Ze zprávy zvláštní komise PF UK
pro posouzení přijímacích zkoušek pro akademický rok 1999/2000

Ačkoliv vyšetřování kauzy s přijímacími testy na Právnické fakultě UK již není vzhledem k zaneprázdnění policie dalšími závažnými případy tak intenzivní, celý případ je nadále v centru pozornosti médií i akademické obce. Na Právnické fakultě UK byla koncem září tohoto roku zřízena děkanem zvláštní komise pro objektivní posouzení a zhodnocení průběhu přijímacího řízení. Komise pracovala ve složení:
prof. JUDr. Oto Novotný, CSc., JUDr. Alena Macková, Dr. a Ludvík Matoušek. Nabízíme vám zkrácenou informaci* ze zprávy vnitřní komise z 12. listopadu 1999.

Jak dopadla analýza přijímacího řízení...

V úvodu zprávy se komise věnuje hodnocení přípravy a průběhu přijímacích zkoušek v červnu 1999 včetně kritického náhradního termínu. Konstatuje, že zkoumaná koncepce přijímacího řízení je promyšlená a propracovaná, obsahuje garance zajišťující objektivitu přijímacího řízení i zábrany minimalizující rizika úniku dat či jejich zneužití. Písemná forma zkoušky je, podle komise, větší zárukou objektivizace oproti ústní formě, i z hlediska nebezpečí intervencí či jiných forem korupce. Správným prvkem fakultní koncepce přijímacích zkoušek je i minimalizace počtu osob, kterým je znám obsah kompletních testů či testů z jednoho předmětu nebo těch, kteří mají k těmto testům přístup. Správně je uplatňována i metoda výběru losováním, jak při vytváření kombinací testů pro daný termín, tak i při sestavování týmů pro dozor v posluchárnách.

Slabá místa

Komise zjistila v přípravě a průběhu přijímacího řízení tři nedostatky. Nepodařilo se omezit znalost otázek testu z jednotlivého předmětu u určitých autorů pouze na ty otázky, které sami zpracovali; to proto, že autoři měli v rozmnožovně dozor i při množení některých jiných otázek.

Nebyl důsledně uplatněn požadavek oddělení realizačního a přípravného týmu. Nebylo důsledně dbáno na to, aby všichni, kdo přišli s testy do styku, podepsali prohlášení o své mlčenlivosti.

Větší závažnost však přikládá komise jiným skutečnostem - především trezorům, ve kterých byly testy deponovány. Velký trezor, ve kterém byla uložena velká většina testů, se dostal na fakultu náhodou a není jasná otázka jeho vlastnictví. Tato skutečnost vyvolává pochybnost o skutečném počtu klíčů a osob jimi disponujících. Nahodilou nemusí být ani okolnost, že uniklé testy nebyly zcela kompletní (chyběly v nich testy z francouzštiny, španělštiny a ruštiny, které byly deponovány v malém trezoru). Navíc klíče od místností, ve kterých jsou trezory umístěny, nemají pouze ti, kdo v těchto místnostech pracují. Klíče má k dispozici i úklidová služba, jsou uloženy ve vrátnici a neoficiálně jimi mohou disponovat i další osoby.

Slabým místem může být i rozmnožovna, kterou procházejí všechny testy před uložením v trezorech. Jeden z kopírovacích strojů značky Minolta je vybaven pamětí, jeho programovatelná paměťová jednotka (EPROM) byla dne 21. 6. 1999 vyměněna. Samozřejmě i u rozmnožovny existuje otázka její přístupnosti a klíčů od ní; pro tuto místnost doporučuje komise zavedení zvláštního bezpečnostního režimu.

Dokud bude existovat přijímací řízení, je třeba systém přijímacího řízení a přijímacích zkoušek zdokonalovat. Ani sebedokonalejší systém přijímání však nemůže zcela spolehlivě vyloučit, že fakultní pracovníci či pracovník selže nebo že systém bude narušen zásahem z vnějšku.

Komise považuje postup vedení fakulty po té, co byl zjištěn únik testů dne 28. 6. 1999 za adekvátní situaci - výsledky přijímacích zkoušek konaných v řádných termínech byly ponechány v platnosti, výsledky přijímacích zkoušek konaných v náhradním termínu dne 28. 6. 1999, byly anulovány a bylo podáno trestní oznámení.Dále se komise ve své zprávě věnuje krokům, které PF UK podnikla pro zabezpečení průběhu náhradních přijímacích zkoušek v zářijovém termínu.Opatření, provedená vedením fakulty, podle závěrů komise nepochybně riziko úniku dat minimalizovala. Hlavně se jedná o zajištění bezpečného uložení zpracovaných testů, jejich množení až bezprostředně před konáním zkoušek a speciální zabezpečení rozmnožovny.

Návrh dalších opatření

Komise prostřednictvím své zprávy navrhuje i další opatření, která by bylo vhodné dále podniknout.

Podle trestního řádu má Univerzita Karlova jako právnická osoba, která byla trestnou činností morálně i materiálně poškozena, v trestním řízení procesní postavení poškozeného. Má právo např. navrhovat důkazy, uplatnit nárok na náhradu škody, napadnout stížností případné usnesení o odložení věci, za určitých podmínek i právo nahlížet do trestního spisu aj. Komise doporučuje, aby univerzita svá práva v trestním řízení řádně uplatňovala. Ministr vnitra ČR byl požádán, aby k objasnění trestní věci záležející v úniku přijímacích testů na Právnické fakultě UK ustavil speciální tým.

Nejen únik testů, ale i řada krádeží vloupáním a jiných trestných činů spáchaných na fakultě v posledních letech, nasvědčuje tomu, že stav bezpečnosti na fakultě se zhoršil. Bylo by tudíž vhodné zabývat se i bezpečnostním zajištěním fakulty.

Komise dále navrhuje vybrat několik učitelů a studentů, u nichž se v nejbližší době počítá se zahraničními pobyty, a požádat je, aby na svých cestách zpracovali řešení daných problémů na zahraničních právnických fakultách (návaznost právnických fakult na střední školství, a pokud existují přijímací zkoušky, informovat se o jejich koncepci, obsahu, organizaci a technice, i zajištění bezpečnosti v budovách fakult). Velkým přínosem může být úsilí Univerzity Karlovy o získání poznatků o řešení problematiky přijímání studentů na jednotlivých univerzitních fakultách. Bylo by velmi dobré, kdyby jeho vyústěním byla komparativní univerzitní studie, zaměřená zejména na fakulty s velkým počtem uchazečů.

V těchto spojitostech by také mohlo být velmi poučné zjištění korelací mezi prospěchem u přijímací zkoušky a prospěchem v průběhu studia na fakultě. Komise navrhuje, aby otázky přijímacích zkoušek, jejich režimu a přípravy byly upraveny zvláštní směrnicí vydanou děkanem fakulty.


* Úplné znění zprávy zvláštní komise naleznete na domácí webové stránce Právnické fakulty UK (www.prf.cuni.cz).

(vor)

Ilustrační snímek z knihovny Právnické fakulty
Foto pro Forum: Michaela Vlčková


Redakce obdržela před uzávěrkou Stanovisko k současné situaci na Právnické fakultě UK, zaslané oběma kandidáty na funkci děkana (z I. kola). Zveřejňujeme ho v plném znění:

"Poslední události na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vytvářejí situaci, která nás zneklidňuje. Poslání vysokých škol v demokratické společnosti spočívá především v přípravě mladých lidí pro život v tvořící se občanské společnosti. Jedním z nezbytných předpokladů proto nutně je ovzduší porozumění a tolerování různosti názorů, to znamená schopnost diskuse vůbec.

V rozporu se snahou hledat řešení akutních problémů fakulty se v poslední době jeví ignorování těchto principů ze strany akademického senátu, a to jak při hlasování o návrzích na děkana fakulty, tak při prezentaci výsledků tohoto hlasování v médiích (MF Dnes, Lidové noviny, Zemské noviny, Právo ze dne 12. listopadu 1999). Zdá se, že někteří členové akademického senátu fakulty si plně neuvědomují odpovědnost, kterou mají a musí nést.

Jsme toho názoru, že současný obecně nedobrý stav na Právnické fakultě UK je třeba podrobit objektivnímu hodnocení a hledat z něj taková východiska, jež zastaví pokles prestiže fakulty v akademické obci Právnické fakulty a celé Univerzity Karlovy, i v odborné právnické a širší veřejnosti.

Soudíme, že bude třeba obnovit dialog se všemi čestnými a odpovědnými studenty, učiteli a dalšími pracovníky fakulty. Je nezbytné, aby se všechny složité problémy v životě fakulty posuzovaly v otevřené, věcné a konstruktivní diskusi s cílem nalézt jejich řešení."

doc. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
doc. JUDr. Petr Tröster, CSc.
PF UK


Volby děkanů UK


Společné výzkumy i studia s Francií

V rámci spolupráce českých a francouzských pedagogických a vědeckých institucí, zejména na základě smlouvy mezi EPHE a Univerzitou Karlovou, velmi čile a úspěšně kooperuje Ústav pro klasickou archeologii FF UK s francouzskými pracovišti podobného zaměření. Na tomto základě se uskutečnila již řada akcí. Například konference o keltském umění a jeho vztahu a projevech v jižní Evropě (1995, 1998), o archeologických památkách Paříže a Prahy (1997, 1998), probíhají vzájemné přednáškové pobyty a společná doktorská studia českých a francouzských studentů (co-tutelle). Ústav pro klasickou archeologii FF UK je již přes dva roky zapojen také do programu vědecké spolupráce Les Celtes et la Méditerranée v rámci projektu Barrande. Zásluhu na vzniku a úspěšném průběhu spolupráce francouzských a českých archeologických pracovišť má prof. Václav Kruta (narozen v Saumur ve Francii), který v Československu vystudoval klasickou archeologii a působil v Archeologickém ústavu ČSAV. Počátkem sedmdesátých let odešel do vlasti své matky, která byla Francouzka (otec byl český profesor medicíny) a od roku 1972 působí na prestižní Ecole des Hautes Etudes, kde byl jmenován profesorem. Vzhledem k usilovné činnosti prof. V. Kruty v oblasti organizace a provádění společných výzkumů i studia mezi francouzskými institucemi a Univerzitou Karlovou a k jeho ojedinělým evropským a světovým vědeckým výsledkům na poli archeologie, navrhla vědecká rada FF UK rektorovi UK udělit mu pamětní medaili UK. Prof. Václav Kruta oslaví koncem letošního roku šedesáté narozeniny.

(jb)


Vodácké ohlédnutí za sezónou

Výcvikové středisko - loděnice FTVS Troja - zahájilo sezónu 99 v březnu. Jeho vedoucí Ing. Pavel Přindiš to ještě nemohl tušit, že členové oddílu vodního slalomu USK Praha v průběhu roku vybojují tři zlaté a jednu bronzovou medaili z MS 99, jedno prvenství na Světovém poháru a řadu dalších cenných umístění. Výcvikové středisko FTVS není určeno pouze pro vrcholové závodníky, ale umožňuje sportování i výkonnostním a rekreačním vodákům. Celouniverzitní Rektorský den přilákal 13. května 1999 237 studentů UK, kteří zatoužili zdolat zdejší trojskou trať na raftových člunech nebo na polyetylenových kajacích. Trochu zklamala nižší účast na akademickém mistrovství ČR v raftingu, i když titul "zůstal doma". V průběhu povinných kurzů fakulty se pokoušelo úskalí divoké vody překonat 187 studentů fakulty. V deseti lekcích probíhal výcvik na klidné, tekoucí i divoké vodě, na kajacích, kánoích a raftových člunech doplněný rozbory výkonů na videu, nácvikem záchrany na divoké vodě a odbornými přednáškami.

Ve volných chvílích mají nejen studenti FTVS možnost zdokonalovat se v jízdě na divoké vodě pod dohledem učitelů, nebo si přijít zajezdit pouze pro radost. V konzultačních hodinách mají k dispozici vodácký materiál zdarma. V loděnici je v provozu půjčovna lodí a ostatního materiálu pro veřejnost. Dále mohou zájemci využívat saunu, posilovnu, seminární místnost a kuchyňku. Informaci o činnosti výcvikového střediska chápejte pozvání na příští vodáckou sezónu v Troji.

Bronislav Kračmar


Úspěšní studenti MFF

Soutěže ACM Programming Contest*, která se konala 12. - 13. listopadu 1999 na Fakultě elektrotechniky ČVUT, se zúčastnila také dvě soutěžní družstva studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Ve složení Zdeněk Dvořák, Petr Zika a Josef Zlomek (studenti 1.ročníku magisterského studijního programu informatika) a Jan Kára, Daniel Král, (oba 2. roč. magisterského studijního programu informatika) a Michal Beneš (4.ročník magisterského studia programu matematika), obsadila v silné konkurenci nejlepších studentských družstev univerzit z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a Litvy v celkovém hodnocení první a osmnácté místo (ze 47 zúčastněných družstev).

Vítězstvím si J. Kára, D. Král a M. Beneš vybojovali i postup do prestižního světového finále soutěže ACM, které se bude konat v březnu příštího roku v Orlandu na Floridě.

Jistě je dobré si v této souvislosti připomenout, že družstvo, reprezentující Univerzitu Karlovu (M. Mareš, P. Machek a J. Hájek - studenti MFF UK), se již jednou soutěže ACM zúčastnilo, a to jejího 22. ročníku 1998 v Atlantě. Tím bylo v soutěži dosaženo prvního historického úspěchu Univerzity Karlovy.

doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
vedoucí soutěžních družstev UK
KSVI MFF UK

(Informace o soutěži ACM lze najít na internetu na adrese - http://contest.folk.cvut.cz a http://acm.baylor.edu)
* ACM (The Association of Computing Machinery) je světová informatická společnost, která již čtyřiadvacet let pořádá soutěž studentů vysokých škol v programování. Soutěž nese název The ACM International Collegiate Programming Contest a každoročně se jí účastní studenti těch vysokých škol, které mají studijní program zaměřený na informatiku a programování. Soutěž má dvě části: regionální soutěže a celosvětové finále. Z každého regionálního kola postoupí vždy dvě nejlepší družstva do finále. To se koná každý rok, většinou vždy v USA.

Opět zimní škola

Zimní škola matematiky a fyziky, akce studentů MFF UK pro žáky středních škol (přednost mají první a druhé ročníky čtyřletých gymnázií), která navazuje na dlouholetou tradici zimních soustředění, se koná 22.- 30. ledna 2000 v obci Stříbrná u Kralic v Krušných horách. Programová náplň je - obdobně jako u letní školy - odborná, tzn. zaměřená na matematiku, fyziku a informatiku. Součástí je rekreační část, soustředěná na upevnění a posílení fyzické kondice gymnaziálních studentů. Zimní škola matematiky a fyziky MFF UK se koná ve sportovně atraktivní oblasti Krušných hor, příznivé běžkařům, sáňkařům i bobistům.

(red)

Kontakt:
P. Bubák
tel.: 02/83850298
e-mail:smt@atrey.karlin.mff.cuni.cz

Vánoční rekreace

Zimní rekreaci pro zaměstnance Univerzity Karlovy a jejich rodinné příslušníky (starší 3 let) organizuje Správa budov a zařízení UK ve výcvikovém středisku Patejdlova bouda ve Špindlerově Mlýně a v chatě UK v Peci pod Sněžkou. Pro rekreační pobyty byl v letošní zimní sezóně vyhrazen v obou rekreačních střediscích "vánoční" a "silvestrovský" termín (přihlášky na něj bylo nutné poslat do 21.listopadu 1999). Termíny pobytů pro jarní prázdniny jsou na období od 5. února do 24. dubna 2000.

Podrobné informace lze získat u Vlasty Rubeškové v dopoledních hodinách na telefonním čísle 24491218 (SBZ UK, Ovocný trh 3/5, Praha 1). V období od 2. do 8. ledna 2000 se pořádá na Patejdlově boudě také dětský lyžařský kurz. Informaci o něm podá Mgr. J. Rakičová (tel.: 24491314).

(red)