Významné posílení profesorského sboru

Po slavnostním nástupu předsednictva (vedení MŠMT, rektorů českých vysokých škol, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, Akademie věd ČR a RVŠ) do Velké auly Karolina, zahájil 19. listopadu 1999 slavnost předání dekretů nově jmenovaným profesorům doc. Ing. Josef Průša, náměstek ministra školství. Přivítal hostitele, rektora Univerzity Karlovy prof. K. Malého, a předsedu České konference rektorské prof. J. Hrona. Prezident republiky jmenoval 89 nových profesorek a profesorů s účinností od 15. října 1999 (mezi nimi je 12 pedagogů UK) a jmenovací listiny spolupodepsal předseda vlády ČR. Ministr školství Mgr. E. Zeman ve svém projevu zdůraznil, že jde nepochybně o významnou událost, protože se dnešním dnem "posiluje nejvýznamnější část akademické obce". Vzhledem k tomu, že jsou jmenovací dekrety předávány po výročí 17. listopadu, ministr krátce rovněž bilancoval uplynulých deset let v našem školství. Za pozitiva v tomto resortu označil plnou akademickou svobodu, oproštěnou od jakékoliv ideologie, mobilitu učitelů a studentů, nové studijní obory a nové fakulty. "Větší či menší transformaci veřejných vysokých škol je třeba doprovodit kvalitativními změnami - a v tom je úloha i výzva zároveň." Negativy jsou, podle slov ministra školství, především pasivita studentů, malý zájem akademické obce o věci veřejné, někde vyplývají na povrch nedostatky etické... Mgr. E. Zeman se zmínil i o práci na nové koncepci školství, schválené vládou. "Jsou to právě profesoři, kteří odpovídají za úroveň vysokých škol, za svobodu akademického prostředí. Profesor by měl být zároveň pedagog, vědec a tvůrčí pracovník, a to vše v jedné osobě. To je ideál profesora," zakončil ministr školství svoji řeč, "přeji vám, abyste se tomuto ideálu přiblížili..."

Poté ministr E. Zeman předal 85 přítomným nově jmenovaným profesorkám a profesorům (z 89 jmenovaných) dekrety. Jejich jménem promluvil prof. PhDr. Zdeněk Kirschner, prorektor Akademie múzických umění v Praze.

Profesory UK, jmenovanými s účinností od 15. října 1999, jsou:
doc. MUDr. Michael Aschermann, DrSc./1. LF - vnitřní nemoci
doc. RNDr. Ivan Barvík, DrSc./MFF - fyzika, směr teoretická fyzika
doc. PhDr. Karel Kučera, CSc./FF - český jazyk
doc. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc./MFF - informatika, směr softwarové inženýrství
doc. RNDr. Vladimír Souček, CSc./MFF - matematika, směr matematická analýza
doc. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc./1. LF - vnitřní nemoci
doc. MUDr. Vladislav Třeška, CSc./LF Pl. - chirurgie
doc. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc./1. LF - chirurgie
doc. MUDr. Jan Vojáček, DrSc./1. LF - vnitřní nemoci
doc. RNDr. Ivan Wilhelm, CSc./MFF - fyzika, směr jaderná fyzika
doc. RNDr. Jana Zvárová, CSc./MFF - matematika, směr pravděpodobnost a matematická statistika (na snímku) a
doc. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc./1. LF - chirurgie.
Na návrh MFF UK byl profesorem jmenován také doc. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., ze Slezské univerzity v Opavě - matematika, směr přibližné a numerické metody.

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Sponzorský dar od SAS Institute

SAS Institute vybaví Univerzitu Karlovu v Praze špičkovými technologiemi pro podporu rozhodování za symbolickou cenu.

Univerzita Karlova přijala 22. listopadu 1999 od společnosti SAS Institute za symbolickou cenu nejmodernější software pro podporu rozhodování. UK tak získává přístup k  informacím, které jejím studentům dávají stejné podmínky, jako mají jejich kolegové na předních světových univerzitách. Již nyní je zřejmé, že UK použije tento software minimálně na polovině fakult. Setkání se zúčastnili za UK: prof. Ivan Wilhelm, prorektor pro rozvoj a doc. Jitka Rychtaříková z PřF UK, doc. Jaromír Antoch z MFF UK, dr. Petr Boschek z FF UK, RNDr. Pavel Krbec z ÚVT UK, za SAS Institute: Zdeněk Panec, ředitel SAS Institute pro ČR.

Prof. I. Wilhelm ve svém projevu zdůraznil, že o procesu, ve kterém mají hlavní slovo informace a jejich toku, se na UK jedná velmi dlouho, a proto vedení univerzity vítá možnosti, které přináší nově uzavřená spolupráce s SAS Institute, především rozšíření a zdokonalení poskytovaných služeb v rámci výuky i práce na jednotlivých fakultách či ústavech (mj. ÚVT UK, Superpočítačové centrum UK).

Slova pana prorektora potvrdila i doc. Rychtaříková - již dnes jsou totiž naplánovány semináře pro magisterské i doktorandské studium s využitím technologií, kterou poskytl SAS Institute. Plně vybaví 53 pracovišť svým softwarem a poskytne vzdělávací kurzy pro pedagogy a vedoucí pracovníky. Darovaný software obsahuje základní komponenty pro práci s daty a jejich reálné využití. Součástí jsou nástroje pro matematickou statistiku, ekonometrii, nástroje pro práci s časovými řadami a maticemi, systém pro tvorbu objektově orientovaných aplikací, ale také nástroje pro podporu řízení kvality, finanční analýzy a reportování a řada dalších. SAS Institute má historicky dobré vztahy s univerzitami a vzdělávacími organizacemi, software SAS je v současné době používán na více než 3000 vysokých školách v celém světě. Informační technologie hrají klíčovou úlohu také v ekonomickém vývoji České republiky. Těší nás, že můžeme tento vývoj podpořit poskytnutím softwaru ke studiu informatiky, managementu a statistiky, uvedl Z. Panec.

(vah)


Rád jsem navštívil UK

- tato slova pocházejí z úst prezidenta George Bushe, který je vyslovil v závěru svého pobytu v Praze, při kterém obdržel i čestný doktorát UK. V jeho doprovodu se pohyboval i doc. Bohuslav Matouš, který pro čtenáře Forum přináší následující informace: Návštěva prezidenta Bushe na slavnostním zasedání dne 17. 11. byla dalším potvrzením úspěšné spolupráce s Nadací Jana a Betky Papánkových z New Yorku. Díky osobním kontaktům s prezidentem nadace dr. J. Brotanem a jeho velké podpoře byla dohodnuta i návštěva prezidenta G. Bushe na UK. Nadace, která vznikla z odkazu dr. J. Papánka (bývalého velvyslance v OSN, který v r. 1948 inicioval rezoluci OSN proti komunistickému puči), má za svůj cíl udržovat a rozvíjet výchovné a kulturní vztahy s Československem. Pozornost se tedy nyní soustředí především na živější a širší rozvoj vztahů mezi americkými univerzitami a UK. S velkou nadějí lze očekávat, že převzetím čestného ocenění zájem prezidenta G. Bushe o Univerzitu Karlovu neustane.

Václav Hájek

Přijetí v Karolinu: zleva prof.J. Pánek, prorektor UK, V. Pecha, viceprezidentka Nadace J. a B. Papánkových, dr. Brotan
Foto Forum: Lenka Saulichová


Ze zasedání Akademického senátu UK

Zasedání akademického senátu, které se konalo 12. 11. 1999, zahájil a řídil předseda AS UK prof. J. Bednář.

Prorektor UK prof. P. Čepek informoval plénum o přípravě pravidel pro udělování stipendií studentům v tíživé sociální situaci. Prorektor UK prof. I. Wilhelm seznámil senát s přípravou státního rozpočtu na rok 2000 pro oblast VŠ a se snížením prostředků pro program národních center výzkumu.

Dále akademický senát schválil delegáty jednotlivých fakult do RVŠ:
1. LF - prof. J. Pokorný, 2. LF - doc. R. Škába, 3. LF - doc. P. Arenberger, LF Plzeň - MUDr. J. Barcal, LF Hradec Králové - doc. Z. Červinková, FaF H. K. - doc. J. Dušková, FF - doc. P. Zemánek, PF - doc. V. Mikule, PedF - doc. P. Šamšula, FTVS - doc. A. Hogenová, PřF - doc. P. Horák, MFF - doc. J. Hurt, FSV - doc. B. Köpplová, KTF - ThDr. S. Prokop, HTF - Mgr. D. Tonzar, ETF - O. Macek.
Do sněmu a předsednictva RVŠ senát zvolil prof. J. Bednáře, do sněmu RVŠ prof. P. Stránského. Do studentské komory RVŠ byl zvolen J. Hanika.

Dále byl projednán dokument Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze. Rektor UK prof. K. Malý konstatoval, že materiál je nezbytným podkladem pro získávání prostředků pro UK.

Akademický senát se zabýval připomínkami MŠMT k vnitřním předpisům UK, schváleným 24. 10. 1999. Další bod programu - návrhy vnitřních předpisů fakult a dalších součástí - uvedl Mgr. J. Jelínek.

Kvestor UK Ing. J. Kubíček předložil k projednání dva návrhy, týkající se dispozice s nemovitým majetkem. Informaci o jednání studijní komise přednesl její předseda doc. Šobr. AS UK vzal přednesené závěry a informace na vědomí.

V souvislosti se záležitostí přijímacího řízení na PF UK přijal AS UK usnesení, v němž konstatuje, že nemá k dispozici adekvátní materiál k projednání zprávy o statistickém vyhodnocení přijímacího řízení na PF, a proto pověřuje studijní a legislativní komisi, aby připravily podklad pro jednání pléna dne 10. 12 1999, a zároveň pověřuje předsedu AS UK, aby požádal PF o zaslání podkladových materiálů (zejména originální a komentovanou zprávu o statistickém vyhodnocení přijímacího řízení, zprávu o výsledcích šetření Zvláštní komise a zprávu o přijímacím řízení pro akademický rok 2000/2001).

Další zasedání AS UK se uskuteční 10. 12. 1999.

(red)


EBSCO ihned a bezplatně!

Bezplatný přístup do elektronické knihovny EBSCO pro akademickou obec Univerzity Karlovy umožnila nadace Open Society Fund, která uhradila pro státy střední a východní Evropy tříletou licenci na přístup. Elektronická knihovna EBSCO je systém on-line zpřístupňování plných textů téměř dvou tisíc časopisů a novin - vydávaných převážně v USA - se zaměřením na vědu a techniku, ekonomii a publicistiku.

Dodávány budou ještě plné texty více než jednoho tisíce titulů periodik na CD-ROM. Z iniciativy Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl celý systém elektronické knihovny představen a úvodní instruktáž, kterou vedl pracovník divize EBSCO z Ipswitche (Massachusetts), otevřela přímý přístup k tomuto neobyčejně bohatému informačnímu zdroji pro pedagogy a studenty všech fakult a ústavů Univerzity Karlovy. Optimální způsob komunikace se systémem zajišťuje Ústav výpočetní techniky UK.

(vl)


Rytířka Řádu akademických palem

Na podzim minulého roku obdržela PhDr. Marie Dohalská, profesorka Fonetického ústavu FF UK, dopis vlády Francouzské republiky, který oznamoval, že jí bylo uděleno vyznamenání "Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques 1998" za dlouholeté zásluhy o francouzskou kulturu.1

Slavnostní ceremoniál předání vyznamenání nové "rytířce" se uskutečnil za přítomnosti francouzského velvyslance pana Philippa Costy, v sídle Francouzského velvyslanectví v Praze (na snímku velvyslanec při dekorování M. Dohalské). Spolu s prof. Marií Dohalskou stejné vysoké ocenění v týž den přejímaly další dvě její kolegyně z akademické půdy - PhDr. Markéta Larišová z PF UK a doc. Ing. Stanislava Hronová z Vysoké školy ekonomické. Laudatio prof. Dohalské připomenulo její celoživotní zásluhy o francouzskou kulturu a jazyk, stabilní podporu univerzitní spolupráce mezi oběma zeměmi a výchovu mladé frankofonní a vysokoškolsky vzdělané generace.

O mezinárodní prestiži naší přední fonetičky svědčí také její aktuální nominace na funkci viceprezidentky Světové fonetické organizace (International Society od Phonetic Sciences, dále jen ISPhS). Ta se váže k další prioritě prof. Dohalské, k její činnosti vědecké: v současné době je řešitelkou samostatného grantu a spoluřešitelkou dalšího mezioborového grantu GAČR, je členkou Management Committee COST 258 a garantkou fonetického úkolu FF UK v tomto mezinárodním projektu EU, který je orientován na přirozenost syntetické řeči. Tento již druhý běh projektu COST má být ukončen v roce 2001. Jedná se nejen o základní výzkum, ale také o praktické aplikace pro řečovou komunikaci pomocí počítačů, jejichž cílem jsou například automatizované informační systémy. Projekt se snaží o lepší přijatelnost syntetického řečového signálu i ve speciálních programech pro zdravotně postižené a nevidomé. Ve všech těchto výzkumech spolupracují společně s prof. Dohalskou její mladí asistenti, kteří zároveň studují v paralelním doktorandském studiu na Université Paris VII - Mgr. Jana Mejvaldová a Mgr. Tomáš Duběda. Podílejí se také na dalších aktivitách, například na programové činnosti ISPhS nebo na speciálních kurzech (techniky mluveného projektu) pro tlumočníky, organizovaných ÚT FF UK - v rámci budoucího bruselského programu.1 Jedná se o významné francouzské vyznamenání, vytvořené Napoleonem I. v roce 1808, s tradicí tedy jen o 4 roky mladší než proslulá Čestná legie.

(mich)

Foto Forum: archiv Forum

Zahraniční odbor

22. 10.

Všeobecnou Dohodu o spolupráci mezi UK a univerzitou v St. Petěrburgu podepsali za UK rektor prof. K. Malý a za petěrburskou univerzitu její rektorka prof. L. Verbická (na snímku). Slavnostnímu aktu byli přítomni 1. prorektor Státní St. Petěrburské univerzity prof. I. Murin, prorektoři UK prof. J. Pánek a prof. I. Wilhelm.


25. 10.

Delegaci španělské Universidad Complutense de Madrid - rektora prof. Puyola, prorektora pro zahraniční styky prof. Seoana a prorektora pro vnitřní záležitosti prof. Panigua - přijal rektor UK prof. K. Malý. Setkání byli přítomni prorektor UK prof. J. Pánek, děkan FF UK doc. F. Vrhel, děkan PřF UK prof. Štulík a další hosté. Rektor K. Malý ocenil výsledky spolupráce mezi UK a madridskou univerzitou a zejména vyzdvihl význam projektu "Cátedra Complutense", který označil za výraznou pomoc univerzitě. Rektor prof. Puyol ohodnotil meziuniverzitní spolupráci jako za jednu z nejaktivnějších jak na úrovni výměny studentů, tak i výměny profesorů.

29. 10.

Prorektor UK prof. I. Wilhelm a kvestor Ing. J. Kubíček přijali ředitele vnějších vztahů Oxfordské univerzity P. Flathera a emeritního rektora Univerzity v Leidenu P. Floora. Dr. Flather představil síť Europeum, do které jsou napojeny univerzity Oxford, Leiden, Bologna, Bonn, Paříž I a postgraduální Institut mezinárodních studií v Ženevě. Cílem sítě je rozvoj evropského myšlení nikoliv na základě pouhé reciproční výměny studentů a učitelů, ale především se zvláštním zřetelem ke společnému výzkumu, pořádání speciálních konferencí, letních škol a kolokvií. Univerzita Karlova obdržela nabídku (jako první středoevropská univerzitě) stát se řádným členem této prestižní sítě. Prof. Wilhelm ubezpečil hosty, že s předloženou nabídkou seznámí vedení školy a o výsledku bude dr. Flather písemně informován.

(hal)

Foto Forum: Lenka Saulichová