Cesta do světa ticha (II.)

(Dokončení z minulého čísla)

Aby učitelé usnadnili neslyšícím studentům orientaci v novém učivu, často jim rozdávají na začátku hodiny přehled učiva, které bude ten den probíráno. Výuky, a zvláště přednášek, se většinou účastní zapisovatel, který pořizuje pro všechny studenty písemný záznam z hodin. Ten je pak rozmnožen a všem rozdán. Velice oblíbena je jazyková výuka za pomoci počítačů, umožňující studentům rozsáhlé procvičení probírané látky a doplňkové individuální konzultace s učiteli. Bohužel však ani při uskutečnění všech těchto opatření, směřujících nepochybně ke zkvalitnění vyučovacího procesu, se nedostaví vždy a u všech studentů kýžený výsledek. O příčinách tohoto jevu se vedou mezi odborníky nekonečné spory a neustále se hledají nové cesty, jak neslyšícím co nejefektivněji pomoci. Důsledkem je i veliká a pestrá škála užívaných jazykových učebních materiálů. Neustále jsou ověřovány nové učební postupy a metody a hledá se řešení. Domnívám se však, že bude ještě hodně dlouho trvat, než bude nalezeno (pokud se to vůbec kdy podaří), protože u neslyšících je nesmírně důležitý individuální přístup k člověku jako jednotlivci, k jeho osobnosti. To, co se osvědčí u několika z nich, nemusí se osvědčit u všech studentů. Od amerických kolegů jsem obdržela darem pro naše neslyšící studenty mnoho kvalitních učebních materiálů. Začneme je od letního semestru používat a ověřovat ve výuce angličtiny pro neslyšící studenty FF UK. Další materiály, včetně výukových počítačových programů a titulkovaných videoprogramů zaměřených na poznání kultury, historie a jazyka neslyšících, jakož i na praktické osvojení základů americké znakové řeči, (což bude pro naše studenty, pokud se mají uskutečnit jejich stáže v USA, rovněž nutným krokem), budou umístěny ve studovně Mediatéky JC FF UK. Budou tak přístupné prezenčnímu studiu všech zájemců z řad veřejnosti. Znalost angličtiny považujeme u neslyšících za velmi důležitou, protože jim otevírá dveře do světa a umožňuje jim kontakt s komunitami neslyšících v zahraničí. Četba cizojazyčné literatury je pro vysokoškolského studenta vždy základním zdrojem, který rozšiřuje poznávání příslušného vědního oboru. Cílem podzimního semináře, na který jsou srdečně zváni učitelé všech jazykových kateder českých vysokých, ale také středních a základních škol, je zamyslit se společně nad těmito otázkami, tvorbou učebních osnov, způsobem hodnocení neslyšících studentů a nad tím, jak zabezpečit návaznost středoškolského a vysokoškolského systému jazykového vzdělávání neslyšících. Snadné to nebude. Dokud však návaznost nezačne lépe fungovat, není možné při omezených časových dotacích dovést neslyšící studenty v rámci vysokoškolského studia na stejnou úroveň jazykových znalostí jako studenty slyšící. Vysokých škol, začleňujících neslyšící studenty do svých studijních programů, je sice prozatím v české republice málo, ale doufáme, že se i v tomto ohledu situace v dohledné době zlepší. V současné době je největším problémem finanční zabezpečení podzimní konference, ale věříme, že najdeme prostředky, aby se pražské sestkání učitelů a všech, kteří chtějí pomoci situaci ve vzdělávání českých neslyšících řešit, mohlo uskutečnit.

PhDr. Daniela Janáková, CSc.
vedoucí Mediatéky JC FF UK
nám. Jana Palacha
116 38 Praha 1
Tel./Fax: 02/21619238
e-mail: Daniela.Janakova@ff.cuni.cz
(Kontaktní adresa je určena i zájemcům o účast na konferenci.)