Vznikl Spolek přátel ETF

Během setkání bývalých zahraničních a českých studentů Evangelické teologické fakulty UK koncem minulého roku byl oficiálně založen Spolek přátel ETF. Na jeho vzniku se podílela mezinárodní přípravná skupina, která vypracovala stanovy (spolek je zaregistrován jako občanské sdružení). Na ustavujícím setkání byly ze šedesáti účastníků téměř dvě třetiny zahraničních hostů, především z Holandska, Slovenska a Německa. Dorozumívacím jazykem spolku se stala čeština a angličtina. Hlavním posláním bude organizování setkávání bývalých i současných našich i zahraničních studentů ETF UK, pomoc při vytváření a udržování kontaktů mezi nimi, podpora vzájemné výměny zkušeností a informací a také posilování svazků s ostatními teologickými fakultami a církvemi v České republice a v zahraničí. Členem se může stát každý, kdo má vztah k ETF, zvláště její studenti a pedagogové. Současné předsednictvo tvoří mezinárodní skupina studentů. Již nyní zahájilo přípravu příštíhp setkání plánovaného na listopad tohoto roku. Při každém setkání se budou konat tematicky zaměřené semináře, přičemž pokaždé bude jeden věnován ETF UK. Tématem loňského setkání bylo "80 let ETF - studium teologie v bouřlivém století". Přednášeli byli např. prof. M. Bič, prof. P. Pokorný a současný děkan ETF UK prof. P. Filipi (na snímku z ustavující schůzky druhý zprava). O činnosti hodlá spolek informovat každoročně ve svém bulletinu.

(fi)

Foto Forum: archiv Forum


Exkurze

Dne 11. ledna 2000 se uskutečnila pod vedením doktorky Ivany Šnýdrové exkurze katedry andragogiky a personálního řízení FF UK na personálním odboru Ministerstva zemědělství ČR. Studenti tak měli možnost seznámit se s chodem a činností personálního odboru ústředního orgánu státní správy. V živé debatě se zaměstnanci personálního odboru ministerstva se studenti podrobně zajímali především o kompetence personálního odboru, o systém hodnocení, způsob odměňování a další vzdělávání zaměstnanců ministerstva. Závěr exkurze byl věnován návštěvě Personálního a diagnostického střediska Ministerstva zemědělství ČR, kde se studenti seznámili s metodami používanými v tomto úřadě při výběrových řízeních.

Mgr. Richard Vaněk
Ministerstvo zemědělství ČR
(personální odbor)


LŠ s kulturní orientací

Čtyřtýdenní letní školu pořádá v červenci 2000 na pražské FF UK Univerzita v New Orleansu (ve spolupráci s FF UK a FSV UK). Je určená zahraničním studentům bakalářského i magisterského studia, případně i dalším zájemcům, kteří studují vysokou školu. Během absolvování celé letní školy se dá získat až šest kreditů. Kurzy pokrývají širokou škálu uměleckých oborů: tvůrčí psaní, muzikologii, film, ženská i židovská studia. Jsou vždy doplněny sérií přednášek s ukázkami z české literatury a českého filmu. Práce studentů budou prezentovány na tvůrčích setkáních dvakrát týdně. Zajímavá idea letní školy v Praze je realizována jako výsledek šestileté spolupráce, ze strany UK jí poskytl podporu děkan FF UK. Letos se jí může zúčastnit několik desítek studentů.

Kontakt:
Prague Summer Seminars, c/o Jan Stodola
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel.: 02 21619285