šance pro studenty

Dřívější nesplnitelné sny mnoha studentů jsou dnes už skutečností. Touze po vědění dnes nebrání dědečkova nábytkářská firma ani vzdálenost vyvolené univerzity třeba u protinožců. Spíš naopak. Studentům je přímo podsouváno kvantum informací a nepřeberné množství nabídek studijních příležitostí v zahraničí.

Právě o tom přesvědčil druhý ročník akce Student expo 99, který se konal na Slovanském ostrově, známém i pod jménem Žofín, 10. listopadu 1999 (první byl v roce 1995). Akce zahrnovala obsáhlou ucelenou nabídku studijních programů zahraničních škol středních i vysokých, včetně různých krátkodobějších kurzů. Student expo 99 by se dal charakterizovat jako komorní veletrh studijních příležitostí, kde kromě nezbytných informačních panelů a obsažných materiálů byli u jednotlivých expozic přítomni zástupci zúčastněných škol, kteří každému zájemci ochotně poskytovali potřebné informace. Byla připravena obsažná kolekce studií na všeobecných, uměleckých i odborných středních školách, na univerzitách, vysokých školách ekonomických a technických. Nabídku doplňovala různá výuková centra, samostatné vzdělávací programy a jazyková studia. Zájemci měli šanci získat podrobnější informace o studijních podmínkách, možnostech stipendia, stážích, výši školného, možnostech dopravy i příležitostech přivýdělků v místech studia. S prázdnou neodcházeli ani ti, kteří se už pyšní nějakým získaným diplomem, vybírali si z nabídek doplňujícího a rozšiřujícího vzdělávání. Progresivní šéfové, vědomi si správné investice, měli možnost přímo nebo prostřednictvím ICEF vyslat do zahraniční své perspektivní zaměstnance. Přes Žofín bylo možné vyrazit na studia do celého světa. Nechyběly nabídky z australské University of Newcastle, která zvala k intenzivnímu jazykovému programu. Univerzita v Cambridge připravila také manažerské a ekonomické programy. Četné a rozmanité byly i nabídky dalších škol - Pensylvánské univerzity z USA, English Language College v australském Cairnsu, Seneca College v kanadském Torontu, Alexandrovy mezinárodní školy v anglickém Suffolku a mnoha dalších. Po složení předepsané jazykové zkoušky, kterou je možné absolvovat i u nás, po případném přerušení studia na některé z našich vysokých škol, je tedy možné objevovat dnes už ne tolik vzdálený svět. Z nabídek vybírali i studenti UK.

Text a foto: Lenka Saulichová