Třetí hodina tělocviku?

Se závažným projevem Program ČOS a současná společnost vystoupil na shromáždění poslanců, senátorů, vedoucích pracovníků MŠMT, ČOV a nejdůležitějších občanských sdružení zajišťujících nabídku pohybových aktivit občanům ČR doc. Vratislav Svatoň. Projev obsahoval kromě věcných informací o záměrech ČOS i řadu obecně platných a přesně formulovaných myšlenek, z nichž vybíráme nejdůležitější pasáže.

"V antice, která dala základ evropské vzdělanosti, byl ideálem harmonicky rozvinutý člověk. Vzdělaný, zdatný a fyzicky krásný. V současných dokumentech pro vstup do Evropy je takový člověk líčen jako lidský zdroj prosperity společnosti. Možná, že se lidským zdrojem myslí také zdatný a zdravý člověk. ... Ale v celém materiálu, který je základem pro tvorbu nového školského zákona, nenajdeme ani zmínku o tom, že tento tlak na lidi, na schopnost dynamického přizpůsobování se měnícím se ekonomickým a sociálním podmínkám, musí být podložen jejich zdravím, zdatností a celkovou psychofyzickou odolností. ... Až se bude v této sněmovně projednávat zákon o tělesné výchově nebo Národní program sportu pro všechny, bylo by vhodné přijmout třetí povinnou hodinu tělesné výchovy a povinnost ředitele školy vytvářet celotýdenní pohybový režim žáků..."

Základní myšlenky projevu doc. Svatoně korespondují s obsahem otevřeného dopisu, který byl zaslán 1. náměstku MŠMT a dalším vedoucím pracovníkům v oblasti tělesné výchovy a sportu, včetně vedoucích pracovníků Fakulty tělesné výchovy a sportu UK.

(red)