5 otázek pro


Představujeme:
prof. RNDr. Ivana Netuku, DrSc., nového děkana MFF UK (byl zvolen Akademickým senátem MFF letos 26. května, děkanem jej jmenoval rektor Univerzity Karlovy 15. června s účinností od 6. září 1999)

Z curricula vitae

Nastupoval jste po dvojím úspěšném funkčním období prof. B. Sedláka. Jaká je to pro vás výchozí pozice?
Měli jsme spolu velmi dobré vztahy, profesionální i lidské, pracoval jsem v jeho kolegiu jako jeho zástupce a proděkan pro vědu a zahraniční styky. A tak přebírám štafetu, abychom v nastoupené cestě pokračovali. Pociťuji velkou zodpovědnost, laťka, nasazená profesorem Sedlákem je vysoko. Výchozí pozice je pro naše vedení více než dobrá: fakulta má mnoho velmi kvalitních pracovníků, máme chytré a schopné studenty.

Mohl byste uvést základní priority svého programového prohlášení před volbou děkana?
Ve vědecké a učitelské činnosti, ve výchově studentů, v mezilidských vztazích se nikdy nedá říci, že práce skončila, dosáhli jsme úspěchy a není nutné pokračovat. Naším cílem je jít dále, vytvářet lepší podmínky pro vědeckou práci, pružně reagovat v nabídce studijních oborů, zaběhnout rytmus života fakulty v podmínkách nového zákona o vysokých školách. Máme před sebou celou řadu úkolů: usilovat o získávání mladých kvalitních informatiků, fyziků a matematiků, ochotných ztotožnit se s akademickou dráhou. Rádi bychom podnítili zájem o učitelské studium, kde posluchačů máme pramálo. Zabýváme se zefektivněním studentské ankety, řešíme problémy, související s vydáváním učebních textů. V minulém roce se nám podařilo po velkých diskusích prosadit zařazení "malé fyziky" do učebních plánů informatiků a matematiků. Takové rozšíření odborného profilu je v jiných zemích samozřejmostí: kolegové ze SRN si studium bez "Nebenfachu" neumějí představit. Nabídku budeme rozšiřovat: na pořadu dne je "malá biologie" a jednáme o "malé ekonomii". To ovšem souvisí obecněji s otázkami větší prostupnosti univerzity.

Přes výčet problémů sklízíte úspěchy ve studentských soutěžích, máte velký počet doktorandů...
Z úspěchů studentů i pracovníků máme radost. Jen dvě zprávy z posledního týdne: studenti MFF zvítězili - v konkurenci 47 zúčastněných družstev - v regionálním kole univerzitní programátorské soutěže ACM a postoupili do světového finále, které se uskuteční na Floridě. Příští týden bude našemu pracovníkovi Ing. Tomáši Roubíčkovi, DrSc., z Matematického ústavu UK předána Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za výzkum.
Doktorskému studiu přikládáme mimořádný význam. Máme přes 500 doktorandů při výchově mladé vědecké generace se výborně uplatní vysoká odborná erudice našich pracovníků. Máme skvělou spolupráci s mnoha ústavy Akademie věd ČR, mimo jiné právě ve společném školení studentů doktorských studijních programů.

Když některý učitel na MFF UK vede více doktorandů, jde o věc cti nebo o věc honorovanou?
Mít doktorandů k naší práci patří. Úspěšných školitelů si považujeme, také to poznají na osobním hodnocení. Oni totiž pracovišti přinášejí tolik potřebné finanční prostředky; samozřejmě studenti doktorských programů představují líheň talentů - z nich se ty nejlepší snažíme získat pro akademickou dráhu.

Právě vaše fakulta navrhla prof. Ing. Ivana Wilhelma jako kandidáta na funkci rektora...
Známe ho dlouhá desetiletí a jsme velice rádi, že člověk takových odborných i lidských kvalit se ocitl na místě nejvyšším...

(mich)

Foto Forum: archiv Forum