Ve čtvrtek 4. listopadu 1999 přicházeli studenti do Modré a Zelené posluchárny UK v Celetné ulici, aby se zúčastnili akce Absolvent '99, kterou podruhé (první byla v roce 1998) připravilo Informačně-poradenské centrum UK odboru pro studium a záležitosti studentů RUK. Univerzita se již druhým rokem snaží reagovat na komplikovanou situaci na trhu práce. České úřady práce zaregistrovaly koncem září 84504 nezaměstnané absolventy škol všech stupňů a mladistvé. Ve svém zahajovacím vystoupení prorektor UK prof. Miloslav Petrusek zdůraznil: "Student i vysoká škola stojí s neúprosnou pravidelností vždycky před dvěma klíčovými okamžiky, jež se od sebe podstatně liší povahou rozhodování. Ten první stojí na počátku studií - který obor studovat? Druhý vyvstane na konci studií. Teprve tehdy se vynoří naléhavá otázka - a byla ta původní volba dobrá?
Univerzita nechce a ani nemůže zasahovat do původní volby studenta. Co ale chce a může dělat, je odpovědně informovat a radit. V budoucnu snad nejen na konci studia, ale i na počátku a v jeho průběhu."

Přednášky se zabývaly situací na trhu práce, zaměřovaly se na otázku jak postupovat při hledání zaměstnání, zabývaly se i možnými úskalími při podnikání a otázkami pracovního poměru z právního hlediska. Zvláštní doprovodný program byl určen absolventům lékařských fakult, které univerzita považuje za ohroženou skupinu na trhu práce. Jednodenní blok přednášek doplňovala prezentace třinácti firem, které se představily ve třech formách - vlastní prezentací před studenty, svým firemním stánkem a písemnou informací v katalogu. Stánek IPC UK navíc nabízel možnost získání karty ISIC (International Student Identity Card), jež umožňuje poskytnout slevy, výhody a další speciální služby pro studenty na celém světě.

Vedoucí studijního odboru RUK PhDr. Hana Urychová akci Absolvent '99 zhodnotila slovy: "Organizační přípravy trvaly několik měsíců. Určitě jsme oproti loňsku pomyslnou laťku kvality posunuli výš. Akce se zúčastnilo více studentů, více firem a zajistili jsme i bohatší doprovodný program. Chtěli jsme, aby studenti získali komplexní přehled o tom, co mohou dělat, když ukončí magisterské studium. To znamená, že nemusí pouze hledat práci ve státním či soukromém podniku, ale mohou například začít podnikat či pokračovat v doktorském studiu. Vynasnažíme se, aby příští "Absolvent" byl ještě lepší. Při jeho koncipování využijeme dvouletých zkušeností a hodláme do jeho programu zapracovat některé náměty, ať už od firem nebo samotných studentů."

Jiří BláhaDveře stále dokořán

Protože pro potenciální uchazeče o studium na UK se na většině univerzitních fakult dveře teprve otevřou, připomínáme část informací z minulého čísla Fora.

Na přelomu letošního a příštího roku Den otevřených dveří ještě uskuteční:

(red)


Volby děkanů UK

Na základě harmonogramů činnosti provedly již některé akademické senáty fakult UK volbu vybraných kandidátů do funkce děkana. Do doby uzávěrky 6. čísla Forum byli do této funkce zvoleni:

Na Právnické fakultě (11.listopadu 1999) a na Přírodovědecké fakultě (12. listopadu 1999) děkan nebyl v prvním kole zvolen.

Po uzávěrce tohoto čísla (23. listopadu) se konaly volby na Pedagogické fakultě. O dalším bude Forum informovat.

(red)


Ze zasedání RVŠ

Dne 21.října 1999 se v Karolinu konalo 26. zasedání předsednictva Rady vysokých škol, které mimo jiné jednalo o financování vysokých škol v roce 2000, o činnosti uměleckých vysokých škol, zejména o problematice tvůrčí a vědecké činnosti na těchto školách, o stavu vojenských a policejních vysokých škol, o novelizaci statutu Fondu rozvoje RVŠ a o stavu přípravy nové Rady vysokých škol.

Předsednictvo RVŠ také vyslechlo vystoupení Ing. J.Kopřivy, ředitele odboru financování vědy a vysokého školství MŠMT, který seznámil účastníky jednání se dvěma návrhy zákonů připravovanými vládou ČR, jež mohou mít bezprostřední dopad na činnost vysokých škol. Ing. Kopřiva uvedl, že "Ministerstvo financí zpracovalo zákon o rozpočtových pravidlech ČR, ve kterém se mění algoritmus přidělování dotací veřejným vysokým školám. Přijetí tohoto návrhu by znamenalo značné komplikace při uzavírání dotačních smluv. Námitky MŠMT k tomuto zákonu nebyly akceptovány a proto jsou stanoviska obou ministerstev předkládány vládě jako rozpor." Dále Ing. Kopřiva informoval o tom, že "Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novely zákonů o mzdě a o platu a odměně. V těchto novelách navrhuje MPSV, aby pro veřejné vysoké školy platil zákon 142/92 Sb., obdobně jako pro příspěvkové a rozpočtové organizace. MŠMT zaujalo k návrhů novel záporné stanovisko a kritizovalo skutečnost, že nebylo vyžádáno stanovisko ani jedné části reprezentace vysokých škol." K těmto informacím přijalo předsednictvo RVŠ závěr, ve kterém se mimo jiné uvádí:"... předsednictvo Rady vysokých škol vyslovuje nespokojenost s tím, že příprava základních změn financování VŠ a mzdových předpisů není projednávána se zákonem stanovenou reprezentací, t.j. Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol". Na závěr jednání předsednictva byly mj. projednány i připomínky k Pracovnímu návrhu národní politiky výzkumu a vývoje v ČR. V této souvislosti rozhodlo předsednictvo, že v radě programu Národních výzkumných center mohou být z jedné vysoké školy maximálně dva kandidáti (za Univerzitu Karlovu byl navržen prof. RNDr. B. Sedlák, DrSc., z MFF UK). Na základě informace předsedy RVŠ prof. I. Wilhelma, že nově vzniklá neuniverzitní soukromá vysoká škola - Bankovní institut - se chce zapojit do činnosti RVŠ, vyjádřilo předsednictvo souhlas s členstvím této vysoké školy v RVŠ a pověřilo prof. I. Wilhelma dalším jednáním.

(Úplný záznam z 26. zasedání předsednictva Rady vysokých škol, jakož i další informace souvisící s činností RVŠ, jsou uvedeny v jejím internetovém časopise - ALMA MATER - http://RVS.upce.cz).

doc. J. Vlček
Agentura RVŠ


Z odboru vědy

Na UK bylo zahájeno 8. kolo soutěže Grantové agentury Univerzity Karlovy. V jeho rámci bylo ke stanovenému termínu, tj. k 1. listopadu 1999, odevzdáno a k soutěži o udělení grantu podáno do sekcí společenských, přírodních a lékařských věd celkem tři sta čtrnáct návrhů projektů.

Pro srovnání uvádíme počet podaných návrhů v jednotlivých sekcích v roce loňském a letošním:


SEKCE A
spol. vědy
SEKCE B
přír. vědy
SEKCE C
lékař. vědy
CELKEM
1998 62 172 111 355
1999 78 150 127 345

V současné době se podané nové projekty v odboru vědy RUK zpracovávají. Podklady z nich budou připraveny pro zasedání jednotlivých oborových rad, která proběhnou v druhé polovině listopadu 1999.

(pot,kr)


Noví rektoři i jinde

Akademickými senáty svých vysokých škol byli kandidáty na funkci rektora zvoleni:

(red)