Představujeme nové děkany UK

V univerzitním časopise Forum jsme představili tři nové děkany, kteří "usedli" do svých křesel na tříleté funkční období. Zbývajících pět zvolených děkanů vám přiblížíme prostřednictvím několika anketních otázek.

(V čísle 3/1999 - prof. Pavel Filipi (ETF UK), v č. 6/1999 - prof. Ivan Netuka (MFF UK) a v č 7/2000 - doc. Vladimír Kindl (PF UK).)
 1. Z jako místa přecházíte do funkce děkana?
 2. Jaké první kroky učiníte v nové funkci a na jaké úkoly se především zaměříte?
 3. Prozradíte osobní zájmy a koníčky?

doc. RNDr. Petr KOLÁŘ, CSc., FF UK

 1. Na funkci děkana přecházím z pozice řadového docenta logiky na Ústavu filozofie a religionistiky.
 2. Mé první operativní kroky jsou: pověření proděkanů výkonem jejich funkce, schůzka s bývalým kolegiem děkana, převzetí úřadu ve spolupráci s minulým vedením fakulty, schůzka se zástupci studentů, zveřejnění základních informací o novém vedení fakulty, stanovených prioritách, cílech atd.
  Za hlavní úkol v oblasti řízení považuji zabezpečení ekonomické stability fakulty. Jen tak lze odstartovat skutečný rozvoj kvalitní výuky a vědecké práce na fakultě. To bezprostředně souvisí s mým záměrem decentralizovat fakultní rozpočet a s ním i jisté rozhodovací pravomoci. Mezi mé hlavní záměry, pokud jde o vědeckovýchovný profil fakulty, patří zachování rozmanitosti oborů na fakultě pěstovaných při současném plnění kritérií na (re)akreditaci studijních programů, podpora spolupráce s jinými fakultami UK, domácími a zahraničními univerzitami, AV ČR a podpora grantových projektů.
 3. Psi, knihy, rock'n'rol a moje manželka.

doc. MUDr. Štěpán SVAČINA, CSc., 1. LF UK

 1. Od roku 1993 do roku 1999 jsem byl proděkanem pro rozvoj 1. lékařské fakulty. Ve funkci děkana jsem již pět měsíců, takže nejsem již zcela nový děkan.
 2. První kroky (první chyby i dobré věci) jsem učinil již v září 99. Za důležité pokládám zvýšení efektivity fakulty. K tomu je nejdůležitější decentralizace fakulty, přenesení větších pravomocí na přednosty klinik a zavedení rozpočtů pracovišť a zlepšení funkce děkanátu. Nyní přistupujeme k realizaci tzv. mzdových rozpočtů pracovišť. V oblasti pedagogiky již proběhlo navázání větší komunikace se studenty i zavedení rozsáhlejší studentské evaluace výuky. Byla zahájena analýza obsahu výuky, bude následovat její modernizace, zefektivnění a zavedení nové rovnováhy mezi teoretickou a praktickou výukou. Další naše úsilí směřuje k odstranění dvojí struktury a hierarchie pracovníků fakultní nemocnice.
 3. Hlavním koníčkem jsou klinická medicína, počítače a informatika v medicíně. Také se zajímám o historii a cestování. V poslední době mně zbývá méně času na rekreační běhání, a tak v kopci Paťanka, z Podbaby na Hanspaulku musím teď někdy i zastavit. S přáteli jsme založili občanské sdružení Spona - Společně proti obezitě a nadváze.

doc. PhDr. Pavel VAŠÁK, DrSc., PedF UK

 1. Předchozí práci jsem spíše považoval za službu ve prospěch fakulty, univerzity a národní vzdělanosti. Tři roky jsem byl proděkanem pro vědu a výzkum na PedF UK.
 2. Jeden krok v životě je první - když v dětství začínáme chodit. Ostatní vždy na něco předchozího navazují. Proto nepoužívám označení "staré vedení a nové vedení", ale spíše návazná práce spočívající v národní vzdělanosti a společenské úctě k učitelskému povolání. Přál bych si, aby fakulta po všech stránkách fungovala podle jasných a dodržovaných pravidel. Patří k nim nyní zejména rozpočet, příprava na kreditní systém, posílení výzkumu a vědy, akreditace a reakretidace, zásadní proměna kvalifikační struktury fakulty. Ve vlastním vědeckém zaměření jsem vždy vycházel z mezioborovosti, a proto bych byl rád, aby univerzita byla skutečně mezifakultně propustná.
 3. Mám štěstí, že moje životní orientace splývá s prací. Čas mě posunul od matematiky k teorii a dějinám literatury, také k publicistice a literární tvorbě.

prof. MUDr. Josef KOUTECKÝ, DrSc., 2. LF UK

 1. V posledním tříletém období jsem zastával funkci prorektora UK pro vnější záležitosti. Děkanem jsem ovšem staronovým. V lednu 1990 mě zvolili na roční období a následně, po zveřejnění zákona o vysokých školách, na další dvě tříletá období. Stal jsem se tedy děkanem už počtvrté.
 2. Koordinovat činnost tak mnohotvárné instituce, jakou je fakulta, vyžaduje mnoho kroků. Prvními je samozřejmě získat po všech stránkách kvalitní a spolehlivé proděkany a ustanovit vědeckou radu fakulty. Nezbytná je i určitá rekonstrukce děkanátu. K nejzávažnějším úkolům patří: posílit vědomí vzájemné sounáležitosti všech členů akademické obce fakulty, upevnit vnitřní harmonie a optimalizovat vnější vztahy fakulty zejména v rámci univerzity, zvýšit úroveň vzájemné komunikace, upravit studijní programy tam, kde neodpovídají současným nárokům, zlepšit kvalitu i kvantitu vědecké práce na všech úrovních, převést možnou mezinárodní spolupráci ve skutek
 3. Protože ctím minulost a tradice, je mým velkým zájmem historie. Radost mi také dělá naše francouzská buldočka Agáta II.

doc. RNDr. Jaroslav DUŠEK, CSc., FaF UK v Hradci Králové

 1. Před zvolením do funkce děkana jsem vykonával funkci studijního proděkana a vedoucího katedry.
 2. Podle mého mínění činnost fakulty spočívá na třech základních pilířích. Je to oblast pedagogiky, výzkumu a ekonomiky. V oblasti pedagogické jsem měl možnost řešit problémy jako příslušný proděkan a z dlouhodobého hlediska půjde o určitou revizi studijních plánů. V oblasti výzkumu půjde o aktuální zapojení fakulty jako hlavního nositele do programu výzkumných center, o úspěšné řešení čtyř výzkumných záměrů a co nejširší zapojení pracovišť do grantových soutěží. Chtěl bych pokračovat ve spolupráci s farmaceutickými podniky při řešení úkolu aplikovaného výzkumu. Pro ekonomické využití získaných i vlastních prostředků na výzkum bude nutné ještě více prohloubit činnost investiční komise. V oblasti ekonomiky je třeba prověřit efektivnost provozu fakulty, kvalitu uzavřených hospodářských smluv. Dále pak zlepšit průhlednost hospodaření fakulty.
 3. Zájmů mám mnoho, v současné době hlavně dělám na chalupě. Téměř všechno si dělám sám, takže se znalostí věci mohu diskutovat o problematice se správcem budov naší fakulty.

Anketu připravil Jiří Bláha

Foto Forum: Lenka Saulichová