arolinum - Spolek absolventů a přátel UK


Předvánoční nádhera v Karolinu

Spolek absolventů a přátel UK - Carolinum s Ligou proti rakovině Praha, uspořádali ve Velké aule Karolina dne 7. prosince 1999 předvánoční koncert. Árie světově proslulých skladatelů, ale i méně často prezentovaných skladeb J. J. Ryby a Adama Michny z Otradovic, rozezněly, v brilantním podání přední sólistky Národního divadla paní Věry Novákové, prostory zcela zaplněné historické auly. Neméně brilantní hudební doprovod předvedly dvě členky orchestru Národního divadla, Ivana Pokorná (harfa) a Andrea Beková (housle). Mistrovské mluvené slovo vnesl do předvánoční pohody Otakar Brousek. Jeho recitační vstupy, nadchnuly posluchače a navodily úsměvnou, relaxační předvánoční atmosféru. Jako první vánoční dárky si pak odnášeli domů pocit pohody a vrcholný estetický zážitek. Všichni umělci vystoupili bez nároku na honorář, za což jim patří dík, nejen obou pořádajících organizací, neboť nejméně polovinu posluchačů tvořili onkologičtí pacienti. Koncert byl věnován jak jim, tak všem ostatním, kteří podporují svou čiností, nejen finanční, úsilí o snížení nádorové incidence a o zlepšení kvality života onkologických nemocných. Humanitární činnost je trvale aktuálním programem obou organizací.

prof. Zdeněk Dienstbier

Na snímku zprava Věra Nováková, Andrea Beková a Otakar Brousek.
Foto Forum: Lenka Saulichová


Svatoštěpánské setkání

Setkání v době vánoční a na přelomu roku se stalo pilířem spolkové programové nabídky a má již početnou stálou "klientelu". Na svatého Štěpána loňského roku zavítalo kolem dvou set členů a příznivců spolku do Vladislavského sálu Pražského hradu, aby se zúčastnilo prohlídky výstavy Stavitelé katedrály. Úvodní slovo pronesli renomovaní odborníci a za jejich účast jim právem patří naše poděkování. Prvním byl Ing. arch. Petr Chotěbor z odboru péče o kulturní památky z Kanceláře prezidenta republiky, (autorsky se podílel na realizaci výstavy) a tradiční účastník do. PhDr. Ing. Jan Royt z Ústavu pro dějiny umění UK. Oba byli přítomným k dispozici svým odborným a zajímavým slovem po celou dobu prohlídky ojediněnlé a obsahově nesmírně zajímavé expozice. Pozoruhodné je, že katedrála jako unikátní ucelený stavební objekt v sobě obsahuje stopy několika generací stavitelů - architektů od doby Karla IV. až po 20. století, kdy Antoním Podlaha inicioval dokončení stavby. Přesto je dodnes otevřená otázka naplnění záměru zakladatele Karla IV. umístit ostatky všech patronů, uložených v katedrále, do tvaru kříže. "Pravověrní" památkáři doufají, že se brzy záměr "otce" vlasti naplní.

Ing. Josef Svoboda

Účastníci setkání naslouchají slovům Ing. Chotěbora (vpravo), vedle něj doc. Royt.
Foto pro Forum: Jiří Ployhar


Propagátor tolerance a pravdy

Jubilejní medaili Univerzity Karlovy převzal dne 17. ledna 2000 z rukou rektora UK prof. Karla Malého JUDr. Antonín Sum, poslední žijící tajemník ministra zahraničí Jana Masaryka. Univerzita tak ocenila Sumovu aktivní činnost ve prospěch památky Jana Masaryka a jeho statečný celoživotní postoj. Rektor prohlásil, že "vyhověl mnohohlasému přání udělit jubilejní medaili JUDr. Antonínu Sumovi, CSc. za šíření dobrého jména Univerzity Karlovy". Přijetí se zúčastnil také JUDr. J. Čermín, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, JUDr. J. Patejdl, místopředseda Masarykova demokratického hnutí, prorektor UK prof. Ivan Wilhelm a členové předsednictva SAP UK (prof. M. Dohalská, Ing. J. Svoboda a PhDr. M. Svatoš) a další hosté. Během svého života bojoval JUDr. A. Sum bojoval neúnavně proti totalitním režimům. Za druhé světové války se zapojil do domácího odboje v organizacích jako byl Sokol nebo Junák a zúčastnil se také Pražského povstání. V roce 1946 absolvent Právnické fakulty UK nastoupil do úřadu předsednictva vlády a o rok později se stal osobní tajemníkem Jana Masaryka. Antonín Sum je svědkem procesu s Miladou Horákovou (letos si připomínáme 50. výročí její popravy). Soud jej tenkrát poslal za protikomunistickou činnost do vězení na dvaadvacet let. Po amnestii v roce 1962 se JUDr. Sum živil jako dělník. V době normalizace pracoval jako výzkumný pracovník v oboru tvorby a ochrany životního prostředí. Ještě v roce 1968 byl zvolen starostou Českého Junáka, svazu skautů a skautek, který obnovil v roce 1989 a zajistil jeho členství v mezinárodním skautském ústředí VOSM v Ženevě. Dr. Antonín Sum je čestným předsedou Sdružení českého národního povstání, pracoval (a pracuje stále) v YMCA, v Českém svazu bojovníků za svobodu, v předsednictvu Masarykova demokratického hnutí, ve Společnosti Dr. Milady Horákové a je také spoluzakladatelem Společnosti Jana Masaryka. Stal se i osobním poradcem arcibiskupa Karla Otčenáška. JUDr. Antonín Sum je autorem řady knih, odborných studií z oboru tvorby a ochrany životního prostředí, mnoha článků a politických publikací. Podle slov laudatia "je jedním z nemnoha lidí, kteří byli přímými účastníky událostí, o kterých se budou učit naši potomci. Stal se propagátorem slušnosti, ohleduplnosti, tolerance a pravdy".

(mich)

Foto Forum: Lenka Saulichová


TERMÍNY dvou nejbližších zájezdů (z Katalogu Cest za uměním ARS VIVA 2000, I. část)

PODROBNÉ INFORMACE A KOMPLETNÍ KATALOG ARS VIVA cesty za uměním 2000 obdržíte na adrese:
ARS VIVA, spol. s r.o.
Masarykovo nábřeží 250 - MÁNES
110 00 Praha 1
tel. / fax / záznamník: 02 24913026
e-mail: arsviva@gego.cz
katalog je dostupný také na internetu - http://arsviva.gego.cz
úřední hodiny:
Po, Út, Čt 10.30 - 13.00 a 14.00 - 18.00
St, Pá 10.30 - 14.30 hodin

Výbor Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy
Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1 (sekretariát Mgr. Jana Vopravilová)
tel.:+420 2 24491326, 325, fax: +420 2 263871
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz

Spolkovou přílohu připravila Michaela Zindelová


Kalendárium:

březen: Diskuzní večer
Reforma soudnictví v České republice s ministrem spravedlnosti JUDr. Otakarem Motejlem
(2. 3. 2000 - 18.30 hodin)
duben: Valná hromada (4. dubna 2000, Malá aula 16 hodin)

Koncert ve Velké aule Karolina (19 hodin)

Den otevřených dveří (Karolinum, 8. a 9. dubna 2000)
Prodej upomínkových předmětů
květen: Koncert s Ligou proti rakovině (10. 5., Velká aula) u příležitosti Květinového dne

V předvečer Rektorského sportovního dne moderovaná beseda významným sportovcem
červen: Zahradní slavnost (26. 6. 2000)

V předvečer 50. výročí popravy JUDr. Milady Horákové vzpomínkový večer
Akce, plánované SAP UK na zimní semestr, budou upřesněny.