DILIA sponzoruje mladé překladatele

Občanské sdružení DILIA věnovalo letos Ústavu translatologie FF UK sponzorský dar 20000 Kč k nákupu titulkovacího zařízení pro studenty oboru překladatelství a tlumočnictví. Ústav využije tohoto zařízení společně s další dokoupenou přídavnou technikou v nově rekonstruovaném sídle v Hybernské ulici 3 (Šporkově paláci) již v zimním semestru akademického roku 1999/2000 zahájili kurzy titulkování filmů. Dík pedagogů a studentů patří Výkonnému výboru OS Dilia, v němž zasedají spisovatelé, překladatelé, skladatelé i filmoví tvůci. Ti vyjádřili formou sponzorského daru pochopení pro výuku mladých, kteří je jednou vystřídají.

PhDr. Zuzana Jettmarová,
Ústav translatologie FF UK


Ohlédnutí

Od poloviny prosince 1999 do konce února 2000, v době, kdy časopis Forum nevychází, se na akademické půdě odehrálo mnoho zajímavých událostí. Chtěli bychom Vás o nich s jistým časovým odstupem slovem i fotograficky stručně informovat a doufáme, že nám tuto nezbytnou strohost prominete.

Rekonstruovaná Knihovna Akademie věd ČR představuje oživenou krásu minulosti. Pompéznost mramoru spolu s moudrostí knih, spojení přírodnin v protikladu s počítači a moderními službami - to vše umožňuje učinit pomyslný krok vstříc třetímu tisíciletí. Nový šat předvedla neodolatelná dvorana Knihovny Akademie věd ČR hostům při svém otevření 1. prosince 1999. Slavnostní zahajovací projev přednesl předseda Akademie věd ČR prof. Rudolf Zahradník. Vyjádřil nadšení a neskrývaný obdiv: "Za svůj život jsem navštívil a viděl knihovny oslnivé svým obsahem, avšak tato je oslnivá nejen svým obsahem, ale i architektonickou krásou a strhující technickou dokonalostí." S historií budovy Akademie věd ČR a s průběhem rekonstrukce seznámil přítomné hosty PhDr. Petr Kratochvíl, duchovní otec celého projektu. Slovy "znám mnoho chrámů, které ustoupily vzdělávání a umění - jsou v nich banky, ale jen jeden chrám, který sloužil spořitelně a nyní slouží vědě" své vystoupení zakončil. K zahájení provozu knihovny se vyjádřila její ředitelka PhDr. Ivana Kadlecová (na snímku spolu s PhDr. Kratochvílem uprostřed a rektorem UK prof. I. Wilhelmem) - "jsme limitováni odborným obsahem fondu", hlavními uživateli by tedy měli být badatelé a odborná veřejnost. Moudrá slova z textů Seneky a Komenského, recitovaná prof. Radovanem Lukavským, krájela ticho uprostřed hřejivých tónů chladného mramoru. Dvořákova hudba v podání Penquin kvarteta umocnila slavnostní atmosféru otevření rekonstruované dvorany Knihovny Akademie věd České republiky.

Detail rekonstruovaného osvětlení v Knihovně Akademie věd ČR

Text a foto: Lenka SaulichováCena Nadace prof. Matějčka (diplom a finanční odměna), je určena studentům katedry psychologie FF UK za nejlepší diplomovou práci z oboru vývojové a dětské psychologie. 7. prosince 1999 byla udělena již počtvrté. Tentokrát své práce odevzdalo čtyřiadvacet studentů, z nichž cenu nadace obdrželi tři nejlepší: Mgr. Filip Smolík, Mgr. Simona Šedivá (na snímku zleva) a Mgr. Irena Vršková. Slavnostní předávání cen uspořádaly katedra psychologie FF UK, Nadace prof. Z. Matějčka a Sekce vývojové psychologie České a moravské psychologické společnosti, jejíž čestné členství bylo při této příležitosti předáno dvěma "žijícím klasikům naší psychologie" - prof. Josefu Švancarovi a dr. Eduardu Urbanovi.

(váh)

Foto Forum: Lenka Saulichová

U příležitosti stého výročí narození prof. Vratislava Jonáše uspořádala 3. LF UK v Praze seminář věnovaný životu a dílu této vynikající osobnosti české medicíny druhé třetiny 20. století, profesora Lékařské fakulty hygienické UK a přednosty I. interní kliniky FNKV. Seminář se konal 15. prosince 1999 v budově děkanátu 3. LF UK v tzv. Jonášově posluchárně. Úvodní slovo pronesl prof. Jiří Horák. K účastníkům v posluchárně pojmenované po otci promluvil i Petr Jonáš, šéfdirigent opery v Ústí n/L.

Semináři předcházelo zajímavé setkání - k představitelům akademické obce hovořil před Burianovou posluchárnou děkan 3. LF UK prof. Michal Anděl, který představil sochaře Olbrama Zoubka a jeho sousoší Eva a had (na snímku). Sousoší bylo fakultě zapůjčeno při příležitosti 650. výročí UK. Na zasedání fakultního AS byl přednesen návrh, aby krásné dílo bylo od mistra zakoupeno.

(háj)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Vitálního spisovatele A. Lustiga přivítal v přeplněné posluchárně č. 200 dne 15. prosince 1999 na FF UK její děkan doc. František Vrhel. Mezi posluchači byl i ministr kultury ČR Pavel Dostál. Byla představena nová kniha Arnošta Lustiga Dobrýden pane Lustig. Autor knihy ve svém vystoupení hovořil o smyslu života, o dobru a zlu, o čtveřici kvalit lidského života - těmi podle jeho mínění jsou: krása, smysl, stabilita, "čtvrtou kvalitou je mravnost". Na posluchače velmi zapůsobila jeho slova o mravním příkazu okamžiku, reminiscence na dny prožité v koncentračním táboře. Pak začala diskuze - mladí lidé se bez ostychu ptali především na filozofický výklad slov moudrost, zkušenost a další termíny, kterými se chtěli spolu s prof. Lustigem o kousek dál přiblížit k možnost definovat smysl života.

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová

Již šestým rokem bude letos rektor Univerzity Karlovy v Praze spolu se zástupcem vedení České spořitelny, a.s. předávat 20. prosince 1999 v Karolinu "Bolzanovu cenu, sponzorovanou Českou spořitelnou,a. s."

Bolzanova cena vyhlašovaná a udělovaná právě Univerzitou Karlovou v Praze (s podporou České spořitelny, a. s. centrály v Praze) zaujímá mezi čtyřmi desítkami univerzitních a fakultních cen přední postavení - je soutěží odborných a vědeckých prací studentů Univerzity Karlovy v rámci pregraduálního a postgraduálního doktorandského studia. Diplom spolu s medailí s podobiznou B. Bolzana, patrona soutěže (s finanční podporou, poskytovanou mecenášem soutěže) se uděluje jako mimořádné ocenění za objevnou práci s tvůrčím obsahem, zpracovanou uchazečem v průběhu studia a na jeho základě v oborech právních, ekonomických, matematických a sociálně-vědních, které jsou akreditovány na Univerzitě Karlově. Komise pro udělení Bolzanovy ceny, sponzorované Českou spořitelnou, a.s. posoudila v tomto roce celkem devatenáct prací v pregraduálním studiu a jednu práci doktorskou (hodnotí se originalita myšlenky, novost přínosu pro rozvoj poznání, kvalita provedení práce i po stránce formální i metodická vyspělost).

Pro ocenění jsou vybrány práce těchto studentů s těmito tématy:
Mgr. Jan Dus (ETF) - Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522-1590),
Mgr. Vít Dovalil (PF) - Římské právo ve středověké Anglii,
Mgr. Jiří Kozák (PF) - Diskuse, návrhy a koncepce v kontextu přípravy ústavy ČSR v letech 1946 - 1948,
Martin Kubík (PF) - Veřejnoprávní omezení vlastnických práv ke stavbám podle stavebního zákona (se zvláštním zřetelem k vyvlastnění),
David Blažek (FF) - Korutanští Slovinci v Rakousku. Sociolingvistická studie,
Nagy Ladislav (FF) - Francouzova milenka - román jako palimpsest,
Filip Outrata (FF) - Přehled humanistické jazykovědné tvorby v české a moravské oblasti (1500 - 1620),
Vladimír Srb, Tomáš Veselý - Nejvyšší představitelé HZDS a ODS v procesu rozdělování ČSFR: česko - slovenské soužití v letech 1989 - 1993,
Bláhová Kateřina (PedF) - Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty,
Kočišová Jana (PedF) - Vztahy kozáků se zeměmi Koruny české do r. 1620,
Mgr. Vladimír Čermák (FSV) - Ekonometrické modely platební bilance,
Zamykalová Lenka (FSV) - Obrazy matek

Prestižní cena má sloužit, podle představ organizátorů, podpoře vědecké výchovy a odborné přípravy studentů univerzity a současně posílení dobrého jména jména obou institucí - Univerzity Karlovy v Praze a České spořitelny, a.s..

(vor)


Pátý ročník vyhlášení Iberoamerické ceny 1999 - Premio Iberoamericano 1999 se stal další ze slavnostních událostí univerzitního dění s datem 13. prosince 1999.

Ve Vlasteneckém sále Karolina byli předávání cen přítomni velvyslanci dvanácti iberoamerických zemí (Španělska, Portugalska a zemí Latinské Ameriky). S úvodním projevem vystoupil rektor UK prof. K. Malý, který zdůraznil velmi dobré a rozsáhlé styky s iberoamerickými univerzitami.

Organizátorem letošního ročníku bylo argentinské velvyslanectví, jehož nejvyšší představitel, J.E. Horacio Adolfo Basabe, předal ceny. Porota, složená z latinskoamerických velvyslanců neměla rozhodování lehké, neboť posuzovala práce patnácti studentů (6 prací bylo z UK). První cenu v oboru humanitních věd získala Lenka Vavrušová (Univerzita Palackého Olomouc, obor španělská a portugalská filologie) za práci: "Dragao de cobre" (povídka Měděný drak). Druhou cenu obdržel Maksim Ščur (FF UK v Praze, hispanistika) za práci "Borges-El profeta Velado", ve které rozebírá dílo významného argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese. Třetí cenu obdržela Zuzana Růžičková (FF UK v Praze, translatologie). Tato studentka se pod titulem "El Piropo como tema de investigación" zabývala užitím lichotek a poklonkování v každodenním životě v Argentině.

Václav Hájek

Dva ocenění studenti z patnácti účastníků soutěže - Maksim Ščuk a Zuzana Růžičková (oba FF UK)
Foto Forum: Lenka Saulichová


Do pramenné oblasti řeky Apurímac na jihu Peru se vydala v půlce června 1999 expedice HATUN MAYU. Šestičlennou výpravu tvořili doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., proděkan geografické sekce PřF UK, fotograf a kameraman V. Šimek, studenti J. Hromada a L. Janura (na snímku zleva), lékař I. Náhlík a podnikatel P. Skala, fotograf a kameraman V. Šimek chtěla provádět kartografická, geodetická a hydrologická měření v povodí Río Carhuasanta (předem vytipované nejdelší zdrojnice veletoku Amazonky). Členové expedice objevily ve výšce přes pět tisíc metrů nad mořem prameny Amazonky. Výsledky expedice mapovala poutavá výstava ve výstavních prostorách Karolina (byla otevřena do 5. ledna 2000). Komponovaná expozice obsahovala velké množství fotografií, návštěvník se mohl seznámit s historií plaveb po Amazonce, k vidění byly i nové mapy, vytvořené doktorandy PřF UK. Výstavu v Karolinu zahájil slavnostně 9. listopadu 1999 rektor UK, prof. K. Malý za účasti Raúla Patýňo - Alvístura, peruánského velvyslance v Praze (je zajímavé, že původní profesí jeho Excelence je geografie), děkana PřF UK prof. K. Štulíka a doc. B. Janského.

Z cesty expedice PřF UK se připravuje padesátiminutový dokument, jedna jeho část byla odvysílána televizním pořadu Objektiv koncem roku 1999.

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová