Expedice studentů geologie do Perského zálivu

V oblasti jihovýchodního Iránu, v pohoří Zagros se nachází okolo 200 solných diapirů. Na některých diapirech (zejména v oblasti Perského zálivu) vznikají v soli povrchové i podzemní krasové jevy: slepá údolí, závrty, propasti, jeskyně s krápníkovou výzdobou atd. Podzemní krasové jevy v této oblasti nebyly do dnešní doby prakticky vůbec zkoumány, přestože rozvinutý solný kras je i ve světovém měřítku velmi vzácný. Do oblasti byly pořádány expedice na jaře 98 a v zimě 99. Obou expedic se zúčastnili studenti geologie Přírodovědecké Fakulty UK: Jiří Bruthans, Michal Filippi, Lukáš Palatinus, Tomáš Svoboda, Jakub Šmíd a Michal Vašíček.

K významným úspěchům expedic patří objevení a zmapování třetí (Jeskyně Tří naháčů - délka 3160 m) a páté (Ghár-e Danešjú - 1909 m) nejdelší solné jeskyně na světě. Povrchové a podzemní krasové jevy byly v rámci časových možností zdokumentovány a vědecky popsány. Ve spolupráci s Dr. Bosákem z Geologického Ústavu ČSAV byly závěry průzkumu publikovány. Účastníci expedic děkují firmě: KLM Royal Duch Airlines, a Nadaci Joachima Barranda za finanční pomoc. Poděkování patří též prom. geol. Petru Jakešovi, RNDr. Martinu Slukovi a panu Vohankovi z Geoindustrie.

Jiří Bruthans

Foto Forum: archiv Forum

Více informací o expedicích je možné získat v přízemí budovy děkanátu UK,PřF (Albertov 6, Praha 2), kde je zřízena výstavka fotografií, plánů jeskyní atd., nebo na internetové adrese: www.natur.cuni.cz/~smid/namak.htm


Cena Francouzské akademie pro absolventa MFF UK

Univerzita Karlova využívá od roku 1995 možnosti školit doktorandy současně na české a francouzské univerzitě pod společným vedením. Součástí tohoto studia jsou tři půlroční pobyty doktoranda na školícím pracovišti ve Francii, které jsou podporovány stipendiem francouzské vlády. Zatím bylo touto formou na UK zahájeno 49 doktorských programů. Nejčastější jsou doktoráty z oboru přírodní vědy; například jen na Matematicko-fyzikální fakultě UK využili této možnosti 24 studenti. Doktoráty pod dvojím vedením představují pro příslušné obory velice přísný test úrovně doktorského studia na UK ve srovnání skritérii, běžnými při obhajobách doktorských prací na francouzských univerzitách. Těší nás, že mezi jedenácti dosud obhájenými pracemi z Matematicko-fyzikální fakulty UK se již vyskytly i práce, jejichž úroveň ohodnotila komise nejvyšším oceněním trés honorable avec félicitations. Ocenění, která na francouzských univerzitách nezíská zpravidla více než desetina uchazečů. Takto byla 12. října 1999 na Université Paris VI oceněna práce Mgr. Romana Chaloupky, Ph.D. z Fyzikálního ústavu UK, věnovaná mechanizmu působení fotosensibilizátorů hypericinu a hypocrellinu A. Letos udělal nám všem na katedře geofyziky MFF UK velkou radost Mgr. Jan Matas, Ph.D. Dne 2. února 2000 převzal v Paříži za práci Modélisation Thermochimique des Propriétés de Solides a Hautes Temperatures et Hautes Pressions cenu Francouzské akademie za nejlepší doktorskou dizertační práci v oboru věd o Zemi. Úspěch Jana Matase potvrzuje, že společný francouzsko-český projekt přináší výsledky, které v očích mezinárodní odborné veřejnosti přispějí ke zvyšování prestiže doktorského studia na Univerzitě Karlově.

doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
proděkan MFF UK
doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
katedra geofyziky MFF UK


Setkání seniorů na FaF v Hradci Králové

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se opět uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců fakulty s novým fakultním vedením (29. 2. 2000). Setkání seniorů zde mají mnoholetou tradici, každoročně je pořádá vedení fakulty ve spolupráci s Fakultním výborem VOS. Letošního podvečera se zúčastnilo 45 bývalých zaměstnanců. Po úvodním slově děkana doc. J. Duška a zástupce FV VOS dr. P. Kastnera měli všichni zúčastnění možnost vzpomínat na dobu svého působení na fakultě a pohovořit si o svých současných radostech i starostech.

dr. V. Opletalová
FaF UK


Cena Kateřiny Krausové pošesté

Dne 10. února 2000 byla v Ústavu románských studií FF UK již pošesté slavnostně předána Cena Kateřiny Krausové za nejlepší diplomovou práci v oboru španělská filologie. Cena byla ustavena k uctění památky absolventky oboru španělština - francouština Kateřiny Krausové. Autorem vítězné práce posledního ročníku je Mgr. Daniel Gája, který pod vedením doc. PhDr. Zavadila, CSc. zpracoval téma Polopredikační konstrukce v současné španělštině. V diplomové práci mimořádných kvalit dokázal syntetizovat podněty z četby generativistických studií s postupy závislostní syntaxe a nezatížen tradicí navrhl pozoruhodný osobní model jejich alespoň částečného sloučení. Na doporučení recenzentů byla předložená práce uznána jako práce rigorózní. Cenu převzal Daniel Gája z rukou Boženy Krausové, matky Kateřiny, za účasti Ivana Krause a dalších členů rodiny, proděkana FF UK Jaroslava Štichauera, vedoucí zahraničního oddělení PhDr. Kateřiny Staré, ředitelky ÚRS doc. PhDr. Hedviky Vydrové, členů poroty a dalších hostů.

PhDr. Anna Mištinová
FF UK

Foto Forum: Lenka Saulichová